Anda di halaman 1dari 37

JADUAL KRITERIA

PENTAKSIRAN (JKP)
FASA 1
1.0 Menganalisis
Masalah
12 MARKAH
1.1 Penyataan Masalah
Tidak menulis penyataan masalah 0m
Menulis penyataan masalah tetapi tidak
jelas dan tidak tepat 1m
Menulis penyataan masalah dengan jelas
dan tepat 2m
Cerakinkan perkataan “manual”….nyatakan kekangan yang akan dihadapi …. (1m)
Cadangkan kaedah mengatasi (sistem automasi) …. Cepat, tepat, tiada keciciran
maklumat (1m)

Contoh : Sistem pendaftaran dilakukan secara manual iaitu maklumat pelajar seperti
nama, nokp ……di catat pada buku pendaftaran. Ini menyukarkan untuk mengesan ……
Kemungkinan berlaku keciciran maklumat. Sistem pangkalan data dapat mengatasi ……..
1.2 Objektif
Tidak menulis objektif 0m
Menulis objektif yang bersesuaian
dengan tema tetapi tidak jelas 1m
Menulis objektif yang spesifik, relevan
dan boleh dicapai bersesuaian dengan
tema 2m
Objektif sistem ini adalah untuk (minimum 2 untuk dapat 2m):
1. Menguruskan maklumat dengan tersusun dan sistematik
2. Menjana maklumat dengan cepat dan tepat.
1.3 Skop
Tidak menulis cakupan dan batasan
hasil projek 0m
Menulis cakupan dan batasan hasil
projek tetapi tidak jelas 1m
Menulis cakupan dan batasan hasil
projek dengan jelas 2m
Sistem ini boleh memasukkan data pelajar Tingkatan 3. Sistem ini boleh memaparkan /
mencetak laporan senarai nama pelajar yang dapat satu bintang (contoh sistem Nilam).
(2m)
Nota : Sistem ini hanya boleh dijalankan pada sistem pengoperasian windows sahaja (0 M)
1.4 Kumpulan Sasaran

Tidak menyatakan kumpulan


sasaran 0m
Menyatakan kumpulan sasaran
1m
Mana2 staf sekolah diterima, dan mana2 pelajar yang berjawatan

Cadangan: lebih daripada 1 kumpulan sasaran untuk memenuhi aspek


6.2
1.5 Menilai Sistem Sedia Ada
Tidak menyatakan penilaian sistem sedia ada 0m
Menyatakan fungsi sistem sedia ada dan kekuatan serta
kelemahannya. 1m
Memberi justifikasi perlunya sistem baharu. 1m
Menamakan sistem yang dibangunkan dengan nama
yang sesuai. 1m
Oleh kerana sistem sedia ada adalah perekodan secara manual tidak melibatkan kos permulaan
dan kos penyelenggaraan yang tinggi tetapi menyukarkan pengesanan maklumat dengan cepat
dan tepat. Terdapat kemungkinan data yang tercicir.

Untuk memudahkan pengurusan maklumat pelajar dan menangani pertambahan pelajar maka
sistem pangkalan data dapat memastikan pengurusan data lebih efisien dan berintegriti.

Sistem Pengurusan Maklumat XXXX


1.6 Tempoh Projek
Tidak menyediakan jadual pelaksanaan projek 0m
Menyediakan jadual pelaksanaan projek. 1m
Menyediakan jadual pelaksanaan projek yang jelas
untuk menunjukkan fasa dan tempoh 2m

Menyatakan aktiviti pelajar :


dari minggu pertama Ogos sehingga minggu 4 - September 2018
(menghantar Fasa 1 dan Fasa 2 pada 30 september).
 dari Minggu pertama Januari hingga minggu 4 Jun 2019 (Menghantar
Projek pada 30 JUN 2019)
Carta Pelaksanaan Projek Sains Komputer 2018
Fasa 1 dan Fasa 2 (Ogos – Sept 2018)
Bil Aktiviti OGOS SEPTEMBER OKT
M1 M2 M3 m4

1 Taklimat ….
Temuramah guru kelab …
10 Menghantar Fasa 1 dan 2

Fasa 3 Hingga Fasa 5 (Jan – Jun 2019)


Bil Aktiviti JAN FEB…… JUN
M1 M2 M3 m4

1 Membina Jadual …

10 Menghantar Projek
SK
FASA 2
2.0 Mereka Bentuk
Penyelesaian

28 MARKAH
2.1 Algoritma 1
Tidak menulis pseudokod atau tidak
melukis carta alir dengan lengkap 0m
Menggunakan simbol carta alir dan anak
panah yang tepat atau menulis pseudokod
dengan inden/nombor untuk prosedur
tertentu. 1m
Bermula dari login sehingga log keluar (secara
lalai)menyatakan perlakuan setiap menu sahaja (tidak
perlu menyatakan sub menu) * Dapatan mesy KPN 26/10
mula
• berbeza mengikut aliran sistem masing2 (antara
Input namapengguna & muka IO yang di lakar boleh memberi gambaran)
katalaluan • Ketetpan mesy KPN …. Sekurang2nya bermula
dari login … menu2 yang terdapat …hingga log
Tidak out. (Daftar pengguna tak wajib …. Jika calon
Np &kl
sah? buat tiada markah tambahan dan tiada tolak
markah)
ya

ya
Daftar Input nama, no_kp ….
ahli

Tidak
ya
Papar
ikut
Papar ahli ikut kelas
kelas?
Tidak

Log Tidak
Keluar
?
ya

Tamat
MULA

LOG IN
Contoh carta alir
NAMA,
PASSWORD

LAMAN UTAMA

Y PAPAR
SENARAI PELAJAR
SENARAI PELAJAR
T
Y
CARIAN HASIL CARIAN
T
T
T CETAK
LOG OUT Y
Y CETAK LAPORAN
TAMAT
2.1 Algoritma 2
Tidak menggunakan struktur kawalan
yang betul dan tepat. 0m
Menggunakan struktur kawalan yang
betul dan tepat 1m
2.1 Algoritma 3
Tidak menggunakan urutan
penyelesaian masalah yang logik dan
tepat 0m
Menggunakan urutan penyelesaian
masalah yang logik dan tepat. 1m
2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti
(ERD) 1
Tidak menyenaraikan entiti dan menghasilkan ERD
0m
Menyenaraikan sekurang kurangnya dua entiti
dan menghasilkan ERD 1m
Menyenaraikan semua entiti dan menghasilkan
ERD 2m

* BILANGAN ENTITI, BILANGAN ATTRIBUT, JENIS HUBUNGAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM


YANG DIBANGUNKAN DAN DATA-DATA YANG DIREKOD
2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti (ERD)
Tidak menyenaraikan atribut bagi setiap entiti 0m
Menyenaraikan atribut tetapi tidak lengkap bagi semua
entiti dalam ERD/ Menyenaraikan atribut yang lengkap
bagi sekurang kurangnya satu entiti dalam ERD 1m
Menyenaraikan atribut yang lengkap bagi semua entiti
dalam ERD 2m
* BILANGAN ENTITI, BILANGAN ATTRIBUT, JENIS HUBUNGAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM
YANG DIBANGUNKAN DAN DATA-DATA YANG DIREKOD
2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti
(ERD) 3
Tidak menyatakan kunci primer bagi setiap entiti

Menyatakan kunci primer yang sesuai bagi sekurang


kurangnya satu entiti 1m
Menyatakan kunci primer yang sesuai bagi setiap
entiti 2m

a
b
2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti
(ERD) 4
Tidak melukis garisan perhubungan untuk
menunjukkan perhubungan antara entiti 0m
Melukis garisan perhubungan dengan tepat
untuk menunjukkan perhubungan antara
sekurang-kurangnya dua entiti 1m
Melukis garisan perhubungan dengan tepat
untuk menunjukkan perhubungan antara
semua entiti 2m
a
b

* BILANGAN ENTITI, BILANGAN ATTRIBUT, JENIS HUBUNGAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM


YANG DIBANGUNKAN DAN DATA-DATA YANG DIREKOD
2.2 Gambar Rajah Perhubungan Entiti
(ERD) 5

Tidak menyatakan kekardinalan antara


entiti / menyatakan kekardinalan antara
entiti tetapi tidak tepat 0m
Menyatakan kekardinalan antara sekurang
kurangnya dua entiti dengan tepat 1m
Menyatakan kekardinalan antara semua
entiti dengan tepat 2m
1 M

a
b

* BILANGAN ENTITI, BILANGAN ATTRIBUT, JENIS HUBUNGAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM


YANG DIBANGUNKAN DAN DATA-DATA YANG DIREKOD
2.3 Penormalan 1

Tidak menyatakan kebergantungan fungsi


Menyatakan kebergantungan fungsi dengan
kurang tepat dan tidak lengkap
Menyatakan kebergantungan fungsi dengan
tepat dan lengkap
Menyatakan dan memberi justifikasi
kebergantungan fungsi dengan tepat dan
lengkap 3m
Menyatakan dan memberi justifikasi
kebergantungan fungsi dengan tepat
dan lengkap
Berikan contoh dari medan/lajur …
namakan kekunci yang mempunyai
kebergantungan fungsi dan nyatan
jenis
KEBERGANTUNGAN PENUH
ATTRIBUT AAA BERGANTUNG PADA DUA KUNCI PRIMER BBB
DAN CCC

KEBERGANTUNGAN FUNGSI SEPARA


ATTRIBUT DDD BERGANTUNG PADA SATU KUNCI PRIMER GGG

KEBERGANTUNGAN FUNGSI TRANSITIF


ATTRIBUT HHH (BUKAN KUNCI PRIMER) BERGANTUNG KEPADA
JJJ (BUKAN KUNCI PRIMER)
2.3 Penormalan 2
Tiada penerangan berkaitan penormalan data
Menerangkan penormalan data sehingga 1NF
Menerangkan penormalan data sehingga 2NF
Menerangkan penormalan data sehingga 3NF
3m

* Calon perlu nyatakan bentuk penormalan ….Cth : Jadual berada dalam 1 NF kerana
semua data adalah atomik dan medan mempunyai nama unik/Kunci primer telah
dikenalpasti. (Rujuk buku teks)
KEADAAN BENTUK NORMAL (Rujuk Buku Teks)
1NF
 Lajur dalam keadaan atomik
 Kenal pasti kunci primer/nama lajur unik
2 NF
 Telah berada dalam keadaan 1 NF
 Semua jadual mempunyai kebergantungan fungsi
penuh sahaja
3 NF
 Telah berada dalam keadaan 2 NF
 Tiada kebergantungan fungsi separa DAN transitif
2.3 Penormalan 3

Tidak menghasilkan skema hubungan.


Menghasilkan skema hubungan yang
kurang lengkap/tepat 1m
Menghasilkan skema hubungan bagi
sekurang-kurangnya dua entiti tetapi
kurang lengkap /tepat 2m
Menghasilkan skema hubungan yang
lengkap/tepat bagi semua entiti 3m
Rujuk buku teks

Ent1(id_A<KP>, B, C, D, id_D<KA>)
Ent2(Id_D<KP>, F, G)

Kunci primer dan asing dinyatakan


dengan < >
2.4 Antara Muka Input dan Output 1

Tiada lakaran reka bentuk antara muka


menu (switchboard)/ sistem.
Melakar reka bentuk antara muka menu
(switchboard)/ sistem yang tidak konsisten;
jelas; lengkap.
Melakar reka bentuk antara muka menu
(switchboard)/ sistem yang konsisten, jelas,
lengkap, relevan dan sesuai. 2m
SISTEM PENDAFTARAN XXX SMK ZZZ

MENU Selamat datang En. XXYZ

DAFTAR AHLI

SELAMAT MENGGUNAKAN SISTEM PENDAFTARAN KAMI …


PAPAR SENARAI
AHLI

LOG KELUAR
PENAFIAN : BLA BLA BLA
PAPARAN TERBAIK ……
SISTEM PENDAFTARAN XXX SMK ZZZ

MENU Selamat datang En. XXYZ

DAFTAR AHLI A1 A3
A2 A4

PAPAR SENARAI REKOD SETERUSNYA REKOD SEBELUMNYA PADAM REKOD


AHLI DAFTAR AHLI BARU SIMPAN IMPORT FAIL DATA

LOG KELUAR
PENAFIAN : BLA BLA BLA
PAPARAN TERBAIK ……
2.4 Antara Muka Input dan Output 2

Tiada lakaran borang berdasarkan reka


bentuk pangkalan data 0m
Melakar borang berdasarkan reka bentuk
pangkalan data tetapi kurang lengkap 1m
Melakar borang yang lengkap berdasarkan
reka bentuk pangkalan data 2m
SISTEM PENDAFTARAN XXX SMK ZZZ

MENU Selamat datang En. XXYZ

A1 A2 A3
DAFTAR AHLI R1

R2

R3
PAPAR SENARAI
AHLI QUERY IKUT KELAS QUERY IKUT JANTINA

* SEDIAKAN BEBERAPA CAPAIAN QUERY


LOG KELUAR
PENAFIAN : BLA BLA BLA
PAPARAN TERBAIK ……
2.4 Antara Muka Input dan Output 3

Tiada lakaran laporan yang lengkap dan


jelas berdasarkan kehendak sistem 0m
Melakar laporan berdasarkan kehendak
sistem tetapi tidak lengkap 1m
Melakar laporan yang lengkap dan jelas
berdasarkan kehendak sistem 2m
TAMAT TINGKATAN 4
Tetapi taipkan semula mengikut :
Tidak menghasilkan pelaporan
Menghasilkan pelaporan tetapi tidak mengikut format dokumen 1 M
Menghasilkan pelaporan mengikut format dokumen 2M

Pelaporan mengikut format dokumen


2.1 Jenis fon Times New Roman
2.2 Saiz fon perenggan: 12
2.3 Saiz fon tajuk: 14
2.3 Langkau baris: 1.5
2.4 Margin: 1.0 inci (atas, bawah, kiri dan kanan)

PADA KERTAS A 4 (UNTUK MENDAPATKAN 2 M DI TKTN 5)


Muka hadapan
Perakuan
Penghargaan
Isi kandungan
1.0 Menganalisis Masalah
1.1 Penyataan Masalah
1.2 Objektif

Sumber rujukan
Lampiran