Anda di halaman 1dari 8

1

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh: 15 Februari 2012

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Jabatan Pengajian Pendidikan :2 : 2011/ 2012 : PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR (Teaching to diverse learners) : KPD4033 : 3 Jam : Tiada

MAKLUMAT TENAGA PENGAJAR : Nama E-mail Nombor Telefon Pejabat SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk pelajar sedar dan membuat persediaan dalam menghadapi pelbagai jenis pelajar yang ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Kursus ini memberi penekanan dalam menganalisis kepelbagaian dikalangan pelajar dan mengambil kira kepelbagaian ini dalam merancang pengajaran. Kursus ini juga akan menganalisis isi kandungan untuk menghasilkan aktiviti pengalaman pembelajaran yang sejajar dengan kepelbagaian pelajar dan masih memenuhi kehendak kurikulum. Pemahaman terhadap analisis ini akan membolehkan bakal guru merancang mod pengajaran yang sejajar dengan analisis mereka. Keberkesanan pengajaran terhadap kepelbagaian pelajar dikesan dengan instrumen binaan guru. Seterusnya bakal guru dibimbing untuk melaksanakan pembetulan/ pemulihan dan pengayaan yang sesuai. This course aims for teacher trainees to be aware and make themselves ready to teach a class of students of diverse background. This course will emphasize on analyzing the diversity among students and taking this analysis to plan their teaching. This course will also analyze content so as to produce learning experiences that is aligned with the students diversity and still fulfill the requirement of the : : : :

2 curriculum. Understanding the analysis will enable teacher trainees to plan diverse modes of delivery. Effectiveness of the teaching of the diverse learners will be evaluated with teacher-build assessing instruments. Furthermore, teacher trainees will be guided to operationalized appropriate corrective and enrichment activities.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti dan menilai pelan pengajaran, pelaksanaan dan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kepelbagaian pelajar (K6) 2. Menyusun atur perlakuan pengajaran dan pembelajaran murid selaras dengan pelan pengajaran, perlaksanaan dan pentaksiran yang dilaksanakan (P3) 3. Mempertahankan dan menginovasikan pelan pengajaran, perlaksanaan dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3) 4. Berkebolehan serta dapat mengenal pasti masalah kepelbagaian pelajar dan mengoperasikan analisis dalam pelan pengajaran, perlaksanaan dan pentaksiran, serta mencari penyelesaian alternatif (PKK) RUJUKAN UTAMA

1. Arends, R. I. (2009). Learning to teach. (9 th ed.). Boston: McGraw Hill. 2. Bloom, B. (1956). Taxonomy of educational objectiuves. Handbook 1: Cognitivr domain pp 62-88 3. Eggen, P. & Kauchak, D. (2007). Educational Psychology: Windows on classrooms. 7th Edition.
Pearson. Columbus OH

4. Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom. Free spirit publishing.
Minneapolis, MN.

5. Lasley, T.J. & Matczynski, T.J. (1997). Strategies for teaching in a diverse society: Instructional
Models. Wadsworth Publisher, Belmont CA. 6. Maker, J. (1982). Curriculum development for the gifted. Rockville, MD: Aspen Systems Corporation. 7. Moore, D. (2005). Classroom teaching skills. 6th Ed. McGraw Hill. Boston CN 8. Nunley, K.F. (2002). Differentiating the High School Classroom. California: Corwin Press. 9. OBrien, T. & Guiney, D. (2001). Differentiation in Teaching and Learning, Principles and Practice. London: Continuum 10. Tileston, D.W. (2004). Learning, memory and the brain. Corwin Press, Thousand Oaks, CA 11. VanTassel-Baska, J. (1992).Planning effective curriculum for gifted learners. Denver: Love Publishing.

KAEDAH PENGAJARAN Kuliah, soal-jawab, perbincangan, pembentangan, kuiz KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI KOM / KBPM / PBPM PSK PIM ETIK KU

Petunjuk : KOM Kemahiran Berkomunikasi

3 KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK Kemahiran Kerja Berpasukan PIM Kemahiran Kepimpinan ETIK Etika Profesional KU Kemahiran Keusahawanan PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: PENTAKSIRAN KURSUS Distribution markah akan dimasukkan sebagai: Tugasan 1 (kumpulan & individu) Tugasan 2 (kumpulan) Peperiksaan Akhir 55% 15% 30% (55/100) (15/100) (30/100)

1. Kerja kursus [70%]


a. Tugasan 1 - Penyediaan pelan pengajaran dan pembentangan kump 2-3 org 55%

b. Tugasan 2 individu [15%]


(terpulang pada pensyarah mengikut kesesuaian) Perincian tugasan 2 (15%) Aktiviti dalam kelas / Ujian online Minggu ke-8: 30 40 soalan objektif selama 30 minit JUMLAH 12% 3% 100%

PERINCIAN UGASAN 1 (55%) - PENYEDIAAN PELAN PENGAJARAN [<4 orang] Tujuan: Pelajar DPLI dapat menghasilkan pelan pengajaran dan pembelajaran bagi menghadapi kelas yang terdiri daripada murid pelbagai latar belakang Bebanan: 55% (Jadual Penentu Kandungan (kumpulan) dan pelan pengajaran (2 RPH biasa + 1 RPH Pelbagai pengajaran bagi setiap pelajar). Diperlihatkan kesinambungan antara RPH-RPH. Setiap RPH dalam format yang menunjukkan bakal guru berkenaan fasih akan isi pelajaran yang akan diajar, pengajaran diintegrasikan bersama bahan bantu mengajar yang relevan serta instrumen yang sah yang boleh mengesan keberkesanan pengajarannya. Setiap RPH dihuraikan secara bertulis dengan penerangan yang mengintegrasikan input-input semasa kuliah. Pelaksanaan Tugasan 1:

1. Berasaskan andaian-andaian spesifik berkaitan kepelbagaian pelajar, pilih satu topik/ tema. Sediakan
satu Jadual Penentu Kandungan (JPK) bagi topik/ tema berkenaan. JPK berkenaan perlu mengandungi sekurang-kurangnya empat rancangan mengajar harian (RPH). RPH yang terakhir MESTI mengandungi hasil pembelajaran aras tinggi yang menunjukkan bagaimana isipelajaranisipelajaran yang telah diajar di peringkat awal dijadikan meaningful learning. Anda perlu tunjukkan kesinambungan antara kesemua rancangan mengajar berkenaan melalui JPK.

2. Setiap pelajar pilih tiga RPH bersiri, salah satu dpd RPH berkenaan adalah pelan pengajaran yang
mengoperasikan pengajaran kepelbagaian pelajar. Dua RPH lain adalah RPH biasa. 3. Setiap RPH mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu hasil pembelajaran: a. domain kognitif b. salah satu dpd kemahiran-kemahiran berfikir dalam HSP PPK c. salah satu dpd 16 nilai dalam HSP PPK 4. Sedia membuat pembentangan dan menerima kritikan untuk menambahbaik pelan pengajaran dan pembelajaran sebelum dimajukan kepada pensyarah untuk penggredan. PENILAIAN GRED KURSUS UPSI JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU MG TAJUK ANALISIS PELAJAR Perbezaan latar belakang sosio budaya Jantina Etnik Famili Individu/ kumpulan HASIL PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan konsep-konsep berkaitan analisis pelajar (kebolehan kognitif, tahap kesediaan, kelajuan penerimaan, motivasi dan konsep kendiri, gaya belajar/ gaya kognitif) AKTIVITI P&P Kuliah, soaljawab, perbincangan, pembentangan kuiz KI
KOM KBPM

RUJUKAN Eggen, P & Kauchak, D. (2007). Educational Psychology: Windows on classrooms. 7th Edition. Pearson. Columbus OH Arends, R.I. (2009). Learning To Teach, 8th Ed. McGraw-Hill New York NY Tileston, D.W. (2004). Learning, memory and the brain. Corwin Press, Thousand Oaks, CA

1-2

Perbezaan latar belakang psikologi 1. Kebolehan kognitif (Piaget/ Erikson) 2. Tahap kesediaan (Carrol/ 2. Menghuraikan Bloom) bagaimana 3. Kelajuan penerimaan mengenalpasti (Carrol/ Bloom) perbezaan4. Motivasi dan konsep perbezaan yg ujud kendiri (Bandura/ Rogers) dikalangan pelajar 5. Gaya belajar/ gaya kognitif 3. Menghuraikan bagaimana perbezaan pelajar boleh mempengaruhi perancangan dan pelaksanaan pengajaran ANALISIS ISI KANDUNGAN pengetahuan dan kemahiran Pengetahuan 1. Struktur ilmu (konsep, 1. Menerangkan proses epistemologi 2. Menghuraikan struktur ilmu

3-4

Kuliah, soaljawab, perbincangan, pembentangan kuiz

KOM KBPM

Bloom, B (1956). Taxonomy of educational objectiuves. Handbook 1:

istilah, teori, prosedur dsb) Kemahiran 2. Jenis-jenis kemahiran (proses) contoh menulis, bereksperimen, menganggar Urutan isi kandungan (pengetahuan dan kemahiran) 3. Jadual Penentu Kandungan

(Bloom) 3. Menghuraikan jenis-jenis kemahiran dalam sesuatu matapelajaran/ topik (Bloom/ Gagne)

Cognitivr domain pp 6288

4. Menyusun isi
kandungan (Tyler/ Bruner) seperti kurikulum spiral dalam JPK 1. Menghuraikan pelan kerangka satu unit pengajaran 2. Menunjukkan kesinambungan antara sekurangkurangnya tiga unit pengajaran Kuliah, soaljawab, perbincangan, pembentangan kuiz
KOM KBPM

ANALISIS CARA MENGAJAR 1 Kerangka pelan pengajaran 1. Penulisan hasil pembelajaran 2. Penentuan kaedah mengajar 3. Penyediaan latihan pelajar dan pengelompokan 4. Pentaksiran 5. Pemulihan dan pengukuhan

Moore, D. (2001). Classroom teaching skills. 5th Ed. McGraw Hill. Boston CN Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom. Free spirit publishing. Minneapolis, MN. Lasley, T.J. & Matczynski, T.J. (1997). Strategies for teaching in a diverse society: Instructional Models. Wadsworth Publisher, Belmont CA.

5-6

ANALISIS CARA MENGAJAR 2 7-8. 1. Pengenalan kepada prinsip Pengajaran Kepelbagaian Tiga aspek Pengajaran Kepelbagaian yang harus dibezakan: Konten Proses Produk Strategi pegajaran untuk Pengajaran Kepelbagaian Bahagian 1: Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner (Multiple Intelligences by Gardner)

1. Mengenal pasti dan membincangkan ciri-ciri pengajaran kepelbagaian 2. Membincangkan dengan contohcontoh praktikal maksud membezakan Konten, Proses dan Produk dalam Pengajaran Kepelbagaian. 3. Menjelaskan caracara untuk merancang dan menggunakan strategi pegajaran untuk Pengajaran Kepelbagaian (Bahagian 1 & 2), termasuk cara untuk mengadaptasikan kegunaannya kepada situasi pelajar yang berlainan kebolehan.

Kuliah, soaljawab, perbincangan, pembentangan kuiz

KOM KBPM

Nunley, K.F. (2002). Differentiating the High School Classroom. California: Corwin Press. OBrien, T. and Guiney, D. (2001). Differentiation in Teaching and Learning, Principles and Practice. London: Continuum Arends, R. I. (2007). Learning to teach. (7 th ed.). Boston: McGraw Hill.

2.

3.

Pembelajaran

Berasaskan Masalah (Problem-based Learning)

Pendekatan

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

4. Strategi pengajaran untuk


Pengajaran Kepelbagaian Bahagian 2: Memadatkan kurikulum dan pengajaran (Compacting the Curriculum and Instruction) Aktiviti Bertingkat (Tiered Activities) Kontrak-kontrak pembelajaran (Learning Contracts) Penerangan (Explanation) Penyoalan untuk pemikiran kritis dan kreatif (Questioning for critical

and creative thinking) Pengajaran dan Pembelajaran Rakan Sebaya (Peer-tutoring in teaching and learning)

ANALISIS CARA MENGAJAR 3 Penglibatan dan latihan untuk pelajar 1. Motivasi 2. Penyoalan 3. Kaedah mengajar 4. Jenis latihan a. kesukaran b. pembimbingan c. pentaksiran

Menjustifikasi bagaimana melibatkan para pelajar sekolah secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran melalui motivasi, penyoalan dan pemilihan kaedah mengajar

Kuliah, soaljawab, perbincangan, pembentangan kuiz

KOM KBPM

Arends, R. I. (2007). Learning to teach. (7 th ed.). Boston: McGraw Hill. Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom. Free spirit publishing. Minneapolis, MN.

10

ANALISIS CARA MENGAJAR 4 Penilaian Pemulihan/ pembetulan dan

1. Mengaplikasikan taksiran formatif untuk mengenalpasti pencapaian hasil pembelajaran

Kuliah, soaljawab, perbincangan, pembentangan kuiz

KOM KBPM

Arends, R. I. (2007). Learning to teach. (7 th ed.). Boston: McGraw Hill.

pengukuhan/ pengayaan

2. Mengenalpasti teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

Pengurusan dan pengajaran pelajar kebolehan istimewa (gifted) dalam pelbagai bidang contoh matematik, bahasa, pendidikan seni Pengurusan dan pengajaran pelajar disruptive

1. Mengenalpasti ciri
pelajar gifted/ disruptive

2. Mengurus pelajar
gifted/ disruptive dgn aktiviti yang bersesuaian 3. Mengenalpasti sebab-sebab berlaku salah laku

Kuliah, soaljawab, perbincangan, pembentangan kuiz

KOM KBPM

VanTasselBaska, J. (1992). "Planning effective curriculum for gifted learners." Denver: Love Publishing. Maker, J. (1982). "Curriculum development for the gifted." Rockville, MD: Aspen Systems Corporation.

11-12

4. Mengaplikasikan
tiga model pengurusan bilik darjah (modelmodel asertif, modifikasi tingkah laku dan positive classroom discipline) 13-14 Pembentangan Tugasan dan rumusan kursus Merumuskan bagaimana menangani isu kepelbagaian pelajar dalam pengajaran & pembelajaran
KOM KBPM