Anda di halaman 1dari 2

Bab 1

1.1 Pengenalan

1.2 Latar belakang

1.3 Pernyataan masalah

1.4 Objektif kajian

1.5 Persoalan kajian

1.6 Hipotesis kajian

1.7 Kerangka konseptual: Teori/model

1.8 Batasan kajian

1.9 Definisi operational

Bab 2

Tinjauan kepustakaan

Bab 3 METODOLOGI

3.1 Reka bentuk

3.2 Kaedah kepustakaan, lapangan analisis dokumen

3.3 Tempat kajian

3.4 Populasi dan Persampelan

3.5 Instrumen kajian

3.6 Analisis data

Bab 4 DAPATAN KAJIAN

4.1 Pendahuluan

4.2 Objektif pertama dan analisis data


4.3 Objektif kedua dan analisis data

4.4 Rumusan

Bab 5

5.1 Perbincangan (ulas data tinggi, sederhana & rendah)

5.2 Rasional pemilihan teori (kenana pilih teori & kaitkan dengan objektif)

5.3 Rumusan (apa impak kajian)

5.4 Cadangan

5.5 Rujukan