Anda di halaman 1dari 5

Tutorial Minggu 2 GB6023 (Dzulhakim Baharom P69349) 1. Jelaskan perbezaan pembolehubah kategori dan pembolehubah kuantitatif.

. Berikan contoh setiap pembolehubah berkenaan. Pembolehubah Kategori Melibatkan suatu set kategori Contoh: gender, agama dsb Pembolehubah Kuantitatif Melibatkan nilai sesuatu nombor Contoh: umur, bil. adik beradik dsb

2. Jelaskan perbezaan antara pembolehubah diskrit dan pembolehubah selanjar. Berikan contoh setiap satu. Pembolehubah Diskrit Nilai data yang menghasilkan satu set nombor yang terpisah seperti 0,1,2,3 (nombor bulat, tiada interval) Contoh: bil. adik beradik, bil. haiwan peliharaan dsb Pembolehubah Selanjar Nilai data menghasilkan interval

Contoh: tinggi, berat, umur

3. Berikut adalah data dari GSS 2006, terdapat 4497 responden yang menjawap item bertanyakan berapakah bilangan anak yang anda ada sekarang? Bil Anak: 0 1 Frekuensi: 1216 710 2 1147 3 4 738 386 5 139 6 83 7 43 8+ 35

a. Nyatakan pembolehubah dalam jadual, adakah ianya pembolehubah kategori atau kuantitatif? Pembolehubah kuantitatif

b. bilangan anak adakah pemboleh ubah diskrit atau selanjar? Pembolehubah diskrit

c. Tambahan nisbah dan peratusan % pada jadual taburan frekuensi tersebut.

Bil. Anak 0 1 2 3 4 5 6 7 8+ Jumlah

Frekuensi 1216 710 1147 738 386 139 83 43 35 4497

Nisbah 0.270 0.158 0.255 0.164 0.086 0.031 0.018 0.212 0.198 1.392

Peratusan (%) 27.04 15.79 25.51 16.41 8.58 3.09 1.85 21.2 19.8 139.27

d. Apakah mod bagi taburan di atas? - Mod = 0

4. Graf skor ujian: seorang guru menunjukkan taburan skor hasil dari ujian pertengahan tahun dengan membina graf stem-and leaf seperti ditunjukan dibawah: 6 7 8 9 588 01136779 1223334677789 011234458

a. Kenalpasti skor minima dan skor maksima. 65, 68, 68, 70, 71, 71, 73, 76, 77, 77, 79 81, 82, 82, 83, 83, 83, 84, 86, 87, 87, 87, 88, 89 90, 91, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 98 Skor minima = 65 Skor maksima = 98

b. Lakarkan bagaimana skor itu jika digambarkan dengan graf dot plot. 80 85 90 95

70

75

100

60

65

c. Lakarkan bagaimana skor itu digambarkan dengan membina histogram empat sela.
x

65 1

68 2

70 1

71 2

73 1

76 1

77 2

79 1

81 1

82 2

83 3

84 1

86 1

87 3

88 1

89 1

90 1

91 2

92 1

93 1

94 2

95 1

98 1

Interval 61 70 71 80 81 90 91 - 100

f 3 8 13 9

14 12 10 Frekuensi (f) 8 6 4 2 0
60 70 80 90 100

Skor (x)

d. Nyatakan kepencungan taburan tersebut. Apa yang anda boleh nyatakan dengan prestasi pelajar guru berkenaan? Terpencung ke kiri. Prestasi pelajar sederhana iaitu tidak lemah tetapi agak cemerlang.

e. Nyatakan min bagi taburan tersebut. - Min, = i = Jumlah skor = n Jumlah bilangan Min, f. = 82.9

2735 33

Kirakan sisihan piawai bagi taburan tersebut. S=

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 65 68 68 70 71 71 73 76 77 77 79 81 82 82 83 83 83 84 86 87 87 87 88 89 90 91 91 92 93 94 94 95 98 -17.9 -14.9 -14.9 -12.9 -11.9 -11.9 -9.9 -6.9 -5.9 -5.9 -3.9 -1.9 -0.9 -0.9 0.1 0.1 0.1 1.1 3.1 4.1 4.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 8.1 9.1 10.1 11.1 11.1 12.1 15.1

320.41 222.01 222.01 166.41 141.61 141.61 98.01 47.61 34.81 34.81 15.21 3.61 0.81 0.81 0.01 0.01 0.01 1.21 9.61 16.81 16.81 16.81 26.01 37.21 50.41 65.61 65.61 82.81 102.01 123.21 123.21 146.41 228.01

2561.53

S =

2561.53 33 1 2561.53 32 80.05

= = 8.95

5. Gaji Guru: Menurut Statistical Abstract of US, 2006, gaji guru berbeza mengikut wilayah dengan dirumuskan seperti berikut: minima =USD 33100, Q1= USD39250, Median = USD42700, Q3 = USD 48850, maksima = USD61800. a. Tentukan jular (range) dan julat interquartile range. b. Lakarkan box plot, tandakan lima nombor (minima, Q1, median, Q3 dan maksima) pada box plot anda. c. Jangkakan arah pencongan taburan berkenaan. d. Jika taburan diandaikan hampir normal, secara realistiknya apakah nilai bagi sisihan piawai bagi taburan ini? Adakah ianya 100,1000, 6000, atau 25000? Jelaskan taakulan anda berhubung dengan jangkaan sisihan piawai jiga taburan itu menghampiri normal.

6. Daripada data yang diberikan dalam soalan (3) dan (4), bina jadual taburan yang sesuai dengan menggunakan SPSS.

Anda mungkin juga menyukai