Anda di halaman 1dari 7

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian A
[30 markah]
Jawab semua soalan
1 Lengkapkan proses pemikiran komputasional berikut.

Kenal pasti corak


yang sama
[3 markah]
2. Rajah berikut menunjukkan Afiq ingin membuat sandwic untuk rakan sekelasnya.

Mengikut teknik leraian, pecahkan masalah ini kepada tiga masalah kecil dalam membuat sandwic.
i. _____________________________________________________________________________.
ii. _____________________________________________________________________________.
iii. _____________________________________________________________________________.
[ 3 markah ]
3. Tandakan (√) bagi teknik pemikiran komputasional yang betul dan (×) bagi yang salah pada
petak yang disediakan.
Teknik leraian
Teknik pengecaman corak
Teknik bahagi

[3 markah]

4. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pemikiran komputasional. Susun langkah-langkah


tersebut mengikut susunan. Langkah 2 telah diberi. Tuliskan susunan 1,3 dan 4 dalam ruangan yang
disediakan. Langkah ke-2 telah diberi
Proses Pemikiran Langkah

Sediakan satu modul penyelesaian masalah

Kenalpasti corak yang sama 2

Masalah perlu dipecahkan

Perkara yang tidak penting ditinggalkan

[3 markah]

5. Teknik Pengecaman Corak Teknik Leraian Teknik Pengitlakan

A B C

Berdasarkan teknik-teknik pemikiran komputasional di atas, padankan teknik berlabel A, B, dan C


dengan definasinya yang betul dengan menulis huruf di petak yang disediakan.

a) Pemecahan suatu masalah atau system yang kompleks


kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan
penyelesaian.
b) Penelitian pada kesamaan dan corak dalam masalah yang
lebih kecil dapat membantu menyelesaikan masalah
kompleks dengan lebih berkesan.
c) Membina model seperi formula, teknik, peraturan atau
langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah.
[3 markah]

6. Tandakan (√ ) pada kemahiran yang perlu ada untuk melaksanakan pemikiran komputasional dan ( x )
pada kemahiran yang kurang perlu di ruang yang disediakan.

Kemahiran Berilustrasi

Kemahiran Bekerja Sepasukan

Kemahiran Kreativiti

[3 markah]

7. Teknik peniskalaan membahagikan proses penyelesaia masalah kepada aspek penting dan kurang
penting. Tandakan (√ ) pada aspek yang penting dan ( x ) pada aspek kurang penting dalam
penyelesaian masalah untuk mengurangkan berat badan.

Waktu makan yang teratur

Tiada pembaziran makanan

Amalan senaman yang berterusan

[ 3markah ]
8. Berdasarkan contoh penyelesaian masalah berikut, nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai
digunakan.

Penyelesaian Masalah Teknik Pemikiran Komputasional

a) Mengira isipadu kiub berdasarkan rajah yang diberi.

b) Menyatakan perbezaan ciri-ciri demam denggi


dengan demam campak.
c) Membuat ringkasan karangan Bahasa Malaysia

[3 markah]
9. Berdasarkan corak dalam susunan siri nombor berikut, lengkapkan ruangan corak dan nilai yang kosong
dalam jadual berikut.

Siri Nombor Corak Nilai


a) 1,7,4,10,7,13,10, X, 16, Y Tambah 6 seterusnya X=
tolak 3 Y=

b) 100, 90, 91,81, X, 72, Y X = 82


Y = 73

c) 4, 8, 5, 10, 7, X, 11, Y Darab 2 seterusnya X=


tolak 3 Y=

[3 markah]

10. Baca situasi berikut dengan teliti. Nyatakan jawapan anda sama ada BENAR atau PALSU bagi
penyataan dibawah.

Gaji Naim adalah RM30 sehari. Dia bekerja selama 5 hari seminggu bermula pada hari Isnin
hingga Jumaat. Pada hari selasa dia tidak bekerja kerana tidak sihat. Gaji beliau dibayar pada
tiap-tiap minggu iaitu pada hari Jumaat. Bonus untuk kehadiran penuh adalah RM10
seminggu.

Penyataan Jawapan

a) Gaji Naim pada minggu tersebut adalah sebanyak RM130.

b) Dengan andaian 4 minggu sebulan dan kehadirannya penuh, gaji


bulanan yang diterima oleh Naim ialah RM600.
c) Purata gaji harian Naim termasuk bonus ialah RM32.

[3 markah]
Bahagian B
[20 markah]
Jawab semua soalan

Sila jawab pada ruangan yang telah disediakan.

1. Rajah 1.1 menunjukkan binaan piramid yang disusun dengan menggunakan blok berbetuk kiub.
Berapakah jumlah kiub yang digunakan untuk membina piramid ini.

(a)

(b)

(c)

Rajah 1.1

Berdasarkan rajah 1.1, jawab soalan 1(a) – 1(d).

a) Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut menggunakan teknik leraian.

Teknik leraian boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara _____________

___________________________________________________________________________.

[ 2 markah ]

b) Dalam menyelesaikan masalah menggunakan teknik peniskalaan, aspek-aspek yang kurang


penting ditinggalkan. Berikan 2 aspek yang kurang penting.
i) _______________________________________________________

ii) _______________________________________________________

[ 2 markah ]

c) Penyelesaian menggunakan teknik Pengecaman Corak. Lengkapkan jadual berikut.

Bilangan kiub tapak

Bilangan lapisan

Jumlah kiub untuk masalah bahagian (a)

Bilangan kiub tapak

Bilangan lapisan

Jumlah kiub untuk masalah bahagian (b)


Bilangan kiub tapak

Bilangan lapisan

Jumlah kiub untuk masalah bahagian (c)

[ 3 markah ]

d) Mengira jumlah kiub yang diperlukan untuk menghasilkan binaan pramid empat tingkat.
Lengkapkan jadual bagi binaan kiub tapak untuk binaan piramid empat tingkat. Bilangan kiub
tapak

Bilangan lapisan

Jumlah kiub untuk masalah bahagian (d)

[ 3 markah ]

2. a) Anda dilantik sebagai pengurus bagi majlis penganugerahan sukan bagi zon Melaka Tengah.
Terdapat beberapa wakil sekolah yang telah dijemput mengambil bahagian seperti dalam jadual di
bawah:

Sekolah SMKBK SMKBB SMKSD SMKAM SMKSM SMKBP SMKTM MOZAC

Jumlah wakil 7 8 4 3 4 6 5 9

Peserta akan ditempatkan di empat meja khas. Setiap meja dapat memuatkan 12 orang peserta.
Setiap wakil sekolah mestilah ditempatkan di meja yang sama. Tuliskan nama sekolah dan bilangan
wakil sekolah pada ruangan di bawah.

Nama sekolah Nama sekolah


Bilang Bilanga
an n

Meja 1 Meja 2

Nama sekolah Nama sekolah


Bilang Bilanga
an n
Meja 3 Meja 4

[ 5 markah ]
b) Seorang pekerja poslaju ditugas untuk menghantar bungkusan dan surat ke tujuh kampung iaitu
kampung A,B,C,D,E,F, G. Rajah 1.2 menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer.
Bermula dari kampung A, pekerja tersebut diminta menghantar ke kampung B terlebih
dahulu. Pilih satu laluan yang mengambil jarak yang paling pendek bagi menyiapkan tugasnya.
A B 6
8 C

6 7
6
4

8
G D
8
7 5
F

Rajah 1.2

Nyatakan laluan yang anda lakukan.

Laluan 1 : Laluan 4 :

Jumlah jarak : Jumlah jarak :

Laluan 2 : Laluan 5 :

Jumlah jarak : Jumlah jarak :

Laluan 3 : Laluan 6 :

Jumlah jarak : Jumlah jarak :

Laluan yang mengikut aspek yang dikehendaki dan paling pendek ialah laluan _______ dengan jumlah
jarak _______km.

[ 5 markah ]

SOALAN TAMAT