Anda di halaman 1dari 45

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK 7 : SEJARAH NEGARA KITA

OBJEKTIF : 1. Mengenali perkembangan sejarah negara dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, sejarah aw al Sabah
dan Saraw ak, zaman penjajahan sehingga kepada kemerdekaan dan seterusnya penubuhan Malaysia.

2. Mengetahui dan menghargai jasa-jasa serta pengorbanan tokoh-tokoh di negara kita.

3. Mengetahui dan menghargai w arisan sejarah negara kita.

4. Menanam sikap berusaha memelihara dan memulihara w arisan sejarah yang terdapat di negara kita.

5. Memupuk perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia dengan mengenal dan menghayati w arisan negara kita.

TAJUK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

7. SEJARAH NEGARA KITA

7.1 Kesultanan Melayu Melaka Aras 1

a. Pengasasan Melaka 1. Menceritakan peristiw a 1. Berdasarkan gambar bersiri atau


pembukaan Melaka. gambar tunggal, bincangkan
i. Kedatangan tentang kedatangan
Paramesw ara 2. Menerangkan Paramesw ara Paramesw ara ke Melaka.
sebagai pengasas Melaka.
• Latar belakang 2. Melukis peta perjalanan
Paramesw ara 3. Menandakan dan Paramesw ara dari Palembang ke
melabelkan perjalanan Melaka.
ii. Asal usul nama Melaka Paramesw ara dari
Palembang ke Melaka.
• Peristiw a pelanduk
menendang anjing

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TAJUK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2 3. Berpandukan peristiw a


'pelanduk menentang anjing'
1. Menjelaskan sebab-sebab lakonkan situasi yang membaw a
Paramesw ara berhijrah kepada pembukaan Melaka.
dari Palembang ke Melaka.
4. Membuat law atan ke laman w eb
muzium atau arkib untuk
Aras 3 mendapatkan maklumat tentang
pengasasan Melaka.
1. Memberikan pendapat
sebab-sebab yang http://w w w .geocities.com/Tokyo
mendorong Paramesw ara /
mengasaskan Melaka. Flats/3795/parames.htm

Aras 1
b. Kegem ilangan Melaka
1. Menjelaskan susun lapis 1. Membina dan membincangkan
i. Pentadbiran masyarakat pada zaman Berbangga dengan struktur pentadbiran pada
Kesultanan Melayu Melaka. kew ujudan struktur zaman kesultanan Melayu
• Raja dan Orang Besar pentadbiran Kerajaan Melaka.
Empat iaitu Bendahara, Melayu Melaka.
Laksamana, Temenggung
dan Penghulu Bendahari Menyedari bahaw a struktur
pentabiran negara kita
berasaskan kerajaan Melayu
Melaka.

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

• Kuasa Raja dan tugas 2. Menjelaskan bidang kuasa Berbangga dengan sistem 2. Membincangkan dan menjelaskan
Bendahara, Laksamana, Raja dan bidang tugas pentadbiran negara yang kuasa Raja serta pembesar-
Temenggung dan Penghulu Orang Besar Empat. teratur. pembesarnya di dalam
Bendahari pentadbiran Kerajaan Melayu
3. Menyenaraikan tokoh-tokoh Melaka.
ii. Susun lapis masyarakat dan jaw atannya pada
zaman Kesultanan Melayu 3. Membandingkan struktur
• Golongan pemerintah terdiri
Melaka. organisasi pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka
daripada Sultan, kaum
4. Melukiskan dan melabelkan dengan struktur pentadbiran
kerabatnya dan pembesar-
carta organisasi negeri anda sekarang.
pembesar seperti
pentadbiran Kerajaan
Bendahara, Laksamana,
Melayu Melaka. 4. Membina piramid susun lapis
Temenggung dan Penghulu
masyarakat pada zaman
Bendahari
5. Memadankan barangan kesultanan Melayu Melaka.
dagangan di Melaka dengan
• Golongan rakyat terdiri negara asal barangan 5. Membandingkan dan
daripada orang merdeka tersebut dibaw a. membezakan golongan
termasuklah pedagang dan bangsaw an dan golongan rakyat
buruh mahir biasa.

• Golongan hamba
termasuklah orang yang
gagal membayar hutang

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

iii. Peraturan dan undang-undang Aras 2 6. Mencipta puisi bertemakan


susun lapis masyarakat pada
• Pelaksanaan 1. Menyatakan sumbangan Menyedari bahaw a zaman Kerajaan Melayu Melaka
tokoh-tokoh pada zaman kehidupan manusia perlu
iv. Bahasa Melayu sebagai bahasa Kesultanan Melayu Melaka. dikaw al oleh peraturan
perantaraan undang-undang. 7. Bandingkan Hukum Kanun
2. Menyenaraikan peraturan Melaka dengan Undang-Undang
• Penggunaan Bahasa Melayu dan undang-undang pada Laut Melaka.
dalam urusan perdagangan, zaman Kesultanan Melayu
pentadbiran, komunikasi Melaka.
dakw ah dan ilmiah 8. Bincangkan kesan dan akibat
3. Melakarkan dan menandakan sekiranya Kerajaan Melayu
peta laluan perdagangan Melaka tidak mempunyai
pada zaman Kesultanan peraturan dan undang-undang.
Melayu Melaka.
9. Membincangkan peranan
4. Menyatakan peranan Berbangga dengan Bahasa Bahasa Melayu sebagai bahasa
Bahasa Melayu pada zaman Melayu yang pernah menjadi perantaraan di Melaka dan di
Kesultanan Melayu Melaka. bahasa perantaraan di Nusantara.
Nusantara.

43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

v. Tokoh-tokoh 5. Menceritakan pengislaman 10. Mengumpulkan keratan-keratan


Sultan dan rakyat Melaka. petikan bahasa Melayu Lama
• Paramesw ara untuk dijadikan buku skrap.
• Sultan Muzaffar Shah
Aras 3
11. Membina jadual tentang tokoh-
• Sultan Mansor Shah 1. Menjelaskan Melaka tokoh pada zaman Kesultanan
• Sultan Alauddin Riayat Shah sebagai pusat Melayu Melaka dan sumbangan
• Sultan Mahmud Shah perkembangan agama mereka.
• Tun Perak Islam.
12. Membuat law atan ke Muzium
• Hang Tuah
2. Menghuraikan aktiviti-aktiviti Negara atau Muzium Melaka untuk
• Tun Fatimah pedagang di Melaka. mendapatkan maklumat tentang
tokoh dan sumbangan mereka
vi. Pusat perdagangan 3. Membandingkan dan pada kerajaan Melayu Melaka.
membezakan struktur
• Lokasi pentadbiran Kesultanan Menghargai jasa-jasa 13. Membuat buku skrap bertemakan
Melayu Melaka dengan pemimpin. tokoh-tokoh pada zaman
• Aktiviti perniagaan yang pentadbiran negara masa Kesultanan Melayu Melaka.
dijalankan kini.
14. Berdasarkan peta Asia yang
disediakan, tandakan laluan
perdagangan ke Melaka.

44
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

vii. Pusat penyebaran Islam Berbangga dengan Melaka 15. Membina jadual tentang barang
sebagai pusat penyebaran dagangan dan negara asal.
• Pemerintah memeluk agama Agama Islam
Islam 16. Membincangkan faktor-faktor
yang menyebabkan Melaka
• Penerimaan agama Islam
menjadi pusat perdagangan.

17. Lakonkan situasi aktiviti


• Aktiviti pedagang-pedagang perniagaan di pasar Melaka antara
Islam pedagang dan penduduk
tempatan.

18. Melabelkan nama-nama negeri


pada peta Asia Tenggara bagi
menunjukkan penyebaran Agama
Islam.

19. Bincangkan cara Agama Islam


berkembang di Nusantara.

45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

7.2 Sejarah Aw al Sabah

a. Asal usul nam a Sabah Aras 1

1. Menyatakan asal usul nama Berbangga dengan sejarah 1. Menemu bual orang sumber
Sabah. negara sendiri. tentang asal usul Sabah.

Menyedari bahaw a 2. Menulis karangan tentang asal


Aras 2 penguasaan ketua-ketua usul nama Sabah.
tempatan adalah lebih baik
1. Mengisahkan cerita-cerita daripada penjajahan. 3. Membuat peta minda tentang
lagenda tentang asal usul pentadbiran di Sabah.
Sabah.
4. Membandingkan dan membezakan
Aras 3 sistem pentadbiran kaw asan
Pantai Timur dan kaw asan Pantai
1. Membandingkan dan Barat.
membezakan cerita-cerita
lagenda tentang asal usul
Sabah.

46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Pentadbiran Sabah Aras 1

i. Kaw asan Pantai Timur 1. Menyenaraikan kaw asan- Menyedari bahaw a 1 . Membuat peta minda tentang
• Kaw asan dibahagi kaw asan pentadbiran di penguasaan ketua-ketua pentadbiran di Sabah.
kepada beberapa jajahan Sabah. tempatan adalah lebih baik
daripada penjajahan.
• Jajahan ditadbir oleh
2. Menyatakan gelaran
2. Membandingkan dan membezakan
pembesar-pembesar
pembesar Sulu dan sistem pentadbiran kaw asan
tempatan.
dibantu oleh ketua-ketua Pantai Timur dan kaw asan Pantai
tempatan Barat
ii. Kaw asan Pantai Barat Aras 2
• Kaw asan ini diperintah
oleh w akil Sultan Brunei
1. Melakarkan peta dan
• Kaw asan dibahagi
melorekkan kaw asan
kepada beberapa jajahan
pentadbiran di Sabah.
• Jajahan ditadbir oleh 2. Melakarkan peta Sabah dan
pembesar tempatan dan jalan raya serta
dibantu oleh Ketua Suku menandakan kaw asan
Kaum dan Ketua penguasaan Sulu, Brunei
Petempatan Sungai dan ketua-ketua tempatan.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

47
TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

iii. Kaw asan pedalaman dan Aras 3


muara sungai
1. Menceritakan bagaimana
• Ditadbir oleh ketua-ketua Sulu dan Brunei menguasai
yang terdiri daripada ketua dan mentadbir kaw asan -
rumah panjang kaw asan yang mereka
kuasai.
c. Cara hidup

i. Kaw asan Pantai Timur Aras 1

• Pekerjaan utama ialah 1. Menyenaraikan pekerjaan Mengetahui sejarah 1. Mencari dan mencatat maklumat
memungut hasil hutan, utama penduduk di kaw asan negara kita. bagaimana cara hidup masyarakat
mengutip mutiara dan Pantai Timur, Pantai Barat, di kaw asan tersebut.
menangkap ikan pedalaman dan muara
sungai. 2. Membincang dan menyenaraikan
barangan yang dihasilkan di
• Kebanyakan suku kaum
2. Menerangkan kepercayaan Berbangga dengan kaw asan tersebut.
Bajau dan Suluk beragama
dan adat resam masyarakat kepelbagaian budaya dan
Islam serta mengamalkan
dalam sejarah aw al Sabah. adat resam.
budaya bercirikan Islam
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK
HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
48

ii. Kaw asan Pantai Barat 3. Menyatakan hasil utama 3. Membandingkan dan membezakan
mengikut kaw asan-kaw asan cara hidup suku kaum antara dua
• Mengamalkan tanaman pentadbiran. kaw asan di Sabah.
sara diri, menangkap
ikan, memburu dan Aras 2 4. Mendapatkan penerangan daripada
memungut hasil hutan orang sumber tentang cara hidup
1. Menerangkan pekerjaan, masyarakat di Sabah dahulu dan
• Kebanyakan suku kaum
kepercayaaan dan adat Berbangga dengan ciri-ciri sekarang.
resam dalam sejarah aw al budaya hidup tradisional
Melayu dan Murut
Sabah. yang positif. 5. Membincangkan buruk dan baiknya
beragama Islam
tentang amalan hidup tradisional
2. Menerangkan pengaruh adat mengikut kepercayaan dan adat
• Masyarakat tempatan resam Brunei terhadap resam masyarakat di Sabah.
dipengaruhi adat resam masyarakat di kaw asan
Brunei Pantai Barat.

iii. Kaw asan pedalaman dan


muara sungai

• Menanam padi, bercucuk


tanam, memungut hasil
hutan, memburu dan
mencari hasil laut
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI


49

• Kebanyakan masyarakat Aras 3 6. Mendapatkan penerangan


mengamalkan kepercayaan dan daripada orang sumber tentang
adat resam yang tersendiri dan 1. Membandingkan dan cara hidup masyarakat di Sabah
berpegang kuat kepada membezakan cara hidup dahulu dan sekarang.
peraturan dan adat masyarakat semasa
penguasaan Sulu di Pantai 7. Membincangkan buruk dan
Timur Sabah, penguasaan baiknya tentang amalan hidup
Brunei di Pantai Barat Sabah, tradisional mengikut kepercayaan
dan kaw asan pedalaman dan dan adat resam masyarakat di
muara sungai di baw ah Sabah.
ketua-ketua tempatan.

2. Membuat generalisasi cara


hidup masyarakat tempatan di
baw ah penguasaan Sulu,
Brunei dan Ketua-Ketua
Tempatan.

3. Menghubungkaitkan jenis
pekerjaan dengan hasil
pendapatan utama penduduk
pedalaman dan muara sungai

50
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

4. Menghuraikan amalan
mengikut kepercayaan serta
adat resam yang masih
berterusan hingga hari ini.

Aras 1
7.3 Sejarah Aw al Saraw ak
1. Menceritakan asal usul nama
a. Asal usul nam a Saraw ak Saraw ak. Berbangga dengan 1. Menemu bual orang sumber untuk
sejarah negara sendiri. mendapatkan maklumat tentang
Aras 2 asal-usul Saraw ak.

1. Mengisahkan cerita-cerita 2. Membincangkan pentadbiran


lagenda tentang asal usul Saraw ak, antara kaw asan Pantai
Saraw ak. Timur, Pantai Barat, Pedalaman dan
muara sungai.
Aras 3

1. Membandingkan dan
membezakan cerita-cerita
lagenda tentang asal usul
Saraw ak.

51
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Pentadbiran Saraw ak Aras 1

i. Kaw asan Pesisiran 1. Menyenaraikan kaw asan- Berbangga dengan 1. Membincangkan pentadbiran
Pantai dikuasai oleh kaw asan pentadbiran di sejarah negara sendiri. Saraw ak antara kaw asan Pantai
Pengeran Mahkota Saraw ak. Timur, Pantai Barat, Pedalaman dan
dibantu oleh tiga orang muara sungai.
pembesar tempatan 2. Menyatakan gelaran
yang bergelar Datu pembesar-pembesar
Patinggi, Datu tempatan.
Temenggung dan Datu
Bandar.
Aras 2
ii. Kaw asan pedalaman
serta muara sungai 1. Melakar peta dan melorek
dikuasai oleh pemimpin kaw asan pentadbiran di
tempatan Saraw ak.

2. Melakar peta Saraw ak serta


menandakan kaw asan
penguasaan Brunei dan
Ketua-Ketua Tempatan.

52
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Menceritakan bagaimana
Brunei menguasai dan
mentadbir kaw asan yang
dikuasainya.

c. Cara hidup Aras 1

i. Kaw asan Pesisiran Pantai 1. Menyenaraikan pekerjaan 1. Mencari dan mencatat maklumat
utama penduduk di kaw asan tentang cara hidup masyarakat di
• Bercucuk tanam, Pesisiran Pantai dan di kaw asan Pesisiran Pantai.
mencari hasil laut dan kaw asan pedalaman.
berniaga 2. Membincang dan menyenaraikan
2. Menerangkan kepentingan dan hasil barangan yang dikeluarkan di
• Mengamalkan
adat resam masyarakat dalam kaw asan pedalaman dan muara
sejarah aw al Sabah. sungai.
kepercayaan dan adat
resam yang tersendiri
3. Menyatakan hasil utama 3. Membandingkan dan membezakan
mengikut kaw asan-kaw asan cara hidup suku kaum antara dua
• Orang Melayu yang pentadbiran. kaw asan di Saraw ak.
beragama Islam
mengamalkan budaya
bercirikan Islam

53
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii. Kaw asan pedalaman dan Aras 2


muara sungai.
1. Menerangkan pekerjaan,
• Bercucuk tanam, kepercayaan dan adat resam
memungut hasil hutan, dalam sejarah aw al
memburu dan mencari Saraw ak.
hasil laut
2. Menerangkan pengaruh adat
• Penduduknya terdiri
resam Saraw ak terhadap
masyarakat di kaw asan
daripada pelbagai kaum
Pantai Barat.
seperti kaum Bidayuh,
Iban, Kenyah, Kelabit dan
Penan yang
Aras 3
mengamalkan adat resam
dan kepercayaan yang
1. Membandingkan dan
tersendiri
membezakan cara hidup
masyarakat semasa
penguasaan Brunei di
kaw asan Pesisiran Pantai
dan kaw asan pedalaman di
baw ah Ketua-ketua
Tempatan.

54
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. Membuat generalisasi cara


hidup masyarakat tempatan di
baw ah penguasaan Brunei
dan Ketua-Ketua Tempatan.

3. Menghubungkaitkan jenis
pekerjaan dengan hasil
pendapatan utama penduduk
pedalaman dan muara
sungai.

4. Menghuraikan amalan
mengikut kepercayaan serta
adat resam yang masih
berterusan hingga hari ini.

55
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

7.4 Zam an Penjajahan

a. Kedatangan penjajah Aras 1 1. Berdasarkan peta Malaysia,


bincangkan kaw asan atau tempat
i. Kuasa-kuasa yang 1. Menyenaraikan kuasa-kuasa yang dijajahi Portugis, Belanda,
pernah menjajah kita asing yang pernah menjajah Inggeris dan Jepun.
• Portugis negara kita.

• Belanda
2. Menyatakan sebab-sebab 2. Andaikan anda seorang raja pada
kedatangan penjajah. zaman Kesultanan Melaka,
Menyedari bahaw a apa nyatakan tindakan yang perlu
• Inggeris
juga bentuk penjajahan diambil untuk mengelakkan Melaka
Aras 2 pastinya membaw a jatuh ke tangan Portugis.
• Jepun keburukan.
1. Menghuraikan sebab-sebab 3. Berdasarkan rujukan daripada
ii. Tujuan penjajahan kedatangan penjajah. Menginsafi akan kealpaan pelbagai sumber, bincang dan
mempertahankan negara laporkan bagaimana penjajahan
• Perdagangan Aras 3 pastinya menyebabkan mengaut dan menggunakan
kita dijajah. kekayaan dan hasil negara ini
• Perluasan w ilayah 1. Membandingkan dan untuk kepentingan mereka.
membezakan tujuan
kedatangan antara dua
• Penyebaran agama
daripada empat kuasa
penjajah
• Keperluan bahan
mentah

56
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Kesan penjajahan Aras 1

i. Binaan tinggalan 1. Menamakan binaan tinggalan Menyedari bahaw a 1. Menceritakan peristiw a yang
sejarah. penjajahan membangkitkan berkaitan dengan tempat dan
• Kota dan kubu seperti semangat nasionalis. binaan tinggalan penjajahan.
A Famosa, Kota 2. Menyatakan kesan
Belanda dan Kota penjajahan Inggeris terhadap Menyedari bahaw a 2. Mengumpul gambar dan maklumat
Margherita sosial masyarakat Malaysia. penjajahan memberi kesan dari pelbagai sumber untuk
buruk kepada sosio- membuat catatan tentang tempat
• Bangunan seperti
Aras 2 budaya kita. dan binaan tinggalan penjajah.
Stadhuys, Penang
1. Membandingkan dan
Free School dan
membezakan binaan
Maktab Perguruan
tinggalan penjajahan Portugis
Sultan Idris
dengan penjajahan Inggeris.

57
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

• Jalan kereta api seperti


dari Taiping ke Port Weld 3. Membina carta bergambar
(Kuala Sepetang) dan mengenai tempat dan binaan
Beaufort ke Jesselton tinggalan penjajah.
(Kota Kinabalu)
4. Temu bual dengan pihak-pihak
• Jalan raya seperti dari
tertentu tentang pengaruh
penjajah terhadap keadaan sosial
Kuala Lumpur ke
di Malaysia.
Pelabuhan Klang (Port
Sw ettenham), dari Johor
Bahru ke Prai dan dari
Singapura ke Padang
Besar

ii. Sosial

• Masyarakat berbilang
kaum

• Bahasa dan tulisan

• Semangat nasionalis

58
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

c. Penentangan m asyarakat Aras 1


tem patan
1. Menjelaskan sebab-sebab Menyedari bahaw a 1. Menonton filem bertemakan
i. Sebab penentangan masyarakat penjajahan patut dihalang perjuangan menentang penjajah
tempatan terhadap penjajahan dan ditentang. dan menjaw ab soalan-soalan
• Portugis menindas Inggeris. berpandu.
penduduk tempatan. Menginsafi penderitaan
2. Menyatakan apakah jenis hidup di baw ah penjajah. 2. Lakonkan satu sketsa mengenai
• Belanda mengenakan
penindasan Portugis terhadap satu peristiw a penentangan pada
penduduk tempatan di Melaka. Menanamkan semangat zaman penjajahan.
syarat-syarat
kekitaan serta perpaduan.
perdagangan yang ketat
3. Menyenaraikan tiga jenis
dan tidak adil
kezaliman tempatan. Menghargai jasa mereka
yang menentang
• Inggeris campur tangan 4. Menamakan tokoh-tokoh penjajahan.
dalam adat istiadat orang tempatan yang menentang
Melayu dan agama Islam penjajah. Menyedari semua lapisan
masyarakat bersatu
• Inggeris merampas hak Aras 2 menentang penjajahan.
memungut cukai daripada
pembesar tempatan 1. Menerangkan cara penduduk
• Jepun bertindak zalim tempatan menentang penjajah.
terhadap rakyat tempatan

59
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii. Cara 2. Mengkategorikan tokoh-tokoh Menanamkan semangat 3. Mengumpul gambar dan


yang menentang penjajah. kekitaan serta perpaduan membincangkan cara
• Serangan bersenjata penentangan masyarakat
terhadap penjajah.
• Pemberontakan
Aras 3 Menghargai jasa mereka
yang menentang 4. Berdasarkan cerita yang diberi,
penjajahan. senaraikan cara penentangan
• Pembunuhan residen dan 1. Menjelaskan kesan-kesan terhadap penjajah.
pegaw ai Inggeris penjajah terhadap masyarakat
kita. Menyedari semua lapisan 5. Menulis tentang peranan dan
• Tunjuk perasaan masyarakat bersatu sumbangan tokoh-tokoh yang
2. Membandingkan membezakan menentang penjajah. menentang penjajah.
iii. Tokoh perjuangan dan cara
penentangan tokoh-tokoh
• Golongan istana seperti tempatan.
Sultan Mahmud
3. Menyatakan tindakan yang
• Golongan pembesar seperti perlu diambil sekiranya anda
Datuk Maharajalela, Sharif seorang pembesar Melaka
Masahor dan Datuk Dol Said bagi mengelakkan penjajahan
Portugis.
• Kalangan Pemimpin tempatan
seperti Rentap, Banting dan
Mat Salleh

60
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

• Kalangan ulama
seperti Tok Janggut
dan Haji Abdul
Rahman Limbung

7.5 Kem erdekaan dan


Penubuhan Aras 1
Malaysia
1. Menyatakan peristiw a- Menyedari bahaw a kita 1. Membincangkan peristiw a-
a. Sem angat kebangsaan peristiw a yang mencetuskan sendirilah yang peristiw a yang mencetuskan
semangat kebangsaan. sepatutnya berjuang semangat kebangsaan.
i. Peristiw a-peristiw a mempertahankan hak kita.
2. Menyatakan tokoh yang 2. Menonton filem ‘Bukit Kepong’
• Pemerintahan Jepun
terlibat dalam penubuhan Menanamkan semangat untuk mendapatkan gambaran
UMNO. kebangsaan. sebenar tentang keganasan
Bintang Tiga.
• Cadangan penubuhan 3. Menyatakan tujuan UMNO
Malayan Union ditubuhkan. Menghargai peranan dan 3. Menulis biodata ringkas tentang
sumbangan tokoh-tokoh Dato’ Onn bin Jaafar.
• Keganasan Bintang 4. Menyenaraikan tokoh penting persuratan dan
Tiga yang terlibat dalam penerbitan.
penubuhan parti-parti politik
utama.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

61
ii. Penubuhan UMNO 5. Menyenaraikan tokoh-tokoh Menghargai jasa tokoh- 4. Melayari laman w eb mengenai
persuratan dan penerbitan. tokoh negara yang terlibat penubuhan UMNO dan
• Diasaskan oleh Dato’ dalam kemerdekaan mencatatkan peristiw a-peristiw a
Onn Jaafar pada 11 Malaysia. penting yang berkaitan.
Mei 1946 di Istana Aras 2
Besar Johor Bahru Menghargai peranan dan http://w w w .UMNO.net.my/
1. Menceritakan peristiw a- sumbangan tokoh-tokoh organisasi/sejarah.htm
• Menyatupadukan
peristiw a yang persuratan dan
membangkitkan semangat penerbitan. 5. Mengumpul maklumat tokoh
orang Melayu
kebangsaan. penting yang terlibat dalam parti
menentang Malayan
UMNO, MCA dan MIC.
Union
2. Menerangkan kepentingan
tolak ansur sebagai asas 6. Menulis peranan dan sumbangan
iii. Tokoh parti-parti politik
pembentukan perlembagaan. tokoh-tokoh utama UMNO, MCA
daripada UMNO, MCA dan
dan MIC
MIC
Aras 3
7. Membincangkan peranan dan
iv. Peranan persuratan dan
1. Menjelaskan sebab-sebab sumbangan tokoh-tokoh
penerbitan
penentangan orang-orang persuratan dan penerbitan dalam
Melayu terhadap Malayan semangat kebangsaan.
Union.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK
HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI
62

2. Menjelaskan peranan tokoh-


tokoh persuratan dan
penerbitan dalam memupuk
semangat kebangsaan.

Aras 1
b. Peristiw a
1. Menceritakan peristiw a
i. Kemerdekaan penting yang berlaku sebelum Menyedari peristiw a ke 1. Membincangkan dan menyusun
merdeka. arah kemerdekaan peristiw a yang berlaku ke arah
• Darurat menyemarakkan semangat kemerdekaan.
2. Menceritakan upacara kebangsaan.
• Penubuhan Parti
pengisytiharan kemerdekaan. 2. Mengumpul gambar dan maklumat
dari pelbagai sumber tentang
Perikatan
peristiw a-peristiw a ke arah
Aras 2 kemerdekaan untuk dijadikan buku
• Pilihan raya skrap.
1. Menyusun rentetan peristiw a
• Perundingan dengan penting ke arah 3. Berdasarkan gambar bersiri,
British kemerdekaan. ceritakan tentang peristiw a-
peristiw a ke arah kemerdekaan.

63
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii. Pengisytiharan kemerdekaan 4. Berdasarkan audio, ceritakan


tentang peristiw a-peristiw a
• Pengumunan tentang Pengisytiharan Kemerdekaan.
tarikh kemerdekaan
Persekutuan Tanah 5. Melakonkan peristiw a-peristiw a
Melayu oleh Tunku Abdul Pengisytiharan Kemerdekaan di
Rahman di Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956
Melaka dan di Stadium Merdeka pada 31
• Menurunkan bendera
Ogos 1957.
Union Jack dan
menaikkan bendera
Persekutuan Tanah
Melayu pada 12.00
tengah malam 30 Ogos
1957 di Padang Kelab
Selangor
Perhimpunan raksasa di Stadium
Merdeka dan upacara penyerahan
perisytiharan kemerdekaan oleh
Pesuruhjaya British di Tanah Melayu
pada pagi 31 Ogos 1957

64
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

c. Pem bentukan Malaysia Aras 1

i. Keanggotaan 1. Menamakan negeri-negeri Menghargai dengan 1. Menamakan dan melabelkan


yang menganggotai kegigihan tokoh-tokoh negeri-negeri yang menganggotai
• Persekutuan Tanah pembentukan Malaysia. negara berusaha pembentukan Malaysia dalam
Melayu menubuhkan Malaysia. tahun 1963 di peta kosong.
2. Menamakan tokoh-tokoh
• Singapura
utama negara yang terlibat 2. Mencari maklumat tentang tujuan
dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia.

• Sabah

• Saraw ak

65
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii. Tujuan Aras 2 3. Berdasarkan pelbagai bahan


rujukan, bincangkan pendapat
• Menyekat pengaruh 1. Menjelaskan tujuan pihak-pihak yang menentang dan
komunis pembentukan Malaysia. menyokong penubuhan Malaysia.

• Melepaskan Sabah dan


4. Membincangkan tokoh-tokoh yang
Aras 3 terlibat dalam pembentukan
Saraw ak daripada
Malaysia serta peranan mereka.
penjajahan Inggeris
1. Menilai sumbangan tokoh-
tokoh penting dalam 5. Law atan ke tempat-tempat yang
• Keseimbangan penduduk penubuhan Malaysia. terdapat sumber maklumat
Melayu, bumiputera tentang tokoh-tokoh
dengan kaum-kaum lain kemerdekaan Malaysia seperti
Memorial Pengisytiharan
• Usaha pembangunan Kemerdekaan di Melaka dan
secara kerjasama Memorial Tunku Abdul Rahman di
Kuala Lumpur.
iii. Tokoh yang terlibat dalam
pembentukan Malaysia

• Tunku Abdul Rahman


• Tun Fuad Stephans
• Temenggung Jugah
• Lee Kuan Yew

66
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

7.6 Warisan Sejarah Aras 1


1. Mengumpul gambar pelbagai jenis
a. Pem eliharaan dan Menghargai w arisan w arisan sejarah dan bincangkan
pem uliharaan 1. Menamakan jenis w arisan sejarah dan berusaha ke tentang keistimew aannya.
sejarah yang terdapat di arah pemeliharaan dan
i. Jenis negara kita. pemuliharaannya. 2. Law atan sambil belajar ke tempat-
tempat peninggalan bahan sejarah
• Tempat, bangunan, 2. Mengelaskan jenis w arisan Menghargai w arisan serta menemu bual orang sumber
senjata dan pakaian sejarah negara kita. sejarah negara kita. untuk mendapatkan maklumat.

• Bahan bersejarah
3. Menamakan tempat, 3. Membuat laporan ringkas
bangunan dan bahan Berbangga dengan tentang jenis-jenis w arisan
seperti dokumen,
bersejarah di Malaysia. kekayaan w arisan sejarah sejarah yang terdapat di
batu bersurat dan
negara kita. Malaysia.
artifak
4. Menyatakan jenis-jenis
kesenian dan adat resam 4. Menggunakan laman w eb untuk
• Kesenian seperti yang diw arisi dalam mendapatkan maklumat tentang
mempertahankan diri, kehidupan masyarakat kita. usaha-usaha pemeliharaan dan
seni tari, seni muzik, pemuliharaan w arisan sejarah.
seni ukir dan kraf 5. Menyatakan cara
tangan pemeliharaan dan http://w w w .pht.org.my/frame-
pemuliharaan w arisan introducing.html
sejarah.

67
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

• Adat resam seperti adat


pertabalan dan perkahw inan Aras 2 5. Membincang dan menyenaraikan
cara-cara untuk mengekalkan
1. Menyatakan keperluan w arisan sejarah seperti tarian
w arisan sejarah dikekalkan. kuda kepang, tarian inang dan
pakaian tradisional dalam
2. Mencadangkan usaha-usaha kehidupan masyarakat kita.
mengekalkan dan memelihara
kebudayaan dan kesenian 6. Jika anda dan keluarga anda
sebagai w arisan negara. memiliki bahan w arisan sejarah,
nyatakan usaha dan
Aras 3 tanggungjaw ab anda untuk
memelihara dan memulihara bahan
1. Mengkaji dan merumuskan tersebut.
ciri-ciri sesebuah bangunan
diw artakan sebagai w arisan 7. Menghasilkan folio bagi
sejarah. memerlihatkan tindakan pihak-
pihak yang terlibat dalam
2. Membandingkan dan pemeliharaan dan pemuliharaan
membezakan kesenian dan w arisan sejarah.
adat resam pelbagai kaum di
Malaysia dari sudut sejarah.

68
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

8. Membincangkan tugas dan


ii. Cara 3. Menilai keberkesanan langkah peranan kurator muzium dalam
pemeliharaan dan usaha pemeliharaan dan
• Pew artaan pemuliharaan w arisan pemuliharaan w arisan sejarah
sejarah. seperti bangunan dan bahan-
• Baik pulih
bahan sejarah.

• Kaw alan

• Kajian yang
berterusan

• Kesedaran dan
tindakan masyarakat

69
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK 8 : MASYARAKAT MALAYSIA

Melalui topik ini, murid dapat mengenali masyarakat Malaysia


yang terdiri daripada berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India,
Iban, Kadazan, Bidayuh, Bajau, Melanau dan Murut serta
keunikan mereka dapat hidup bersama dalam keadaan harmoni.

Murid juga diberi pendedahan kepada kepelbagaian agama dan


kepercayaan, tempat-tempat beribadat serta hari perayaan dan
kebesaran penduduk Malaysia. Aspek kebudayaan dan kesenian
seperti tokoh-tokoh seni juga dikaji dalam topik ini.

Dengan mempelajari topik ini, sikap hormat-menghormati serta


rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dapat dipupuk di kalangan
murid

70
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK 8 : MASYARAKAT MALAYSIA

OBJEKTIF : 1. Mengenali masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan kepercayaan.

2. Memahami taburan penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Menyedari keunikan masyarakat negara kita.

4. Mengetahui dan menghargai kesenian negara seperti permainan tradisional, pakaian tradisional, makanan tradisional dan seni
mempertahankan diri.

5. Memupuk sikap hormat-menghormati dan semangat kerjasama antara satu sama lain ke arah pembentukan masyarakat yang
harmoni.

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

8. MASYARAKAT MALAYSIA

8.1 Penduduk

a. Kom posisi dan Aras 1


taburan
1. Menyatakan komposisi kaum Berbangga dengan 1. Membincang dan
i. Kepelbagaian kaum di Malaysia. keharmonian masyarakat menyenaraikan komposisi
• Penduduk berbilang kaum. penduduk yang terdapat di
Semenanjung 2. Menamakan kaum-kaum di negara kita dari pelbagai
Malaysia terdiri Malaysia. sumber.
daripada Melayu,

71
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Cina, India, Orang Asli dan


keturunan lain
Berbangga dan bersyukur 2. Membandingkan dan
• Penduduk di Sabah terdiri 3. Menyatakan taburan kerana kita dilahirkan dan membincangkan kaw asan-
daripada Kadazan, Bajau, penduduk di Malaysia. menjadi w arganegara kaw asan kepadatan penduduk
Murut, Melayu, Cina, India Malaysia. di Malaysia.
dan kaum lain
Aras 2 3. Mengenal pasti dan
• Penduduk di Saraw ak terdiri
membincangkan kaw asan-
1. Menjelaskan kepadatan kaw asan yang padat,
daripada Iban, Melanau,
penduduk di Malaysia. sederhana dan jarang
Bidayuh, Kayan, Melayu,
berdasarkan peta taburan
Cina India dan kaum lain
2. Membandingkan pola penduduk Malaysia.
petempatan di bandar dan di
luar bandar.

3. Menyatakan faktor-faktor
yang mempengaruhi taburan
penduduk.

72
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii. Kepadatan penduduk Aras 3

• Padat 1. Menghuraikan pola


petempatan penduduk.
• Sederhana padat
2. Membandingkan dan
membezakan taburan
• Jarang penduduk di beberapa buah
negeri.

Aras 1
b. Faktor yang m em pengaruhi
perubahan penduduk 1. Menyatakan faktor yang
mempengaruhi perubahan 1. Berdasarkan carta atau graf
i. Kelahiran dan kematian penduduk. yang menunjukkan perubahan
bilangan penduduk di satu
ii. Penghijrahan 2. Menerangkan faktor yang tempat, bincangkan faktor-
mempengaruhi penghijrahan faktor yang mempengaruhi
• Pekerjaan penduduk. perubahan tersebut.

• Pendidikan 3. Menyenaraikan dasar 2. Sumbang saran tentang kesan


kerajaan yang Bersyukur dengan yang berlaku akibat
• Perkahw inan mempengaruhi perubahan peningkatan hidup yang penghijrahan penduduk.
penduduk. berkualiti.

73
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

iii. Dasar kerajaan Aras 2

• Pembukaan kaw asan 1. Membandingkan dan


baru membezakan faktor-faktor
yang mempengaruhi
• Penempatan semula
perubahan penduduk antara
beberapa buah negeri.

Aras 3

1. Merumuskan faktor-faktor
yang mempengaruhi
perubahan penduduk
berdasarkan peta topografi
satu kaw asan penempatan
padat.

74
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

8.2 Agam a dan kepercayaan Aras 1


1. Menyatakan jenis-jenis agama,
a. Kepelbagaian agam a 1. Menyatakan pelbagai agama Hormat-menghormati antara kepercayaan, hari kebesaran
dan kepercayaan dan kepercayaan rakyat satu sama lain tanpa mengira dan perayaan di Malaysia
Malaysia. agama dan kepercayaan. berdasarkan pengalaman atau
i. Amalan dan maklumat dari pelbagai
kepercayaan 2. Menyenaraikan hari Menghormati cara sumber.
kebesaran dan perayaan di masyarakat menyambut
ii. Tempat beribadat negara kita. pelbagai hari kebesaran dan 2. Menceritakan pengalaman
perayaan. menyambut hari kebesaran
iii. Hari kebesaran dan 3. Menyenaraikan tempat- dan perayaan mengikut agama
perayaan tempat beribadat mengikut Mengamalkan semangat dan kepercayaan masing-
agama dan kepercayaan. muhibah dan harmoni masing.
semasa menyambut hari-hari
Aras 2 kebesaran dan perayaan.

1. Menceritakan sambutan
agama dan kepercayaan
rakyat Malaysia.

2. Membandingkan dan
membezakan sambutan
perayaan antara kaum
mengikut agama dan
kepercayaan

75
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. Membandingkan dan 3. Menyesuaikan gambar-gambar


membezakan sambutan tempat ibadat dengan jenis
perayaan antara kaum agama dan kepercayaan yang
mengikut agama dan terdapat di Malaysia.
kepercayaan.
4. Memadankan gambar-gambar
dengan maklumat tentang
Aras 3 tempat beribadat di Malaysia.

1. Membandingkan dan 5. Mendapatkan maklumat


membezakan cara sesuatu daripada laman w eb tentang
perayaan yang sama di perayaan dan hari kebesaran
rayakan di Malaysia dan di pelbagai kaum di Malaysia dan
negara-negara lain. bangsa-bangsa lain di dunia.
Bandingkan keistimew aannya.

76
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

8.3 Kebudayaan dan kesenian Aras 1

a. Cara hidup 1. Menyatakan cara hidup Berbangga menjadi rakyat 1. Mencari maklumat tentang cara-
masyarakat Malaysia yang Malaysia yang dapat hidup cara bermain sesuatu
i. Permainan mengamalkan pelbagai bersama melalui aktiviti permainan.
kebudayaan dan kesenian. rekreasi, sukan dan
ii. Pakaian kebudayaan. http://w w w .pnm.my/
2. Menyenaraikan permainan malaysiana/03/03pengenalan.
iii. Makanan tradisional mengikut kaum- htm
kaum di Malaysia.
iv. Muzik dan tarian http://google.yahoo.com/bin/
3. Menamakan pakaian queryo?p=permainan+
v. Seni mempertahankan diri tradisional masyarakat tradisi&=site.w w w .pnm.my
Malaysia.
ttp://w w w .mzm.sabah.gov.my/
4. Menyenaraikan makanan bm/kenalimuziumanda/
masyarakat Malaysia. sukantradisi.htm

2. Membincangkan dan
5. Menamakan seni menyenaraikan jenis pakaian
mempertahankan diri. mengikut kaum.

6. Menamakan jenis muzik 3. Menyenaraikan beberapa jenis


dan tarian tradisional makanan tradisional
masyarakat Malaysia. masyarakat Malaysia.

77
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2 4. Mengumpul maklumat dan


gambar-gambar tentang
1. Menerangkan cara kesenian mempertahankan diri.
beberapa jenis permainan
tradisional masyarakat 5. Membuat buku sumber yang
Malaysia dimainkan. mengandungi maklumat tentang
pelbagai jenis tarian negara
2. Menghuraikan jenis untuk dijadikan bahan rujukan.
makanan tradisional
semasa perayaan pelbagai
kaum.

Aras 3

1. Membandingkan dan
membezakan adat resam
yang berhubung kait
dengan pelbagai aspek
kesenian di kalangan rakyat
Malaysia.

78
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. Mencadangkan usaha-
usaha mengekalkan dan
memelihara kebudayaan
dan kesenian sebagai
w arisan bangsa.

8.4 Perpaduan Aras 1

a. Kegiatan sosial dan 1. Menyenaraikan cara Berbangga dengan amalan 1. Secara kumpulan, senaraikan
kebajikan mengeratkan perhubungan keharmonian yang dihayati nama majlis atau perjumpaan
dan persaudaraan antara oleh masyarakat Malaysia. sosial pelbagai kaum dan
i. Kegiatan gotong-royong kaum. bincangkan keadaan majlis
melibatkan pelbagai tersebut.
kaum 2. Menyatakan agensi
kerajaan dan badan 2. Mengumpulkan maklumat dari
ii. Kunjung-mengunjung di sukarela yang pelbagai sumber dan
kalangan pelbagai kaum bertanggungjaw ab berbincang tentang aktiviti
membantu memupuk kebajikan sosial dan
iii. Sumbangan masyarakat ke arah perpaduan di kalangan sumbangan masyarakat ke
perpaduan masyarakat rakyat Malaysia. arah perpaduan.

79
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2

1. Menerangkan peranan yang


dimainkan oleh badan
sukarela dalam memupuk
semangat perpaduan.

2. Menghuraikan faktor-faktor
yang dapat memupuk
perpaduan di kalangan
masyarakat kita.

Aras 3

1. Membuat ramalan jika


rakyat Malaysia tidak mahu
terlibat dalam sebarang
aktiviti sosial dan kebajikan.

80
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI / SUMBER

2. Merancang program dan


aktiviti mengukuhkan
perhubungan dan setia
kaw an dalam masyarakat
majmuk.

b. Penyertaan pelbagai kaum


Aras 1
dalam aktiviti perm ainan,
kesenian dan rekreasi Menyedari aktiviti rekreasi 1. Menyenaraikan dan
1. Menyatakan maksud sukan
memupuk perpaduan. membincangkan cara
rakyat.
i. Sukan rakyat kokurikulum dapat memupuk
semangat perpaduan di
2. Menyenaraikan lima jenis
ii. Tarian kalangan murid.
aktiviti sukan dalam sukan
rakyat.
iii. Kembara 2. Menonton tayangan video
tentang sukan rakyat dan
Aras 2
membincangkan faedah-faedah
yang diperoleh bagi memupuk
1. Menyatakan cara
perpaduan rakyat.
masyarakat menyertai
aktiviti permainan, kesenian
dan rekreasi.

81
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. Menghuraikan bagaimana
sukan rakyat dapat
memupuk semangat
perpaduan dan
keharmonian di kalangan
rakyat Malaysia.

Aras 3

1. Membuat rancangan
mengadakan aktiviti kembara Menyedari aktiviti rekreasi
bertujuan memupuk memupuk perpaduan.
perpaduan di kalangan
c. Sistem pendidikan masyarakat.

i. Peluang belajar yang sama Aras 1


untuk semua kaum
1. Menerangkan ciri-ciri
ii. Ciri-ciri pendidikan di negara perpaduan dalam sistem
kita yang memupuk pendidikan negara kita. 1. Membincangkan ciri-ciri
perpaduan melalui pendidikan yang dilaksanakan
kurikulum, kokurikulum yang 2. Menyatakan pentingnya di negara kita berdasarkan
sama dan pakaian seragam murid terlibat dalam aktiviti pemerhatian dan pengamatan
sekolah kokurikulum. di sekolah.

82
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI


Aras 2

1. Menghuraikan ciri-ciri
sistem pendidikan negara Bersyukur dan berbangga 2. Mendapatkan maklumat daripada
yang mengukuhkan dengan sistem pendidikan orang sumber tentang
perpaduan. negara yang mengutamakan pendidikan ke arah pemupukan
perpaduan dan perpaduan.
Aras 1 pembangunan.

d. Undang-undang dan 1. Menyatakan tujuan


peraturan penggubalan undang- 1. Menyenaraikan beberapa
undang dan peraturan di Menyedari perlunya peraturan dan aktiviti yang boleh
i. Tujuan pengubalan Malaysia. mematuhi undang-undang dijalankan di sesebuah sekolah
undang-undang dan peraturan yang yang muridnya terdiri daripada
Aras 2 ditetapkan. pelbagai kaum bagi memupuk
• Hak individu dan hak perpaduan.
semua kaum 1. Undang-undang dan Mengamalkan perlakuan yang
peraturan yang digubal sopan dan bertatasusila. 2. Membincang kesan dan akibat
• Keharmonian dan
boleh menjamin perpaduan. jika sesebuah negara yang
Menyedari bahaw a penduduknya terdiri daripada
ketenteraman
Aras 3 perpaduan menjamin pelbagai kaum tidak mempunyai
masyarakat
kesejahteraan hidup. peraturan dan undang-undang
1. Meramalkan kesan untuk melindungi hak sesuatu
• Disiplin dan tatasusila sekiranya rakyat Malaysia kaum.
tidak mematuhi undang-
undang dan peraturan.

83