Anda di halaman 1dari 11

PENDAHULUAN

Program peningkatan akademik ini dirancang, disusun dan akan dilaksanakan dengan
tujuan untuk membantu dan memberi garis panduan kepada guru-guru dan murid-
murid dalam meningkatan proses pengajaran dan pembelajaran. Program peningkatan
ini menjadi garis panduan untuk mempertingkatkan pencapaian dan kejayaan murid
dalam mata pelajaran Sains di sekolah ini.


OBJEKTIF

Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Sains dalan PKSR dan UPSR
Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat A dalam PKSR dan UPSR
Memupuk minat murid dalam Sains
Menyuntik persepsi yang baik bahawa Sains adalah mata pelajaran yang
menarik untuk dipelajari di sekolah.
Memupuk budaya ingin tahu, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis serta
berani mengeluarkan idea-idea sendiri
Mengaplikasikan Sains dalam kehidupan seharian mereka.
Meningkatkan kemahiran dan pedagogi guru yang diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran

SASARAN

Semua murid Tahap 1 dan Tahap 2

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS

Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknology dengan
memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas
dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu Sains dan Teknologi.

MATLAMAT

Kurikulum Sains Sekolah Rendah adalah untuk menyemai minat dan memberikan
ilmu pengetahuan Sains, kemahiran berfikir, nilai murni dan sikap saintifik kepada
murid bagi membolehkan mereka mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar
melalui pengalaman dan penyiasatan. Murid di peringkat ini mendapat asas sains yang
kukuh bagi membantu mereka dalam pembelajaran Sains di peringkat sekolah
menengah. Murid ini juga akan menjadi individu yang dapat memberikan sumbangan
ke arah pembentukan masyarakat yang berbudaya sains dan teknologi, bersifat ikram,
dinamik, progresif, bertanggungjawab terhadap alam sekeliling dan mengagumi
penciptaan alam.

OBJEKTIF PENDIDIKAN SAINS SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Sains Sekolah Rendah membolahkan murid:
1. Memperoleh pengetahuan Sains dan Teknologi dan dapat menghubungkan
pengetahuan ini dengan fenomena alam.
2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu
mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling.
3. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.
4. Menilai malumat berkenaan dengan sains dan teknologi dengan bijak dan
berkesan.
5. Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam
penyelesaian masalah.
6. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi.
7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan
alam untuk kesinambungan hidup manusia sejagat.
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara
dan kesejahteraan manusia sejagat.
10. Bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia
berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah
mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.


ANALISIS SWOT

Kekuatan

Guru Besar yang cukup berpengalaman dan berwawasan.
Guru-guru Kanan dan Penolong Kanan Petang yang berwibawa dan
berdedikasi.
Bilangan guru Sains yang mencukupi dan berpengalaman.
Seorang guru pemeriksa Sains UPSR
Guru-guru Sains yang sangat komited dan sentiasa berusaha meningkatkan
prestasi akademik.
Prasarana sekolah yang agak baik dan selesa.
Bilik Sains yang mempunyai banyak kemudahan termasuk LCD, komputer,
mesin pencetak dan BBM sama ada bercetak atau CD.
Radas-radas dalam bilik komputer yang mencukupi untuk aktiviti praktikal.
Kewangan panitia yang mencukupi untuk menyokong P & P.
Persatuan Sains diwujudkan bagi mengukuhkan pengetahuan yang dipelajari
dalam bilik darjah.
Kerjasama yang baik oleh semua guru sains.
Murid dengan mudah dapat mengakses internet untuk mendapatkan maklumat
tambahan di makmal komputer.
Penggunaan Akhbar DIDIK Berita Harian setiap minggu membantu murid
memperkukuhkan pengetahuan dan teknik menjawab soalan Bahagian B.
Penggunaan Dwi-bahasa yang menyukarkan murid memahami sesuatu istilah.
Salah sebuah SK yang mempunyai pencapaian sains UPSR melebihi 80 %.

Kelemahan

Kawasan sekolah yang agak padat berbanding dengan kapasiti murid.
Sekolah dua sesi yang mengehadkan aktiviti kelas tambahan dan persatuan.
Sikap murid yang kadang-kadang menganggap Sains adalah mata pelajaran
yang sukar.
Masih ada murid yang belum menguasai kemahiran 3M yang menghalang
pembelajaran secara lancar.
Banyak komputer di makmal komputer yang tidak boleh digunakan lagi yang
mengehadkan murid mencari maklumat melalui internet.
Kurang kepelbagaian kaedah dan teknik pengajaran guru.
Eksperimen Sains tidak dijalankan sepenuhnya.


Ancaman

Segelintir ibu bapa yang tidak mengambil berat akan pembelajaran dan
keperluan pembelajaran anak mereka.
Sikap ibu bapa yang menyerahkan 100 % pembelajaran anak mereka kepada
pihak sekolah.
Terdapat ibu bapa yang tidak dapat menerima aduan dan teguran berhubung
disiplin anak mereka di sekolah.
Kebanyakan ibu bapa tidak tahu teknik menjawab soalan yang betul bagi
membantu anak mereka mengulangkaji pelajaran di rumah.
Terdapat pusat tuisyen yang memberi teknik menjawab yang tidak tepat untuk
menjawab Bahagian B.


Peluang
PIBG memberikan sokongan penuh sama ada berbentuk kewangan atau
sokongan moral.
Terdapat Jurulatih Utama Daerah yang membantu guru-guru Sains.
Guru-guru kerapkali diberi kursus untuk diberi pendedahan tentang teknik
menjawab yang betul.
Terdapat soalan Ujian Bulanan & PKSR yang digubal oleh CO yang selaras
bagi setiap sekolah bagi menguji tahap pencapaian murid dibandingkan
dengan sekolah-sekolah lain.

Bahan-bahan Rujukan/Sumber / Bahan Bantu

Buku Teks yang mencukupi
Buku-buku rujukan Sains
Buku WAJA
Bahan software KPM
Laptop dan LCD
Koleksi soalan-soalan Sains
Carta ABM yang lengkap

Penilaian dan Pemantauan

Pencerapan P & P guru yang dijalankan 3 kali setahun.
Penyemakan buku-buku latihan murid yang dijalankan 2 kali setahun.
PEKA Sains
Ujian Bulanan dan PKSR
Latih tubi soalan-soalan UPSR bagi murid Tahun 6.
Aktiviti-aktiviti Sains yang menarik.
Kuiz Sains menguji kemahiran proses sains murid
CARTA GANTT PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA SAINS 2012JUM PROGRAM J F M A M J J O S O
1 Perkembangan staf / /
2 Minggu Sains /
3 Kelas Tambahan UPSR / / / / / / / / /
4
Bengkel Teknik menjawab
Sains
/
5 Kelas tambahan malam / / / / /
6 Buku Skrap / / / / /
7
Modul Latihan Sains (Bhg B)
Tahun 6
/ / / / / / / / /
8 PEKA / / / / / / / / / /
9 DIDIK (Akhbar Berita Harian) / / / / / / / / / /
10
Tiusyen Gemilang
( 5 orang murid Thn 6)
/ / / / / / / /
11 Ujian Topikal / / / / /
12 Kelab Sains / / / / / / / /
13
Latih tubi menjawab soalan
( Thn 6)
/ / / /
14
Pertukaran soalan dari negeri-
negeri lain
/ / / /
15 Program PASCA UPSR /
PELAN TAKTIKAL TAHUN 2012 PANITIA SAINS


BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
1 Perkembangan
staf
Meningkatkan
kemahiran
pedagogi, ICT dan
pengurusan kelas
semua guru sains
Guru Besar
Penolong
Kanan
Ketua Panitia

Jan

Jun
RM30.00
Guru sains
20 % guru
kurang
mahir
tentang ICT
100 % guru
dapat
menguasai
setiap topik
Pencerapan oleh
GB.
Keputusan
PKSR, Ujian
Bulanan dan
UPSR sains.
2 Minggu Sains Memupuk minat
murid terhadap
sains, mewujudkan
ruang berkreativiti
dan membudayakan
hidup berteraskan
sains dan teknologi
1. Ketua panitia
Sains
2. Guru-guru
Sains
3. Guru penasihat
kelab Sains dan
Matematik

Jun

RM 100.00
Panitia Sains
Unit
Kokurikulum

40 % murid
kurang
berminat
dengan
Sains

100 % murid
berminat
dengan sains
dan dapat
mengaitkan
hidup
seharian
dengan
sains.

Penglibatan
murid dalam
pelbagai aktiviti
yang diadakan.
3 Kelas tambahan
UPSR
Meningkatkan
pencapaian
minimum gred C
dalam sains UPSR
menjadikan
sekurang-
kurangnya 86 %
1. Ketua panitia
sains
2. Guru-guru
Sains Tahun 6

Jan Sept

RM500.00
Bahan cetak
dari Yuran
Kecemerlangan
UPSR47.56%
lulus

85.36 %
lulus
20 dapat
gred A

Keputusan
UPSR
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
4 Bengkel Teknik
menjawab Sains
Meningkatkan
kemahiran proses
sains murid dalam
menjawab
Bahagian B
1. Ketua panitia
2. Guru Sains
Tahun 6
Mac RM150.00
Peruntukan
Bimbingan dan
Kaunseling
47.56%
lulus
85.36 %
lulus
20 orang
dapat A
Keputusan
UPSR , PKSR
dan Ujian
Bulanan
5 Kelas tambahan
malam
Meningkatkan
kualiti pencapaian
UPSR Sains
1. Guru Sains
Tahun 6

Jun- Sept

PIBG

10 orang
dapat A
dalam
PKSR 2
2010

20 murid
dapat A

Pencapaian
UPSR
6 Buku skrap Mengukuhkan dan
meningkatkan
minat murid
terhadap topik-
topik Sains
2. Ketua panitia
3. Guru-guru sains
Jun Okt RM50.00
kertas A4
50 % murid
kurang
menguasai
fakta Sains
100 % murid
menguasai
fakta Sains
Keputusan
PKSR dan
Ujian Bulanan
7 Modul Latihan
Sains (Bhg B)
Meningkat dan
mengukuhkan
kemahiran teknik
menjawab soalan
Bahagian B (SPS)
1. Guru Sains
Tahun 6
Jan Sept RM60.00 dari
yuran
kecemerlangan
UPSR
70 % murid
tidak
menguasai
SPS
100 % murid
6K & 6M
menguasai
SPS
Keputusan
PKSR & UPSR
8 PEKA Merancang,
mentadbir, menilai,
membuat penskoran
dan membuat
laporan secara
terancang mengikut
prosedur LPM
1. Guru-guru
Sains Thn 3-6
Feb Okt Tiada
peruntukan
Tahun 6
100%
Tahun 3-5 -
70 %
Tahun 3-6
100 %
Buku pelaporan
PEKA
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
9 DIDIK (Berita
Harian)
Meningkatkan
kemahiran
menjawab
Bahagian B.
Mengukuhkan fakta
Sains
1. Guru Tahun 6 Jan-Okt Murid 47.56% 85.36 %
pencapaian
UPSR
Pencapaian
UPSR
10 Tiusyen
Gemilang
Meningkatkan
kualiti pencapaian
UPSR Sains
1. Guru Sains
Tahun 6
Feb Sept Murid
membiayai
sendiri yuran
10 orang
murid dapat
gred A
20 murid
capai gred A
Keputusan
UPSR
11 Ujian Topikal Mengukuhkan
pengetahuan
terhadap topik-
topik yang telah
dipelajari
1. Guru Sains thn
6
Feb Okt Panitia Sains 47.56% 85.36 %
pencapaian
UPSR
Pencapaian
UPSR
12 Kelab Sains Mengukuhkan
kemahiran yang
telah dipelajari di
dalam bilik darjah
Menarik minat
murid terhadap
sains
1. Guru penasihat
Kelab Sains
Feb Okt RM100.00
Panitia Sains
50 % murid
Tahun 3 6
kurang
berminat
dengan
Sains
100 % murid
berminat
dengan mata
pelajaran
Sains
Penglibatan
murid terhadap
aktiviti yang
dijalankan
13 Latih-tubi
menjawab
soalan
Mengukuhkan
kemahiran
menjawab soalan
berformat UPSR
1. Guru Sains
Tahunh 6
Jun Sept RM500.00
Yuran
kecemerlangan
UPSR
47.56%
lulus
85.36%
murid lulus
UPSR
20 murid
capai A

Keputusan
UPSR
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/
SUMBER
TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
14 Pertukaran
soalan-soalan
dari negeri lain
Mengukuhkan
kemahiran
menjawab soalan
berformat UPSR
1. Guru Sains
Tahunh 6
Jun Sept RM500.00
Yuran
kecemerlangan
UPSR
47.56%
lulus
86% murid
lulus UPSR
20 murid
capai A
Keputusan
UPSR
15 Program
PASCA UPSR
Mengisi masa
murid selepas
UPSR dengan
aktiviti bagi
meningkatkan
murid terhadap
Sains
Memupuk dan
meningkatkan
kemahiran murid
dalam reka cipta

1. Ketua panitia
2. Guru Sains
tahun 6
Okt RM100.00 60 % murid
tidak hadir
ke sekolah
selepas
UPSR
100 %
menyertai
dan
kehadiran
sekurang-
kurangnya
95 %
Kualiti dan
kuantiti hasil
kerja dan folio
murid.

Anda mungkin juga menyukai