Anda di halaman 1dari 11

1

UJIAN T.
Nota:
1.
Ujian t sampel bebas (Independent-samples t-test) digunakan
membandingkan skor min bagi dua kumpulan manusia (lelaki/perempuan)

untuk

2.

Andaian sebelum melaksanakan ujian t sampel bebas:


a)
pemboleh ubah bersandar adalah dari jenis data ratio dan interval.
b)
skor diperoleh dari sampel yang dipilih secara rawak.
c)
data tertabur secara normal (ujian parametrik)
d)
varian yang homogen (ujian parametrik).

3.

Ujian non parametrik yang setara dengan ujian t ini ialah Ujian Mann-Whitney Test

UJIAN T SAMPEL BEBAS (Independent t-Test)


1.

Prosedur melaksanakan ujian t sampel bebas:


1.1

Klik Analyze Pilih Compare means Pilih _____________________

1.2

Masukkan pemboleh ubah bersandar (continuous) ke dalam kotak Test


Variable.

2.

1.3

Masukkan pemboleh ubah ________________(categorical) ke dalam kotak


Grouping Variable.

1.4

Klik pada Define Groups, pada use specified values masukkan nilai yang
digunakan untuk mewakili setiap kumpulan pemboleh ubah bebas tersebut.
Contoh pada Group 1 masukkan 1 untuk lelaki, Group 2, masukkan 2 untuk
perempuan.

1.5

Klik Continue dan kemudian klik Ok.

Interpretasi :
2.1

Output terdiri daripada dua jadual iaitu Group Statistics (maklumat deskriptif)
dan _______________________________.

2.2

Pada jadual Group Statistics, semak nilai N (bilangan sampel). Pastikan nilai
tersebut betul.

2
2.2

Lihat pada jadual Independent Samples Test. Lihat nilai Sig. pada lajur
Levenes Test for Equality of Variances. Adakah nilai Sig. lebih besar dari 0.05
atau sebaliknya? Sekiranya nilai Sig. lebih besar dari 0.05 baca nilai t pada baris
pertama (Equal variances assumed). Sekiranya nilai Sig. kurang dari 0.05 baca
nilai t pada baris kedua (Equal variances not assumed).

2.3

Setelah mengetahui nilai t mana yang perlu dibaca, lihat nilai Sig. (2-tailed) yang
sebaris dengan nilai t tersebut. Adakah nilai ini lebih besar dari 0.05 atau kurang
dari 0.05? Sekiranya nilai ini lebih besar dari 0.05, maka tidak terdapat
perbezaan yang signifikan pada skor min dua kumpulan/situasi yang diuji.
Namun sekiranya nilai ini kurang dari 0.05, maka terdapat perbezaan yang
signifikan pada skor min dua kumpulan/situasi yang diuji.

2.4

Melaporkan dapatan:
2.5.1 Cadangan jadual
Konstruk

Faktor
Lelaki
Perempua
n

Min

s.p

Sig.

2.4.2 Ujian t sampel bebas telah dilaksanakan untuk membandingkan samada


terdapat perbezaan antara lelaki dengan perempuan tahap
___________________ (p/ubah bersandar). Terdapat / tidak ada
perbezaan yang signifikan pada skor lelaki (min = ______, s.p = _____)
dan perempuan (min = ______, s.p = _____ ; t = ____ ; df = _____ , p (< /
>) 0.05).

Group Statistics
Gender
PreFrequencyPC

LELAKI
2.00

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

2.7500

1.38873

.49099

12

2.2500

1.13818

.32856

Independent Samples Test


Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of Variances
F

Sig.

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval of the

tailed)

Difference

Difference

Difference
Lower

Equal

1.738

.204

.882

Upper

18

.389

.50000

.56673

-.69065

1.69065

.846 13.013

.413

.50000

.59078

-.77619

1.77619

variances
PreFrequenc
yPC

assumed
Equal
variances
not
assumed

4
UJIAN T SAMPEL BERSANDAR (paired-samples t-test)

Nota:
1.
Ujian t sampel bersandar (paired-samples t-test) digunakan apabila anda hanya
mempunyai satu kumpulan sampel dan data dari sampel tersebut dipungut pada dua
keadaan berbeza/masa berbeza.

1.

2.

2.

Contoh: Ujian Pre dan Ujian Post dalam kajian berbentuk eksperimen.

3.

Pemboleh ubah bebas berbentuk categorical (Contoh: Masa 1 dan masa 2)


sementara pemboleh ubah bebas berbentuk continuous (Contoh: pencapaian).

4.

Ujian ini akan memberikan maklumat sama ada terdapat perbezaan yang signifikan
pada skor min untuk situasi 1 dan situasi 2.

Prosedur melaksanakan ujian t sampel bersandar:


1.1

Klik Analyze Pilih Compare means Pilih _____________________.

1.2

Masukkan kedua-dua pemboleh ubah yang diingini ke dalam kotak Paired


Variables.

1.3

Klik Ok.

Interpretasi:
2.1

Terdapat dua jadual yang dipaparkan iaitu Paired Samples Statistics dan Paired
Samples Test.

2.2

Pada jadual Paired Samples Test, lihat pada lajur Sig. (2-tailed). Jika nilai ini
kurang dari 0.05, maka terdapat perbezaan yang signifikan antara dua skor yang
diuji dan adalah sebaliknya jika nilai ini melebihi 0.05.

2.3

Sekiranya terdapat perbezaan yang signifikan, langkah seterusnya ialah untuk


mengenal pasti skor manakah yang lebih tinggi, (Pra Ujian atau Pasca). Lihat
nilai mean pada jadual Paired Samples Statistics dan bandingkan. Buatkan
kesimpulan sama ada nilai tersebut menurun atau meningkat dari masa 1
(sebelum intervensi) ke masa 2 (selepas intervensi).

5
2.5

Melaporkan dapatan:
Cadangan jadual untuk dipaparkan:
Konstruk

Faktor
Sebelum
Selepas

Min

s.p

Sig.

Ujian t sampel bersandar telah dijalankan untuk mengukur KESAN LATIHAN


TERHADAP PENGGUNAAN PC DLM KALANGAN CIKGU. Dapatan
menunjukkan terdapat penurunan/peningkatan yang signifikan pada skor dari
SEBELUM ( min = __, s.p=__) ke SELEPAS ( min = __, s.p=__, t (df) , p (< / >)
0.05).

Paired Samples Statistics


Mean
Pair 1

Std. Deviation

Std. Error Mean

PreFrequencyPC

2.4500

20

1.23438

.27601

PostFrequencyPC

3.7500

20

.44426

.09934

Paired Samples Correlations


N
Pair 1

PreFrequencyPC &

Correlation
20

Sig.

.216

.361

PostFrequencyPC

Paired Samples Test


Paired Differences
Mean

Pair 1

Std.
Std. Error
Deviation Mean

PreFrequencyPC - -1.30000 1.21828


PostFrequencyPC

.27242

df

Sig. (2tailed)

-4.772

19

.000

95% Confidence Interval of


the Difference
Lower

Upper

-1.87017

-.72983

7
UJIAN ANOVA SATU HALA
Nota:
1.

Ujian Anova digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kumpulan.

2.

Contoh:
Contoh Persoalan Kajian: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara Sikap
Komputer dengan Akademik?

3.

Apa yang diperlukan: Dua variabel:

satu pemboleh ubah bebas (dependent variable) prefrequency Pc

dengan 4 kategori factor (independent variable) education

Prosedur:
1.

2.

Prosedur melaksanakan Ujian Anova Satu Hala


1.1

Klik Analyze Pilih Compare Means Pilih ____________________

1.2

Pilih dan masukkan pemboleh ubah bersandar(continuous) yang berkenaan ke


dalam kotak Dependent List.

1.2

Pilih dan masukkan pemboleh ubah bebas (categorical) ke dalam kotak Factor.

1.3

Klik pada butang Options, pilih Descriptive dan kemudian klik Continue.

1.4

Klik pada Continue dan klik OK.

Interpretasi:
2.1

Jadual Descriptives memaparkan maklumat deskriptif bagi kumpulan pemboleh


ubah. Pastikan nilai N sentiasa betul.

2.2

Pada jadual ANOVA, lihat nilai Sig. Jika nilai Sig. kurang atau sama dengan
0.05, maka terdapat perbezaan yang signifikan pada min skor pemboleh ubah
bersandar bagi kumpulan-kumpulan yang diuji. Walau bagaimanapun, jadual ini
tidak menyatakan kumpulan mana yang berbeza dari kumpulan yang lain.
Perbezaan ini dapat dilihat pada jadual Multiple Comparisons.

8
2.3

Lihat nilai yang bertanda (*) pada lajur Mean Difference di jadual Multiple
Comparisons. Jika ada, ini menunjukkan bahawa dua kumpulan yang
dibandingkan adalah berbeza secara signifikan antara satu sama lain pada aras
p < 0.05. Nilai signifikan sebenar dipaparkan pada lajur Sig.

2.4

Pelaporan:
2.4.1

Binakan jadual Descriptive

Kategori
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan C

2.4.2

Min

Contoh jadual ANOVA dan Post Hoc

Jadual 7: Ujian ANOVA Satu Hala Untuk Membandingkan Peratus Min Mengikut Bangsa
Konstruk

Jumlah

DF

Kuasa dua

kuasa dua
Education

Sig

min

Antara
kumpulan
Dalam
kumpulan

* p <0.05

Jadual 8 Ujian Scheffe Post Hoc


Konstruk

Gugusan (I)

Gugusan (J)

Perbezaan min
(I J)

Education

* p < 0.05

Primary

Secondary

Primary

University

Tahap
sig

9
2.4.3 Keputusan ujian ANOVA sehala telah dilaksanakan untuk meneroka sama
ada terdapat perbezaan antara ________ (pemboleh ubah categorical)
terhadap __________ (pemboleh ubah continuous). Dapatan analisis
menunjukkan terdapat (perbezaan yang signifikan / tidak terdapat
perbezaan yang signifikan) pada tahap p < 0.05, iaitu F(2,17) = 5.41, p
<.05. Secara keseluruhannya terdapat perbezaan Pra Kekerapan
Pengunaan PC dengan tahap Pendidikan.
Keputusan perbandingan Post Hoc menggunakan (Ujian Scheffe/Tuckey)
menunjukkan terdapat perbezaan skor / nilai min signifikan untuk
kumpulan ___ (min = ___, s.p = ___, p <.05) dengan kumpulan ____ (min
= ___, s.p =___, p<.05). Ini bermaksud bahawa perbezaan secara
keseluruhan di atas adalah disebabkan oleh perbezaan antara dua
kumpulan ini iaitu _______ dan _________.

Nota:
1.

Keputusan Post Hoc wajib dilihat dan dilaporkan hanya sekiranya ujian ANOVA sehala
didapati terdapat perbezaan yang signifikan (lihat Sig.), Jika nilai Sig. melebihi had yang
ditetapkan oleh pengkaji (cth. p<0.05), maka tidak perlu menjalankan analisis post hoc.

3.

Untuk melaporkan keputusan ujian ANOVA, pengkaji perlu mengemukakan Jadual


Deskriptif, Jadual Ujian Anova, dan Jadual Post Hoc (jika Nilai Sig. < 0.05).

10

Oneway
Descriptives
PreFrequencyPC
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Lower Bound

Minimum

Maximum

Upper Bound

1.00

3.2500

.95743

.47871

1.7265

4.7735

2.00

4.00

2.00

10

1.7000

.94868

.30000

1.0214

2.3786

1.00

4.00

3.00

3.1667

1.16905

.47726

1.9398

4.3935

1.00

4.00

Total

20

2.4500

1.23438

.27601

1.8723

3.0277

1.00

4.00

Test of Homogeneity of Variances


PreFrequencyPC
Levene Statistic
.089

df1

df2
2

Sig.
17

.915

ANOVA
PreFrequencyPC
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

11.267

5.633

Within Groups

17.683

17

1.040

Total

28.950

19

F
5.416

Sig.
.015

11

Post Hoc Tests


Multiple Comparisons
Dependent Variable: PreFrequencyPC
Scheffe
(I) Education

(J) Education

Mean Difference

Std. Error

Sig.

(I-J)
1.00

2.00

3.00

95% Confidence Interval


Lower Bound

Upper Bound

2.00

1.55000

.60338

.062

-.0671

3.1671

3.00

.08333

.65834

.992

-1.6811

1.8478

1.00

-1.55000

.60338

.062

-3.1671

.0671

3.00

-1.46667

.52667

.041

-2.8782

-.0551

1.00

-.08333

.65834

.992

-1.8478

1.6811

2.00

.52667

.041

.0551

2.8782

1.46667

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.


Multiple Comparisons
Dependent Variable: PreFrequencyPC
Scheffe
(I) Education

(J) Education

Mean Difference

Std. Error

Sig.

(I-J)
1.00

2.00

3.00

95% Confidence Interval


Lower Bound

Upper Bound

2.00

1.55000

.60338

.062

-.0671

3.1671

3.00

.08333

.65834

.992

-1.6811

1.8478

1.00

-1.55000

.60338

.062

-3.1671

.0671

3.00

-1.46667

.52667

.041

-2.8782

-.0551

1.00

-.08333

.65834

.992

-1.8478

1.6811

2.00

.52667

.041

.0551

2.8782

1.46667

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.