Anda di halaman 1dari 42

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KEMAHIRAN
HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN TIGA
2002

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR
Kementerian Pendidikan Malaysia

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN TIGA
2002

Pusat Perkembangan Kurikulum


ISBN

Diusahakan
oleh
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2000


©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin
bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

i
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya
yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii
KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan
tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Buku ini juga menyediakan penerangan
bagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapat merancang strategi
yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Para 3 (kosong)

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

iv
KANDUNGAN

Kata Pengantar .. .. .. .. .. i PILIHAN

PILIHAN 1
Pendahuluan .. .. .. .. .. 1 Bidang Kemahiran Teknikal .. .. .. .. 23

Perubahan Dalam Edisi Penyemakan .. .. 1 PILIHAN 2


Bidang Ekonomi Rumah Tangga .. .. .. 33
Objektif Tingkatan Satu .. .. .. .. 3
PILIHAN 3
Organisasi Kandungan Tingkatan Satu .. 4 Bidang Pertanian .. .. .. .. .. .. 43

Pendekatan Dan Penekanan ... .. .. 6 PILIHAN 4


Bidang Perdagangan dan Keusahawanan .. .. 49
Format Huraian .. .. .. .. .. 10
LAMPIRAN

Huraian Tingkatan Dua 1. Perubahan Dalam Mata Pelajaran


Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM .. .. 59
TERAS

Bidang Reka Bentuk dan Teknologi .. .. 15 2. Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan .. 69

v
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

PENDAHULUAN

warganegara yang berpengetahuan serta


Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan berakhlak mulia demi menghadapi cabaran
Bersepadu satu mata pelajaran amali yang kehidupan masa kini dan masa akan datang.
berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan
kepada semua murid di Tingkatan I hingga PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN
Tingkatan III. Mata pelajaran ini dirancang
sedemikian rupa untuk mencapai matlamat Matlamat Tidak Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini,
ke arah mempertingkatkan produktiviti Berubah matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu
negara melalui penglibatan masyarakat tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan
secara kreatif, inovatif dan produktif. kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan.

Mata pelajaran ini digubal ke arah Matlamat Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup
membekalkan tenaga kerja yang Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang
berpengetahuan dan mahir dalam berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi
teknologi dan ekonomi serta sanggup serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam
bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk
belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kehidupan harian.
kerja yang sedemikian rupa dapat
memenuhi inspirasi, aspirasi dan
keperluan negara yang sedang
membangun dalam zaman yang sedang
menyaksikan kemajuan teknologi
komunikasi maklumat. Kemahiran Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah
Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam
Perancangan dan pembangunan mata Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka
pelajaran ini adalah selaras dengan Mereka Cipta dan cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran
semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan
Kebangsaan yang berhasrat melahirkan Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid

1
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

berdikari dan yakin diri serta mampu Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian
menjalani kehidupan secara produktif Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu
dalam dunia teknologi dan ekonomi yang ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan
kompleks dan sentiasa berubah. “Kekeluargaan” digugurkan. Elemen reka bentuk
dan teknologi diberi lebih fokus dan asas
elektromekanikal dimasukkan dalam mata
Murid juga digalakkan mengambil inisiatif pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal.
dan merebut peluang yang ada secara
bijak, kreatif dan inventif. Nilai murni, sikap Pertukaran nama tajuk juga berlaku. Tajuk
yang positif dan budaya kerja yang baik “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras
diterapkan semasa murid menjalankan Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka
aktiviti amali demi meneruskan konsep Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran
kesepaduan dalam mata pelajaran. Manipulatif Tambahan” ditukar kepada
“Kemahiran Teknikal”.

Perubahan Perubahan dari segi kandungan Walaupun tajuk Perdagangan dan


Kandungan memperlihatkan beberapa tajuk Keusahawanan digugurkan daripada bahagian
Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi
semula, digugurkan atau ditambah, semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan
dengan hasrat untuk mengukuhkan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya
kesinambungan dan mengelakkan bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1,
pertindihan serta mengemaskinikan 2 dan 3. Di samping itu, satu pilihan baru
kandungannya. diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan
dan Keusahawanan.. Ia merupakan tambahan
kepada senarai pilihan yang sedia ada.

2
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

Keseluruhan perubahan kandungan 4. Mengenal pasti prinsip mudah asas


diringkaskan dalam Lampiran 1. elektromekanikal dalam dunia teknologi
yang maju.

OBJEKTIF TINGKATAN III


5. Menghasilkan artikel mudah dengan
menggunakan mesin jahit.
Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup
Bersepadu Tingkatan III adalah untuk
membolehkan murid: 6. Mengenal pasti hidangan dan mengurus
sajian.

1. Mengamalkan kreativiti, inovasi


dan berdaya usaha dalam mereka 7. Membuat kompos dan menanam sayuran
bentuk dan menghasilkan produk jenis buah.
daripada pelbagai bahan seperti
kayu, papan lapis dan bahan
komposit
8. Memilih bahan, alatan dan perkakas
serta menggunakannya dengan teknik
2. Mengamalkan sikap peka yang betul.
terhadap masalah sekeliling dan
mendapatkan idea daripada
pelbagai sumber untuk mereka 9. Mengenal pasti kepentingan perniagaan,
bentuk dan menghasilkan produk. perkembangannya pada masa depan
yang bercirikan k-ekonomi dan
perniagaan dalam negeri dan
3. Menjalankan kerja-buat-sendiri, antarabangsa.
menyenggara dan membaik pulih
mudah kerja elektrik dan paip
dalam kehidupan harian. 10. Menerangkan faktor utama dalam
pengeluaran, kaitannya dengan
permintaan dan proses pengeluaran
serta membuat pengiraan kos.

3
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

11. Mengumpul, memproses dan Untuk tujuan ini, murid menggunakan teknik dan
mendokumentasikan maklumat proses pembuatan yang melibatkan bahan
secara sistematik dan binaan seperti kayu, papan lapis atau bahan
menggunakannya dengan bijak komposit.
dalam membuat keputusan rekaan
dan penghasilan projek.
Murid juga berpeluang mereka bentuk dan
menghasilkan artikel jahitan dengan
12. Mengamalkan peraturan dan menggunakan mesin jahit, di samping berpeluang
budaya kerja yang baik dan juga untuk menghias kawasan persekitarannya
selamat. dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Selain
daripada itu, murid juga melakukan kerja
penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip
ORGANISASI KANDUNGAN yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga
TINGKATAN III pin, lampu pendafluor, tangki simbah, pili dan
perangkap.

Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua


bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Berikut Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang
adalah penerangan mengenai organisasi pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. Pilihan
kandungan khusus untuk Tingkatan III. murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III.

Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang Pilihan 1: Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit
pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Kemahiran pembelajaran yang membolehkan murid
Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua Teknikal mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam
murid. elektrik dan asas elektromekanikal.

Reka Bentuk dan Bidang Reka Bentuk dan Teknologi


Teknologi menyediakan murid Tingkatan I dengan
pengetahuan dan kemahiran teknologi
untuk menghasilkan produk yang berlainan
dengan menggunakan proses reka bentuk.

4
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

Dalam pembelajaran elektrik, murid Dalam aspek pakaian, murid mengenal pasti jenis
mengkaji litar siri dan litar selari untuk fabrik dan memperoleh kemahiran memilih
mengetahui kaitan antara voltan, arus dan pakaian. Murid menjahit dan menghias skirt
rintangan. Murid akan menggunakan berkasing untuk kerja jahitan.
meter pelbagai untuk menguji keterusan
litar dan mengukur nilai perintang tetap.
Pilihan 3: Pertanian Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid
Di samping pengiraan kuasa elektrik, mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam
murid juga diberikan rumusan untuk pembinaan kompos dan penanaman sayur-
mengira rintangan dalam litar siri dan litar sayuran. Murid berpeluang memilih jenis sayur-
selari. sayuran yang hendak ditanam, mengenal pasti
kesesuaian tanah dan baja serta merancang
Pendedahan kepada konsep pergerakan projek penanaman sayur-sayuran.
elektromekanikal bertujuan untuk
membolehkan murid mengetahui dan Melalui penanaman sayur-sayuran, murid akan
memahami bagaimana komponen memerhati kesan daripada penggunaan kompos
elektronik boleh mengawal dan mem- dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran
pertingkatkan pergerakan mekanikal. dan penghasilan sayur-sayuran.

Pilihan 2: Ekonomi Bidang Ekonomi Rumah Tangga Pilihan 4: Bidang Perdagangan dan Ke-usahawanan
Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan Perdagangan dan menyediakan murid dengan pengetahuan serta
dan kemahiran tentang makanan dan Keusahawanan amalan perniagaan yang merangkumi langkah-
pengendalian makanan, masakan, pakaian langkah penubuhan dan pengendalian
dan jahitan. Murid membuat kerja amali perniagaan serta pengenalan kepada bidang-
dalam penyediaan sarapan dan minum bidang pengeluaran yang telah
pagi atau minum petang serta berpeluang
mereka cipta resepi hidangan tersebut.

5
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

sedia wujud. Murid juga diperkenalkan dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus
kepada pelbagai jenis dokumen penting dititikberatkan. Sehubungan ini, dalam Kemahiran
bagi penubuhan dan pengendalian Hidup Bersepadu, pembelajaran perniagaan dan
perniagaan. keusahawanan perlu digabungjalinkan dengan
pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta
Antara tujuan bidang ini adalah untuk lain-lain bidang pilihan.
memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin
diri, inisiatif dan berdaya saing. Murid
didedahkan secara tidak langsung tentang
kaedah mencari dan menggunakan Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
peluang perniagaan dengan bijaksana. (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam
pengajaran dan pembelajaran yang mana daya
Pendedahan murid kepada konsep dalam imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan
proses pengeluaran membantu mereka diperkembangkan.
membuat pengiraan kos sesuatu projek
secara sistematik Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan
dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan
PENDEKATAN DAN PENEKANAN Teknologi” termasuk:

Pembelajaran Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu - Merekabentuk dan membina projek baru
Melalui tumpuan diberi terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
Pengalaman melalui pengalaman. Mata pelajaran ini penyelesaian masalah
harus dikendalikan secara tidak langsung
semasa mengendalikan aktiviti amali. - Menjana idea untuk mereka bentuk dan
membina projek
Dalam mengendalikan kelas amali,
penggabungjalinan antara teori dan amali, - Membuat keputusan pemilihan idea dan
aktiviti dalam dan luar bilik darjah reka bentuk, pembinaan projek, alatan
tangan dan bahan yang sesuai

6
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

berupaya menghasilkan produk yang dapat


- Menghasilkan lukisan projek dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah
menentukan hala tuju masa depan.
- Merancang dan melaksanakan
kerja projek mengikut prosedur Dalam proses mereka bentuk, murid mengkaji
pengurusan bengkel yang sesuai keadaan yang sedia ada, mencari alternatif,
membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan
- Menilai kualiti projek yang telah produk yang berkenaan. Di samping itu murid
siap supaya bersesuaian dengan juga boleh menjangka dan meramalkan kesan
hasil yang dihasratkan atau impak produk baru mereka dalam senario
masa depan.
- Mempersembahkan reka bentuk
atau projek bagi tujuan
mendapatkan maklum balas Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja
daripada orang lain untuk yang relevan harus merentasi aktiviti yang
memperbaiki atau menambahbaik- dijalankan. Dengan cara ini, nilai murni dan sikap
kannya. positif seperti berusaha mencapai
kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia
menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati
Kaedah Kajian Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu, murid menggunakan sumber dapat dipupuk supaya
Masa Depan juga perlu mengembangkan daya berfikir menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan
secara kritis dan kreatif ke arah urusan hidup murid.
membentuk masa depan yang lebih
sempurna. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos
sesuatu projek, harus diberi penekanan dalam
semua projek yang dihasilkan.
Unsur penting Kajian Masa Depan harus
diterapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran Kemahiran Hidup untuk
merangsang daya intelek agar mereka

7
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

Kemahiran interpersonal seperti Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh
menghargai pendapat dan usaha orang diperkembangkan seperti melayari laman web,
lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menggunakan perisian, CD-ROM dan pengkalan
menerima kritikan membina, memberi data serta berkomunikasi secara elektronik.
dorongan kepada orang lain yang
menemui kegagalan, menjalin
persahabatan, belajar secara koperatif dan Keselamatan dan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi
bekerja secara kumpulan dan memupuk Pengurusan “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”,
semangat kerjasama dengan rakan peraturan dan langkah keselamatan hendaklah
sebaya perlu juga diterapkan semasa sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali
pengajaran dan pembelajaran. menjalankan kerja amali.

Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang


mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir di
Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan kalangan murid bagi memberi mereka
dengan amalan dalam kehidupan dan pengalaman tambahan serta menanamkan
pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan
pembelajaran menjadi lebih bermakna, berdisiplin.
menyeronokkan dan berguna kepada
murid. Teknik ini boleh menarik minat
murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk. KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN
KANDUNGAN
Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan
Maklumat dan teknologi maklumat dan komunikasi atau Kesinambungan Kesinambungan kandungan kurikulum Kemahiran
Komunikasi information and communication technology Kandungan dari Hidup dari peringkat pendidikan rendah ke
(ICT) dalam pembelajaran mereka Peringkat peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam
terutamanya dalam pengumpulan, Pendidikan Lampiran 2. Dengan merujuk jadual
pemilihan dan pemprosesan maklumat. Rendah ke kesinambungan ini, guru yang mengajar
Menengah Rendah Kemahiran Hidup pada tahun tertentu,

8
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

sama ada di sekolah rendah atau Di Tingkatan I dan II, proses


menengah, akan mendapat gambaran mereka bentuk dipelajari secara
menyeluruh mengenai susunan sistematik.
kandungan mata pelajaran ini.
- Murid dikehendaki mengkaji
secara lebih mendalam jenis
Contoh maklumat yang boleh didapati bahan dan pengikat agar mereka
daripada jadual kesinambungan adalah boleh menggunakan pengetahuan
seperti berikut: ini dalam proses perancangan,
pembinaan dan pengubahsuaian
projek. Semua pengalaman dan
Contoh Contoh 1 kemahiran ini diaplikasikan dalam
Tingkatan III di mana murid perlu
Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta menghasilkan projek reka cipta.
berkait rapat dengan kandungan Reka
Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk
Lampiran 2).
Contoh 2
- Di sekolah rendah, murid Tahun
Empat dan Lima diberi latihan
tentang kreativiti dan penyelesaian Di sekolah rendah, elektrik dan elektronik
masalah. Mereka dibimbing dalam dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Di
merekabentuk projek mengguna- sekolah menengah, untuk mempelajari
kan kayu, logam dan bahan kitar kandungan ini secara mendalam, elektrik dan
semula serta mengamalkan teknik elektronik diasingkan kepada dua unit
penggunaan alatan tangan yang pembelajaran.
sesuai.

Murid mengaplikasikan kemahiran Pemetaan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran


dan pengalaman ini untuk mereka Kandungan Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan
cipta projek di Tahun Enam. Tingkatan I-III I hingga Tingkatan III

9
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

ditunjukkan dalam Jadual Pemetaan Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga


Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di aras. Pemeringkatan kemahiran dan
Lampiran 3. pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan
untuk membantu guru menyampaikan pengajaran
dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan
Peruntukan masa yang dinyatakan mengambil kira kadar pembelajaran dan
merupakan cadangan untuk membantu keupayaan murid.
guru dalam penyediaan perancangan
pengajaran. Masa untuk pengajaran
Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai
waktu seminggu dan setiap waktu meliputi oleh semua murid sebelum mereka meneruskan
40 minit. pembelajaran ke Aras 2.

FORMAT HURAIAN Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu


dipelajari oleh semua murid selepas mereka
menguasai kandungan Aras 1.
Tiga Lajur Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan
dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk
Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid
Cadangan Aktiviti Pembelajaran. yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1
dan 2.

Bidang, Unit dan Dalam lajur pertama, bidang Dengan ini pembangunan dan perkembangan
Hasil Pembelajaran pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke
yang berkenaan dinyatakan. Dalam lajur Aras 3.
kedua dinyatakan hasil pembelajaran,
keluasan dan kedalaman skop setiap unit.
Hasil pembelajaran dihuraikan dalam
bentuk objektif perlakuan yang boleh
diukur.

10
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

Cadangan Aktiviti Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pembelajaran bertujuan membantu guru
merancang dan merekabentuk
pengalaman pembelajaran yang sesuai
dan bermakna kepada murid.

Guru boleh menyesuaikan cadangan ini


dan merekabentuk aktiviti tambahan yang
secocok dengan kebolehan murid dan
keadaan persekitaran mereka terutamanya
persekitaran sekolah.

11
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.2 Reka Cipta


(Cadangan peruntukan masa
ialah 9 minggu)

a. Pengenalpastian Aras 1
masalah x Mengenal pasti masalah Aktiviti yang dicadangkan
- Perbincangan kumpulan
x Mengumpul maklumat dan data - Sumbangsaran

Mengumpul maklumat dan data seperti


pemerhatian, lawatan, pembacaan dan
bimbingan guru

Mengumpul maklumat berkaitan reka bentuk


dan reka cipta terkini

Merujuk koleksi reka cipta murid

x Menganalisis maklumat Perbincangan mengenai kekuatan dan


kelemahan maklumat yang diperolehi.

12
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menyenarai pelbagai idea Menyenaraikan pelbagai alternatif


penyelesaian masalah penyelesaian masalah menggunakan peta
minda, lakaran bebas, sumbangsaran, atau
perbincangan kumpulan.

b. Pemilihan idea Aras 1


x Menilai dan memilih idea yang
paling sesuai

c. Perekaan projek Aras 1


x Melakar beberapa reka bentuk Tunjuk cara membuat lakaran
projek
Lakaran dibuat dalam bentuk 2D atau 3D
d. Pemilihan reka bentuk Aras 1
x Menilai dan memilih konsep reka Faktor utama reka bentuk ialah:
bentuk a. fungsi
b. rupa bentuk
c. kesesuaian bahan
d. kaedah binaan
e. ketahanan
f. kos
g. kemasan
h. keselamatan

x Membuat lukisan kerja berdasarkan Lukisan kerja dibuat dalam bentuk lukisan
lukisan unjuran ortografik ortografik

13
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

e. Perancangan
pembinaan projek Aras 1
x Mengenal pasti bahan dan Menyediakan senarai bahan dan alatan.
kesesuaiannya
x Mengenal pasti dan memilih alatan Perbincangan teknik pembinaan

x Membuat jadual kerja dan mengira Guru membimbing murid mengira kos
kos pengeluaran pengeluaran

[ kos pengeluaran = kos bahan + kos


upah + kos overhed ]

f. Pembinaan, pengujian Aras 1


dan pengubahsuaian x Mengukur, menanda dan Pastikan murid memilih dan menggunakan
projek memotong. alatan yang betul

x Membina dan mencantum bahagian Guru membimbing murid berkaitan proses


projek untuk mendapatkan pemasangan dan
pembinaan yang paling sesuai
x Memeriksa dan menguji sambungan
dan pemasangan

x Membuat kemasan Memilih kemasan yang sesuai

14
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menguji dan menilai projek Mengubahsuai projek untuk mendapatkan


hasil yang lebih berkualiti
g. Pendokumentasian
Aras 1 Contoh format folio ialah:-
x Mengumpul dan merekodkan - tajuk
maklumat berkaitan projek yang - latar belakang
dibina - objektif
- deskripsi
- rujukan atau bibiografi
- lampiran

Folio ini ditulis atau ditaip dan perlu


dibukukan.

1.4 Elektrik x Membuat persembahan projek Membuat persembahan projek berdasarkan


dokumentasi yang disediakan
( Cadangan peruntukan
masa ialah 2 minggu )

c. Mengira kos tenaga Aras 1


elektrik x Membaca meter kWj Penerangan bagaimana membaca
meter kWj jenis digital

x Mengira kos penggunaan tenaga Tunjukkan contoh bil elektrik dan kaedah
elektrik mengira kos penggunaan tenaga elektrik

15
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Pengenalan motor arus Aras 1


terus ( DC )
x Membaca maklumat pada plat Tunjuk cara membaca maklumat pada plat
perincian motor perincian

x Mengenali jenis motor Guru menunjukkan dua jenis motor iaitu


motor DC ( arus terus) dan motor AC
( arus ulangalik)

Guru menunjukkan lukisan keratan sebuah


motor DC dan menerangkan bahagian
utamanya

x Menyatakan arah pusingan motor Guru menerangkan pergerakan motor DC


DC

x Mengenal pasti mekanisme Contoh mekanisme penghantaran kuasa


penghantaran kuasa motor DC ialah dari aci kepada gear atau dari aci
kepada takal dan tali sawat

Contoh peralatan yang boleh digunakan


ialah pemain radio kaset dan kit robot.

16
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.5 Elektronik

( Cadangan peruntukan Aras 1


masa ialah 5 minggu ) x Mengenal pasti nama, simbol dan Guru menerangkan tentang nama, simbol
fungsi komponen elektronik dan fungsi komponen yang dipelajari iaitu:
a. Nama, simbol dan - IC seperti IC 555, IC 741 dan
fungsi komponen IC Muzik
elektronik - Suis Mikro ( Micro switch )
- Mikrofon
- Pembesar suara

Guru menerangkan tentang keselamatan


penggunaan komponen dan cara
penyimpanannya

b. Membaca dan Aras 1


menterjemah x Menterjemah lukisan skematik Lukisan skematik dan lukisan bergambar
lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan disediakan oleh guru untuk latihan
membuat projek

x Menterjemah lukisan skematik atau Guru menyediakan lukisan skematik dan


lukisan bergambar untuk membuat lukisan bergambar
projek

17
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Penghasilan projek Aras 1


x Membentuk kaki komponen

x Memasang komponen berpandukan Projek yang dihasilkan hendaklah


lukisan skematik atau lukisan mempunyai salah satu daripada tema
bergambar berikut :
i. kombinasi cahaya dengan bunyi
ii. kombinasi cahaya dan pergerakan
iii. kombinasi bunyi dan pergerakan
x Menyemak semula kedudukan iv. kombinasi cahaya , bunyi dan
komponen berpandukan lukisan pergerakan
skematik
Pastikan komponen yang mempunyai
x Memateri semua kaki atau tamatan kekutuban dipasang mengikut kekutuban
komponen yang betul

x Memotong kaki komponen yang Guru membuat tunjuk cara proses memateri
berlebihan dengan kemas

x Menguji projek yang telah siap


dan membuat pembaikan jika
perlu

18
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membersih dan menyimpan semua Membuat pelupusan sisa dengan cara yang
alatan tangan dan bahan betul

Aras 2
x Menyatakan beberapa situasi di
mana projek ini dapat diaplikasikan

1.10 Tempat kediaman

(Cadangan peruntukan
masa ialah 3 minggu)

a. Ruang tempat Aras 1


kediaman x Menerangkan pengertian tempat Tempat kediaman ialah tempat tinggal
kediaman seperti rumah dan asrama.

x Menyenaraikan jenis ruang tempat Jenis ruang adalah :


kediaman
Ruang sosial seperti bilik istirehat dan bilik
makan.

Ruang kerja seperti dapur, stor dan garaj.

Ruang persendirian seperti tandas, bilik


mandi dan bilik tidur.

19
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti fungsi ruang Fungsi ruang seperti berikut :

Ruang sosial adalah tempat untuk


berehat dan berinteraksi antara ahli
keluarga dan tetamu.

Ruang kerja ialah tempat untuk melakukan


aktiviti.

Ruang persendirian ialah tempat berehat,


menyimpan wardrobe, membersih dan
mengemas diri.

Wardrobe adalah tempat menyimpan


pakaian dan aksesori.

Aksesori seperti tali leher, tali pinggang,


kasut dan beg tangan.

b. Keselesaan tempat Aras 1


kediaman x Mengenal pasti faktor keselesaan Faktor keselesaan tempat kediaman ialah
tempat kediaman pengudaraan, pencahayaan, skema
warna, lantai dan penutup lantai, alatan dan
kelengkapan serta keselamatan .

20
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Penjagaan tempat Aras 1


kediaman x Mengenal pasti pembersihan tempat Pembersihan tempat kediaman seperti
kediaman pembersihan harian, mingguan dan berkala.

Alat pencuci seperti mop, vakum dan


penyapu. Agen pencuci seperti sabun dan
peluntur.

x Mengenal pasti alat dan agen


pencuci

x Memilih dan menggunakan agen Memilih agen pencuci.


pencuci yang sesuai
Tunjuk cara mengguna agen pencuci.

x Membersih, mengemas, dan Murid membersih, mengemas, mencegah


menghias ruang tempat kediaman serangga dan haiwan perosak dan menghias
ruang tempat kediaman mengikut kreativiti

21
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Susun atur alatan dan Aras 1


kelengkapan x Menyenarai faktor yang perlu Faktor yang perlu diberi perhatian adalah
diambil kira semasa menyusun atur saiz ruang, saiz perabot, skema warna,
alatan dan kelengkapan keceriaan, keselamatan dan kumpulan ahli
keluarga seperti bayi, kanak-kanak dan
orang tua.

Murid menyusun atur alatan dan


kelengkapan di ruang dapur.

x Menyusun atur alatan dan Mempamerkan majalah yang berkaitan


kelengkapan di ruang dapur dengan hiasan dalaman.

22
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BAHAGIAN PILIHAN
PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.3 Elektronik
(Cadangan peruntukan
masa ialah 7 minggu)
a. Nama, simbol dan Aras 1
fungsi komponen x Mengenal pasti nama, simbol dan Komponen elektronik yang terlibat ialah
fungsi komponen elektronik geganti dan IC pemasa

x Menyatakan susunan nombor IC Tunjuk cara bagaimana menentukan


pemasa 555 kedudukan susunan nombor pin IC pemasa
555
IC pemasa hendaklah disimpan dalam
bekas plastik anti statik

Sebelum memasang pin IC, pematerian


hendaklah dilakukan pada soket IC

x Mengenal pasti binaan dan tamatan Penerangan mengenai bahagian utama


geganti geganti

Tunjuk cara mengenali tamatan geganti

23
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Jenis geganti yang dicadangkan ialah


b. Penghasilan projek geganti SPDT 6V DC
Aras 1
x Membaca dan menterjemah lukisan Projek yang dihasilkan mesti melibatkan
skematik komponen-komponen yang dipelajari

x Membentuk kaki komponen

x Memasang komponen mengikut


lukisan skematik atau lukisan
bergambar

x Menyemak semula kedudukan


komponen berpandukan lukisan
skematik atau lukisan bergambar

x Memateri semua kaki dan tamatan Guru membimbing murid semasa kerja
komponen pematerian dijalankan

x Memotong kaki komponen yang


berlebihan dengan kemas

x Menguji projek yang telah siap dan Sentiasa mengamalkan langkah


membuat pembaikan keselamatan semasa bekerja

24
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membersih dan menyimpan semua Guru menerangkan cara melupuskan sisa


alatan tangan dan bahan serta untuk memelihara alam sekitar
melupuskan sisa

Aras 2
x Menyatakan beberapa situasi di Sumbangsaran tentang situasi di mana
mana projek ini dapat diaplikasikan projek dapat digunakan
1.4 Enjin
(Cadangan peruntukan
masa ialah 7 minggu)

a. Jenis dan kegunaan


pengikat dan Aras 1
pencantum x Mengenal pasti nama dan kegunaan Penerangan tentang kegunaan pengikat
pengikat dan pencantum dan pencantum

Contoh jenis pengikat ialah bol dan nat,


stad dan skru tudung

Contoh pencantuman ialah Kekunci


Wooddruff dan Kekunci Persegi

25
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Mengenal bahagian Aras 1


luar enjin x Mengenal pasti bahagian utama luar Guru menggunakan model enjin satu
enjin dan fungsinya silinder empat lejang

Penerangan mengenai fungsi setiap


bahagian luar enjin

Contoh bahagian luar enjin:

- Kepala silinder
- Sirip penyejuk
- Palam pencucuh
- Bongkah enjin
- Palam pengisi minyak
- Ukur celup
- Palam buang minyak
- Karburetor
- Pembersih udara
- Tangki petrol
- Penyenyap bunyi
- Takung minyak pelincir
- Perumah penghembus

26
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menyatakan nama dan fungsi alatan Tunjuk cara penggunaan alatan tangan
tangan
Contoh alatan tangan ialah :-
- Sepana hujung terbuka
- Sepana gelang
- Spana gabung
- Soket
- Soket dalam
- Tangkai L
- Tangkai hayun
- Tangkai pelaju
- Tangkai gearsala
- Pemutar skru kontot
- Tolok perasa
- Perengkuh daya kilas.

x Membuka dan memasang satu Tunjuk cara membuka dan memasang satu
bahagian luar enjin bahagian luar enjin

Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan

c. Mengenal bahagian dalam Aras 1


enjin
x Mengenal pasti nama dan fungsi Guru menerangkan fungsi setiap bahagian
bahagian dalam enjin dalam enjin

27
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Contoh bahagian dalam enjin ialah:-


- Ruang pembakaran
- Lubang selinder
- Rongga masukan
- Rongga ekzos
- Omboh
- Rod penghubung
- Aci engkol
- Aci sesondol
- Injap
- Tapet

Guru digalakkan menggunakan model enjin


satu silinder empat lejang yang telah
dikerat.
d. Edaran empat lejang Aras 1
x Menyatakan prinsip edaran 4 lejang Guru menerangkan prinsip edaran 4 lejang
iaitu
- Lejang masukan
- Lejang mampatan
- Lejang kuasa
- Lejang ekzos

e. Sistem Enjin Aras 1


x Mengenal pasti lima sistem enjin Guru menerangkan fungsi dan kendalian
dan fungsinya bagi setiap sistem enjin berikut:

28
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
- Sistem pelinciran
- Sistem bahan api
- Sistem penyalaan
- Sistem ekzos
- Sistem penyejukan

f. Menservis enjin

i. Mengganti Aras 1
palam pencucuh x Memilih alatan tangan

x Menanggalkan palam pencucuh dari Memeriksa keadaan palam pencucuh sama


kepala selinder ada retak, elektrod haus, berkarbon atau
berminyak
x Memeriksa keadaan palam
pencucuh Palam pencucuh yang retakatau elektrod
haus perlu ditukar

x Membuat keputusan untuk menukar


atau menggunakan semula PERHATIAN:

Jangan mengetat palam pencucuh terlalu


kuat semasa memasangsemula

29
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

ii. Memeriksa aras Aras 1


dan menukar x Memeriksa keadaan minyak pelincir Tunjuk cara menggunakan ukur celup.
minyak pelincir
x Memilih dan menggunakan alatan
tangan

x Menukar minyak pelincir Semasa palam buang minyak dibuka,


pastikan minyak pelincir tidak tumpah ke
Memeriksa semula aras minyak pelincir lantai.

Pastikan palam buang minyak tidak


diketatkan terlalu kuat.
1.5 Konsumerisme

(Cadangan peruntukan
masa ialah 2 minggu)

a. Pengguna dan Aras 1


konsumerisme x Menerangkan maksud pengguna Perbincangan maksud pengguna dan
dan konsumerisme konsumerisme.
b. Hak dan
Aras 1
x Mengenal pasti hak dan Perbincangan mengenai kepentingan
tanggungjawab pengguna menjaga hak pengguna dan cara
menghadapi penyelewengan pengeluar.

30
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti tujuan dan Kuiz pengguna


kepentingan menjaga hak sebagai
pengguna Ceramah konsumerisme dan lawatan

c. Tanggungjawab pengeluar Aras 1


kepada pengguna x Menyatakan tanggungjawab Mencari maklumat tanggungjawab
pengeluar kepada pengguna pengeluar kepada pengguna berkaitan:
-harga berpatutan
-kuantiti yang tepat
-produk berkualiti
-selamat digunakan
-maklumat tepat
-mesra alam

x Menyatakan bentuk-bentuk Mengumpul maklumat berkaitan dengan


penyelewengan yang sering penyelewengan pengeluar dan peniaga
dilakukan oleh pengeluar
Perbincangan mengenai pengalaman
pelajar yang pernah menghadapi
penyelewengan pengeluar dan peniaga

x Menerangkan cara membuat aduan Simulasi

d. Peranan persatuan Aras 1


pengguna dan kerajaan x Menerangkan peranan persatuan
pengguna

31
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti peranan kerajaan Perbincangan mengenai peranan


dalam menguatkuasakan undang- persatuan pengguna dan kerajaan dalam
undang dan melindungi hak melindungi hak pengguna berpandukan:
pengguna - bahan sumber
- buletin
- majalah pengguna

Menjalankan aktiviti minggu kesedaran


pengguna

Aktiviti ceramah konsumerisme


Aras 2
x Menentukan hak pengguna dalam Sumber:
peruntukan undang-undang - Rujukan akta yang berkaitan dengan
konsumerisme
- Buletin pengguna

x Mengkategorikan bentuk Lawatan ke Persatuan Pengguna


perlindungan pengguna dari segi berdekatan
pendidikan, persatuan dan undang-
undang

Aras 3
Menilai penerimaan masyarakat Soal selidik penerimaan masyarakat
terhadap gerakan konsumerisme terhadap gerakan konsumerisme

32
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BAHAGIAN PILIHAN
PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA
BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN
HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.4 Kaedah membuat biskut


dan kek
(Cadangan peruntukan
masa ialah 8 minggu)
a. Gaul dan ramas Aras 1
x Menerangkan pengertian kaedah Kaedah gaul dan ramas ialah
gaul dan ramas lemak dan tepung digaul ramas dengan
menggunakan hujung jari hingga menjadi
seperti serbuk roti.

x Mengenal pasti biskut yang Biskut yang disediakan dengan kaedah gaul
disediakan dengan kaedah gaul dan dan ramas seperti Tart Nanas, Biskut
ramas Samperit, Biskut Kacang dan Biskut Makmur.

Tunjuk cara membuat biskut kaedah gaul


x Menyedia, memasak , menghias, dan ramas.
menghidang dan membuat
pengiraan kos biskut Murid menyedia, memasak, menghias,
menghidang dan membuat pengiraan kos
biskut.

33
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membungkus biskut Tunjuk cara membungkus biskut dengan


menggunakan plastik, kotak lutsinar dan
balang kedap udara supaya biskut tahan
lama, mudah dilihat dari segi bentuk dan
susunan biskut yang menarik.

Hasil masakan dinilai.

Murid membungkus biskut mengikut


kreativiti.

Hasil pembungkusan dinilai.


Aras 2
x Mengenal pasti kek yang disediakan Kek yang disediakan dengan kaedah gaul
dengan kaedah gaul dan ramas dan ramas seperti ban batu karang, ban jem
dan kek bantal.

x Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara membuat kek kaedah gaul dan
menghidang dan membuat ramas.
pengiraan kos kek
Murid menyedia, memasak, menghias,
menghidang dan membuat pengiraan kos
kek.

Hasil kerja dinilai.

34
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga

BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 3
x Menerangkan pengertian pastri Pastri adalah adunan tepung, lemak dan
cecair yang dihasilkan dalam bentuk doh.

x Mengenal pasti pastri yang Pastri yang disediakan dengan kaedah gaul
disediakan dengan kaedah gaul dan dan ramas seperti Karipap, Sardin Gulung
ramas dan Tart Kelapa .

Pastri yang disediakan dengan kaedah gaul


dan ramas dikenali sebagai pastri rapuh.

Tunjuk cara membuat pastri rapuh.

x Menyedia, memasak, menghias, Murid menyedia, memasak, menghias,


menghidang dan membuat menghidang dan membuat pengiraan kos
pengiraan kos pastri rapuh pastri rapuh.

Hasil kerja dinilai.


b. Putar Aras 1
x Menerangkan pengertian kaedah Kaedah putar ialah lemak dan gula diputar
putar hingga kembang dan putih.

x Mengenal pasti biskut yang


Biskut yang disediakan dengan kaedah putar
disediakan dengan kaedah putar
seperti Biskut Badam, Biskut Serpihan
Coklat dan Biskut Cornflake Rangup.

35