Anda di halaman 1dari 44

MODUL

ASAS SAINS KOMPUTER


TINGKATAN 1

(PANITIA ASAS SAINS KOMPUTER)


LATIHAN
SET 1

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B.
Bahagian A
[60 markah]
Jawab semua soalan

1. Lengkapkan ruangan kosong dalam soalan di bawah.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran komputasional?

Satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh


manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan
Konsep asas komputer .

(b) Berikan salah satu kemahiran yang diperlukan dalam pemikiran komputasional?

Teknik Leraian (Decomposition

[ 3 markah ]

2. Lengkapkan proses pemikiran komputasional berikut:

Sediakan satu model


penyelesaian masalah

[3 markah ]
3. Tandakan () bagi aspek penting dan (x) bagi aspek tidak penting dalam
penjagaan alam sekitar.

Amalan kitar semula dalam lapisan masyarakat. /

Mengadakan kempen “Cintai Sungai Kita”. / Penebangan


pokok terus berleluasa. x

[ 3 markah ]
4. Namakan empat jenis teknik yang terdapat dalam pemikiran komputasional
berdasarkan penerangan yang diberikan.
Teknik dalam Pemikiran Penerangan
Komputasional
Teknik Pengecaman Corak Persamaan-persamaan yang terdapat beberapa masalah
atau dalam masalah yang sama.
Teknik Pengitlakan Membina model berdasarkan corak-corak yang telah
dikenalpasti daripada beberapa masalah serupa.
Teknik Leraian Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks
kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan
pemahaman dan penyelesaian.
Teknik Peniskalaan Mengutamakan perkara-perkara penting dalam sesuatu
masalah dan meninggalkan perkara-perkara yang
kurang penting.

[ 3 markah ]

5. Anda telah diminta oleh guru untuk menentukan peserta perkhemahan ditetapkan di
khemah tertentu. Terdapat enam kelas yang mengambil bahagian seperti dalam jadual.
Peserta akan ditempatkan di tiga buah khemah. Setiap khemah dimuatkan dalam
sembilan peserta. Setiap kelas mestilah ditempatkan di khemah yang sama.
Lengkapkan rajah di bawah.

Kelas 1A 1B 1C 1D 1E 1F
Jumlah Peserta 6 4 5 7 3 2

Khemah 1 Khemah 2 Khemah 3

Khemah 1 Khemah 2 Khemah 3


i) Kelas :1F i) Kelas :1E i) Kelas :1B
Bilangan : 2 Bilangan : 3 Bilangan : 4
ii) Kelas :1D ii) Kelas :1A ii) Kelas :1C
Bilangan : 7 Bilangan : 6 Bilangan : 5

[ 3 markah ]
6. Lengkapan jawapan diruangan yang disediakan.
(a)Sistem nombor perduaan menggunakan dua digit iaitu untuk
mewakili data.
(b)Jadual di bawah menunjukkan susuan tiga mentol pada nilai tempat nombor
perduaan. Berikan nilai dalam perpuluhan untuk setiap baris.

Nilai tempat nombor perduaan Nilai dalam


perpuluhan
23 22 21 20

12

[ 3 markah ]

7. Maklumat berikut adalah tentang nombor perduaan.

A 101101 B 101001 C 110001

Padankan nombor perduaan dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
[ 3 markah ]
49

45

41

8. Selesaikan pengiraan bagi nombor perduaan berikut.

a) b) c)

1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
+ 1 0 1 + 1 1 1  1 1 1

10001 10000 1010

[ 3 markah ]
9. Sila rujuk jadual kod ASCII bagi soalan berikut
a) Nyatkan perkataan dari kod ASCII berikut

0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1

Jawapan : YOU

b) Tandakan (  ) bagi aksara yang diwakili oleh hasil tolak kod ASCII 00111001
dan kod ASCII 00110010 yang betul dan ( x ) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Aksara 7

Aksara 8

[ 3 markah ]
10. Tandakan ( ) bagi padanan yang nombor perduaan dengan nombor perpuluhan
yang betul dan ( x ) bagi yang salah dalam ruangan jawapan.
Ruangan
Nombor perduaan Nombor Perpuluhan
jawapan
10111 24
11010 26
10101 21

[ 3 markah ]
11. Maklumat berikut merupakan penerangan bagi jenis fail imej.
P Data imej tidak boleh dimampatkan, maka saiz fail adalah besar.
Q Data imej dimampatkan menyebabkan kualitinya berkurangan.
R Fail imej ini menyokong animasi.

Padankan nama fail dengan penerangan tersebut dengan mulis P, Q dan R pada petak
yang disediakan.

Graphics Interchange Format (GIF) R

Bitmap (BMP) P

Joint Photographic Expert Group (JPEG) Q

[ 3 markah ]
12. Rajah di bawah meujukkan imej digital dengan kedalaman warna 2 bit.

Imej ini mengandungi 4 warna. Nyatakan empat warna tersebut dengan


melengkapkan jadual di bawah.
Bil. Warna
1 Putih
2 Kelabu Cerah
3 Kelabu Gelap
4 Hitam
[ 3 markah ]

13. Rajah berikut menunjukkan satu imej digital.

Berdasarkan rajah tersebut, tandakan (  ) jenis unit ukuran yang membeza imej
tersebut dan ( x ) bagi yang bukan pada ruang jawapan.
a. Dimensi x
b. Kedalaman Bit Warna x
c. Resolusi /

[ 3 markah ]
14. Padankan kualiti audio digital berikut dengan gambar yang sesuai dengan menulis P, Q, R atau S
pada ruangan yang disediakan.
P : Audio 1 bit Q : Audio 2 bit R : Audio 4 bit S : Audio 16 bit

Audio 2 bit Audio 4 bit Audio 1 bit


[ 3 markah ]
15. Berikut adalah simbol-simbol dalam carta alir.
Tandakan ( ) bagi simbol dengan maksud yang betul dan ( x ) bagi yang salah pada
petak yang disediakan.
Simbol Maksud

Proses

Pilihan

Penyambung

[ 3 markah ]

16. Susun mengikut urutan yang betul tentang langkah-langkah mencari ralat dalam atur
cara dengan menulis 1, 2 dan 4 pada petak yang disediakan.

Uji lari atur cara semula

Bandingkan hasil atur cara dengan algoritma(pseudokod/carta alir)

Baiki ralat pada kod arahan yang ditemui 3

Kesan ralat pada kod arahan dengan meneliti semula kod-kod arahan
yang ditulis dalam atur cara melalui perbincangan semakan meja

[ 3 markah ]
17. Rajah di bawah menunjukkan carta alir dan psedokod struktur kawalan dwipilihan.
Lengkapkan psedokod tersebut pada ruangan yang disediakan.
MULA
MULA

Masukkan markah MASUKKKAN markah

Jika markah  40
markah40
CETAK “Lulus”
Cetak Lulus
JIKA TIDAK
Cetak Gagal
CETAK “ Gagal ”

TAMAT TAMAT JIKA

Tamat

Carta Alir Pseudokod

[ 3 markah ]

18. Operator matematik digunakan semasa membina pengaturcaraan yang melibatkan


pengiraan. Lengkapkan jadual di bawah dengan simbol bagi operator dalam komputer.

Nama operator Operator matematik Operator dalam Komputer

Tolak − −

Tambah + +

*
Darab x
/
Bahagi 

[ 3 markah ]

19. Nyatakan 3 jenis ralat semasa menguji atur cara.

i. Ralat Logik

ii. Ralat Sintaks

iii. Ralat Masa Larian

[ 3 markah ]
20. Rajah di bawah menunjukkan 4 jenis struktur maklumat dan pautan laman
sesawang. Lengkapkan berdasarkan rajah yang diberi.

i.Struktur Cabang ii.Struktur Hierarki

iii.Struktur Linear iv.Struktur Roda

[ 3 markah ]
1100101

Bahagian B
[40 markah]
Jawab semua soalan

1. a) Tukarkan nombor perduaan 11001012 kepada nombor perpuluhan.

64 32 16 8 4 2 1
64 32 0 0 4 0 1

Jawapan : 101 [2 markah]

b) Tukarkan nombor perpuluhan 116 kepada nombor perduaan.

Jawapan : [2 markah]

c) Selesaikan pengiraan bagi nombor perduaan berikut.


i) ii)

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
+ 1 1 0 1 1 0 − 1 1 0 1 1

1011101 101101
[4 markah]

d) Tunjukkan langkah menggunakan kod ASCII bahawa hasil tambah 2 dan 5 adalah sepadan
dengan 7.
Kod ASCII bagi 2 : 00110010
Kod ASCII bagi 5 : 00110101
Penambahan :

Hasil tambah bagi keduanya = 01100111

Dengan merujuk kepada jadual Kod ASCII 01100111 diwakili oleh aksara g
[2 markah]
2. a) Tandakan/lorekan rajah imej di bawah yang berpadanan dengan nombor perduaan yang diberi.

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Nombor Perduaan Imej

[2 markah]

b) Gambar pantai Pulau Tioman di bawah mempunyai resolusi 100 dpi dan berukuran
20 inci x 15 inci. Kira saiz fail bagi imej skala kelabu dalam unit kilobait.

Lebar gambar Imej skala kelabu: 1 piksel = 1 bait


=4.37cm Saiz fail bagi imej :
Panjang gambar = =
6.53cm =

Jumlah piksel =
[5 markah]

c) Kira saiz fail audio dalam unit kilobait berdasarkan maklumat yang diberi.
Saiz fail =190 000 x 2 x mono x 30=11,400,000(Hz)(bait)(saat)
Kedalaman bit = 2 bait Saluran = mono

Kadar sampel = 190 000 Hz Durasi audio = 30 minit

[3 markah]
3. a) Tuliskan pseudokod bagi carta alir di bawah.
MULAMASUKKAN gaji gaji<_ Jika
RM2000 BRIM=RM450
JIKA gaji <_RM1000
BRIM=RM550 JIKA TIDAK
BRIM=Tiada TAMAT JIKACETAK
BRIM ya
TAMAT

ya

tidak
BRIM=Tiada

Pseudokod Carta Alir


[4 markah]
b) Bina atur cara berdasarkan algoritma bayaran tempat letak kenderaan di pusat membeli
belah.
1. Tempuh masa meletak kenderaan.
2. Jika kurang daripada 1 jam, tiada bayaran.
3. Jika kurang daripada 2 jam, bayaran RM1.
4. Jika kurang daripada 3 jam, bayaran RM2.
5. Jika lebih daripada 3 jam, bayaran RM3
6. Paparkan bayaran.

[6 markah]
4. a) Tuliskan paparan pada pelayar web yang akan terhasil daripada atur cara HTML berikut
<html>
<head>
<title>Teknik Belajar</title>
</head>
<body>
<h1> Kebaikan Teknik Belajar</h1>
<p> Adalah penting mengetahui teknik belajar yang betul.</p>
</body>
</html>
Atur cara HTML
Teknik Belajar

Paparan pada pelayar web


[4 markah]

b) Tuliskan atur cara HTML berdasarkan paparan rajah di bawah.


LATIHA
N
SET 2
Arahan : Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian A

[70 markah] Jawab semua soalan.

1. Lengkapkan pernyataan di bawah:


Pemikiran komputasional ialah satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan
oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan
konsep asas sains komputer.

2. Lengkapkan proses pemikiran komputasional berikut.


Kenal pasti yang sama.
Masalah dipecahkan

Sediakan satu penyelesaian Perkara tidak penting ditinggalkan.


masalah.

3. Nyatakan empat teknik asas yang digunakan dalam pemikiran komputasional.

i) iii)
ii) iv)

4. Bulatkan tiga perbezaan yang terdapat pada Rajah 1 di bawah.

Rajah 1
5. Rajah 2 di bawah menunjukkan kedudukan akhir seekor katak selepas melompat dari satu
daun ke satu daun yang lain. Katak tersebut melompat bermula dari daun S dan melalui
setiap titik yang bertanda hitam di bawah. Jadual 1 menunjukkan 8 arah yang mungkin
dilalui oleh katak tersebut yang diwakili oleh integer 0 – 7.
Turutan yang manakah antara berikut menunjukkan laluan katak tersebut?

Rajah 2 Jadual 1

A. 0, 0, 0, 6, 0, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 1
B. 0, 0, 6, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 1

6. Lengkapkan Jadual 2 di bawah yang menunjukkan lima tatacara operasi tambah bagi
nombor perduaan.
Tatacara Operasi Tambah Hasil Tambah Semakan
1 0+0 0+0=0
2 0+1 1 0+1=1
3 1 1+0=1
4 1+1 1+1=2
5 11 2+1=3
Jadual 2

7. Lengkapkan Jadual 3 di bawah yang menunjukkan empat tatacara operasi tolak bagi nombor
perduaan.
Tatacara Operasi Tolak Hasil Tolak Semakan
1 0-0 0 0–0=0
2 1 1–0=1
3 1–1 1–1=0
4 1 2 – 1 =1
Jadual 3

8. Padankan kualiti audio digital berikut dengan gambar yang sesuai dengan menulis P, Q, R
atau S pada ruangan yang disediakan.
P : Audio 1 bit Q : Audio 2 bit R : Audio 4 bit S : Audio 16 bit

(i) (ii) (iii)


9. Nyatakan tiga jenis format fail imej yang biasa digunakan oleh pengguna-pengguna
komputer selain daripada contoh yang diberi di (a).
a. TIFF
b.
c.
d. _

10. Rajah 3 di atas menunjukkan paparan imej sebuah gambar yang terdapat pada sebuah
televisyen.

1300 piksel
800 piksel

Rajah 3

Nyatakan dimensi bagi paparan:


a) Imej :
b) Monitor :

11. Rajah 4 di bawah menunjukkan 2 imej iaitu imej A dan imej B yang mempunyai dpi yang
berbeza.

Imej yang manakah sesuai


digunakan untuk tujuan:

a) paparan pada skrin :

b) cetakan pada kertas :

A B
300 dpi Rajah 72 dpi
4
12. Format fail audio WAVE juga dikenali sebagai .
13. Berapakah jumlah warna yang digunakan bagi imej 4 bit?
A. 2 warna C. 8 warna
B. 4 warna D. 16 warna

14. Penggunaan carta alir dan lebih lazim digunakan oleh pengatur
cara dalam pembangunan algoritma.

15. Padankan simbol-simbol yang digunakan dalam carta alir dengan fungsi yang sesuai.

MULA /TAMAT PILIHAN PROSES INPUT / OUTPUT PENYAMBUNG

Simbol Fungsi

16. Bilangan MULA bagi setiap algoritma ialah .

17. Struktur kawalan pilihan terdiri daripada tiga jenis iaitu:


i)
ii)
iii)

18. Lengkapkan Jadual 4 di bawah yang menunjukkan perkaitan antara pengendali hubungan
dan maksudnya.
Pengendali Hubungan Maksud
=
Lebih kecil daripada

>
Lebih besar atau sama dengan


Jadual 4
19. Pengesanan ralat yang terdapat dalam pseudokod dan carta alir boleh dilakukan dengan
membuat semakan semula yang juga dikenali sebagai semakan .

20. Dua teknik semakan semula yang biasa digunakan ialah:


a. Teknik
b. Teknik

21. Berdasarkan pseudokod pada Rajah 5, apakah output yang dihasilkan apabila markah yang
dimasukkan adalah:
MULA
MASUKKAN a) 69 :
markah JIKA
markah > 39 b) 29 :
CETAK
“LULUS” JIKA c) 9:
TIDAK
CETAK
“GAGAL”
Rajah 5TAMAT

22. Berapa kalikah perkataan “Merdeka” akan dilaungkan bagi carta alir dalam Rajah 6 di
bawah?

6
23. Susun langkah-langkah untuk menghasilkan pseudokod dan carta alir bagi sesuatu algoritma
mengikut turutan yang betul. Jawapan untuk Langkah 1 sudah diberi.
Langkah-langkah Kedudukan
Mereka bentuk algoritma
Menentukan data yang diperlukan
Menulis pseudokod dan melukis carta alir bagi sesuatu algoritma
Menentukan proses atau tugas yang perlu dilaksanakan
Mengenal pasti masalah 1
Menentukan output yang diingini

24. Terdapat lima fasa utama dalam pembangunan atur cara iaitu analisis masalah, reka bentuk
program, , pengujian & penyahpepijatan dan
.

25. HTML ialah singkatan bagi


yang boleh ditulis dengan menggunakan perisian .

26. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum melakar papan cerita. Susun
langkah-langkah tersebut mengikut turutan yang betul. Jawapan untuk Langkah 7 sudah
diberi.
Langkah-langkah Kedudukan

Tentukan tajuk utama, tajuk kecil dan isi kandungan setiap laman.
Kumpul semua maklumat yang dikehendaki.
Rancangkan rupa dan reka bentuk laman.
Susun semua maklumat mengikut topik.

Rancangkan struktur maklumat dan pautan laman sesawang.


Lakarkan aliran pautan bagi kesemua laman dalam tapak sesawang. 7
Reka bentuk struktur menu.

27. Nyatakan sama ada pernyataan berkenaan HTML berikut adalah BENAR atau PALSU.
Pernyataan BENAR / PALSU

Tag html ditulis dalam kurungan ( ).


Tag html wujud dalam pasangan.

Tag awal < > dan tag akhir </ >.

7
Bahagian B

[30 markah]

Jawab semua soalan.

28. Baca situasi berikut:


Kelas 5 Kerjasama bercadang membuat T-Shirt sebagai tanda kenangan sebelum
tamat sekolah menengah. Adlina sebagai bendahari kelas dilantik untuk
mengumpul duit dari setiap rakan kelasnya. Fuad dan Jack bertanggungjawab
untuk menentukan
erdasarkan situasi dicorak
atas, dan
jawab soalan-soalan
Bberikut:
warna T-Shirt kelas mereka.
(a) Dengan menggunakan teknik leraian, senaraikan satu masalah yang boleh dipecahkan
kepada yang lebih kecil.

(b) Berdasarkan teknik pengecaman corak, apakah satu ciri-ciri kesamaan yang dapat
membantu dalam menyelesaikan masalah ini?

(c) Mengikut teknik peniskalaan, senaraikan satu aspek penting dan satu aspek kurang
penting dalam menyelesaikan masalah ini.
(i) Aspek penting :

(ii) Aspek kurang penting :

(d) Apakah yang boleh dibuat oleh Adlina, Fuad dan Jack bagi memastikan masalah di (c) i)
dan (c) ii) di atas dapat diselesaikan dengan baik?

(6 markah)

29. Apakah nombor perpuluhan yang dipaparkan apabila nombor perduaan yang dimasukkan
adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 7 di bawah?

x x x x x x x x

=
Rajah (6 markah)
7
8
30. Hasilkan satu carta alir bagi aturcara Scratch di bawah:

(6 markah)

9
31. Rajah 8 di bawah menunjukkan paparan dalam pelayar web yang telah siap dibina.

Rajah 8
Lakarkan papan cerita bagi paparan di atas.

(6 markah)

10
32. Rajah di bawah merupakan hasil daripada aturcara yang ditulis dengan menggunakan
HTML

Tuliskan aturcara HTML tersebut dengan melengkapkan ruang kosong di bawah.

< >
<head>
< >ASAS SAINS KOMPUTER< >
< >PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN< >
<H2>Asas Sains Komputer</H2>
< >
< >
<b></b>
Semoga mendapat keputusan yang cemerlang!
</body>
<p></p>
< src="berjaya.jpg">
< >

6 markah

11
LATIHA
N
SET 3

12
Bahagian A

[70 markah] Jawab semua soalan

1. Pemikiran komputasional ialah satu proses pemikiran bagi tujuan


(b)
_____________________ oleh manusia sendiri berbantukan
(c)
________________ atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

konsep ___________________________.

(a) __________________________________________

(b) __________________________________________

(c) __________________________________________

[ 3 markah ]

2. Lengkapkan proses pemikiran komputasional mengikut susunan yang betul di dalam


kotak
yang disediakan.

Sediakan satu model penyelesaian Kenal pasti corak yang sama


masalah 13
Masalah dipecahkan Perkara tidak penting ditinggalkan

[ 4 markah ]

3. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk setiap pernyataan


1
berikut.

Pernyataan Teknik

1. Dalam kedua-dua cerita Cinderella dan Bawang Putih


Bawang Merah, watak utama dilayan dengan buruk oleh
keluarga tiri. Tetapi, Cinderella mempunyai dua orang kakak
tiri manakala Bawang Merah mempunyai seorang kakak tiri.

2. Sebelum membuat karangan, Suraya merangka karangannya


dahulu untuk setiap perenggan.

3. Cikgu Razali mengajar cara membuat rumusan daripada


petikan yang panjang.

4. Rumus matematik untuk mencari luas segi empat tepat ialah


panjang darab lebar.

5. Dalam peta, bentuk muka bumi yang penting sahaja


ditunjukkan.

6. Cikgu memberikan tugas melabel bahagian-bahagian pokok.

7. Komputer polis boleh mengesan penjenayah dengan


menggunakan sistem yang mengenal pasti cap jari.

8. Diego Costa sedang menjawab soalan peperiksaan Bahasa


Inggeris. Dia membaca petikan yang panjang dan
menggariskan isi penting sahaja.

9. Kelas 1 Ibnu Khaldun hendak merancang membeli barang


bagi majlis perpisahan guru kelas mereka.
14
10. Ketika membaca buku cerita, Rakesh hanya membaca
bahagian sinopsis sahaja untuk mendapatkan isi pentingnya.

[ 10 markah ]

2
4. Senaraikan 4 teknik yang digunakan dalam pemikiran komputasional.

(a) __________________________________________________

(b) __________________________________________________

(c) __________________________________________________

(d) __________________________________________________

[ 4 markah ]

5. Isikan tempat kosong dengan nombor yang betul.

7 10 13 16

9 12 18

11 20

13 16 19 22

[ 3 markah ]

15
6. Rajah di bawah menunjukkan enam orang pelajar yang mempunyai berat badan yang
berbeza di sebuah kelas. Susun berat badan pelajar mengikut urutan menaik dengan
menunjukkan langkah-langkah susunan tersebut.

47 KG 35 KG 21 KG 26 KG 50 KG 31 KG

Jawapan :

[ 6 markah ]
16
7. Lengkapkan pola corak pada rajah di bawah.

Jawapan :

[ 2 markah ]

8. Lengkapkan pola corak pada rajah di bawah. 4

Jawapan :

[ 2 markah ]

17
9. Anda dilantik sebagai ketua rombongan bagi satu penjelajahan hutan. Terdapat
beberapa kumpulan yang akan mengambil bahagian seperti dalam jadual di
bawah.

Kumpulan Pengakap KRS Pandu Puteri PBSM PKBM Puteri Islam

Ahli (orang) 18 12 14 16 18 12

Peserta akan ditempatkan di tiga buah kem yang berbeza. Setiap kem dapat
memuatkan 30 peserta. Setiap kumpulan mestilah ditempatkan dalam kem yang
sama. Tunjukkan bagaimana anda menyelesaikan masalah ini.

Jawapan :

-
-
-
-
-
-
-
-
18
-

[ 6 markah ]

LATIHAN
SET 4

19
Bahagian A [20 Markah]

1. Lengkapkan proses pemikiran komputasional berikut: [2M]

Sediakan satu m
Kenal pasti corak
penyelesaia
yang sama
masalah
2. Rafael ingin membuat sandwic bersama-sama rakan-rakan sekelasnya.

Dengan menggunakan teknik leraian, pecahkan masalah ini kepada tiga masalah kecil dalam
membuat sandwic. [3M]

i. __________________________________________________________________
__

ii. __________________________________________________________________
__

iii. __________________________________________________________________
__

3. Tandakan (√) bagi aspek penting dan (x) bagi aspek tidak penting dalam membuat kek. [3M]

Tempoh kek dibakar dalam ketuhar


Bentuk bekas adunan kek yang dibakar
20
Sukatan bahan-bahan membuat kek

4. Lengkapkan maksud pemikiran komputasional berikut : [3M]

komputer menyelesaikan pemikiran

Pemikiran komputasional ialah satu proses ______________________ bagi tujuan


_______________________ sesuatu masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau
kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains ____________________ .

5. Namakan empat jenis teknik yang terdapat dalam pemikiran komputasional


berdasarkan penerangan yang diberikan.
[4M]

Teknik dalam Pemikiran Penerangan


Komputasional
Mengutamakan perkara-perkara penting dalam sesuatu
masalah dan meninggalkan perkara-perkara yang
kurang penting.

Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks


kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan
pemahaman dan penyelesaian.

Membina model berdasarkan corak-corak yang telah


dikenalpasti daripada beberapa masalah yang telah
dikenalpasti daripada beberapa masalah serupa.

Persamaan-persamaan yang terdapat beberapa masalah


atau dalam masalah yang sama.

21
6. Menggunakan teknik pengecaman corak, berdasarkan corak dalam susunan nombor-
nombor berikut, nyatakan nilai yang sesuai untuk X dan Y. [5M]

No. Susunan Nombor Corak Jawapan


X= 16
i) Tambah 6, kemudian
1, 7, 4, 10,7, 13, 10, X, 13, Y tolak 2 Y=

X=
ii) 11, 16, 15, 20, 19, 24, X, Y Tambah 5, kemudian
tolak 1 Y=

X=
iii) 100, 90, 91, 81, X, 72, Y Tolak 10, kemudian
tambah 1 Y=

22
Bahagian B [60 Markah]

1. Gariskan jawapan yang betul mengenai nombor perduaan dan nombor perpuluhan. [2M]

a) Sistem perpuluhan menggunakan digit-digit 0,1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 untuk mewakili


sebarang nombor juga dikenali sebagai (Sistem Asas 0 / Sistem Asas 10)

b) Komputer menggunakan sistem binari atau dikenali sebagai (Sistem Asas 2 / Sistem 2)
untuk menyimpan data.

2. Apakah nilai yang paling sesuai untuk nilai X dan nilai Y dalam
susunan nombor di bawah : [2M]

27 26 25 24 23 22 21 20
y 64 32 16 x 4 2 1
Nilai x : ______________

Nilai y : ______________

3. Lengkapkan urutan nombor perduaan berikut : [3M]

23
101 111 1010
4. Padankan nombor perduaan berikut kepada nombor perpuluhan yang betul. [3M]

NOMBOR NOMBOR
PERDUAAN PERPULUHAN
1001110 7

111 29

11101 78

5. Apakah nilai nombor perpuluhan yang dipaparkan apabila tempat nombor perduaan yang
dimasukkan adalah seperti yang diwakili mentol-mentol di bawah? [4M]

Mentol menyala = 1 Mentol tidak menyala = 0

Nilai tempat nombor perduaan Nilai


nombor
32 16 8 4 2 1 perpuluhan

24
6. Dengan menggunakan kaedah jadual, tukar nombor asas dua kepada nombor asas sepuluh.
[4M]

a) 101002 b) 1101112

c) 001112 d) 101110102

25
7. Dengan menggunakan kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya, tukarkan nombor asas
sepuluh yang berikut kepada nombor asas dua. [2M]

a) 15210 b) 3410

8. Lengkapkan jadual berikut tentang tatacara operasi tambah dan operasi tolak bagi dua nombor
perduaan. [3M]

TATACARA OPERASI HASIL OPERASI HASIL


TAMBAH TAMBAH TOLAK TOLAK
1 0+0 0 0–0 0
2 0+1 1 1–0 1
3 1+0 1 1–1 0
4 1+1 10 – 1
5 10 + 1

9. Hitung hasil tambah bagi nombor perduaan berikut: [4M]

a) 1010 dan 111 b) 10110 dan 100

26
1 0 1 0 1 0 1 1 0
+ 1 1 1 + 1 0 0

c) 10010101 dan 10101010 d) 111 dan 101

1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
+ 1 0 1 0 1 0 1 0 + 1 0 1

10. Hitung hasil tolak bagi nombor perduaan berikut: [3M]

a) 1101 dan 1001 b) 101 dan 11

1 1 0 1 1 0 1
- 1 0 0 1 - 1 1

27
c) 11010101 dan 10101010

1 1 0 1 0 1 0 1
- 1 0 1 0 1 0 1 0

28

Anda mungkin juga menyukai