Anda di halaman 1dari 7

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Profesional)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak (Guidance and Counseling for Children) EDU 3107 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep, matlamat, keperluan dan jenisjenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah. 2. Mempraktikkan kemahiran guru pembimbing di sekolah rendah. 3. Mengaplikasi teori dan kemahiran kaunseling dalam proses kaunseling individu dan kelompok. 4. Menggunakan pelbagai terapi dalam proses kaunseling kanak-kanak 5. Berempati terhadap kanak-kanak yang memerlukan bimbingan. Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as guidance teachers; application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. Kandungan Jam Bimbingan Dan Kaunseling Konsep asas bimbingan, kaunseling dan 2

Sinopsis

Tajuk 1.

2.

psikoterapi Matlamat bimbingan dan kaunseling Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling Kepentingan bimbingan dan kaunseling Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Jenis perkhidmatan bimbingan Jenis kaunseling Etika kaunselor Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing Pengumpulan maklumat murid Mengenal pasti masalah kanak-kanak Teori-teori Kaunseling Teori Behavioris Teori Pemusatan Perorangan (humanistik) Terapi Rasional Emotif ( Pendekatan kognitif) Kemahiran Asas Kaunseling Tahap-tahap dalam kaunseling Kemahiran melayan dan mendengar Kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan lisan Kemahiran memberi tindak balas Kemahiran mengenal pasti masalah Kemahiran melaksana intervensi Intervensi Kaunseling Kanak-Kanak Terapi bermain Terapi bercerita Terapi seni (art therapy) Terapi muzik Kaunseling biblio Kaunseling Kelompok Asas kelompok Pemilihan ahli kelompok Jenis-jenis kelompok Proses kaunseling kelompok Peranan kaunselor sebagai pemudahcara Dinamika dalam kelompok

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Asas Kerjaya Dan Memahami Diri Pelajar Konsep membina gaya hidup Penerokaan minat kerjaya dan nilai kerjaya Penilaian individu dengan aplikasi inventori psikologi JUMLAH

30 (50%) (50%)

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Budaya Dan Pembelajaran (Culture and Learning) EDU 3106 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia. 2. Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan 3. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran- pembelajaran. 4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya. 5. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok. 6. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah. 7. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya.

Sinopsis

Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia; learning styles based on different multicultural aspects; communications skills; multicultural relationship skills and issues. Kandungan Jam Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia. Pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok Jenis dan demografi kelompok Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya. Bangsa Struktur masyarakat/ kelas sosial Kepercayaan Bahasa Adat resam Jantina (gender) Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya Guru Murid Sekolah Kurikulum tersirat Ketaksamaan Peluang Pendidikan Kelas sosial Jantina Kumpulan minoriti Murid berkeperluan khas (exceptional students) Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan - Orang Asli - Indigenous - Pedalaman Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya 4

Tajuk 1.

2.

3.

4.

5.

15

6.

Pengurusan persekitaran fizikal Pengurusan persekitaran sosio-emosi Perhubungan antara kelompok ethnik Pengurusan pengajaran dan pembelajaran Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok (Cultural and indigenous relevant pedagogy) Pedagogi kelas bercantum Sosiolinguistik Penilaian berasaskan budaya (Culturally responsive assessment) 4

Kemahiran komunikasi guru Lisan dan bukan lisan Laras bahasa Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya Merancang dan melaksanakan pelan tindakan - Orang Asli - Indigenous - Pedalaman JUMLAH Kerja Kursus

7.

Pentaksiran

45 (50%)

Rujukan Asas

Peperiksaan (50%) Asma Abdullah & Pedersen,P.B.(2003). Understanding multicultural Malaysia:Delights, puzzles and irritations. KL: Pearson Educational Sdn. Bhd. Bennette,C.I.(2006).Comprehensive multicultural education:Theory and practice.(6th ed.) Needham,MA:Allyn & Bacon. Davis,B.M.(2006).How to teach students who dont look like you:Culturally relevant teaching strategies. CA:Corwin Press.

Rujukan Tambahan

Dunn,R.S & Dunn,R.,Griggs,S.A.(2000). Practical approaches to using learning styles in higher

education. Westport:Bergin & Garvey. Good,T.L. & Brophy,J.E.(1997). Looking in classrooms. New York:Addison-Wesley Educational Pub. Marshall,P.L.(2002).Cultural diversity in our schools.,CA.:Wadsworth Publishing Company. Nieto,S.(2002).Language,culture and teaching: Critical perspective for a new century.New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates. Pang,V.C.(2001).Multicultural education:A caringcentered,reflective approach.Boston:McGraw Hill. Sharifah Md. Nor(2000). Keberkesanan sekolah: Satu perspektif sosiologi. Serdang:Universiti Putra Malaysia. Woolfolk,A.E.(2004).Educational psychology, (9th ed). New Jersey :Prentice Hall.

Rujukan Asas

Abdul Rashid Hj.Mohamad.(2000) Bimbingan dan Kaunseling. Petaling Jaya:Pearson Education Malaysia Sdn.Bhd. Geldard,K. & Geldard,D.(2003).Counseling children:A practical introduction.(2nd ed.). London:SAGE Publication Ltd Hornby,G.(2003).Counseling skills and strategies for teachers:London:Routledge-Falmer.

Rujukan Tambahan

Carkhuff,R.R.(2000). The art of helping in the 21st century. Massachusett:London:Human Resource Development Press,Inc. Corey,G.(2003).Theory and practice of counseling and Psychotheraphy.(6th.ed.). California:Pacific Grove. McLaughlin,C.,Clark,P, & Chisholm,M.(2004). Counseling and guidance in schools. London: David Fulton Publishers Ltd. McLeod.(2003).An introduction to counseling. Berkshire: Open University Press. Nystul,M.S.(2003).Introduction to counseling-An art and science Perpective (2nd ed.). Boston:Allyn and Bacon. Pandey,V.C.(2004).Child counseling and education. New Delhi:Isha Books. Zuraidah Ab. Rahman.(2004). Pengenalan kaunseling kelompok. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd.