Anda di halaman 1dari 15

MISI NASIONAL

Mewujudkan negara maju menjelang 2020


melalui pendekatan dan strategi yang
holistik.
MISI NASIONAL
5 TERAS UTAMA
TERAS Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai
1 lebih tinggi.
TERAS Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan
2 inovasi negara serta memupuk “minda kelas
pertama”.

TERAS Menangani masalah ketidakseimbangan


3 sosioekonomi yang berterusan secara membina
dan produktif.

TERAS Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti


4 hidup.
TERAS Mengukuhkan keupayaan institusi dan
5 perlaksanaan.
DARIPADA TERAS 2 DAN 3 MISI
NASIONAL MAKA KERAJAAN
TELAH MENYEDIAKAN

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN 2006-2010
6 TERAS STRATEGIK PIPP
TERAS 1 Membina Negara Bangsa

TERAS 2 Membangunkan modal Insan

TERAS 3 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

TERAS 4 Merapatkan Jurang Pendidikan

TERAS 5 Memartabatkan Profesion Keguruan

TERAS 6 Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan


KEPENTINGAN PIPP
DALAM PENDIDIKAN
• Membangunkan modal insan dengan ciri-
ciri individu dan masyarakat bangsa
Malaysia yang maju.
• Memastikan akses, ekuiti dan kualiti yang
menjadi tunjang agenda pendidikan dapat
diteruskan; dan
• Merintis dan menerajui perubahan demi
melonjakkan sistem dan institusi
pendidikan ke tahap dunia pada tahun
2020.
TERAS 2 PIPP:
MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

Dasar
Membangunkan modal insan yang mempunyai
pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai
murni.

Matlamat
Memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan,
kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai, moral dan
sikap positif serta membina disiplin diri di kalangan pelajar.
PERANAN PENDIDIKAN
DALAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN
Membangunkan modal insan yang mempunyai :-
• Jati diri yang kukuh
• Berketerampilan
• Berkeperibadian mulia
• Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi
• Berupaya berfikir secara kritis dan kreatif
• Berkemahiran menyelesaikan masalah
• Berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru
• Mempunyai ketahanan serta kebolehan berhadapan
persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah
bagi mengisi keperluan negara maju 2020.
PERANAN GURU ICTL
DALAM PEMBANGUNAN
MODAL INSAN
• Meningkatkan keupayaan dan minat bagi menguasai ilmu
pengetahuan dan kemahiran.
• Penggunaan Bahasa Inggeris dalam ICTL membantu
dalam P&P.
•Memastikan semua pelajar celik ICT.
•Mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan,
sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam P&P.
•Menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan produktiviti,
kecemerlangan dan keberkesanan sistem pengurusan.
FOKUS & STRATEGI
PEMBANGUNAN MODAL INSAN
3. Memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran
dan keterampilan
• Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai jenis
kemahiran hard and soft skills.

Memastikan pelajar menguasai kemahiran ICT


Matapelajaran ICT ( elektif) sekolah menengah.
Program literasi komputer sekolah menengah.
 2006 : Literasi Komputer
 2007 - 2010 : Tingkatan 1 & 2
 Program ICT Literacy Sekolah Rendah.
PELAN TINDAKAN

• Memastikan pelajar
menguasai kemahiran ICT
INDIKATOR

• Bilangan sekolah yang dibestarikan.


• Mata pelajaran ICT (elektif) sekolah
menengah.
• Program Literasi komputer sekolah
menengah.
• Program ICT Literasi sekolah rendah.
FOKUS & STRATEGI PELAKSANAAN DALAM
MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN

• FOKUS
Membangunkan insfrastruktur dan kemudahan
pendidikan luar bandar

• PELAKSANAAN
 Merapatkan jurang digital.
PELAN TINDAKAN
• Menyediakan makmal komputer
• Menyediakan Pusat Akses
• Menambah bilangan komputer.
• Merangkaikan semua sekolah dengan
SchoolNet berjalur lebar.
• Pembestarian sekolah luar bandar.
• Menambahbaik TV Pendidikan.
• Merintis penggunaan video
teleconferencing.
INDIKATOR

• Nisbah komputer : pelajar ( 1:20)


• Nisbah komputer : guru ( 1:2)
MISI
NASIONAL
2 DARI 5 TERAS

PIPP
6 TERAS

TERAS 2 TERAS 4

4 FOKUS 5 JURANG
1. Banyak pilihan 1. Jurang bandar dan
pendidikan luar bandar
2.Meningkatkan minat 2. Jurang digital
pelajar 3. Jurang antara
•English tahap pencapaian
• ICT pelajar
3. Ketrampilan dan 4. Jurang antara pelajar
keperibadian pelajar normal dan pelajar
4. Pentaksiran dan penlaian berkeperluan khas
pelajar 5. Jurang sosioekonomi