Anda di halaman 1dari 1

Latihan 4 - Taburan Pensampelan

Soalan 1
Apakah yang dimaksudkan dengan:
(a) Populasi
(b) Sampel
(c) Ralat Pensampelan (sampling error)
(d) Saiz sampel
Soalan 2
Nyatakan perbezaan antara sisihan piawai (standard deviation) dengan selisihan piawai (standard error of the
mean).
Soalan 3
Taburan jumlah jam individu yang mempunyai akuan facebook adalah tidak normal kerana sebahagian dari
mereka hanya tidak membuka facebook apabila mereka tidur (semasa berjaga smartphone mereka sentiasa
disamping mereka). Seorang pelajar siswazah ingin menjalankan kajian tentang tabiat penggunaan facebook
dikalangan pelajar UKM. Bincangkan saiz sampel yang sesuai bagi kajian tersebut (kaitkan dengan Teori
Teorem Memusat).
Soalan 4
Skor IQ pelajar kolej bertaburan secara normal dengan min 107 dan sisihan piawai 15. Jika satu sampel 25
orang pelajar dipilih secara rawak, apakah kebarangkalian min sampel adalah
a) Lebih besar dari 110
b) Antara 103 dan 113.
c) Kurang dari 101

Soalan 5
Adalah dianggarkan perbelanjaan membeli makanan pelajar sekolah rendah di kantin bagi dalam seminggu
mengikut taburan normal dengan min RM 20 dan sisihan piawai RM 2.50.
a) Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa perbelanjaannya adalah
i) Kurang dari RM 25
ii) Di antara RM 16 dan RM 28
iii) Lebih dari RM 30

b) Jika satu sampel rawak 10 orang pelajar dipilih, cari kebarangkalian bahawa min perbelanjaan sampelnya
adalah lebih daripada RM 22