Anda di halaman 1dari 35

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

SJK (T) BINJOL,


KUALA KETIL, KEDAH

ANALISIS
SWOT
PENITIA SAINS
2019-2021

1
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

VISI
MENINGKATKAN PERATUS KELULUSAN AKADEMIK SEKOLAH
DARI SEGI KUALITI DAN KUANTITI DI DAERAH BALING SIK
MENJELANG 2020.

MISI

 MEMPERTINGKATKAN SISTEM PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN YANG BERKUALITI.

 MEMPELBAGAIKAN KAEDAH-KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI


PRESTASI PENDIDIKAN YANG MANTAP.

 MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERPENDIDIKAN TINGGI BERWAWASAN


BERTIMBANGRASA DAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA MASYARAKAT
DAN NEGARA.
2
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

3
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

Pendahuluan : Panitia Sains merupakan satu unit yang telah diperkenalkan disemua sekolah bagi membantu murid
membentuk pengetahuan dalam mata pelajaran Sains dalam kehidupan seharian . Panitia ini juga
membantu murid meningkatkan kemahiran dalam kemahiran proses Sains yang diketengahkan dalam mata
pelajaran ini. Selain itu panitia ini juga menjalankan projek-projek dan pelbagai aktiviti yang berkaitan
dengan Sains. Panitia ini juga berperanan untuk meningkatkan prestasi murid melalui ujian –ujian yang
dijalankan pada setiap bulan. Ini bagi meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Sains yang
semakin mencabar pada masa kini .Justeru ini panitia Sains berusaha kearah memartabatkan Sains sebagai
mata pelajaran yang diminati oleh murid.

Rasional : Meningkatkan prestasi Sains murid melalui pelbagai program yang telah dirancang. Panitia juga boleh
membantu murid untuk menjadikan Sains sebagai mata pelajaran yang berguna dalam kehidupan seharian
murid.

Matlamat : Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Sains bagi tahun ini diadakan dengan matlamat untuk memperbaiki
dan meningkatkan lagi pengetahuan murid dalam bidang Sains umumnya dan kemahiran proses Sains
khasnya di dalam dan di luar bilik darjah, sejajar dengan hasrat melahirkan masyarakat saintifik yamg
berkemahiran tinggi dalam bidang Sains dan teknologi.

4
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

Objektif

1. Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam mata pelajaran Sains setiap tahun sehingga mencapai 100%.
2. Merangsang murid supaya berfikir secara kreatif dan kritis seterusnya membina kebolehan murid untuk menjawab soalan–
soalan kemahiran Sains dengan baik dan soalan KBAT.
3. Menambah dan mengembangkan idea serta pengetahuan murid yang sedia ada dalam bidang Sains, seterusnya menarik minat
mereka untuk mendalami bidang Sains ke tahap yang lebih tinggi dan menjadikan UPSR sebagai batu loncatan untuk pergi jauh
dalam bidang Sains.
4. Menanam sikap positif murid terhadap keupayaan mereka dalam bidang Sains melalui motivasi kendiri dan membentuk
keyakinan terhadap kebolehan mereka.menguasai kemahiran proses Sains melalui program atau aktiviti yang dilaksanakan
seterusnya boleh menjawab soalan UPSR dengan penuh keyakinan.
5. Menjana pemikiran yang rasional untuk melengkapkan diri dari segi rohani,jasmani,emosi dan intelek dalam membuat satu-satu
pertimbangan melalui proses penerimaan maklumat dan kebolehan mentafsir yang murid dalam bidang Sains.
6. Membina budaya ilmu dalam diri murid dengan menjadikan Sains sebagai satu cabang ilmu yang membentuk keperibadian yang
cemerlang.

5
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

CARTA ORGANISASI PANITIA SAINS 2019

PENGERUSI
PN.R.MUTHULETCHUMY
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI
PN.R.KALAIARASI
PK KURIKULUM

KETUA PANITIA
PN.K.DEVAHI

6
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

AJK
EN.A.RAGHUNISWARAN

MAKLUMAT GURU SAINS SJK (T) BINJOL 2019

BILANGAN TARIKH KELULUSAN KELULUSAN


NAMA NO FAIL JPK OPSYEN KATEGORI TAHUN SAH AKADEMIK IKHTISAS
BERKHIDMAT JAWATAN
PN. MUTHULETCHUMY A/P PSR/PT DG44 25 01.01.1997 B.Ed (Hons) Sijil Perguruan
RAJAGOPAL 01-43528 SN-Conv Malaysia
710510-05-5164 03.04.2006

PN.K.DEVAHI A/P KRISHNAN 01-60548 Bahasa DG42 12 03.01.2008 STPM B.Ed (hons)
820315-02-5776 Malaysia Bahasa
Sekolah 24.12.2018 Malaysia
7
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

Rendah Sekolah Rendah

EN.RAGHUNISWARAN A/L Pengajian DG29 6 17.02.2015 STPM Diploma


ACHUNAN 01-77612 Tamil Dan Pendidikan
890808-02-6025 Matematik Malaysia

ANALISIS SWOT – Panitia Sains SJK (T) BINJOL 2019-2021

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1. Mempunyai 2 orang guru yang berpengalaman W1. Masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran 3 M
S2. Seorang guru berpengalaman lebih 6 tahun mengajar Sains W2. Murid kurang memahami Kemahiran Proses Sains
W3. Pencapaian A dalam Sains belum memuaskan
W4. Seorang guru tidak berpengalaman dan tahun semasa

8
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

merupakan tahun pertama mengajar matapelajaran sains.

Peluang (0) Cabaran / Ancaman (T)

O1. PIBG sangat memberi sokongan T1. Murid yang lemah, murid tidak berminat membuat latihan / kerja
O2. Sikap ibu bapa yang positif rumah dan ketidakhadiran murid ke sekolah atas sebab tertentu
O3. Guru komited dalam pengajaran T2. Guru selalu keluar atas arahan JPN/PPD
O4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang baru dan mencukupi untuk T3. Ibu bapa murid kurang mengambil tahu hal pembelajaran murid
menjalankan amali

TOWS MATRIKS – Panitia Sains SJK (T) BINJOL 2019-2021

DALAMAN
S ( STRENGTH ) – KEKUATAN W ( WEAKNESS ) – KELEMAHAN

S1. Mempunyai 2 orang guru yang W1. Masih terdapat murid yang tidak menguasai
LUARAN kemahiran 3 M
berpengalaman
W2. Murid kurang memahami Kemahiran Proses
S2. Seorang guru berpengalaman lebih 6 Sains
tahun mengajar Sains W3. Pencapaian A dalam Sains belum memuaskan
W4. Seorang guru tidak berpengalaman dan tahun
semasa merupakan tahun pertama mengajar
matapelajaran sains.
9
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

O ( OPPORTUNITIES ) - PELUANG SO - Strategik ( Action Word ) WO - Strategik

O1. PIBG sangat memberi sokongan S1 + S2 + S3 + O3 +O4 W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3


Memastikan pembelajaran dan pengajaran Memantapkan kemahiran guru yang mengajar
O2. Sikap ibu bapa yang positif
yang berkesan Sains
O3. Guru komited dalam pengajaran
S1 + S2 +S3 + O1+O2 + O3 W3+ W4 + W5 + O1 + O3 + O4
O4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains Menarik minat murid terhadap mata pelajaran
baru dan mencukupi untuk Sains
menjalankan amali

T (THREATS) – CABARAN /ANCAMAN ST - Strategik WT - Stategik

T1. Murid yang lemah, murid tidak S1 + S2+ T2 W2 + W3 + T1 +T2


Menyediakan modul pengajaran Sains Mengurangkan masalah ponteng di kalangan
berminat membuat latihan / kerja
murid.
rumah dan ketidakhadiran murid ke Menambah bahan latih tubi kepada murid

sekolah atas sebab tertentu W1 + T2


Meningkatkan kecemerlangan guru
T2. Guru selalu keluar atas arahan JPN/PPD
Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk
T3. Ibu bapa murid kurang mengambil tugasan murid.

tahu hal pembelajaran murid

KETERANGAN

10
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

S-O : GUNA KEKUATAN DAN REBUT PELUANG

S-T : GUNA KEKUATAN DAN ELAK ANCAMAN

W-O : ATASI KELEMAHAN DAN REBUT PELUANG

W-T : ATASI KELEMAHAN DAN ELAK ANCAMAN

STRATEGI

JENIS STRATEGI STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA


.
S1 + S2 + S3 + O3 +O4 S1 1. Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O3 S2 2. Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

W3 + W4 + O1 + O3 + O4 S3 3. Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

11
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

W1 + T2 S4 4. Meningkatkan kecemerlangan guru. Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk


tugasan murid

W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3 S5 5. Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

PELAN STRATEGIK 2019 – 2021


12
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PANITIA SAINS
SJK (T) BINJOL, KEDAH

PELAN STRATEGIK 2017 - 2021 - Panitia Sains SJK (T) LADANG KIM SENG, KUALA KETIL

TOV SASARAN
MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI 2018 INISIATIF / STRATEGI
STRATEGIK
2019 2020 2021
1.Penguasaan Meningkatkan Meningkatkan Bilangan 100% 50% 80% 90% 100% S1 Memastikan
murid didalam prestasi murid penguasaan, kelulusan dalam PdP yang
KPS masih dalam Sains pengetahuan Sains berkesan
lemah dan kemahiran

13
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

murid serta S2 Mengukuhkan


2.Pengetahuan memberi pencapaian murid
sedia ada pendedahan dalam Sains
murid amat awal dan minat
kurang dan mengenai Sains S3 Menarik minat murid
pendedahan kepada murid. terhadap mata
awal murid pelajaran Sains
terhadap Sains
juga amat S4 Meningkatkan
terbatas kecemerlangan
guru. Menyediakan
pakej bahan PdP
Sains untuk tugasan
murid

S5 Memantapkan
kemahiran guru yang
mengajar Sains

14
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN TAKTIKAL 2019-2021


PANITIA SAINS
SJK (T) BINJOL, KEDAH.

PELAN TAKTIKAL 2019 - 2021 - Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Strategi 1 - Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

15
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Bijak Mengajar Semua guru Sains Mac - Memantapkan Guru dapat Kursus Dalaman
kemahiran guru yang mengaplikasikan
mengajar Sains kemahiran dalam
pembelajaran dan
pengajaran

2 Pembinaan Semua guru Sains Mac - RM50 Memperbanyakkan Murid dapat Perkembangan
modul soalan November koleksi bahan membuat latih staf
Tahun 1 - 6 pembelajaran dan tubi dengan
pengajaran banyak melalui
bahan yang telah
dibina

PELAN TAKTIKAL 2019 - 2021 - Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Strategi 2 - Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

16
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Teknik Ketua Panitia 1 kali (April) RM 20 Murid tahu cara Bilangan murid Teknik
menjawab Sains (Bahan Fotostat) menjawab soalan lulus dalam menjawab
Kertas 2 UPSR sebenar dan cara UPSR meningkat soalan oleh
(Tahun 4,5 &6) pemarkahan guru Sains

2. Kelas tambahan Guru Hari Isnin setiap RM 50 Murid lulus dalam Bilangan murid
UPSR Tahun 6 matapelajaran minggu (Feb – (Bahan Fotostat) peperiksaan UPSR lulus dalam
Ogos) meningkat kepada UPSR meningkat
100%
3. Latih tubi Guru Sains Tahun Mac - Sept RM26 100% murid dapat Bilangan murid Program
berasaskan 6 memanfaatkan bahan mendapat A dan Klinik Sains
modul lulus dalam
UPSR meningkat

PELAN TAKTIKAL 2019 - 2021 - Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

17
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Program Science Semua guru Sains Mei Rm 100 Semua murid Tahun Bilangan murid Program Minggu
Fair Peringkat 1- 6 mengambil meminati Sains Panitia Sains
sekolah bahagian bertambah 2019

2 Pertandingan Guru Sains Tahun 1 hari Sumber dari Mencungkil idea Bilangan murid Aktiviti selepas
Reka Binaan 6 (Oktober) murid kreativiti murid meminati Sains UPSR
bertambah

3 Perlumbaan Guru Sains Tahun 1 hari Sumber dari Mencungkil idea Bilangan murid Aktiviti selepas
Kereta Buatan 6 (Oktober) murid kreativiti murid meminati Sains UPSR
Sendiri bertambah

4 Program Popkuiz Semua guru Sains Hari Rabu Semua murid dapat Bilangan murid Perhimpunan
Sains setiap minggu pengetahuan Sains meminati Sains pagi Rabu
(Mei– Sept) bertambah

PELAN TAKTIKAL 2019 - 2021 - Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Strategi 4 - Meningkatkan kecemerlangan guru.


Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan
18
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

murid

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Celik ICT Semua guru Sains Mac- Oktober RM 50 Memantapkan Guru dapat Perkembangan
(Hadiah) kemahiran guru mengaplikasikan Staf
mengajar Sains kemahiran ICT
menggunakan dalam
peralatan ICT dan pembelajaran dan
penggunaan VLE-Frog pengajaran

2 Peta Pemikiran Semua guru Sains Mac- Oktober Memantapkan Guru dapat Perkembangan
I-Think Sains kemahiran guru mengaplikasikan Staf
membina dan kemahiran dalam
mengajar pembelajaran dan
menggunakan peta pengajaran
I-Think Sains

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021 - Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

19
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

Strategi – 5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Kursus Semua guru Sains Jun 3 orang x 1 Meningkatkan Guru dapat Perkembangan
Peningkatan PdP (1 hari) hari x RM5 = kemahiran guru mengaplikasikan Staf
(secara dalaman) RM 15 mengajar Sains kemahiran dalam
pembelajaran dan
pengajaran

20
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 2019 - 2021


PANITIA SAINS
SJK (T) BINJOL, KEDAH

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

21
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 1 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 1 : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan


Nama Program Bijak Mengajar
Rasional Meningkatkan kemahiran guru Sains berdasarkan penguasaan Kemahiran Proses Sains
Objektif Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains
Tempoh Mac - November
Kumpulan Sasaran Semua guru Panitia Sains
Guru Terlibat Semua guru Panitia Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac
2. Perbincangan pelaksanaan dengan semua guru Sains
3. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat
 Jadual Program
 Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = RM50
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

22
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 1 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 1 : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan


Nama Program Pembinaan Modul Soalan Tahun 1 hingga 6
Rasional Memperbanyakkan koleksi bahan pembelajaran dan pengajaran
Objektif Meningkatkan kemahiran guru dalam menghasilkan soalan-soalan berdasarkan JSU yang telah ditetapkan dan
soalan KBAT
Tempoh Mac - November
Kumpulan Sasaran Semua guru Panitia Sains
Guru Terlibat Semua guru Panitia Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan semua guru Sains
3. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat
 Pengagihan tugas guru untuk membuat modul dari Tahun 1 hingga 6
 Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = RM50
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)
PELAN STRATEGIK 2017 - 2021
PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

23
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Nama Program Teknik Menjawab Kertas 2 UPSR
Rasional Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan
Objektif 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format UPSR
2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSR
Tempoh Satu kali (April)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 4,5 dan 6 yang akan menduduki UPSR
Guru Terlibat Guru Sains tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program
3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat – Surat jemputan (Penceramah Luar atau Penceramah Dalaman)
 Jadual Program
 Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM60 (PIBG)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.


Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

24
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Nama Program Kelas Tambahan UPSR Tahun 6
Rasional Keputusan peperiksaan murid meningkat
Objektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%
3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat
Tempoh Hari Isnin setiap minggu (Februari hingga Ogos)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Guru Terlibat Guru Sains tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas
3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Menghadiri program
5. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Penyediaan Jadual Kelas Tambahan
 Pengagihan guru dan kelas
 Tempat dan bahan keperluan program
6. Penilaian dan Pelaporan KPI
7. Kos = RM 50
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

25
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Nama Program Latih tubi berasaskan modul
Rasional Keputusan peperiksaan murid meningkat
Objektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. 100% murid dapat memanfaatkan bahan
Tempoh Mac hingga September
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Guru Terlibat Guru Sains tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac
2. Pelaksanaan aktiviti
 Penyediaan Jadual Program
 Pengagihan guru dan kelas
 Pemilihan modul mengikut kelas dan tahap murid
 Tempat dan bahan keperluan program
3. Penilaian dan Pelaporan KPI
4. Kos = RM 26
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

26
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Program Science Fair Peringkat Sekolah bersama Asti


Rasional Menambahkan pengetahuan dan minat murid terhadap Sains
Objektif 1. Meningkatkan kemahiran Sains di kalangan murid-murid
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai eksperimen mudah Sains
Tempoh 28 Mac hingga 5 Mei - Bulan Panitia Sains
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia Sains
2. Taklimat program semasa mesyuarat panitia
3. Pelaksanaan aktiviti
 Penyediaan Jadual Program
 Pengagihan guru dan tugasan
 Pemilihan aktiviti dan bajet
 Surat menyurat – Lawatan Sambil Belajar dan Jemputan Pameran Haiwan Peliharaan
 Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM 100 (Sumbangan Guru Besar)
7. Hadiah dan Sijil (Sumbangan Asti)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021


27
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains


Nama Program Pertandingan Reka Binaan dan Perlumbaan Kereta Buatan Sendiri
Rasional Menambahkan kreativiti murid dalam mata pelajaran Sains
Objektif 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Melahirkan murid yang kreatif dan inovatif dalam penghasilan rekaan
3. Menambahkan minat murid tentang Sains
Tempoh Oktober – (1 hari) Aktiviti Selepas UPSR
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Guru Terlibat Guru Sains Tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program selepas UPSR
4. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat awal kepada murid – bahan dan kaedah
 Kehadiran murid
 Hadiah pemenang/ Saguhati
- bilangan kemenangan dalam pertandigan
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.
 Penilaian dan Pelaporan KPI
2. Kos = Sumber dari murid
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)
PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

28
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL


Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Program Pop kuiz Sains


Rasional Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Sains
Objektif 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
Tempoh Hari Rabu Sebulan sekali (Mei hingga September)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains dan murid
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat awal kepada murid hujung bulan Februari
 Pengagihan tugas kepada guru untuk menyediakan soalan popkuiz mengikut tahun 1 hingga 6
 Hadiah pemenang/ Saguhati
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = tiada
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

29
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 4 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 4 : Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid
Nama Program Celik ICT
Rasional Dapat menghasilkan bahan interaktif untuk latih tubi dan pembelajaran murid
Objektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Guru dapat mengaplikasi kemahiran ICT dalam PdP
3. Menambahkan pengetahuan guru tentang penggunaan ICT dalam Sains dan penggunaan VLE-Frog
Tempoh Mac hingga Oktober
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat pelaksaan program
 Pemilihan jurulatih (kalangan guru Sains)
 Tempat dan bahan keperluan program
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 50
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

30
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 4 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 4 : Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid
Nama Program Peta Pemikiran i-THINK Sains
Rasional Dapat menghasilkan pelbagai peta i-THINK yang sesuai mengikut topik
Objektif 1. Murid dapat pengetahuan membina peta I-Think
2. Memudahkan murid faham topik yang diajar dan bukan hanya menghafal sahaja
Tempoh Mac hingga Oktober
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat pelaksaan program
 Pengagihan tajuk dan tahap pada setiap guru
 Pengumpulan dan penyimpanan peta I-Think yang telah dibuat oleh semua guru – Email Panitia Sains
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = Tiada
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

PELAN STRATEGIK 2019 - 2021

31
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PELAN OPERASI 5 – Panitia Sains SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL

Pelan Operasi 5 : Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains


Nama Program Kursus Peningkatan PdP (secara dalaman)
Rasional Dapat menghasilkan bahan pembelajaran untuk murid
Objektif Menambahkan pengetahuan guru tentang penghasilan bahan pembelajaran dan teknik pengajaran yang berkesan
Tempoh Februari (1 hari)
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat program
 Tempat dan bahan taklimat
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 15 (Makan tengahhari dan minum petang)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

CARTA GANTT

32
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL, KUALA KETIL, KEDAH.

JAN. FEB. MAC. APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT. NOV.
BIL AKTIVITI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Bijak Mengajar / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Pembinaan modul
2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
tahun 1-6
Teknik menjawab
3 / /
Kertas 2 UPSR
Kelas tambahan
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
UPSR Tahun 6
Latih tubi
berasaskan modul
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
oleh guru Sains
tahun 6
Program Sains Fair
6 / / / / / / / / / / / /
peringkat sekolah
Pertandingan Reka
7 Binaan & Kereta / /
Buatan Sendiri
Program Popkuiz
8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Sains
9 Celik ICT / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Peta Pemikiran I-
10 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Think Sains
Kursus Peningkatan
11 /
PdP
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN
33
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

PROGRAM PANITIA SAINS


2019

Bil Program Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan Catatan


Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
1 Bijak Mengajar

2 Pembinaan modul soalan

3 Teknik menjawab Kertas 2


UPSR

4 Kelas tambahan UPSR


Tahun 6

5 Latih tubi berasaskan


modul oleh guru Sains
tahun 6

6 Program Saince Fair


peringkat sekolah

7 Pertandingan Reka Binaan


& Kereta Buatan Sendiri

8 Program Popkuiz Sains

9 Celik ICT

34
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SJK (T) BINJOL 2019-2021

10 Peta Pemikiran I-Think


Sains

11 Kursus Peningkatan PdP

ULASAN : ..........................................................................................................................................................................................................

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : ..........................................................................................................................................................................

35