Anda di halaman 1dari 11

PERBEZAAN KBSR DENGAN KSSR

KurikulumBersepaduSekolah Rendah (KBSR) Rekabentuk kurikulum berasaskan tiga bidang Komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkembang diri Individu Rekabentukkurikulum: Linear O rganisasikurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)Mata pelajaranTeras, WajibdanTambahan Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)Mata pelajaranTeras, WajibdanTambahan E lemen MemahiranberfikirSecaraKrit isdanKr eatif Fokus: 3M (Membaca, menulisdanmengira)

Kurikulum Standard SekolahRendah (KSSR) Rekabentuk kurikulum berasaskan enam tunjang : Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan,Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Keterampilan diri Rekabentukkurikulum: Modular O rganisasikurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)ModulTerasAsas, ModulTerastemadanmodulElektif. Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)Mata pelajaraanTerasdanElektif

E lemen Kreativitidaninovasi,keusahawanansertateknologi Maklumatdankomunikasi (ICT) secara explicit.

Fokus: 4M (Membaca, menulis, mengiradanmenaakul)

Perbezaan KBSR dengan KSSR

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: Komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkembang diri Individu Bahan kurikulum: Sukataan pelajaran Reka bentuk kurikulum: Linear Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan, Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Ketrampilan diri Bahan Kurikulum: Dokumen Standard Kurikulum Reka bentuk kurikulum: Modular Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif.

KSSR: KURIKULUM BERASASKAN STANDARD?


Kurikulum Standard Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran.

Mengapa Standard?
Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .

Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran

Standard Kandungan Bahasa Malaysia Mendengar, memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Bahasa Inggeris Able to express personal response to literary texts

Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Bahasa Inggeris Able to respond to: a. Book covers b. Pictures in books c. Characters with guidance Matematik Menamakan nombor hingga 100: a. Membilang objek dalam kumpulan. b. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.

Matematik Menama dan menentukan nilai nombor

KSSR: BUKU TEKS DAN BUKU AKTIVITI KSSR 2011


Apakah ciri-ciri buku pelajaran yang akan digunakan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)?

Terdapat dua komponen iaitu buku teks dan buku aktiviti. Mengandungi nota guru untuk membantu guru menjalankaan pengajaran dan pembelajaraan (P&P) dengan berkesan. Mengandungi rujukan halaman buku aktiviti ke buku teks dan buku teks ke buku aktiviti. Mengandungi pelbagai aktiviti pengukuhan, pengayaan dan cadangan aktiviti pemulihan. Buku aktiviti menggalakkan murid untuk menggunakan kemahiran psikomotor seperti menggunting, menampal, menyurih dan mewarna. Maklumat asal dimuatkan bersebelahan dengan kandungan teks bagi guru membuat rujukan. Setiap kemahiraan baru yang diperkenalkan akan diikuti dengan penilaian mudah untuk menaakul atau mendorong kepada perbincangan. Penulisan berbentuk modular dengan persembahan kandungan berdasarkan pencapaian standard pembelajaran bagi sesuatu subjek.

Pentaksiran KSSR
Bagi menjadikan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) lebih menyeronokkan, Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR tidak terlalu berorientasikan peperiksaan. Kaedah pentaksiran akan dilaksanakan berasaskan sekolah. Pelbagai kaedah akan digunakan supaya penilaian bersifat lebih autentik dan holistik. Pentaksiran akan lebih berbentuk formatif, dilaksanakan secara berterusan bagi mengesan perkembangan dan pencapaian murid. Aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan akan dilaksanakan mengikut keperluan murid supaya murid mencapaai standard yang ditetapkan.

Ada beberapa persoalan yang timbul iaitu: 1. Ada Guru Besar yang masih kelabu lagi mengenai pelaksanaan KSSR Tahun 1 ini, jadi bagaimana mereka nak memantau dan bimbing para guru yang akan melaksanakan KSSR Tahun 1 dengan lebih lancar? 2. Adakah Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun akan ada lagi bagi Tahun 1 2011? 3. Adakah pentafsiran para guru berbeza dari satu sekolah akan berbeza dengan sekolah

lain, sebab saya difahamkan guru masing-masing akan buat tafsiran sendiri mengenai Standard Prestasi KSSR bagi mata pelajaran yang di ajar? December 31, 2010 11:12 PM ASLMKUM:RENUNG....RENUNG... SELESAI TAKLIMAT KSSR UTK SEMUA GURU OLEH GURU YG MENGHADIRI KURSUS TERDENGAR SUARA KELUHAN LETIH KLU NAK TUNGGU SMPAI PENCEN ....MAIN FAIL MURID DR THN 1-6 ...BERTERUSAN NAMPAK SENANG..KOSNYA MASANYA ADUH BAGAIMANA YE..NAK KRGKAN BEBAN TUGAS GURU...

KSSR : ELEMEN NILAI TAMBAH


Elemen Nilai Tambah dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR):

Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Nilai tambah ini bertujuan untuk memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik, berpengetahuan, berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi, berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia.

KSSR: PERUNTUKAN MASA


PERUNTUKAN MASA KSAR MASA DALAM SEMINGGU (minit) SK MODUL TERAS ASAS 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil 4 Pendidikan Islam 180 120 360 300 300 150 360 300 150 360 120 SJKC SJKT

BIL

MODUL

Pendidikan Moral 5 6 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik

180 60 30 180

120 60 30 180

120 60 30 180

MODUL TERAS TEMA 8 Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi 9 Bahasa Arab./ Bahasa cina SK/Bahasa Tamil SK./B. Kadazandusun/ B.Iban Perhimpunan Perhimpunan Jumlah 30 1380 30 1380 30 1380 60 30 60 90 60 30 60 60 30 60

NOTA RINGKAS UNTUK GURU BARU: Kaedah, Teknik, Pendekatan, Strategi Pengajaran
KAEDAH PENGAJARAN. Kaedah bermaksud cara, aturan, hukum atau prinsip. Sesuatu kaedah terdiri daripada siri tindakan yang sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat. Kaedah pengajaran terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Contohcontoh kaedah pengajaran adalah seperti bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, percambahan fikiran, perbahasan, kuiz, lakonan, projek, soalan dan lain-lain. TEKNIK PENGAJARAN Teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika guru tidak menguasai teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar objektif pengajaran tidak tercapai. PENDEKATAN PENGAJARAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau halatuju untuk mencapai sasaran. Pendekatan pengajaran digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid, cara fakta disampaikan, keaktifan pengajaran, mata pelajaran dan sebagainya.

Contohnya, pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Berdasarkan kriteria bagaimana isi pelajaran disampaikan maka terdapatlah pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan eklektik, pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi abstrak. Pendekatn yang memberi tumpuan kepada pengajaran disebut sebagai pendekatan memusatkan guru seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi. Manakala pengajran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan memusatkan murid. seperti kaedah menyelesaikan masalah, kaedah bermain dan kaedah perbincangan kumpulan. Terdapat juga pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengajar beberapa mata pelajaran mengikut tema-tema pelajaran misalnya pengajaran Alam dan Manusia menggunakan perdekatan pendekatan bersepadu yang menggabungkan matapelajaran Sejarah, Geografi dan Kesihatan. digabungkan menjadi suatu mata pelajaran yang baru. Dalam pengajara bahasa pula, terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan komunikasi, pe situasi,psikolinguistik, terjemahan dan tatabahasa. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behaviouris. STRATEGI PENGAJARAN Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. Penggabungan pendekatan dan kaedah serta bagaimana pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan merupakan strategi pengajaran. Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. . Contohnya, dalam bilik darjah KSSR yang terdiri daripada kumpulan lemah, kumpulan serdahana serta kumpulang cergas, memerlukan pelbagai kaedah mengajar yang dirancang secara teratur untuk membentuk strategi pengajaran yang berkesan. Sesuatu strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum. Strategi yang baik akan menggunakan masa, tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran-pembelajaran yang paling maksimum.

Pendidikan Malaysia: Penambahan Jenis Sekolah Pelbagaian Konsep untuk Penambahbaikan Pendidikan:
Di Malaysia terdapat pelbagai jeis sekolah berkonsep baru yang disisipkan dalam sekolah sedia ada: SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI: Sekolah ini mempunyai etos, watak dan identiti yang unik dan berdaya maju dalam segenap bidang pendidikan. SEKOLAH KLUSTER: Pusat kecemerlangan (dalam satu kelompok sekolah) yang mengkhusus kepda niche seperti muzik, sukan, ICT, bahasa dan bidang lain berkaitan pendidikan.

SEKOLAH BESTARI: Institusi pembelajaran yang secara sistematik melalui proses pembikinan semula dalam aspek pengajaran dan pembelajaran (pemberatan kepada ICT) dan meaambah baik proses pengurusn sekolah. SEKOLAH WAWASAN: Sekolah pelbagai Aliran (SK, SJKC, SJKT) yang berkongsi kawasan dan kemudahan tetapi mengekalkan perbezaan pengurusan sekolah masing-masing. SEKOLAH PREMIER: Sekolah yang berusia lebih 100 tahun yang telah dipilih dan dianugerahi sebagai Sekolah Kluster ekoran kejayaan dan pencapaian akademik dan bidang kokurikulum. SEKOLAH PINTAR: Kerjasama di bawah pertanggungjawaban sosial yang digerakkan oleh syarikat pegangan kerajaan (GLC) dan perbadanan untuk menggalakkan kecemerlangan , terutamanya sekolah yang kurang berupaya di seluruh negara. SEKOLAH AMANAH: Sekolah yang bersama-sama diuruskan oleh pihak swasta dan awam untuk memperbaiki pencapaian sekolah dan hasilan pelajar, merentasi semua pencapaian, sosio ekonomi dan dimensi demografi. Sesetengah pihak berpendapat bahawa kepelbagaian akan merencatkaan usaha integrasi. Namun ada juga pihak yang berpendapat bahawa kepelbagaian adalah kekuatan.

Apakah ciri-ciri buku pelajaran yang akan digunakan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)?

Terdapat dua komponen iaitu buku teks dan buku aktiviti. Mengandungi nota guru untuk membantu guru menjalankaan pengajaran dan pembelajaraan (P&P) dengan berkesan. Mengandungi rujukan halaman buku aktiviti ke buku teks dan buku teks ke buku aktiviti. Mengandungi pelbagai aktiviti pengukuhan, pengayaan dan cadangan aktiviti pemulihan. Buku aktiviti menggalakkan murid untuk menggunakan kemahiran psikomotor seperti menggunting, menampal, menyurih dan mewarna. Maklumat asal dimuatkan bersebelahan dengan kandungan teks bagi guru membuat rujukan. Setiap kemahiraan baru yang diperkenalkan akan diikuti dengan penilaian mudah untuk menaakul atau mendorong kepada perbincangan. Penulisan berbentuk modular dengan persembahan kandungan berdasarkan pencapaian standard pembelajaran bagi sesuatu subjek. Tujuan Pendidikan Sekolah Rendah 1. Menguasai kemahiran asas.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menguasai kemahiran berfikir. Memperoleh ilmu pengetahuan.


Menghayati dan mengamalkan nilai murni.

Membentuk sahsiah yang positif. Membina kemahiran sosial. Memeupuk semangat kewarganegaraan. Menanam rasa cinta akan alam sekitar. Memeupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi. Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid: 1. Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan. 2. Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis. 3. Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam menyelesaikan masalah harian. 4. Menguasai kemahiran belajar. 5. Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. 6. Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya. 7. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup. 8. Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri. 9. Mempunyai semangat patriotisme. 10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. 11. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti. 12. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. 13. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebuadayaan nasional. 14. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri. 15. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti. 16. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran bagi murid Islam. Prinsip-Prinsip KBSR 1. Perkembangan menyeluruh. 2. Penguasaan kemahiran asas. 3. Pemupukan nilai-nilai murni. 4. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. 5. Prinsip mudah ubah. 6. Pendidikan umum untuk semua murid. 7. Pendidikan seumur hidup. 8. Bahasa merentas kurikulum. 9. Penilaian berterusan.

Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan, pendengaran, pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.

Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Bagi mata pelajaran Agama Islam, pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus.

Konsep Bersepadu

Unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ianya merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi emlahirkan insan yang seimbang. Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum.
Penekanan Dan Tumpuan KBSR a. Kemahiran asas 3M (Meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis). b. Kemahiran berfikir. c. Nilai merentas kurikulum. d. Bahasa merentas kurikulum. e. Patriotisme merentas kurikulum. f. Strategi P & P yang berpusatkan murid. g. Penilaian berterusan. h. Pemulihan dan pengayaan. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. Menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik adrjah. Mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. Menggunakan pelbagai media alam semula jadi, bahan maujud, media cetak dan media elektronik. Menilai proses P&P seharian supaya tindak susul dapat dijalankan. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran i. Permainan simulasi. ii. Lakonan. iii. Permainan. iv. Demonstrasi / tunjuk cara. v. Lawatan. vi. Bercerita. vii. Projek. viii. Tutorial. ix. Sesi Buzz (Membuat keputusan daripada perbincangan ringkas). x. Percambahan fikiran. Penilaian

Penilaian formatif ialah penilaian sepanjang masa. Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran.
Tindakan Susulan a. Pengayaan. b. Pemulihan. c. Pengukuhan.

Bagi mempertingkatkan pencapaian murid, guru sepatutnya:


Menyesuaikan objektif P&P mengikut kebolehan murid. Mempelbagaikan teknik yang lebih berkesan. Menggunakan pelbagai bahan sesuai dengan minat, keperluan dan kebolehan. Menggunakan bahasa yang sesuai. Memberi perhatian yang rapi secara individu atau