Anda di halaman 1dari 15

CONTOH RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam


Kelas : Ibnu Sina
Tarikh : 11.07.2005
Bilangan Pelajar : 20 orang
Masa : 30 minit
Tajuk : Taharah
Sub Tajuk : Tayammum

Objektif Umum : Pelajar akan dapat menjaga kebersihan dan kesucian


diri setiap masa.

Objektif khusus : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran,


pelajar akan dapat ;
a) Menyebut pengertian tayammum
b) Membanding beza antara tayammum dengan
berwudu’
c) Melaksanakan tayammum dengan betul

Peng. Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui tentang pentingnya


taharah/kebersihan dalam Islam dan kehidupan
seharian

Gabungjalin : Aqidah, al-Quran

Penerapan Nilai : Bersyukur, Istiqamah, Bersih dan Jujur

Kemahiran Berfikir : Menjana Idea, Banding beza (Peta Minda)

Bahan Bantu
Mengajar : VCD, Gambar, Debu Tanah dan Air

1
Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P & P Catatan
Pendahuluan Doa belajar Pelajar membaca doa
(2 minit) beramai-ramai

Set Induksi Refleksi tentang 1. Pelajar diminta KB:


(3 miniti) perbuatan/amalan merenungkan apakah Pemikiran reflektif
yang telah dilakukan perbuatan yang telah
sejak awal pagi dilakukan awal pagi? Teknik:
Sumbangsaran
2. Pelajar diminta
menyatakan apakah yang
mereka telah buat diawal
pagi..

3. Guru mengaitkan dengan


tajuk hari ini.

Langkah 1 Teori Tayammum 1. Guru menerangkan KB:


(7 minit) pengertian tayammum dan Menjana idea
bertanyakan mengapa
dibolehkan bertayammum Teknik:
dan sebab yang Soal jawab
membolehkan Syarahan
bertayammum?

2. Pelajar memberi jawapan


dan guru merumuskan

3. Guru menjelaskan konsep


dan cara-cara bertayammum

Langkah 2 Amali Tayammum 1. Guru akan BBM:


(8 minit) mendemonstrasikan cara Debu / bedak
tayammum dengan
diperhatikan oleh pelajar Teknik:
Tunjukcara /
2. Guru akan meminta Demonstrasi
pelajar melakukan
tayammum seorang demi
seorang.

2
Langkah 3 Penilaian Guru akan meminta pelajar: KB:
(5 minit) Banding beza
a) Menyebut pengertian
tayammum
b) Membanding beza antara
tayammum dengan wudu’
c) Melaksanakan tayammum
dengan betul

Penutup Rumusan dan Guru membuat kesimpulan Nilai:


(5 minit) Refleksi bahawa Islam menekankan Kesedaran kendiri
* Islam menitik soal kebersihan dan
beratkan aspek kesucian setiap masa
kebersihan khususnya semasa
* Suci dan bersih beribadat.
adalah dua perkara
yang berbeza
* Bersuci boleh
dilakukan dengan
tayammum apabila
ada sebab-sebab
yang diharuskan
syarak.

Refleksi Kendiri:

3
CONTOH RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN ISLAM (Men)

BUTIRAN AM

MATA PELAJARAN : Pendidikan Islam


KELAS : 3 Ideal
BILANGAN MURID : 35 Orang
MASA : 40 minit (7.00 pagi – 7.40 pagi)
TARIKH : 29 April 2005
BIDANG : Aqidah
TAJUK : Beriman Kepada Hari Akhirat
SUBTAJUK : Unit 1: Kematian & Alam Barzakh Satu
Kepastian

HASIL PEMBELAJARAN

a) OBJEKTIF AM

- Murid akan dapat mengetahui tentang hakikat kematian yang perlu


dilalui oleh semua makhluk Allah di dunia serta persediaan untuk
menghadapi mati.

b) OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:

a. Semua pelajar dapat menyatakan pengertian mati dan alam barzakh.


b. 80% pelajar dapat menyebut dalil naqli dan aqli tentang hakikat mati
dan alam barzakh.
c. 75% daripada pelajar dapat menyatakan persedian menghadapi mati
dengan mempertingkatkan ibadah.

4
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS & KREATIF (KBKK)

a. Membanding beza
b. Membuat ramalan

PENGETAHUAN SEDIA ADA


a. Murid pernah menyaksikan orang yang sedang nazak.
b. Murid biasa menonton beberapa program televisyen atau telefilem
berkaitan orang yang hampir dengan kematian.
c. Murid pernah menghantar jenazah ke tanah perkuburan.

PENGGABUNGJALINAN

a. TILAWAH AL-QURAN
• Ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian
b. HADITH
• Hadith-hadith yang berkaitan dengan kematian
c. AKHLAK ISLAMIYYAH
• Adab Menziarahi Orang Sakit atau Jenazah.

SUMBER / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

a. Laptop dan LCD.


b. Bahan maujud (anak patung)
c. Kain putih
d. Kertas keras
e. Kotak misteri

PENGHAYATAN DAN PENERAPAN NILAI

a. Takut melakukan dosa dan kejahatan.


b. Istiqamah dalam melakukan ibadat.
c. Berterusan mencari kesenangan hidup di dunia dan akhirat.
d. Kesyukuran

5
KEMAHIRAN KECERDASAN EMOSI (KKE)
a. Kompetensi Personal
- Kesedaran Emosi
- Penghormatan Kendiri

b) Kompetensi Sosial
- Empati
- Membina hubungan

6
LANGKAH /
ISI AKTIVITI P&P CATATAN / ALAT
MASA

• Bacaan doa pelajaran • Guru dan murid Tujuan:


‫“اﻟﻠﻬﻢ اﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻜﻤﺘﻚ‬ membaca doa pelajaran Untuk memohon keberkatan
Pendahuluan ‫واﻥﺸﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻡﻦ ﺧﺰاﺋﻦ رﺣﻤﺘﻚ‬ secara beramai-ramai yang
(2 minit) dipimpin oleh Ketua
• “ ‫یﺂ أرﺣﻢ‬
Kumpulan.
‫اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ‬

• Guru menunjukkan • Guru menunjukkan


kotak misteri yang dijadikan kotak misteri kepada setiap
sebagai keranda, di dalamnya murid sambil
terdapat anak patung yang memperdengarkan nasyid
dibalut dengan kain putih. ”Mati-Hijjaz” melalui Laptop. - BBM
ƒ Laptop/LCD
• Guru • Murid mendengar ƒ Bahan
Set Induksi memperdengarkan nasyid lagu yang dipasang dengan maujud
(5 minit) “Mati-Hijjaz”. penuh perhatian dan ƒ Kotak
mengamati apa yang misteri
• Guru menyoal murid: terkandung di dalam kotak ƒ Anak
misteri. patung
a) Apakah mesej yang
hendak disampaikan • Guru bersoal - TEKNIK
melalui kotak misteri dan jawab dengan murid secara ƒ Soal-jawab
nasyid yang lisan.
diperdengarkan.

7
• Murid menjawab
soalan guru secara individu
atau kelas.
b) Nyatakan nama malaikat
yang ditugaskan oleh
Allah S.W.T. untuk • Guru mengaitkan
mengambil nyawa jawapan murid dengan
manusia. bahan pembelajaran ini.

Pengertian mati:
- Perpisahan • Guru menyoal
roh daripada jasad. murid tentang pengertian
- Proses mati dan alam barzakh.
perpindahan daripada kehidupan - BBM
di dalam dunia ke alam barzakh. • Beberapa orang ƒ Laptop/LCD
murid memberi pendapat
Langkah 1 Pengertian barzakh: serta pandangan masing-
(7 minit) - Bahasa: masing-masing. - KBKK
pemisah ƒ Membuat
- Istilah • Guru menerangkan ramalan
syarak: pengertian mati dan alam
- Suatu barzakh.
kehidupan antara kehidupan di
dunia dan di akhirat.

8
Kesimpulan:
- Alam bagi
orang yang telah meninggal
dunia sementara menunggu Hari
Kebangkitan semula pada Hari
Kiamat.

Hukum Beriman dengan Alam • Guru memilih


Barzakh: secara rawak beberapa
- Setiap orang murid membaca ayat
muslim wajib beriman dengan al-Quran serta teks hadith
alam barzakh. Hal ini disebut dan maksudnya dengan
dengan jelas di dalam ayat-ayat bacaan kuat.
al-Quran dan hadith2 Nabi
s.a.w.:
- Firman - TEKNIK
Allah S.W.T.: ƒ Penerangan
ƒ Bersoal
jawab

- KKE
i. Kesedaran Kendiri
• Guru dan pelajar - keyakinan diri
Tiap2 yang bernyawa akan merasai mengadakan perbincangan
mati,kemudian kamu dikembalikan tentang pengertian hadith
kepada kami.” tersebut.
- Sabda
Rasulullah S.A.W.:

9
Maksudnya:
”Rasulullah S.A.W. bersabda:
Sesungguhnya kubur itu satu
taman daripada taman-taman
syurga atau satu lubang daripada
lubang-lubang api neraka”.

Saat Kematian:
Dalam satu program Qiyamullail
yang telah diadakan di sebuah
sekolah menengah, Ustaz Abdullah
Langkah 2 telah menyampaikan kuliah Subuh
(10 Minit) yang bertajuk ”Saat Kematian”. - Nilai
Antara petikan ceramah yang telah - Berani
disampaikan oleh beliau . adalah • Guru meminta
seperti berikut: murid membaca petikan - KKE
Murid-murid sekalian, setiap yang dalam buku teks. i. Pengurusan Kendiri
hidup pasti akan mati. Firman Allah - Daya usaha
s.w.t. dalam surah al-’Ankabut ayat • Guru meminta
57: beberapa orang murid
mencatat dan menyatakan - BBB
isi-isi penting dalam petikan. - LCD/Laptop.

10
Maksudnya:
“Setiap yang bernyawa akan
merasai mati, kemudian kamu akan
dikembalikan kepada kami. Adakah
kita sudah bersedia untuk
menghadapinya?. Saat kematian
ialah saat yang paling
mendebarkan bagi setiap orang.
Bayangkanlah, sekiranyaterdapat
sedikit luka di badan sudah terlalu
sakit kita menanggungnya, maka
bagaimana pula pedihnya ketika
nyawa hendak diceraikan daripada
badan?
• Guru
- Teks penuh terdapat dalam membetulkan dan
lampiran yang dikepilkan bersama. mengeluarkan isi-isi penting.
- Rujuk Lampiran 1
• Guru
memaparkan antara
Amalan Menghadapi mati: amalan-amalan menghadapi
1. Bertaubat dan beristighfar mati.
kepada Allah.
2. Melaksanakan segala perintah
Allah dan menjauhinya.
3. Berbuat kebaikan dan berkasih
sayang sesama manusia.
4. Melaksanakan amar makruf
nahi mungkar dalam

11
masyarakat.
5. Memberikan sumbangan ke
arah kemajuan negara Islam.

Kehidupan di alam barzakh: • Guru -BBM


menerangkan hikmat dan - Laptop/LCD
Rujuk Lampiran 2 azab di dalam alam
barzakh.
Sebab perlu bersedia - KBKK
menghadapi kematian: - Membandingbeza

Langkah 3 1. Manusia tidak boleh kembali • Guru meminta - KKE


(7 Minit) lagi ke dunia. beberapa orang murid i. Kompetensi Sosial
2. Nyawa keluar dengan membaca paparan di LCD. - Komunikasi
mudah dan tenang ketika - Kolaborasi dan kerja
malaikat al-maut berpasukan
mengambilnya. • Guru
3. Mudah menjawab soalan menjelaskan sebab-sebab - NILAI
malaikat mungkar dan nakir perlu bersedia menghadapi - Rasional
4. Selamat dari azab kubur. kematian.
5. Selamat dari azab neraka.
• Guru
mengarahkan murid
membentuk beberapa
kumpulan dan
membincangkan tentang
hikmat mengingati mati dan
Hikmat mengingati mati dan alam

12
barzakh. alam barzakh mengikut
Individu tempoh yang ditetapkan.
Masyarakat.
Negara

Rujuk Lampiran 3
• Selepas aktiviti
perbincangan, guru
meminta murid
membentangkan hasil
perbincangan mereka.

• Guru memberi
jawapan tepat.

Rumusan tentang isi pelajaran • Guru membuat - BBM


dan KBKK. rumusan isi-isi pelajaran ƒ Kad
melalui aktiviti pengukuhan perkataan
• Menasihati pelajar
supaya sentiasa mengingati mati • Penutup Kognitif - TEKNIK
dengan membuat amalan - Guru ƒ Aktiviti
Penutup
kebajikan dan murid membuat pengukuhan
(9 Minit)
rumusan tentang mati
dan alam barzakh. - NILAI
ƒ Berdikari
• Penutup Sosial
- Guru

13
memberi penghargaan
kepada murid kerana
dapat menjalankan
aktiviti P&P dengan baik

Ulasan penilaian kendiri guru pelatih:

Ulasan penyelia / guru pembimbing:

14
15