Anda di halaman 1dari 4

FAKULTI PENDIDIKAN

KAEDAH PENYELIDIKAN II

TUTORIAL 5:

ONE SAMPLE T - TEST

NAMA : MOHD FAREED BIN ALIWEE


P101218
JURUSAN : PENDIDIKAN MATEMATIK

NAMA PENSYARAH : DR. FARIDAH BINTI YUNUS


GB6023 Kaedah Penyelidikan 2
Tutorial Minggu 5
Ujian t satu sampel

JAWAPAN

Soalan 1
Langkah 1: H0 : Min = 4.5

Ha : Min ¿ 4.5

Langkah 2: α=0 . 01
Langkah 3: df = 12 – 1 = 11

(α =0.01 ¿

tcritical = 3.106
Langkah 4:
Min populasi = 4.5
Min sampel =

3 . 52+4 . 21+5 .30+6 .30+4 . 55+3. 29+4 . 00+4 . 13+3 . 26+3 . 47+5 . 18+3 . 46
=4 .2225
12
Sisihan piawai = 0.9088

4 . 2225−4 . 5
t= =−1. 058
0 .9088
√12
Langkah 5: tkira < tkritikal
Gagal menolak H0. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persembahan Latihan piano. Tidak
cukup bukti untuk menyatakan Ha adalah benar.
t ( 11) = 3.106, p < 0.05
Soalan 2
Langkah 1: H0 : Min = 4

Ha : Min ¿ 4

Langkah 2: α=0 . 05
Langkah 3: df = 12 – 1 = 11

(α =0.05 ¿

tcritical = 2.201

Langkah 4:
Min populasi = 4
Min sampel =

2 . 5+4 . 2+3 . 0+4 . 5+5 . 0+4 .3+2 . 5+2. 0+3 . 5+3 .3+5. 5+7 . 0
=3 . 9417
12
Sisihan piawai = 2.075378788

3. 9417−4
t= =−0 . 09731
2 .075378788
√ 12
Langkah 5: tkira < tkritikal
Gagal menolak H0. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan purata bagi menyelesaikan kajian. Tidak
cukup bukti untuk menyatakan Ha adalah benar.
t ( 11) = 2.201, p < 0.05
Soalan 3

One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Skor 20 112.60 19.832 4.435

One-Sample Test
Test Value = 100
95% Confidence Interval of the
Difference
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper
Skor 2.841 19 .010 12.600 3.32 21.88

H0 : Min = 100

Ha : Min ¿ 100
Berdasarkan dapatan dari SPSS, didapati bahawa nilai p adalah 0.010. Oleh kerana p< 0.05 maka kita
menolak hipotesis nol. Oleh itu t (19) = 2.841, p = 0.010. Terdapat perbezaan signifikan antara skor IQ
pelajar sekolah saya dengan skor IQ pelajar sekolah menengah di Malaysia. Ada bukti menunjukkan
bahawa Ha iaitu pelajar sekolah saya mempunyai skor IQ bukan 100 adalah benar.