Anda di halaman 1dari 5

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

IDENTIFIKASI
Mata Pelajaran : Matematika Peminatan
Materi : Persamaan Trigonometri
Sub Materi : Persamaan Trigonometri Sederhana
Kelas / Semester : XI / Ganjil
Tahun Ajaran : 2019 / 2020

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR


Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1 Menjelaskan dan menentukan 3.1.2 Menjelaskan persamaan sinus
penyelesaian persamaan 3.1.3 Menentukan himpunan penyelesaian
trigonometri persamaan sinus
3.1.4 Menjelaskan persamaan cosinus
3.1.5 Menentukan himpunan penyelesaian
persamaan cosinus

4.1 Menyelesaikan masalah 4.1.2 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan


berkaitan dengan persamaan persamaan cosinus
cosinus

TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran


Persamaan Trigonometri diharapkan peserta didik mampu:
1. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan cosinus
2. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan cosinus

Nama Kelompok :
Anggota :
1. 4.
2. 5.
3. 6.

Petunjuk:
1. Tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok pada lembar yang
telah disediakan.
2. Tanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru.
3. Lakukan langkah-langkah kerja sesuai perintah yang terdapat pada LKS.
4. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKS dengan teman
kelompokmu
Kegiatan 1

1. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan trigonometri dari 2 sin 𝑥 − √3 = 0


untuk 0° ≤ 𝑥 ≤ 480° adalah

a. Ubahlah persamaan 2 sin 𝑥 − √3 = 0 ke dalam bentuk 𝑎 sin 𝐵 = 𝑐

𝑐
b. Bentuk di atas dapat disajikan menjadi 𝑠𝑖𝑛 𝐵 = 𝑎

sin 𝑥 =

c. Sajikan bentuk di atas menjadi bentuk yang ekuivalen

sin 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛 … °

d. Dari persamaan di atas diperoleh persamaan dengan bentuk sin 𝑥 = sin 𝛼,


dimana 𝛼 =. … °

e. Bacalah referensi untuk menentukan nilai 𝑥 yang memenuhi persamaan


2 sin 𝑥 − √3 = 0

sin 𝑥 = sin … . ° sin 𝑥 = sin … . °


𝑥1 = . . . ° + 𝑘 .360° 𝑥2 = (180°− . . . °) + 𝑘 .360°
𝑥2 = . . . ° + 𝑘. 360°

Untuk k = 0  x = 600 untuk k = 0  x = …. 0


k =1  x = 4200 k = 1  x = …. 0
k =2  x = …. 0
dan seterusnya dan seterusnya

k 𝜖 bilangan bulat
f. Berdasarkan selesaian di atas, maka himpunan penyelesaian dari 2 sin 𝑥 −
√3 = 0 untuk 0° ≤ 𝑥 ≤ 480° adalah

HP = { ………………………………………………… }

g. Simpulkan cara penyelesaian persamaan trigonometri untuk fungsi sinus!


Kegiatan 2

1
2. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan trigonometri dari cos 𝑥 = √2
2

a. Sajikan bentuk di atas menjadi bentuk yang ekuivalen

cos 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 … °

b. Dari persamaan di atas diperoleh persamaan dengan bentuk cos 𝑥 = cos 𝛼,


dimana 𝛼 =. … °

c. Bacalah referensi untuk menentukan nilai 𝑥 yang memenuhi persamaan


1
cos 𝑥 = 2 √2

cos 𝑥 = cos … . °
𝑥 = ± . . . ° + 𝑘 .360°

𝑥1 = . . . ° + 𝑘 .360° 𝑥2 = − . . . ° + 𝑘. 360°

Untuk k =….  x = … 0 untuk k = …  x = …. 0


k = …  x = …. 0 k = …  x = …. 0
k = …  x = …. 0
. .
. .
. .

dan seterusnya dan seterusnya


k 𝜖 bilangan bulat

d. Berdasarkan selesaian di atas, maka himpunan penyelesaian dari


1
cos 𝑥 = √2 adalah
2

HP = { …………………………………………………………….. }

e. Jika nilai x dibatasi pada interval 0° ≤ 𝑥 ≤ 360°, maka himpunan


1
penyelesaian dari cos 𝑥 = 2 √2 adalah

HP = { …………………………………….. }
f. Simpulkan cara penyelesaian persamaan trigonometri untuk fungsi cosinus!

Anda mungkin juga menyukai