Anda di halaman 1dari 177

i

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


Modul

Teras Tema:
Dunia Sains dan Teknologi

Tahun 1
( 1 1 1 1) )) )


Modul Pengajaran


DRAFKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
MODUL PEMBELAJARAN
TERAS TEMA
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

iii

KANDUNGAN

Muka surat

1. Kandungan

iii
2. Pendahuluan

1
3. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang

1
4. Kurikulum Modular Berasaskan Standard

1
5. Modul Sains

2
6. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

4
7. Pentaksiran

5
8. Sains Hayat
8.1 Hidup atau Bukan Hidup
8.2 Kita Serupa Tapi Tidak Sama
8.3 Siapa Saya?
8.4 Yang Mana Satu?
8.5 Siapakah kita?
8.6 Apa Yang Saya Ada?
8.7 Tidak Semuanya Sama
8.8 Betapa Istimewanya Saya


7
17
37
55
71
77
85
91
9. Sains Fizikal
9.1 Deria Penglihatan Kita
9.2 Dunia Warna
9.3 Bentuk Di Sekeliling Ku
9.4 Bagaimana Saiznya
9.5 Saya Seorang Jurubina
9.6 Eh, Ada Bau!
9.7 Apa Rasanya?


93
101
113
125
141
149
159
1

1. Pendahuluan

Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan
perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan
bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi,
rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan
berakhlak mulia.
Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat
holistik, Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan
bagi memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan
membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus
utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.


2. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang

Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi
membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan.
Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling
menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang
adalah:

1. Komunikasi
2. Kerohanian, Sikap dan Nilai
3. Kemanusiaan
4. Literasi Sains dan Teknologi
5. Fizikal dan Estetika
6. Ketrampilan Diri

Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu
yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu
mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan
dipersembahkan dalam bentuk tema.


3. Kurikulum Modular Berasaskan Standard

Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard
kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.
Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam
bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Komposisi
Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis,
2
Mendengar, dan Mengira serta Menakul. Pada masa yang sama,
kemahiran asas ICT, Perkembangan fizikal, kognitif, penguasaan
kemahiran generik, Perkembangan sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai
diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran.3.1 Standard Kandungan:
Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

3.2 Standard Pembelajaran
Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh
diukur dan mesti dikuasai oleh murid. Objektif perlakuan ini
mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran
berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard
Kandungan yang dinyatakan. Penulisan Standard Pembelajaran
juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran
yang perlu dicapai.


4. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains

Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu:

INSAN
SEIMBANG
FIZIKAL & ESTETIKA
Perkembangan jasmani dan
kesihatan untuk kesejahteraan diri

Pemupukan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi
KOMUNIKASI
Penggabungjalinan kemahiran berbahasa
semasa berinteraksi secara verbal dan
non verbal dalam bahasa Malaysia,
bahasa Inggeris, bahasa Cina dan
bahasa Tamil.
KETRAMPILAN DIRI
Pemupukan kepimpinan dan
sahsiah diri melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum
LITERASI SAINS & TEKNOLOGI
Penguasaan pengetahuan sains,
kemahiran saintifik dan sikap saintifik
menerusi inkuiri.
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik untuk
menyelesaikan masalah.
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi seperti
alat, cara, teknik dan proses untuk
memudahkanmelaksanakan sesuatu
dalam kehidupan seharian.
KEMANUSIAAN
Penguasaan ilmu dan amalan
tentang kemasyarakatan &
alam sekitar setempat, negara
& global

Penghayatan semangat
patriotisme & perpaduan
KEROHANIAN, SIKAP
& NILAI

Penghayatan amalan agama,
kepercayaan, sikap & nilai


Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang

3

4.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan
Teknologi

Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu
guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains
dan Teknologi. Modul ini mengandungi beberapa unit di
mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa
standard pembelajaran. Setiap unit dalam modul pengajaran
mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini
bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh
mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam
unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan
persekitaran murid. Contoh yang terdapat dalam modul ini
hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard
sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1.

Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan
masteri di samping menggabungjalinkan pendekatan-
pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen
ICT, keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di
mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru
dalam melaksanakannya. Modul ini menyediakan aktiviti
untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti
pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan
supaya semua murid dapat mencapai Standard
Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini
adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru
mengesan kefahaman murid. Guru mestilah menggunakan
maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan
tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau
pengayaan. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan
untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap
kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran
yang sama bagi unit tersebut. Sekiranya 80% daripada
murid di kelas tersebut telah menguasai standard
pembelajaran, guru bolehlah beralih kepada unit yang baru.
Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan
bilangan murid yang tercicir.

Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah
mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid
mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di
sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa
4
pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun,
cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah
sesuatu yang muktamad. Guru digalakkan untuk
mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid
serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Guru
juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian
dengan murid mereka. Dengan ini, guru berpeluang
mengembangkan kreativiti mereka sendiri.

Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat
melibatkan murid secara aktif, supaya mereka dapat berfikir
secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif. Aktiviti-aktiviti yang
dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk
pemikiran murid.


4.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan
Teknologi

Selain daripada Modul Pengajaran, Modul Pembelajaran
juga disediakan. Modul Pembelajaran ini mengandungi
lembaran kerja untuk kegunaan murid. Di samping itu
terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari
bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran
kerja yang disediakan. Lembaran Kerja yang disediakan
mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Guru
seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang
disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai
di dalam kelas yang sama. Aktiviti murid dan modul
pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah
saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan
standard pembelajaran yang dihasratkan.


5. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh
mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran.

Inkuiri
Konstruktivisme
Pembelajaran konstektual
Pembelajaran interaktif
Pembelajaran koperatif
Perbincangan
5
Simulasi
Projek
Kajian lapangan
Pembelajaran Masteri
Kecerdasan pelbagai
Penyelesaian masalah

Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan
haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Penentuan
kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada
kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan
murid serta sumber dan prasarana yang ada.


6. Pentaksiran

Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai
dijalankan. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana
guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja, folio murid
dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. Pentaksiran juga boleh
berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi
penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Guru
seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya
pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku.
Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan
seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta
menyediakan bahan yang sesuai.

Sidang Editor
a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


7

auouu : auouu : auouu : auouu : a|ad a|ad a|ad a|ad mm mm mm mm a|ad =mmuo a|ad =mmuo a|ad =mmuo a|ad =mmuo

+ma +ma +ma +ma ^uu+caao +uoaa@ a|ad mm a|ad
=mmuo =mmauuTaauuT. +uoad I)ad mm
I)ad =mmuoauu ouauuTaao.

ducaa ducaa ducaa ducaa
a| : a| : a| : a| :

I)ao I)ao I)ao I)ao oa oa oa oa
1.1 a|ad mm a|ad =mmuoaum
amua aa auua aa a a|=a a+daao.

ammo ammo ammo ammo
a| : a| : a| : a| :

1.1 .1 I)ad mm I)ad =mmuoauu =uca+u
a+qo.
1.1.3 mmm=aomum mou|, aaoo a+o=cu,
nmaa mm o+a+a+a ou@o.
C=| : C=| : C=| : C=| :

4 u+c Couu

moad : moad : moad : moad : 1. uc =cucad
2. uuecT =cuc (m =cuc) a|ad,
a|ad =mmuo
3. uameaa+d 1 auuT
4. uameaa+d 2 auuT
5. uameaa+d 3 @um =ao
6. uameaa+d 4 @um =ao
7. uameaa+d 5 ouuuTaaao
8. uameaa+d 6 ouuuTaaao

=coouaad: =coouaad: =coouaad: =coouaad:


1. =e|a)m oa+ccqcm +uoad mmmauouaa
mmmmuoa =ouuuca+a a+uT +mm oo
du u+mdauuu ua|Tao. Jm=aou =ao
=cooua. (o@uuum@ ouCa)

1.1 =aou u@JIo a+uuuT u+mdauuu
ua)Tao ; ucoaoTao.
1.2 +uoad mmmaom o cm u+muua
Ca=aTaa =aum ou|ao.
a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


8
2. +uoad o@uuum@ 1uT Jmuao.
2.1 =e|a 2 a|ad mm 2 a|ad =mmuo
a+uc a+|u uc =cucauu ou uouaao
ccTao. (=J)a a|ad a|ad =mm nmm
e+ouo ^mq =mmauuTaaoouo; +moouo.
2.2 +uoad ou|=a ucauu a+Tauucc
^caJo ccTao. =J)a +uoauu
oa+cToama+a Jo Cadoad Cacco.
i. nm =+m ^uucauu Cea)aCam?
ii. ^uucauo a+uuuT cmmu nmm?
iii. ^uucauo a+uuuT Commu nmm?
2.3 +uoad aad ucad ouauuTaauucc
oaaaum oua eaao.

2.4 =e|a +uoaum ucoauo ao=au|a+com
o e|u+aa uu ^muum uT +mm
=ua e+oqao. (=J)a ouauuTaaaq@u
uamuTaauucc a@J ou|aum amu =uca+u
a+u +uoaa@a auu u)ao)

3. =e|a uuecT =cucao a|ad mm a|ad
=mmuo e+ouo =mmauuTaaao.
3.1 +uoad ouauuTaauucc ^caJo uuJcT
=cucua ccTao.
4. I)ad mm I)ad =mmuoauu ouauuTaaao
4.1 =e|a coo+m @mom@ ucauu a+uc
ucoua a+Taao.
4.2 +uoad uc =cucauu a|ad mm
a|ad =mmuo nm ouauuTaaao.
4.3 =e|a coo+m @mom ammuoa uuca
eaao.

auuT : auuT : auuT : auuT : +uoad uamea a+d 1-a uamea a+d 2-a
eaa mouu.
@um =ao @um =ao @um =ao @um =ao
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :


=e|a ammo Jmum =uca nmm ammo eamu+ua
Cma+daao.
+uoad uamea a+d 3-a uame a+d 4-a eaa
mouu.
ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
= == =cooua : cooua : cooua : cooua :
+uoad uamea a+d 5-a uame a+d 6-a eaa
mouu. .

a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


9

umuo umuo umuo umuo um um um um
1m 1m 1m 1m
u+u u+u u+u u+u
u|+mad I)ad I)ad I)ad I)ad
a+o|ad
amum amum amum amum
| | | |
o+u o+u o+u o+u
| | | |
a aa a+o|aa o +o|aa o +o|aa o +o|aa oo@aa a|ad =@. ^ommm@ =, a+mm o@aa a|ad =@. ^ommm@ =, a+mm o@aa a|ad =@. ^ommm@ =, a+mm o@aa a|ad =@. ^ommm@ =, a+mm
mm uo Cauo. =, a+mm mm uo mm uo Cauo. =, a+mm mm uo mm uo Cauo. =, a+mm mm uo mm uo Cauo. =, a+mm mm uo
^ouoamm+o =umaa a|aa ^ouoamm+o =umaa a|aa ^ouoamm+o =umaa a|aa ^ouoamm+o =umaa a|aa ^m=aoT. aad ^m=aoT. aad ^m=aoT. aad ^m=aoT. aad
=umaa +o+e@ =umaa +o+e@ =umaa +o+e@ =umaa +o+e@, +a+a =c+T, oum mm , +a+a =c+T, oum mm , +a+a =c+T, oum mm , +a+a =c+T, oum mm
^momaa eaa. ^momaa eaa. ^momaa eaa. ^momaa eaa.
a ^oo+auoauu a a ^oo+auoauu a a ^oo+auoauu a a ^oo+auoauu a|ad =mmuo nmuuT. |ad =mmuo nmuuT. |ad =mmuo nmuuT. |ad =mmuo nmuuT.
^uoaa@ =,uo mm a+mm ^uoaa@ =,uo mm a+mm ^uoaa@ =,uo mm a+mm ^uoaa@ =,uo mm a+mm Cauoaou Cauoaou Cauoaou Cauoaouo. a|ad o. a|ad o. a|ad o. a|ad
=mmuo =mmuo =mmuo =mmuo +o+ea+ +o+ea+ +o+ea+ +o+ea+a, ou|+a, +a+a =c+c moa+a, a, ou|+a, +a+a =c+c moa+a, a, ou|+a, +a+a =c+c moa+a, a, ou|+a, +a+a =c+c moa+a,
mm ^muuma eaao moa+a. mm ^muuma eaao moa+a. mm ^muuma eaao moa+a. mm ^muuma eaao moa+a.

JaJ JaJ JaJ JaJ

@muu @muu @muu @muu

a| =mmuo

u=a u=a u=a u=a
uaaauuu uaaauuu uaaauuu uaaauuu
auo auo auo auo
a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


10

I)aa@ ( O OO O ) nm occT.
I)ad =mmuo@ ( / // / ) nm Ca+oT.

uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

1
JaJ JaJ JaJ JaJ


uduad uduad uduad uduad
/ 14
a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


11


n.a+ :


e|a+m ouc@ ( ) nmm =uca+uT.

uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

2
uduad uduad uduad uduad

/ 6

a| =mma

I)


a| =mma

I)a| =mma

I)a| =mma

I)a| =mma

I)a| =mma

I)a| =mma

I)


JaJ JaJ JaJ JaJ


a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


12


a|ad mm a|ad =mmuoad ucauu
a+Tauucc uImJ a+uo ouauuTaa oco ccTa.


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

3A
JaJ JaJ JaJ JaJ


a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


13

a|ad a|ad a|ad a|ad a|ad =mmuo a|ad =mmuo a|ad =mmuo a|ad =mmuo
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

3B
amdu =ccouuao ucauu e|a+m ^caao ccco.

uduad uduad uduad uduad

/ 10
JaJ JaJ JaJ JaJ
:

a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


14


uduad uduad uduad uduad

/ 5


I)ad I)ad I)ad I)ad

I)ad = I)ad = I)ad = I)ad =mmuo mmuo mmuo mmuo

e|a+m oucacm ^uuao.

uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

4
JaJ JaJ JaJ JaJ
:

a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


15


( ) ( X )
.uduad uduad uduad uduad

/ 10
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

5
JaJ JaJ JaJ JaJ
:

a|ad a|ad =mmuot?=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


16

o+u @|@ uam ou@

@=ua aoa+| =aua

auuo o+u | aouo

I)ad I)ad I)ad I)ad I)ad =mmuo I)ad =mmuo I)ad =mmuo I)ad =mmuo


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

6
a|ad mm a|ad =mmuoauu ouauuTaaa.
amdu =ccouuao e+mauu nmaa.

uduad uduad uduad uduad

/ 8
JaJ JaJ JaJ JaJ
:


=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
17
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

auouu : auouu : auouu : auouu : =+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo =+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo =+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo =+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo

+ma +ma +ma +ma ^uu+caao +uoad ma co muu mm =am
uamu+cuca =mo.ea =uuauucCa du co muuaum
cmmu Commuauu =mo. (+mcuc mo, C= mo)
ducaa ducaa ducaa ducaa
a| : a| : a| : a| :


2.1 ma co u+aauua ^aouauua u@aa+aao
2.2 ^umomm uucuuu aaao.

ammo ammo ammo ammo
a| : a| : a| : a| :

2.1.1 au, a+a, m@, o+a, =+@, ua, mm a+o Cu+mm ma
co u+aauu =uca+u a+uu.

2.1.2 maaum co u+aaum ^aouauua maaaaoauaa
+mo.

2.1.3 mmm=aomum mou|, aaoo a+o=cu, nmaa mm
o+a+a+a +mo.

2.2.1 ^umomm emuua amuauu =umaa ^umoq@ =mm
+mo

C=| : C=| : C=| : C=| :

2 u+c Couu

moad : moad : moad : moad : 1. ooCom+m auo moauu a+uc ucad
2. uameaa+d 1 auuT
3. uameaa+d 2 auuT
4. uameaa+d 3 @um =ao
5. uameaa+d 4 ouuuTaaao
6. uameaa+d 5 ouuuTaaao

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
18
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


=coouaad: =coouaad: =coouaad: =coouaad:

=cooua (1)
1. =e|a KALAU RASA ANDA GEMBIRA nmm u+cuou u+c
+uoaa@ oa+cTao. (ummuuuu 1)

2. =e|a em em u+aau+au u|auucc ma ma
u+aauu a+uc ucauu +uoaa@ o@ao.
(ummuuuu 2)

3. a+Tauucc ucauu a+uT +uoad ma maaua
mo+@ao.

4. ^a| ma co muuauu =uca+u a+u =e|a
oa+cTao.
(ummuuuu 3)


=cooua (2)
1. =e|a ooCom+m co =uuuu a+uc ^m
+uoauu mm =uaao. (n.a+:^+uoauucCa du
cmmu Commu nmm ? )
2. =+uoauucCa a+uuuT cmmu Commuauu
mmmao.
3. =e|a ooCom+m auo moauu a+uc ucauu
a+cTao.( n.a+ C= mm +mcuc mo). (ummuuuu 1)
4. =e|a a+Tauucc ucaua a+uT, +uoad aaum
auo moua ouaaaCamu @mo+au u|aao.
5. CCo =caauucc =coouaauu uT =+uo +mcT
=mmuo =uca+u a+u Cma+daao.
6. =e|a +uoaa@ maauucCa du cmmu
Commuaum =oeaaua aucma oa+cTao.
( n.a+ nm maad ComuTammm ? cC| +a|a+a
^m=a+o nmmo+@ ?
auuT : auuT : auuT : auuT : 1. +uoad uameaa+d 1 mm 2- eao.
@um =ao @um =ao @um =ao @um =ao 2. +uoad uameaa+d 3- eao.

ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :
1. +uoad uameaa+d 1 mm 2- eao.Nota : Sumber dari Internet
1. http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%Genetics/traits.htm

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
19
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
20
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

maad maad maad maad

co muuauu =mao

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
21
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

au
m@

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
22
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

o+a
=+@

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
23
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

amaa
a+a

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
24
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

mo
mua

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
25
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

ua
o|oad

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
26
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


a+o

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
27
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

a+o o|oad

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
28
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@+mcuc mo
umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu
1

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
29
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

C= mo

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
30
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu 2

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
31
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
32
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
33
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


e|a+m e+mauu nmaa e|a+m e+mauu nmaa e|a+m e+mauu nmaa e|a+m e+mauu nmaa

uaouc:

oo|
ouc:

aa+
ouc:
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d
4
ua ua ua ua:
aaa aaa aaa aaa:

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
34
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________


uduad uduad uduad uduad: / 3


= =
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d
ua ua ua ua:
aaa aaa aaa aaa:
5
uc = mm uc =-oo du Comu+cuc nmaa.
:

=+ moaao cmm =m+o ooCo|+mo
35
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

^uuaaau :
http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%20Genetics/traits.htm).
1. : mamm amuauu =mao
a)____________________
b)____________________
c)____________________
d)____________________
e)____________________
f)____________________
g)____________________
h)____________________
i)_____________________
j)_____________________
k)_____________________
l)______________________
uamea uamea uamea uameaa+d a+d a+d a+d
6
aaa aaa aaa aaa:
uduad uduad uduad uduad: / 12

=+m a+ ?

37

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

auouu : auouu : auouu : auouu : =+m a+ =+m a+ =+m a+ =+m a+ a|a+ a|a+ a|a+ a|a+ ? ?? ?

+ma +ma +ma +ma +mmoo a+uuuT u|+uauu =mmauuTaaao.
n.a+: um, =+a, 1m umuo, =u, mao, u+u, aouu,
ouuaau J, ocTau, nmu, +T, Ca+, = mm
=aua

ducaa ducaa ducaa ducaa
a| : a| : a| : a| :

I)ao I)ao I)ao I)ao oa oa oa oa
3.1 u|+mad mm u|+uaum co u+aad a+cu+m
=mo+mmom uamu+cuc =mo; auouTaao.

ammo ammo ammo ammo
a| : a| : a| : a| :

3.1.1 +mmoo a+uuuT um, =+a, 1m umuo mm
ouuaau J Cu+mm u|+mauu =uca+u a+qao.
3.1.5 mmm=aomum mou|, aaoo a+o=cu, nmaa
mm o+a+a+a ou@o.

C=| : C=| : C=| : C=| :

2 u+c Couu
moad : moad : moad : moad : 1. u|+maum ucauu a+uc aoa um
2. ooomo amuuu ucoa
3. uameaa+d 1 auuT
4. uameaa+d 2 auuT
5. uameaa+d 3 @um =ao
6. uameaa+d 4 ouuuTaaao


=coou =coou =coou =coouaad: aad: aad: aad:

=cooua 1

1. =e|a cm ooom =ooa u|+uaum ucauu
a+uc amuuu ucoua +uoauc a+cTao.

2. ucoao du u|+uauuu umma aaooauu =ma
=e|a +uoauu Cadoad Cacau uuaao.

3. =e|a +uoaum Cadoaa@ = =ooa
^ouo nmm uaouuuam o +uoaa@ ao
CouT.

4. +uoad ucoao du u|+uam uau| aaa
+muo uuaao.

5. =e|a amuuu ucoao du u|+uua a+cTao.
=+m a+ ?

38

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


6. =e|a +uoaum oucua mauTaa uc =ooa
ooomuo a+cTao.

=cooua 2

1. =e|a @um=aa 2 u|+uaum ucad a+uc aoa
umua coo+m @momm@ o@ao.
(ummuuuu 1).

2. =e|a +uoauc =uu|+uaum uaauu +m
um@ =uuaauu nmaa +co e+oq+m uuaao.

3. =e|a coo+m @momm@ aucaa u|+uaum
uaauu ea =uuauc =mmauuTaa+m uuaao.

4. =e|a =uu|+uauuu umm +uoaacm
ao=au|a+Tao.

=cooua 3

1. =e|a +uoauc =uu|+uaum maaaaoua
+muo uuaao.n.a+: ^uu|+u ^oo+ooo nmm
nmuT? n.a+: Ca+.

auuT : auuT : auuT : auuT : +uoad uameaa+d 1-a uameaa+d 2-a eaa mouu.
@um =ao @um =ao @um =ao @um =ao
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :


=e|a ammo Jmum =uca nmm ammo amuaao
=coouaua Cma+daao.
+uoad uameaa+d 3- eaa mouu.
ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :
+uoad uameaa+d 4-a uameaa+d 5-a eaa mouu.


=+m a+ ?

39

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu
1


=+m a+ ?

40

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

=+m a+ ?

41

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

=+m a+ ?

42

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

=+m a+ ?

43

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

=+m a+ ?

44

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

=+m a+ ?

45

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

=+m a+ ?

46

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


=+m a+ ?

47

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

=+m a+ ?

48

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

=+m a+ ?

49

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@u|+uad u|+uad u|+uad u|+uad


= +mmoo u|+uauu a+uo+. = +mmoo u|+uauu a+uo+. = +mmoo u|+uauu a+uo+. = +mmoo u|+uauu a+uo+.

n.a+: um, umuo, aouu, Ca+, +T, u+u, m, n.a+: um, umuo, aouu, Ca+, +T, u+u, m, n.a+: um, umuo, aouu, Ca+, +T, u+u, m, n.a+: um, umuo, aouu, Ca+, +T, u+u, m,
=u, mao, ouuaaue, ocTau, nmu, =, =u, mao, ouuaaue, ocTau, nmu, =, =u, mao, ouuaaue, ocTau, nmu, =, =u, mao, ouuaaue, ocTau, nmu, =,
=+a, a++, =T, no, a|uu+m e, uoo mm =+a, a++, =T, no, a|uu+m e, uoo mm =+a, a++, =T, no, a|uu+m e, uoo mm =+a, a++, =T, no, a|uu+m e, uoo mm
=aua. =aua. =aua. =aua.

eo u|+uaa@ eo u|+uaa@ eo u|+uaa@ eo u|+uaa@ e+m co e+m co e+m co e+m co u+aad u+aad u+aad u+aad dum dum dum dum. . . .

eo u|+uaa@ ooCom+m co eo u|+uaa@ ooCom+m co eo u|+uaa@ ooCom+m co eo u|+uaa@ ooCom+m co u+aad u+aad u+aad u+aad
dum. dum. dum. dum.

co co co co u+aaum u+aaum u+aaum u+aaum n.a+: au, o+a, a+a, m@, n.a+: au, o+a, a+a, m@, n.a+: au, o+a, a+a, m@, n.a+: au, o+a, a+a, m@,
=o@, ^mua, a+o, o+o, =o@, ^mua, a+o, o+o, =o@, ^mua, a+o, o+o, =o@, ^mua, a+o, o+o, aTuu, a+u, aTuu, a+u, aTuu, a+u, aTuu, a+u,
uamoad, C|+ uamoad, C|+ uamoad, C|+ uamoad, C|+, eao, T. , eao, T. , eao, T. , eao, T.

@muu @muu @muu @muu JaJ JaJ JaJ JaJ


=+m a+ ?

37

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

u|+uaum uaauu nmao. u|+uaum uaauu nmao. u|+uaum uaauu nmao. u|+uaum uaauu nmao.
uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 14

1 11 1 8 88 8
2 22 2 9 99 9
3 33 3 10 10 10 10
4 44 4 11 11 11 11
5 55 5 12 12 12 12
6 66 6 13 13 13 13
7 77 7 14 14 14 14
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

1
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


50
=+m a+ ?

38

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

u|+uauu u|+uauu u|+uauu u|+uauua =am uaauua a =am uaauua a =am uaauua a =am uaauua ^uu. ^uu. ^uu. ^uu.
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

2
uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 14
+T
ocTau
ouuaaue
a|uu+m e
=
ocTau
aouu
m
um
u+u
=u
r
mao
r
=aua
r
Ca+
r
51
=+m a+ ?

39

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@m+ m+ m+ m+ o oo o
uu uu uu uu c cc c u u u u um um um um

Ca+ Ca+ Ca+ Ca+ a aa a m mm mT TT T a aa a a aa a
u u u u u+ u+ u+ u+e+mauu =umo ea. e+mauu =umo ea. e+mauu =umo ea. e+mauu =umo ea.
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

3
uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 14
52
=+m a+ ?

40

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

4a
e+ e+ e+ e+m@oaoo ^m=a u|+maum m@oaoo ^m=a u|+maum m@oaoo ^m=a u|+maum m@oaoo ^m=a u|+maum uaauua Ca=aTaa nma uaauua Ca=aTaa nma uaauua Ca=aTaa nma uaauua Ca=aTaa nma. .. .
Ca+ u+u =u =aua +T
mao 1m um ocTJu
aouu = umuo nmu ouuaauJ
53
=+m a+ ?

41

=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uamea uamea uamea uameaa+d a+d a+d a+d

4b
a+oa+m accauuu aJ a+oa+m accauuu aJ a+oa+m accauuu aJ a+oa+m accauuu aJ ea ea ea ea. .. .
54
na mqucaa ?

55
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
auouu auouu auouu auouu : :: : na na na na mqucaa mqucaa mqucaa mqucaa? ?? ?

+ma +ma +ma +ma +uoad u|+maum co u+aauu =uca+u a+uu ;
cmmu Commuauu =mo.

ducaa ducaa ducaa ducaa
a| a| a| a| : :: :

I)ao I)ao I)ao I)ao oa oa oa oa
3.1 u|+mad mm u|+uaum co u+aad a+cu+m
=mo+mmom uamu+cuc =mao
ammo ammo ammo ammo
a| a| a| a| : :: :


3.1.2 au, o+a, a+a, m@, =o@, ^mua, a+o, o+o, aTuu,
a+u, uamoad, C|+, eao, T Cu+mm
u|+maum co u+aauu =uca+u a+qo.

3.1.3 cm u|+m@ mm+m u|+m@ du co
u+aaum cmmu Commuua a+qo.

3.1.4 Jo u|+maa@ cC| +J)a+m amuaa Jo
u|+maa@ ooCom+m amuaa dua+au
u+auuuTaao.

3.1.5 mmm=aomum mou|, aaoo a+o=cu, nmaa
mm o+a+a+a ou@o.


C=| C=| C=| C=| : :: :

8 u+c Couu
moad moad moad moad : :: : 1. u|+maum ucauu a+uc aoa um
2. uameaa+d 1 auuT
3. uameaa+d 2 auuT
4. uameaa+d 3 auuT
5. uameaa+d 4 @um =ao
6. uameaa+d 5 @um =ao
7. uameaa+d 6 ouuuTaaao

=coouaad =coouaad =coouaad =coouaad: :: :


=cooua 1

1 =J)a mmu um+a cm u|+mIm ucaua =ooa
+Tao amuadu u|+mIm ucaua a+cTao.

2 +uoad =uu|+mua J@+m +mao. ( ummuuuu
1- o+o mm a+aad ^oo+a maom uc )


na mqucaa ?

56
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
3 =J)a a+cT ucaJm uau| J@+m +uoauc
+mao (ummuuuu 2 o+o, au, mm aTuu ^oo+a
1mm uc)

4 u|+maum mmua+m co u+aaum mJaaaoauaa
a+@aa +m =J)a +uoaa@ oa+cTao.

=cooua 2

1. =e|a co u+aaa@ =u@m ^cuucc 2 oua
u|+uaum ucauu a+uc aoa umua coo+m
@momm@ o@ao.
(ummuuuu 3).

2. =J)a +uoauc u|+maum co u+aauu
=uca+u ^Tuo umaao.

3. =J)a 2 oua u|+mauu cuucT +muo umaao.

4. =uca+u ^cuucc u|+maum co u+aauua+co
=J)a +uoaacm ao=au|a+Tao.

=cooua 3

1. =J)a u|+maum co u+aaum
mJaaaoaua umm +uoaum amaaauu
Caccmao.
n.a+: =aua@ T ^oo+occ+o nmm nmuT?

auuT auuT auuT auuT : :: : +uoad uameaa+d 1, 2 , 3 eaa mouu.
@um =ao @um =ao @um =ao @um =ao
=cooua =cooua =cooua =cooua : :: :


=e|a ammo Jmum =uca nmm ammo amuaao
=coouaua Cma+daao.
+uoad uameaa+d 4-u uameaa+d 5- eaa mouu.
ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua =cooua =cooua =cooua : :: :
+uoad uameaa+d 6 eaa mouu.


na mqucaa ?

57
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu
1
na mqucaa ?

58
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu
2
na mqucaa ?

59
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu
3
umuo
na mqucaa ?

60
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
+T
na mqucaa ?

61
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


ocTJu
na mqucaa ?

62
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

1mna mqucaa ?

63
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
ouuaauJna mqucaa ?

64
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
1mm co u+aauuu ua)T 1mm co u+aauuu ua)T 1mm co u+aauuu ua)T 1mm co u+aauuu ua)Ta aa a. .. .

JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 5
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

1

o+o o+o o+o o+o aTuu aTuu aTuu aTuu e e e eJo Jo Jo Jo
o+a o+a o+a o+a au au au au
na mqucaa ?

65
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
=o@ =o@ =o@ =o@
umuoIm co u+aauuu ua)T umuoIm co u+aauuu ua)T umuoIm co u+aauuu ua)T umuoIm co u+aauuu ua)Ta aa a . . . .

JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 5
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

2

au au au au
a+o a+o a+o a+o ^m ^m ^m ^mua ua ua ua
o+o o+o o+o o+o
na mqucaa ?

66
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
+com co u+aauuu ua)T +com co u+aauuu ua)T +com co u+aauuu ua)T +com co u+aauuu ua)Ta aa a. .. .

uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 5
a+a a+a a+a a+a
au au au au
a+o a+o a+o a+o a+ a+ a+ a+u u u u
o+o o+o o+o o+o
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

3
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :na mqucaa ?

67
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@
a aa a
a+ a+ a+ a+

o+ o+ o+ o+
u uu u
a+ a+ a+ a+
oT oT oT oTucc nmaaauu =umo ea ucc nmaaauu =umo ea ucc nmaaauu =umo ea ucc nmaaauu =umo ea. .. .
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 5
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

4
na mqucaa ?

68
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@

a aa a
oTuucc nmaaauu =umo ea oTuucc nmaaauu =umo ea oTuucc nmaaauu =umo ea oTuucc nmaaauu =umo ea. .. .

JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 4
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

5
o oo o
o+ o+ o+ o+
a aa a u uu u
na mqucaa ?

69
=moao mm a+o =cu u|a+m amuamm =o@


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

6
u|+mauu =am co u+aaacm ^uuao u|+mauu =am co u+aaacm ^uuao u|+mauu =am co u+aaacm ^uuao u|+mauu =am co u+aaacm ^uuao. .. .

JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 10^mua
uamoad
a+u
o+o
aTuu
m@

T
=o@
o+a

T
a+o
a+a

a+u
aTuu
au


=+ e+?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
71
auouu : auouu : auouu : auouu : =+ e+ =+ e+ =+ e+ =+ e+? ?? ?

+ma +ma +ma +ma +uoad cm u|+m@ mm+m u|+m@ du co
u+aaum cmmu Commuua a+qao. cm u|+m@
mm+m u|+m@ cC| +J)a+m amua ooCom+m
amua dua nmm ^mJ moo nTuu.

du du du ducaa caa caa caa
a| : a| : a| : a| :

I)ao I)ao I)ao I)ao oa oa oa oa
a. u|+mauua =am muuauua u@uu+ao.


ammo ammo ammo ammo
a| : a| : a| : a| :

3.1.3 cm u|+m@ mm+m u|+m@ du co
u+aaum cmmu Commuauu cuuTaq
ComuTaaaq.
3.1.4 Jo u|+maa@ cC| +J)a+m amuaa Jo
u|+maa@ ooCom+m amuaa dum
nm =mo.

C=| : C=| : C=| : C=| :

3 u+c Couu
moad : moad : moad : moad : 1. u|+maum uc =mo (Slaid)
2. u|+maum uc =cucad
3. uImJa a+d

=coouaad: =coouaad: =coouaad: =coouaad:


1. =J)a +uoaa@u uc oouoIo u|+maum
=mo =ooa u|+maum uc =cucauu a+co
=ommm co u+aauuu umm Cadoad Cacco.
2. =J)a ^|uT oua u|+maum ucauu
coo+mm+a a+co +uoauc Cadoad Cacco.
+uoaum uJuo oua+uo aa+)aa ou|auo
=o+a u+|aao @muuTaao.
+J) Cadoad :
^uu|+mIm ua nmm ?
um
umIm coqdu u+aauuu ua)T.
o+o, a+o, au, o+a, 1ue
@muu :
1. +uoauc Cado CacT a+uCc =J)a
+uoaum uJuoa aa+)auucc ou|auo =o+a
u+|aao @maa uoaa o@uuumIo a+cJ@ uoaao.
2. Cado Com ouaa+m u|+maa@ 1uT CacauuT.
uT =Ca Cadoauu mm u|+uaa@ Cacco.
=+ e+?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
72

oua+uo aa+)auucc ou|auo =o+a u+|aam
nTaaa+cT.
3. =J)a +uoauu Jm @mau+au u)aao.
4. =J)a coo+m @momm@ 2 ouaa+m u|+maum
ucauu a+Taao.
5. +uoad aad @mom@ oauucc u|+maum co
u+aaum cmmu Commuauu ao=au|a+Tao.
6. +uoad aad amaaauu a+Tauucc ou|auo
=o+a u+|aao @maa uoaao (uImJaa+d 1).
7. =J)a +uoad @maa aaooauu aua+maao.
@moqdu +uoad aad uucuuauu o@uum mm
uucaao.u|+maum
co
u+aad


a+o / /
o+o / /
au / /
m@ /
^mua /
=o@ /
C|+ / /
o+a /
1ue /
=+ e+?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
73

8. =J)a coo+m @moq du +uoauu cm
u|+m@ mm+m u|+m@ cC| +J)a+m
amua ooCom amua dua nmuua ^mJ
moo nTa oa+cTao. ^umomm uucuu@ =mm
+moCa+T =ua u+aa+ao u|+|ao ooamaaao.

auuT : auuT : auuT : auuT : 1. +uoad uImJa a+uo uamead eaao.
(@m mum JudT)
@um @um @um @um =ao =ao =ao =ao
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :


1. +uoad =J)a)m oa+ccqcm uImJa a+d 1-
eaao.
ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :

1. +uoad uImJaa+d 2- eaao.


=+ e+?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
74
a+Tauucc u|+mauc du co u+aauu
=uca+uauT u+maa+m accauo ( / ) nm @mIT.

u|+maum
co
u+aada+o

o+o

au

m@

eJo

C|+

a+u

o+aJo u|+maa@ +J)a+m co
u+aaa Cq Jo u|+maa@
+J)a+m co u+aaa dum.
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

1
uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 20
=+ e+?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
75
a+Tauucc u|+mauc du co u+aauu
=uca+uauT u+maa+m accauo ( / ) nm @mIT.


u|+maum
co
u+aada+o

o+o

au

m@

uamoad

C|+

^mua

o+a


Jo u|+maa@ +J)a+m co
u+aaa Cq Jo u|+maa@
+J)a+m co u+aaa dum.
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

2


nmmc nmm dua?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

77
auouu auouu auouu auouu: :: : nmmc nmm dua nmmc nmm dua nmmc nmm dua nmmc nmm dua ? ? ? ?
+ma +ma +ma +ma: :: :

a+o|aum ouaauua u+aauua +uoaa@
=mmauuTaaao.
ducaa ducaa ducaa ducaa
a| a| a| a|: :: :
I)ao oa
4.1 a+o|ad mm =am u+aad umma =mo+mmom
uamu+cuc =mao

ammo a| ammo a| ammo a| ammo a|: :: :
4.1.1 +mmoo du u|m, uo, +|, amum |,
eu|aua, =mm+J, a+Jaauu, C|++, =Jc, o+u
| mm u+uc+m ^uo Cu+mm a+o|auu =uca+u
a+uu.
4.1.2 au, ^uo, o, a+a, Juu, auT mm Co Cu+mm
a+o|aum u+aauu =uca+u a+qao.
4.1.3 cm a+o|aJm u+aauu mm+m a+o|aJm u+aaCa+T
cuucT ComuTaao.

4.1.4 cC| ouaa+m +mad mm ooCom ouaa+m +mad
a+uc a+o|ad ^muuuau u+auuuTaao.

4.1.5 ou|uuc, aaoo a+o=cu, nmaa ooo,
o+a+Im mo mmmauo ou@o.C=| C=| C=| C=| 4 u+c Couu
m mm moad oad oad oad

1. A4 omm a+Ja
2. uImJaa+d 1 - JuuTao
3. uImJaa+d 2 - JuuTao
4. uImJaa+d 3- ouuuTaaao
5. @muu
6. e+o =cuc

=cooua =cooua 1

1. +uoauu =+m@ @mau+a u)aao. cm @moo 4 Cu
^maao CouT.
2. udu +mm moo du +uoaa@a a|=a cm
a+o|aua ou|=a ua)c +uoauuu umaao.
3. +uoad ou|=a a+o| ucaua o@uum mm uucaao.
4. +uoad a+ad ou|=aomum o@uum mm uucaao.

nmmc nmm dua?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

78
=cooua 2
1. e+o =cucauu |aJm e)a+m u+aauo acTuo
+uoauuu umaao.
2. Ca=aTauucc a+o|aJm uau|a =am u+aaum
uaauua o+Ja =J)a oa+cTao.(@muu)


=cooua 3
1. +uoad ou|=a a+o|aJm ^aouauu cuucT
ComuTaaa +mao.
=) =J)a +uoad ou|=a ucauo 2a
Ca=aTaa amuouaIo ccTao.
=) =J)a a+cJ@ uoauucc ==a ^|uT
ucauua+co Cadoad Cacco.
^) =J)a na e+a dua na ComucT dua
nmuua omoao.

JudT 1. =J)a +uoauu amuouaIo nmauucc a+o|aum
uaauu nmaa+co o+J@uo +mao.
2. =J)a +uoauuu uImJ 1 mm 2- eaauo +mao.

@um ao
=cooua
=J)a +mm ouaa+m =q@mumauuu uamuTaJ 1uT
ammo amuaao =coouaua Cma+duo.

ouuuTaa
=cooua
uImJ 3
nmmc nmm dua?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

79


C|++ eo a+Jaauu u|m eu|aua

uo

+|

=mm+J eo

amum |
JaJ JaJ JaJ JaJ: :: :

uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
1
a+o|auuu ua)Ta.nmmc nmm dua?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

80uduad uduad uduad uduad: / 8
nmmc nmm dua?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

81
amum |aJm@ :C|++ eo@ :u|m@ :

JaJ JaJ JaJ JaJ:
uIm uIm uIm uImJ JJ Ja aa aa+d a+d a+d a+d
2
da+q a+o|aum u+aauuu ua)T.

nmmc nmm dua?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

82
JaJ JaJ JaJ JaJ:
a+o|aum u+aad a+o|aum u+aad a+o|aum u+aad a+o|aum u+aad

a+o|aa@u uo u+aad dum.
nTaaa+cT:- auT, ^uo, Juu, , a+a mm Co.Jo a+o|ad uJmmm mm Jo uuJouo.
a+o|aJm auT Juuauua ^uoauua
a+@Jmmm.
a+o|aum Co u| m+oama+a uqaoIo
ouJmmm.@muu @muu @muu @muu:
^uo
auT


a+a
Co
nmmc nmm dua?
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

83


JaJ JaJ JaJ JaJ:
^aa+o|aJm u+aauuu ua)T.

uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
3

noo+ eouo

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

85
auouu: auouu: auouu: auouu: noo+ eouo noo+ eouo noo+ eouo noo+ eouo

+ma +ma +ma +ma: :: :

^uu+caam o, cm a+o|aam@ mm+m a+o|aam
u+aaa@ ^ucCa du cmmu Commuauu =uca+u
auT, =am ^aouauua a+@aa +mo.

ducaa ducaa ducaa ducaa
a|: a|: a|: a|:
a|ao a|ao a|ao a|ao =moao =moao =moao =moao

4.1 a+o|auua =am u+aauua =|+aao.
4.3 =u +mmadu a+o|auu C=eaao.

ammo a| ammo a| ammo a| ammo a|: :: :

4.1.3 cm a+o|aam@ mm+m a+o|aam u+aaa@
^ucCa du cmmu Commuauu cuuTaq
ComuTaaq
4.1.4 cC| ouaa+m +mad mm ooCom ouaa+m +mad
a+uc a+o|ad ^muua+a ccT+aa a+@uu+a
eao
4.1.3 ao cC| oua a+o| cTC ^muum =am ouuuo
=q+maa o+a+a+a +mo.

C=| C=| C=| C=| 3 u+c Couu
m mm moad oad oad oad

1. a+o|auu a+uc uc =mo.
2. uc =cucad
3. uamea a+d
4. uua a+o|ad
=cooua =cooua =cooua =cooua =cooua 1
1. a+o|aum u+aauu a+uc uc =mo /
uc =cucauu a+uuaa Cado Cacco.
2. =e|a mmm ouaa+m a+o|auu coo+mm+a
a+uuaa omoao. +uoad =oaum oucauu
ou|auo =o+a u+|aao (Borang Pengurusan GraIik)
nmaao.
n.a+
1. ^aa+o|aam ua nmm?
2. ^aa+o|aao a+uuuT =am u+aauu +ma?
3. noouaa+m auT?
4. om ou nmm?
5. ^uoam ou nmm?

(@muu. mmm ouaa+m a+o|aa@ ^Cadoua
Cacco. +uoad @muu nTaao.uame 1)
noo+ eouo

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

86

@muu: @muu: @muu: @muu: uT =Ca Cadoaum mm a+o|aa@ Cacco uT =Ca Cadoaum mm a+o|aa@ Cacco uT =Ca Cadoaum mm a+o|aa@ Cacco uT =Ca Cadoaum mm a+o|aa@ Cacco

oua+uo a+Tauucc +a| =o+a u+| oua+uo a+Tauucc +a| =o+a u+| oua+uo a+Tauucc +a| =o+a u+| oua+uo a+Tauucc +a| =o+a u+|

a+o|aum
u+aad


om
auTucauo
/
m
auTucauo
/ /
@ a+o| / /
a+a a+o| /
a+a@
a+o|
/
a+aa+a
a+o|
/ /
^uoaucauo / /

=cooua 2
1. =e|a +uoauu @mo+au u|aa a+Tauucc
a+o|aum cmmu Commuauua =am u+aauua
@muuTau uuaao.(uame)
2. coo+m @momm aad uucuuauu ou|auo =o+a
u+|aao nma uucaao.
3. =e|a coo+m @mo+a emm a+o|ad ooCom+m
^aouauu a+uTdum nma a|oaa +m
oa+cTo.
4. ^umomm uucuu@ =mm +moCa+T =uau
u+aa+ao u|+|ao ooamaao.
5. +uoaum amaaauua a|=a a+du =e|a eo
Cadoauu Cacco.
JudT JudT JudT JudT 1. +uoad uImJaa+d 1 eaao.
(@m auucT Ce+aum)
@um ao @um ao @um ao @um ao
=cooua =cooua =cooua =cooua
1. =e|a|m oa+ccqcm uameaa+d 2 eaa mouu.

ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua =cooua =cooua =cooua
1. +uoad uImJaa+d 3 mm 4 eaa mouu.
noo+ eouo

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

87

a+o|aum u+aauu =uca+u a+ua.
u+maa+m accaJo ( / ) @mITa.

a+o|aum
u+aadom
auTucauom
auTucauo


@ a+o|


a+a a+o|


a+a@
a+o|


a+aa+a
a+o|


^uoaucauo


JaJ JaJ JaJ JaJ: uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
1
noo+ eouo

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

88a+o|aum u+aauu =uca+u a+ua.
u+maa+m accaJo ( / ) @mITa.


a+o|aum
u+aad

JaJ JaJ JaJ JaJ: uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
2
noo+ eouo

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

89


a+o|aum u+aauu =uca+u a+ua. u+maa+m
accaJo ( / ) @mITa.


a+o|aum
u+aad
om
auTucauom
auTucauo


@ a+o|


a+a a+o|


a+a@
a+o|


a+aa+a
a+o|


^uoaucauoJaJ JaJ JaJ JaJ
uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d

3
noo+ eouo

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

90
^uucaua ^uucaua ^uucaua ^uucauau uu u u+ u+ u+ u+. . . . a+ a+ a+ a+o|aum o|aum o|aum o|aum maaaao maaaao maaaao maaaao nmm nmm nmm nmm? a+ ? a+ ? a+ ? a+o|ad o|ad o|ad o|ad
^ouoamm+o m@ nmm C=)T ^ouoamm+o m@ nmm C=)T ^ouoamm+o m@ nmm C=)T ^ouoamm+o m@ nmm C=)T ? ?? ?

Ja Ja Ja JaJ JJ J
uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
4
a+o|ad ao =oJa+ma a+|u =uo mm
I)maa@ , amJmmm.
1. 1. 1. 1. mm+o nmm a+u moJma mm+o nmm a+u moJma mm+o nmm a+u moJma mm+o nmm a+u moJma ? ?? ?
2. 2. 2. 2. ==a ==a ==a ==au u|+ u u|+ u u|+ u u|+mad nCa oJJ mad nCa oJJ mad nCa oJJ mad nCa oJJm mm mmm mm mm mm ? ?? ?
3. 3. 3. 3. a+o|ad ^ouoamm+o nmm C=)T a+o|ad ^ouoamm+o nmm C=)T a+o|ad ^ouoamm+o nmm C=)T a+o|ad ^ouoamm+o nmm C=)T ? ?? ?
=+m noouo emuu o+a=aom

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

91
auouu auouu auouu auouu =+m =+m =+m =+m noouo noouo noouo noouo Jmuu o+a=aom Jmuu o+a=aom Jmuu o+a=aom Jmuu o+a=aom

+ma +ma +ma +ma +uoad a+o|aum u+aauo ^m=a u+mdauu
mo+@o.

duca a| duca a| duca a| duca a|

I)ao oa I)ao oa I)ao oa I)ao oa
4.2 a+o|aum u+aauo ^m=a u+mdauu
mo+@ao.

ammo a| ammo a| ammo a| ammo a|: :: : 4.2.1. +uoad a+o|aum u+aauo ^m=a uaaa
=uca+u @m(bookmark), Ca+o+, Cu+c) Cu+mm
u+mcauu ooouuu.
4.2.2. mo+Jaomum ou|ao mom nmaa mom, aaoo
a+o =cu, o+a + mo oo|uu.
C=| C=| C=| C=|: :: :

3 u+c Couu
mo mo mo mo: :: : 1. ^uoa o
2. =+ua
3. aouu+m uaaa
4. mo+ =cuc


=cooua =cooua =cooua =cooua: :: :
=cooua =cooua =cooua =cooua 1 11 1
1. +uoad udu +mmuum oo du ad mm
^uoauu Cea)aao.
2. +uoad auua ^uoauua =+ua
a+JaaaJucCa uoaao. uoauucc aa
^uoaa cmCm+c+mm ccc+o ^muuua mJ
eaoCa+T ===+uaaum a aouu+m uaaaaua uoaao.
3. cm o+|aJm@ =uuoCa oc CouT.
=coua 2 =coua 2 =coua 2 =coua 2
1. +uoad ==au auua ^uoauua mJa+m
=cucIo ccTao.
2. +uoad aad uaouuaua o@uum mm a+cJ@
uoaao.

=+m noouo emuu o+a=aom

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

92
3. uaouuaua uaaau ua =uca+u@m =cuca+au
uamuTaao+.

4. +uoad aad uaouuauu omm o@uuum =Juaa
J|cTao.
5. uaouuauu Cq Jmuu+a mo+a =J)a
+uoauc u)=au|auu Cacco.

JudT JudT JudT JudT: :: : 1. +uoaum uaouuaua a+ce@ uoaao
@umao @umao @umao @umao: :: :
ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua =cooua =cooua =coouau+@ uom
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

93
auouu: auouu: auouu: auouu: u+@ uom u+@ uom u+@ uom u+@ uom

+ma +ma +ma +ma: :: :

^uu+caJo +uoad, u+@ uoCm+T a+cuuca com
u+aauua =am mJaaaoauaa =uca+uauT ^umomm
uucuu@ =mm +mo.


ducaa ducaa ducaa ducaa
a|: a|: a|: a|:
^amuao ^amuao ^amuao ^amuao
5.1 ouuad a+cu+m =mo+mmom uamu+cuc =mao

ammo a| ammo a| ammo a| ammo a|: :: :
5.1.1 u+@ uoCm+T a+cuuca ma com u+aauu =uca+u
a+qo.
5.1.2 u+@ uomm mJaaaoaua @maa a+|u+mauu
o+a+a+a +mo.

C=| C=| C=| C=| 2 u+c Couu
m mm moad oad oad oad


1. ummuuuu 1 (au u)Ce+aum =cuc)
2. ummuuuu 2 (10 u+mdaum ucad)
3. auauu acc uamuTaa am
4. uameaa+d 1 (auauu C=J)
5. uameaa+d 2 (au auTucad)
6. uameaa+d 3 (u|+maa@ nmu auauu ^uuaao)
7. uc oouo (Power Point) (10 uca+cJad)

=cooua =cooua =cooua =cooua
1. =e|a +uoaa@ au u)Ce+aum =cucua a+cTao.
+uoad uaa+o cm auuu moa+uT =J)a a+cT
nmaaauu +mao.
2. a+ccuuT nmaaad auo+a a)Jmma+ ^ouoa+ nm =J)a
omoao.
3. Cmauc =cooua@u u+maa+m uom na nmuua mJuTaa
+uoauuu umaao.
4. au mamm mJa uom nmuua ou@ao.
5. =J)a cuo+ amoIm mo 10 uca+cJauu a+cTao.
(^uuuu 2, PowerPoint uca+cJad) u+aa uca+cJauu 1
=caJm@d =umo+m eaao..
6. uca+cJad =maauuccocm, u+aa u+mdaum uaauu
+mao.
7. =e|a +uoaa@u u+mdaum uaauuu u+@ uoCm+T
a+cuuTaaao
8. =J)a 2 +uoauu o@uum mm =uaa, cm +uomm auuu
cm ama+o acTao.
u+@ uom
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

94

9. =J)a am accuuuuo +uoum eaouc umaao.
(n.a+: Cueua C=+J =caao, Cue 1a du uaaaaua
nTaao.)
10. Cmauc +uomm =coouaua mm +uoad JuuTao;
cuuTao.
11. @muucc ^m +uoaa a+ad =Tucc =cooua a+cu+m
=quoauuu uJ=a a+daao.
12. =mm+c o+oo u+@ uomm mJaaaoaua =J)a ou@ao.
+uoad ^umomm uucuu@ =mm u+|+cTao.
13. =J)a +uoaa@ uameaa+dauu o@ao. (uameaa+d 1).
a+Tauucc oucIm auuacm Cadoauuu aJ eaao.

JudT JudT JudT JudT: :: : uameaa+d 1
@um ao @um ao @um ao @um ao
=cooua =cooua =cooua =cooua: :: :
+uoaa@ auauTuucauu ^uu@ uamea
e+ooamaq a+Taao. +uoad auTuucauu oco ccTao.

ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua =cooua =cooua =cooua: :: :
+uoaa@u uameaa+d 3 a+Taao. u|+maa@ nmu auauu
^uuaao.

u+@ uom
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

95au u|Ce+aum =cuc

+uoad cm ua auuu uaa+o moa+daao.
+uoad =e|a a+cT nmaaauuu u+aa +mo.
uamea uamea uamea uameaa+d a+d a+d a+d
1
u+@ uom
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

96

.=e|a +uoaa@ eo ucauu a+cTao.
+uoad 1 =caao ucauuu u+aa =umouuTaa
a+daao.
=e|a ucauu umaau um +uoauu Cacco.
umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu
2
u+@ uom
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

97


e|a+m ^caao auauu ou|a.
aC a+Tauucc +mum =umo eaa.

acod =@u u+uuam@
auu a+Taamam+.
uduad uduad uduad uduad: / 10
uame uame uame uameaa+d aa+d aa+d aa+d
1
aaa aaa aaa aaa:
u+@ uom
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

98
uame uame uame uameaa+d aa+d aa+d aa+d
2 aaa aaa aaa aaa:
u+@ uom
=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

99
maauu e|a+m auaacm ^uu.

uame uame uame uameaa+d aa+d aa+d aa+d
3 aaa aaa aaa aaa:
uduad uduad uduad uduad: / 5

ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

101
auouu auouu auouu auouu: :: : o oo ouu oa uu oa uu oa uu oa. .. .

+ma +ma +ma +ma: :: :^=au auouuo +uoad o, Jouu, uue, ed, oduu,
amuu, a+, =|+, umuu Cu+mm ouuauu
=uca+ua+uu.
duca duca duca duca
a| a| a| a|: :: :
^amuao ^amuao ^amuao ^amuao
5.1 uo ouuad a+cu+m =mo+mmuo ouuuTaaao.

ammo a| ammo a| ammo a| ammo a|: :: : 5.1.2 o, Jouu, uue, ed, oduu, amuu, a+, =|+,
Cu+mm ouuauu =uca+u a+uu.
5.1.3 o+uaIo ouuaum mJaaoaJm a+|u+mauu
o+a+a+a +mo.
5.1.4 mou|o, aaoo a+o=cu, nmaa, o+a+
Cu+mmommm o mmmauo ou@o.

u+c C=| u+c C=| u+c C=| u+c C=|: :: :

2 u+c Couu
mo mo mo mo: :: : 1. CoJa a+o
2. ouu =cuc (o, Jouu, ed, oduu)
3. ummuuuu 1
4. uImJaa+d 1 (JudT)
5. uImJaa+d 2 (JudT)
6. uImJaa+d 3 (@umao)
7. uImJaa+d 4 (ouuuTaaao)
8. uImJaa+d 5 (ouuuTaaao)
9. = uoa ma+co (LCD)
10. uc oouo(power point) / uImJ 3 (uo oua ouuad)

=cooua =cooua =cooua =cooua: :: :

1. =J)a CoJa a+oua a+cc +uoad =Jqdu
ouuauu +mao.
2. =J)a +uoauu @m o+)a+au u)aa coo+m
@mom@ CoJa a+oua =ouuuca+a a+uc cm
ouu =cucua a+Taao (o, Jouu, ed, oduu)
3. =J)a +uoauu o@uu@ ouCa =uaa eoqao.
(n.a+: a+ =maa ^c =ooa euu+T ^c).
4. +uoad @m o+)a+a +mmuumaJo du cC| +J)a+m
=mauu a+uc u+mdauu mm C=+@ao.
(n.a+:o+amad, au, +o, udu accc Cu+mmuo.)

5. +uoad @mom =maJmCamu u+aau u+mdauuu
ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

102
ucoaocTu ua)To.
6. =J)a +mmuumaJo du u+mdauo @muucc Jo
ouuad duua ou@ao.
7. =J)a um@ (uue,amuu,a+,umuu(e+oc),=|+) Cu+mm
mm ouuauu =uca+a+u +uoauuu udu
ou+aaJm@ =uaa eoqao. +uoad u+aau
u+mdaum uaauua ouuaum uaauua
=J)a 1uT 1uT +m eaao (n.a+: ^uo-uue,
@uuua a+co amuu, +o JaJ| a+, ecuc
oduu,
=|+ =|+uu)
8. =J)a +uoauu o@uuum@ =uaa omao.
9. =J)a ouu =cucua a+uuaao. (o, Jouu,uue,
ed, oduu, amuu, a+ mm =|+).+uoad
a+uuauuT ouuaum uaauu +mo.=J)a
nmaa@ e)uu@ mJaaao a+Taao.(ummuuuu2)
10. =J)a uImJ 1 mm uImJ 2- +uoaa@ a+Taao.
11. =J)a ucaua Ju|Io a+co noo+ u+mdaa cC|
=maJo ^m=a+o nmm C=m nmm +uoauu Cacco.
ucoouo (Slaid power point) ( ummuuuu 1)
12. =J)a ^umom uucuuo Ca+mma ouuaua
+mmqcm a+cu uTaaao.

JudT JudT JudT JudT: :: : +uoad uImJaa+d 1mm 2-^o ouc =uuu.
@um ao @um ao @um ao @um ao: :: : +uoad uImJaa+d 3-^o oucauuu.


ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua =cooua =cooua =cooua: :: :


uImJ 4 mm 5.

ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

103


ummuuuu ummuuuu ummuuuu ummuuuu
1
ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

104


ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

105


ummuuuu ummuuuu ummuuuu ummuuuu

2
Jouu Jouu Jouu Jouu
o o o o
uue uue uue uue
amuu amuu amuu amuu

ed ed ed ed
ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

106
o

oduu oduu oduu oduu
=|+ =|+ =|+ =|+
a+ a+ a+ a+
JaJ JaJ JaJ JaJ:
uImJ uImJ uImJ uImJaa+d aa+d aa+d aa+d
1
ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

107


accuu accuu accuu accuu : e)a+m o e)a+m o e)a+m o e)a+m o uaacm ^uu uaacm ^uu uaacm ^uu uaacm ^uu. .. .
o
uue
ed
oduu
amuu
a+
=|+
uduad uduad uduad uduad: / 10
Jouu
JaJ JaJ JaJ JaJ:
uImJ uImJ uImJ uImJaa+d aa+d aa+d aa+d

2
ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

108


uduad uduad uduad uduad: /10
accuu accuu accuu accuu : accaJm@ ouuT accaJm@ ouuT accaJm@ ouuT accaJm@ ouuT

amuu
Jouu a+
ed
=|+
o
oduu
uue
uImJ uImJ uImJ uImJaa+d aa+d aa+d aa+d

3 JaJ JaJ JaJ JaJ:
ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

109


uduad uduad uduad uduad: / 10
accuu accuu accuu accuu : :: : nu nu nu nuaa@ aa@ aa@ aa@ @muucc ouuad @muucc ouuad @muucc ouuad @muucc ouuad a+ a+ a+ a+TauucTdum TauucTdum TauucTdum TauucTdum. . . . ucaJo nuad ucaJo nuad ucaJo nuad ucaJo nuad
@muucuucc ^caJo nmm ouT @muucuucc ^caJo nmm ouT @muucuucc ^caJo nmm ouT @muucuucc ^caJo nmm ouT. .. .
nu nu nu nu 1 : amuu amuu amuu amuu nu nu nu nu 7 mao mao mao mao 11 : a+ a+ a+ a+
nu nu nu nu 2 : uue uue uue uue nu nu nu nu 12 - 17: Jouu Jouu Jouu Jouu
nu nu nu nu 3 : umuu umuu umuu umuu nu nu nu nu 18 mao mao mao mao nu nu nu nu 23 : =|+ =|+ =|+ =|+
nu nu nu nu 4 mao mao mao mao 5 : ed ed ed ed nu nu nu nu 24 : oduu oduu oduu oduu
nu nu nu nu 6 :o o o o

24
24
24
24
JaJ JaJ JaJ JaJ:
accuu: u+mdauu e)a+m ouuaacm ^uu.
uImJ uImJ uImJ uImJaa+d aa+d aa+d aa+d

4
ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

110


accuuad accuuad accuuad accuuad: : : : ouuaum ouuaum ouuaum ouuaum uamCamu ^uuao uamCamu ^uuao uamCamu ^uuao uamCamu ^uuao :
JaJ JaJ JaJ JaJ:
uImJ uImJ uImJ uImJaa+d aa+d aa+d aa+d

5
amuu
Jouu
a+
ed
=|+
o
oduu
uue
uduad uduad uduad uduad
MARKAM
/ 9
ouu oa


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

111


ud ud ud uduad uad uad uad: / 6


Jo
am
o
u
uu
ed
o
uu
duu
ue

nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

113
auouu auouu auouu auouu: :: : nmum nmum nmum nmum +mmadu oooad +mmadu oooad +mmadu oooad +mmadu oooad

+ma +ma +ma +ma: :: :

+uoaa@ ea|, eooa,mCa+u,occ, muuc,
u|c, amea|, ameooa, +u,d muu Cu+mm
uoCom oooauu =mma eaao.
duca a| duca a| duca a| duca a|: :: :

^amuao ^amuao ^amuao ^amuao
5.2 uooua oooad a+cu+m =mo+mmuo ouuuTaaao.

ammo a| ammo a| ammo a| ammo a|: :: : 5.2.1 ea|, eooa,mCa+u,occ Cu+mm oooauu
=uca+u a+uu.
5.2.2 d muuc,u|c,amea|,ameooa,+u, d
muu Cu+mm uoCom oooauu =uca+u a+uu.
5.2.3 o+uaIo oooaum mJaaaoaJm a+|u+mauu
o+a+a+a +mo.
5.2.3 mou|o, nmaa, aaoo a+o=cu, o+a+
Cu+mmommm o mmmauo
ou@o.

C=| C=| C=| C=|: :: :

4 u+c Couu
mo mo mo mo: :: : 1. uoCom oooauu a+uc aoa um.
2. ooom ooom u+um.
3. uImJaa+d 1 (JudT)
4. uImJaa+d 2 (@umao).
5. uImJaa+d 3 (ouuuTaaao)
6. ummuuuu 1
7. ummuuuu 2
8. ummuuuu 3 (ea| oooaJo+m Jouo)

=cooua =cooua =cooua =cooua: :: :

=cooua =cooua =cooua =cooua: :: : 1
1. =J)a ea|, eooa,mCa+u,occ Cu+mm
oooauu a+uc aoa u|ua coo+m
@momm@ a+Taao.
2. +uoad aad mmmmuou uamuTaJ
a+TauucTdu oooauuu ua)Tao.
3. oooauuu ua)c =J)a oa+cTao.

=cooua =cooua =cooua =cooua: :: : 2
1. =J)a u|c , amea| , ameooa , +u, d
muuu Cu+mm uoCom oooauu a+Taao.
1. +uoad aad mmmmuou uamuTaJ a+TauucTdu
oooauuu ua)Tao.
4. oooauuu ua)c =J)a oa+cTao.
nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

114


=cooua 3
1. =J)a ummuuuu 5 a Ju|Io a+cTao.
2. =J)a o+ua@ oooaum mJaaaoauau umm
ao=au|a+Tao.

JuuTao JuuTao JuuTao JuuTao: :: : =e|a +uoauuu uame 1 mm 2@ oucau@uo
+mao.
@um ao @um ao @um ao @um ao: :: : =J)a nmm =q@mumauuu uamuTaJ ammo amuaao
=coouaua 1uT =caaao.
+uoad uImJaa+d 3- eaao.
ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua =cooua =cooua =cooua
+uoad uImJaa+d 4 mm 5- eaao.


nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

115
ummuuuu ummuuuu ummuuuu ummuuuu

1

=ouuuc oooad =ouuuc oooad =ouuuc oooad =ouuuc oooad


ea| eooa
nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

116m m m mCa+ Ca+ Ca+ Ca+u u u u occ occ occ occnmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

117
ummuuuu ummuuuu ummuuuu ummuuuu
2amea| ameooa
nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

118+ua +ua +ua +ua u|c u|c u|c u|c muuc muuc muuc muucnmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

119

d muu +u

nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

120
uo Com oooad uo Com oooad uo Com oooad uo Com oooad


=u +mm =u +mm =u +mm =u +mmaq aq aq aq uo uo uo uoCom oooauu a+uo+ Com oooauu a+uo+ Com oooauu a+uo+ Com oooauu a+uo+. .. .

n nn n. .. .a+ a+ a+ a+: : : : eooa eooa eooa eooa, , , , ea| ea| ea| ea| , , , , m m m mCa+ Ca+ Ca+ Ca+u u u u, , , , occ occ occ occ, , , , d d d d
muu muu muu muu, , , , +ua ( +ua ( +ua ( +ua (u|c u|c u|c u|c) )) ), , , , amea| amea| amea| amea|, , , , ameooa ameooa ameooa ameooa, , , ,
+u mm d muuc +u mm d muuc +u mm d muuc +u mm d muuc. .. .

CoJa+oo CoJa+oo CoJa+oo CoJa+oo a+uuuT a+uuuT a+uuuT a+uuuT acccad uo oooauo acccad uo oooauo acccad uo oooauo acccad uo oooauo
=u=adum. =u=adum. =u=adum. =u=adum.

n nn n. .. .a+ a+ a+ a+: :: :
KLCC KLCC KLCC KLCC d muu oooaJo d muu oooaJo d muu oooaJo d muu oooaJo dua dua dua dua. .. .
JIm JIm JIm JIm Ca+ Ca+ Ca+ Ca+u| u| u| u| =u| =u| =u| =u| muuc oooaJo dua muuc oooaJo dua muuc oooaJo dua muuc oooaJo dua. .. .
udu udu udu udu accc ameooa oooaJo dua accc ameooa oooaJo dua accc ameooa oooaJo dua accc ameooa oooaJo dua. .. .


@muu @muu @muu @muu
JaJ JaJ JaJ JaJ:
ea|
occ mCa+u
eooa
ameooa
+u
muuc +ua
=d muu
amea|
oooad

nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

121uImJ uImJ uImJ uImJaa+d aa+d aa+d aa+d

1
Ja Ja Ja JaJ JJ J:
=ouuuc oooaum uaauu nma =ouuuc oooaum uaauu nma =ouuuc oooaum uaauu nma =ouuuc oooaum uaauu nma. .. .
1
4
3
2
uduad uduad uduad uduad: / 8
nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

122
JaJ JaJ JaJ JaJ:
uImJ uImJ uImJ uImJaa+d aa+d aa+d aa+d

2
uduad uduad uduad uduad: / 12
mCa+ud muueooaoccu|camea|

^uuao ^uuao ^uuao ^uuao.
1.2.3.
4.


5.6.
nmum +mmadu oooad

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@

123
ea| eooa
mCa+u

occJaJ JaJ JaJ JaJ:
uImJ uImJ uImJ uImJaa+d aa+d aa+d aa+d
3
uduad uduad uduad uduad: / 12
= o+uaIo ea|,eooa,mCa+u,occ Cu+mm uo
=ouuuc oooad uamuTaauuTammm.
da+q oooauu ou|=a ouT.

mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
125
auouu : auouu : auouu : auouu : mouo n mouo n mouo n mouo nuuo uuo uuo uuo? ?? ?

+ma +ma +ma +ma ^aauouuo +uoaa@ Jmaa, u)aa, u, @cuc,
mm a+o Cu+mm uoCom mouo umma amaamuo
=mmauuTaaao.
ducaa ducaa ducaa ducaa
a| : a| : a| : a| :

^amuao ^amuao ^amuao ^amuao
5.3 uoCom mouo umma =mo+mmuou u@uu+ao.

ammo ammo ammo ammo
a| : a| : a| : a| :

5.3.1 uoCom mouuo =uca+u a+qo.
5.3.2 u+muu mouom =ouuucIo =|ouTaao.
5.3.3 o+uaIo mouom mJaaaoaama+m a+|uaua
o+a+a+a +mo.
5.3.4 mmm=aomum mou|, aaoo a+o=cu, nmaa
mm o+a+a+a ou@o.

C=| : C=| : C=| : C=| :

2 u+c Couu

moad : moad : moad : moad :
1. uuu u+md n.a+ : umJo
2. uImJaa+d 1
3. uImJaa+d 2
4. uImJaa+d 3
5. uImJaa+d 4
6. uImJaa+d 5
7. uImeaa+d 6
8. uc oouo (Power Point) mao =o@=coouaad =coouaad =coouaad =coouaad


=cooua 1 :

1. =J)a uoCom mouoo+m u+mdauuu uc oouoIo
a+cTao. n.a+: a+uma =a, u)a ucoa Jma
ucoa, ^|cuc +o Ca+u|m uau+ oT, a+c
ouoa Jm=a. +uoad Jmaa, u)aa, u,
@cuc, mm a|, a+o Cu+mm e+mauu +m ou|
=J)a oa+cTao (ummuuuu 1).

2. +uoad +mm oo du u)a mm Jma +J)
u+mdauu +mao. +uoad uImJaa+d 1o du
ucauu mouo =ouuucIo ComuTaaao.

=cooua =cooua =cooua =cooua 2 : 2 : 2 : 2 :

1. =J)a +uoauc uoCom mouuo a+uc uu
u+mdauu a+cTao. n.a+: @cuca+mu umJq
u+m umJq. +uoaa@ u mm @cuc nmm
amaamuou u)a ou| =e|a oa+cTao.


mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
126

2. +uoad aauu +mmadu u+m mm @cuca+mu
u+mdaum nTaaa+cTauu +mao.

3. +uoau u mm @cuc a+cu+m ucauu
ComuTaa uameua eaa moaao.

=cooua =cooua =cooua =cooua 3 33 3

1. =J)a a|+m +uou|a cm @cuca+m
+uou|a o@uu mm =uaao. +uoad a| mm
@cuc nmm amaamuo =J)a oa+ccqcm u)=a
a+daao.

2. =J)a uImJaa+d 3 o@ao.

=cooua =cooua =cooua =cooua 4 4 4 4

=J)a +uoauu o@uuumua +mmu (au) u+@uo
umaao. o@uuumIo du noo+ u+mdaa cC|
mouuo a+uTdumo+? nmm omoao. =J)a
+uoaa@u uc oouoIo ucaua a+co (ummuuuu 2)
ooCom mouom mJaaaoaua +uoad ao=au|a+c
auuu)ao.


JudT JudT JudT JudT : :: :

@umao @umao @umao @umao
=cooua =cooua =cooua =cooua : :: :

+uoad uameaa+d 4 6 eaa moaao.

1. +uoad uc oouo mu+md, 'clip art', picture
Iile uamuTaJ u+mdaum mouuo JmaJom=a
u)aam@, u+mJom=a @cuca+mJm@,
a|+mJom=a a+o+mJm@ aad uucuu+mmo Jmumu
uamuTaJ =|ouTaaao.

ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua =cooua =cooua =cooua : :: :

2. +uoad aad uaouuaua =JcT uucuu eaao.

mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
127

umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu
1
^uo noo+m ComucTdum ?
mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
128
^uo noo+m ComucTdum ?

mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
129


^uo noo+m ComucTdum ?

mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
130^uo noo+m ComucTdum ?

mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
131
umm umm umm ummuuuu uuuu uuuu uuuu
2
mouom mJaaao
@=uaa u+o ucoa cC| mouoo
^m=a+o @=ua@ nmm C=)T?
mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
132
mouom mJaaao
^uuc nuuo ?
mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
133

mouom mJaaao
na u+maa+m uc ?
uoCom mouom mJaaao nmm ?
noo+ mouo cC| +J)a+a
^m=a+o nmm C=)T ?

mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
134


uduad uduad uduad uduad : :: :
/ 6
=u +mm uoouaa+m mouoad dum.
"u)aa =ooa "Jmaa nm nmao.

JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :

uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

1
mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
135
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


=u +mm uoouaa+m mouoad dum.
"u =ooa "@cuc nm nmao.

uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 6
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

2
mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
136


=u +mm uoouaa+m mouoad dum.
"a| =ooa "a+o nm nmao.

uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 6
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

3
mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
137

u)a uauau u)a +ucacm ^uuao.
Jma uaua Jma +ucacm ^uuao.
uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 4
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :

uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

4

mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
138
u)a, u+m mm a|+m u+mdaa@ o oum Jma,
@cuca+m mm a+o+m u+mdaa@ ed ouTa .

uduad uduad uduad uduad : :: :
:
/ 6
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d

5
mouo nuuo?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@
139
2. 2. 2. 2.X XX X a+uoa+cJ Y YY Y a+uoa+cJ

a) n=aa a+uoa+cJ u)aa ?b) n=aa auoa+cJ Jmaa ?3.
A =auuu B =auuu

a) n=a =auuu u+ma ?


b) n=a =auuu @cuca+ma ?

a+oa+m ^caua =umo ea.
uduad uduad uduad uduad : :: :

/ 4

=+m cm acT+mu uua+um


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


141
auouu auouu auouu auouu: :: :
=+m cm acT+mu um =+m cm acT+mu um =+m cm acT+mu um =+m cm acT+mu uma+um a+um a+um a+um ! !! !

+ma +ma +ma +ma: :: :

^uu+caJo +uoad cm u+mum @muucc +maum cmmu
Commuauu aucm=a ouauuTaao.
ducaa ducaa ducaa ducaa
a| a| a| a|: :: :

^amuao ^amuao ^amuao ^amuao
5.4 ooo, ouu mm =uo =Jaommm =ouuucIo
u+muu mo+@o.


ammo a| ammo a| ammo a| ammo a|: :: :
5.4.1 ooo, ouu, =uo Cu+mm Ca=aTauucc +maum
=ouuucIo u+muu ouauuTaao
5.4.2 uoouaa+m ooo, ouu, =uo +mauu a+uT
u+md =ooa accuuuu mo+@o.
5.4.3 mo+auucc u+md =ooa accuuuu o+a
+a+ao uc =mo mo+ao ou@o
C=| C=| C=| C=|: :: : 4 u+c Couu

m mm moad: oad: oad: oad:


uuecT =cuc
ucoouo uucuu (power point presentation)
uo+ =cuc mo aa+|auucc u+u
uue, aaa|Ca+o

=cooua =cooua =cooua =cooua: :: : =cooua 1 =cooua 1 =cooua 1 =cooua 1: :: :
1. =e|a aucam ucaua a+co, aucao du u+mcad
nuuo =Tauucomammm? nm =uuo eaa CouT nm
omoao. ( ummuuuu 1 )
.
2. =e|a cm @m +uoauu o@uu mm =uaa aucao
du u+mcauu nuuo ouauuTaaao nm omoao.
3. (nau+@ ouc u|a, ema, a|+m, =ao+m, a+o+m,
@cuca+m)


=cooua =cooua =cooua =cooua 2: 2: 2: 2:
1. 1. 1. 1. +uoad @moo a+Tauucc ucauu a+uc
uuecT =cucauu a+uT ou, =uo moaamCamu
ouauuTaaao.


2. 2. 2. 2. coo+m @mom auoo ouauuTaau uamuTaaa +mad.

=cooua =cooua =cooua =cooua 3: 3: 3: 3:
1.=e|a coo+m @mom@ uo+ =cuca+o eaauucc uo
oooauo+m u+uauu a+Taao.
=+m cm acT+mu uua+um


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


142
2.coo+m @momm aad @moo ao=au|a+o aaa@u
uoaa accuuuu =uaao.
3. coo+m @momm ooouauucc accuuuu ou@ao.

JudT:

+uoad uameaa+d 1-@ oucauaao.
( ouaao =ecuucCouT)


@um ao
=cooua:


+uoad uameaa+d 2,3 mm 4@ oucauaao
( ouaao =ecuucCouT)
ouuuTaa
=cooua:
+uoad ucoououau uamuTaa =moao +caaqdu
=moao u+mdauu ouauuTaao.

=+m cm acT+mu uua+um


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


143
=+m cm acT+mu uua+um


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


144

1. = u+@ oooa = u+@ oooa = u+@ oooa = u+@ oooaum uaauuu ucoaoTa um uaauuu ucoaoTa um uaauuu ucoaoTa um uaauuu ucoaoTa.

a) ____________________________

b) ____________________________
u+md u+md u+md u+mdauu ooo,ouu mm =uoCamu auu ooo,ouu mm =uoCamu auu ooo,ouu mm =uoCamu auu ooo,ouu mm =uoCamu
ouauuTaaa ouauuTaaa ouauuTaaa ouauuTaaa.

aaa aaa aaa aaa :

uame uame uame uameaa+d aa+d aa+d aa+d
1
=+m cm acT+mu uua+um


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


1452.=+m ^uu+md =+m ^uu+md =+m ^uu+md =+m ^uu+mdauu auu auu auu ____________ ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum.

3.


=+m ^uu+ =+m ^uu+ =+m ^uu+ =+m ^uu+md md md mdauu auu auu auu ____________ ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum.

4.


=+m ^uu+md =+m ^uu+md =+m ^uu+md =+m ^uu+mdauu auu auu auu ____________ ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum. ouauuTaaadCum.

uduad uduad uduad uduad: / 5
=+m cm acT+mu uua+um


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


146


Warna
Bentuk
Saiz Besar Kecil
ucaua oco e|a+m ^caao ccco.

uduad uduad uduad uduad : / 13
aaa aaa aaa aaa :
uameaa+d uameaa+d uameaa+d uameaa+d
2

ou ou ou ou

ooo ooo ooo ooo

=uo =uo =uo =uo


u|aa u|aa u|aa u|aa


emaa emaa emaa emaa

=+m cm acT+mu uua+um


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


147
1. =uo =uo =uo =uo2. ou ou ou ou3. ooo ooo ooo ooo
oaaa+e+m ucaam@ ou acTa.

/ 3
aaa aaa aaa aaa :

uameaa+d uameaa+d uameaa+d uameaa+d
3

=+m cm acT+mu uua+um


=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


148

uameaa+d uameaa+d uameaa+d uameaa+d 4 44 4


u+md u+md u+md u+md =ouuuc ooo =ouuuc ooo =ouuuc ooo =ouuuc ooo
1

23
4


5ucaum =ouuuc oooaum uaauu nmaa..

aaa aaa aaa aaa :


uduad uduad uduad uduad : / 5
u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

149
auouu : auouu : auouu : auouu : u u u u duCa duCa duCa duCa ! !! !

+ma +ma +ma +ma ^=aa auouuo +uoad u du u+mdauu
=uca+u a+uu. +uoad umdu u+mdauua u
^oo+au u+mdauua ouauuTaaao. e+meaouaa
aaoo a+cu a+o =cu uamu+com o =mmauuTaao.

ducaa ducaa ducaa ducaa
a| : a| : a| : a| :
^amuao ^amuao ^amuao ^amuao
6.1 uoouaa+m uad a+cu+m =muou uamuTaao.
ammo ammo ammo ammo a| : a| : a| : a| : 6.1.1 maaum =am uoum =uca+u a+qo.
6.1.2 =|+aom o +uoad umdu mm u ^oo+a
u+mdauu ouauuTaao.
6.1.3 uaJm mJaaaoaua o+a+a+a
a+|u +mo.
6.1.4 mmm=aomum mou|, aaoo a+o=cu, nmaa mm
o+a+a+a ou@o.
C=| : C=| : C=| : C=| : 2 u+cCouu ( 1 m C=| )
moad : moad : moad : moad : 1. umdu mm u ^oo+a u+mdad
2. uameaa+d 1 auuT
3. uameaa+d 2 @um =ao
4. uameaa+d 3 ouuuTaaao
5. uameaa+d 4 ouuuTaaao
=coouaad: =coouaad: =coouaad: =coouaad: 1. =J)a u du eo u+mdauu a+uT omao.
n.a+ : o+eum J|oa mm acTuCu+m Ce+m.
2. =J)a =uu+mdaum uaua J@+m +mao.

3. =J)a +uoaacm =moao a+ mm Jmmuo
e+uo@ eoqao.

4. +uoauu umdu mm u ^oo+a u+mdauu
=uca+u a+quo +mao.

5. =e|a +uoauua aaum mmmauou uImJ a+d
1o @maa uo@+m umaao.

6. cm Jo +uoauua Ca=aTaa Jucauumm
aaooauuu uuca eaao.

7. =J)a uaua =a|u uamuT uoCm+T a+cuuTaaao.

u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

150
8. =J)a mJm ooomuo +uoauc a+co =ua
u+maa+m ^caJo ccTuo umaao.(^uuuu 1u
u+ao)

9. =J)a 2 ouaa+m J|oauu a+uT omao (n.a+:
u+uc+m ^uoIm e+m mm uue =m J|o).
+uoauu mua moa+uT =ommm uaua
=amuo +mao.

10. =J)a +uoauc Cadoad Cacco.
(n.a+: au+o =a| moaoouo nmm+o nmm =am?)

11. =J)a Cma+q =coouaua =am =mmom
mJaaaoaCa+T a+cuuuTaaao.^umom uucaa
=am uoum J@uo =J)a oa+cTao.

12. =e|a =am uom+m mam uamu+couma a+@aa
+m oa+cTao.

13. =J)a +uoauc o+eumu uuIm nTaaa+cuc
a+cTao. +uoauu ocTu u+c+a o+eumu uuuaa
(Cu+c |) aa+)@uo @oaao.

auuT : auuT : auuT : auuT : +uoad uame a+d 1o umdu mm umm
u+mdauuu uduuo +mmu u+aa =uca+u
a+qao.

@um =ao @um =ao @um =ao @um =ao
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :
+uoad umdu mm umm u+mdauuu uImJaa+d
2^o ouauuTaaao.
ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :
+uoad umdu mm umm u+mdauuu uImJaa+d
3^o o|ueuuTaaao. (n.a+: o@uuumIo duuo).

Nota : Rujukan 'Beg Aroma'
1. Gwen et. al. (2003). Nature smart. Awesome projects to make with mother nature's
help. Main Street Publisher, New York. 398 pp.u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

151
=u +mmadu uad =u +mmadu uad =u +mmadu uad =u +mmadu uad
1. =u +mm uo oa+m uad dum.
2. eo u+mdad umduuo.
n.a+: eoa+|, u+uc+m ^uo, C|++
3. eo u+mdad ummuo.
n.a+: umaco, aaa|Ca+o


umduuo umduuo umduuo umduuo


ummuo ummuo ummuo ummuo

@muu @muu @muu @muu JaJ JaJ JaJ JaJ:
u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

152

u+md

umduuo

ummuo
mao
u+uc+m ^uo
e|+a
nmu
uuu+u |
eu|auau


JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :

uduad uduad uduad uduad
/ 6
uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
1A
A , B, mm C =uoaauo a+uuuT u+mdauu =a=a
u+. u+maa+m u@JIo nm @maco.
=uoa =uoa =uoa =uoa =cooua =cooua =cooua =cooua
=uoa =uoa =uoa =uoa ( ( ( ( =moao =moao =moao =moao a+ a+ a+ a+) )) )
u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

153
B B B B =uoa =uoa =uoa =uoa ( (( (o@uu o@uu o@uu o@uuumam dCu umam dCu umam dCu umam dCu) )) )

u+md

umduuo

ummuo

uduad uduad uduad uduad
/ 6
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :

uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
1B
ua ua ua ua : :: :

u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

154
C CC C =uo =uo =uo =uoa a a a ( (( (Jmmuo Jmmuo Jmmuo Jmmuo e+uo e+uo e+uo e+uo) )) )

@uuua a+co
=+J o+
J|+u u+m
ea-sinki
e+auc
Tarikh:
Lembaran Kerja
1C
Nama:
u+md
u
duuo

ummuo
uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :
ua ua ua ua : :: :
u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

155

e+o

o+u ^uo

C|++ o

1m

m@ auu+o
Ca+o a+om

+uooau maoumdua umma
umdu u+mdauua umm u+mdauua ouauuTaaa.

uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
2 ua ua ua ua : :: :

uduad uduad uduad uduad
/ 9
u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

156

A. 5 benda berbau.
1.
2.
3.
4.
5.


1.
2.
3.
4.
5.


uduad uduad uduad uduad
/ 10
A. umdu u+mdauuu ucoaoTa.
ua ua ua ua : :: :

B. umm u+mdauuu ucoaoTa.
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :

uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
3
u duCa !

amuu+md =o@: =moao mm a+o =cu oa

157


uImJ uImJ uImJ uImJa aa aa+d a+d a+d a+d
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :

4
( ) nm @mIcuucc u@Jaa@ Jouu ou +.
( * ) nm @mIcuucc u@Jaa@u uue ou + .
( ) nm @mIcuucc u@Jaa@ o ou +.
=+m =uca+u auc umdu u+md

_____________________________ =@.

uduad uduad uduad uduad
/ 10

nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


159
auouu : auouu : auouu : auouu : nmm +uo nmm +uo nmm +uo nmm +uo? ?? ?

+ma +ma +ma +ma ^=aa auouuo +uoad uoCom uoauo du +uoauu
=ao eaa =uca+u a+qao. +uoad =+Jm
mJaaaoaua =m=a auT Juu. +uoad =+Jm +uou
u@Jauu =mo.

ducaa ducaa ducaa ducaa
a| : a| : a| : a| :
^amuao ^amuao ^amuao ^amuao
7.1 +uoad a+cu+m =mo+mmom uamu+cuc =mao.
+uo um uoum Jaao.
ammo ammo ammo ammo a| : a| : a| : a| : 7.1.1 mamm coo +uoua uaa uoum
=uca+u a+qo
7.1.2 u)Ce+aumIm mo ^muu, a)uu, aeuu mm uuuu
Cu+mm +uoauu =uca+u a+qo
7.1.3 +uoIm mJaaaoaJm a+|u+mauu
o+a+a+a +mo.
7.1.4 mmm=aomum mou|, aaoo a+o=cu, nmaa
mm o+a+a+a ou@o.
7.2.1. ^muu, a)uu, aeuu, mm uuuu Cu+mm +uoauu
a+uc uou u+mdauu =uo@ =Ja+a
uuuaa aouuam o =C|+aa+a o+o+
nmm +uoad ooamaauuTo.
C=| : C=| : C=| : C=| :

4 u+c Couu
moad : moad : moad : moad :
1. P, Q mm R au+eo du Jm au|eo, uu au|eo,
nque e+m ummuuuu 1 a+ua
2. =meo, amo+T, nque, u+ama+a Cu+mm uo
u+mdad.
3. uuecT =cuc, =|+, cc+a, am , =oaa mcuc,
|+co.
4. uuecT =cuc =+@, +uo, ^muu, a)uu, uuuu mm
aeuu.
5. uameaa+d 1 auuT
6. uameaa+d 2
7. uameaa+d 3
8. uameaa+d 4
9. uameaa+d 5
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


160

=coua =coua =coua =coua


=coua =coua =coua =coua 1 11 1
1. =J)a P, Q mm R Ju+Jo du Jm au|eo, uu
au|eo, nque e+m =Jaomuma aa+uTaaao.
(ummuuuu 1u u+ao)

2. =J)a +uoauu P, Q mm R Ju+Jo du Jm
au|eo, uu au|eo, nque e+m =Jaomum
=uca+u auT, Jau uuaao.( +uoad mm
C=+@oam o cTC +uoauu =uca+u a+u
moaoouo)

3. =J)a +uoauu P, Q mm R Ju+Jo du u+mdauu
=a| e+oqao. (+uoad R u+muu
nquee+m nmm =uca+u a+u moa. =m+o. P mm
Quo =uca+u a+u ^aooouo.)

4. =J)a noo+ u+mdaum +uouau u+aa =a=a cTC
=uca+u a+u moa+a nmm oa+cTao.
5. =J)a +uoauu P, Q mm R Ju+Jo du u+muu
+uoaa =am +uoua =uca+ua+u eaao.

6. =J)a, +uoad +uoIm mJaaaoauaa a+@aa
+m oa+cTao. a+|u, =@a a|a+a cm u+mum
+uoua =moam@ +uoaao auuu|ama.

7. =J)a +uoauu +uoua um muuu =uca+u
a+quo +mao.

8. =J)a =+@ mm +uo nmm e+mauu =mma eaao.

=cooua =cooua =cooua =cooua 2 22 2

1. =J)a +uoauc Jo ucauu a+cTao:
n.a+: nque, cc+a, am , =oaa mcuc mm
|+co.

2. =J)a +uoadu uoauua mm +uoamm
uoauua +uoauu =uca+u a+u accuu
^Tao

3. =J)a Jo uou u+mdad +uo dua nmm
a+@aa +m +uoaa@ oa+cTao.

4. +uoad uImJ a+d 1 eaao.

nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


161

=coo =coo =coo =cooua ua ua ua 3 33 3

1. =J)a Jo uou u+mdauua aa+ eaao.
n.a+: =meo, amo+T, nque mm u+ama+a

2. =J)a +uoauu =uu+mdauu +uoaa =am
+uoua =uca+u a+quo +mao.

3. =J)a ^==coouaam o uoCom +uoad dum
nm +uoad a+@aa +m oa+cTao.

4. =J)a ^muu, a)uu, uuuu mm aeuu Cu+mm
e+mauu =mma eaao.

5. =J)a uoCom +uoad du +J) uou u+mdauu
+uoauu +m eaao.

6. =J)a +uoIm mJaaaoauau umm Cadoad Cacco.
=. noo+ +uoa cC| +J)a+a ^m=a+o nuuo ^m@?
=. ^muu +uo cT ^m=a+o nuuo ^m@?
uuuu +uo cTC ^m=a+o nuuo ^m@?
a|uu +uo cTC ^m=a+o nuuo ^m@?
aeuu +uo cTC ^m=a+o nuuo ^m@?


+uoad uImJ a+d 2 eaao.


auuT : auuT : auuT : auuT : +uoad uImJaa+d 1,2,3 eaao.

@um=ao @um=ao @um=ao @um=ao
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :


=e|a ammo Jmum =uca nmm ammo =coouaua
Cma+daao.
+uoad uImeaa+d 4 eaao.

ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa ouuuTaa
=cooua : =cooua : =cooua : =cooua :
+uoad uImJaa+d 5 eaao.

nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


162
=+@ =+@ =+@ =+@

=+ +uo =+ +uo =+ +uo =+ +uoua =mo ua =mo ua =mo ua =moam@ am@ am@ am@ =+uau uamuTaa =+uau uamuTaa =+uau uamuTaa =+uau uamuTaaaCm+ aCm+ aCm+ aCm+. .. .
=+m@ ouaa+m +uoad dum =+m@ ouaa+m +uoad dum =+m@ ouaa+m +uoad dum =+m@ ouaa+m +uoad dum. . . . =uo ^muu =uo ^muu =uo ^muu =uo ^muu, , , , a)uu a)uu a)uu a)uu, , , ,
uuuu mm aeuu =@ uuuu mm aeuu =@ uuuu mm aeuu =@ uuuu mm aeuu =@. .. .


@muu @muu @muu @muu
uuuu uuuu uuuu uuuu
a)uu a)uu a)uu a)uu
=+@ =+@ =+@ =+@
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :


aeuu aeuu aeuu aeuu
^muu ^muu ^muu ^muu
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


163P em au|eo
Q uu au|eo
R nquee+mummuuuu ummuuuu ummuuuu ummuuuu
1
P,Q, mm R nmm =uca+ucuucc mmm @ouuauua
aa+ eaao.
P = em au|eo
Q= uu au|eo
R = nquee+m

Q
R
P
P,Q mm R @ouuaum ducaaua
=. u+aao
=. u+aaq =aaq
^. u+aao, =aao mm +uoaao.

=e|a +uoaa@ mooTa oa+cTao
=. u+uua+q =aoa+q cTC cm u+muu
=uca+u a+u moa+a
=. +uoaaom mo cm u+muu nuao =uca+u
a+u moa.


aaa aaa aaa aaa:
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


164ummuuuu ummuuuu ummuuuu ummuuuu
2
JaJ JaJ JaJ JaJ : :: :

=+@ +uouuam@ =+@ +uouuam@ =+@ +uouuam@ =+@ +uouuam@
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


165


^uuuu ^uuuu ^uuuu ^uuuu
3
=cooua 5:Cauoa+m u+mdad:
=. |+co
=. am =

1. +uoad |+co mm am =|m +uoua
=uca+u a+uo.

2. +uoad aaa@u uoaa mumao |+co
mm am =u|u uamuTaa uo aa+|aa
accco.
a. |+co + uuu+@ + ouuu
b. am = + e|+u u+m + u+o

3. +uoad aa+|aa uuo +uou u+aao.

4. +uoa+m uuo aa+|aaa +uoauua
Ca=aTaao.

aaa aaa aaa aaa:
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


166


V+uoadu uom +uoadu uom +uoadu uom +uoadu uom@ ou acTa @ ou acTa @ ou acTa @ ou acTa.
cc+a
am =
|+co
amo+T
um+
=ueo
uduad uduad uduad uduad: / 6
uame uame uame uamea aa aa+d a+d a+d a+d
1
aaa aaa aaa aaa:
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


167


aouu
^muu
^muu aeuu
^muu
manis
uuuu
masam
aouu

aeuu
pahit
^muu

aeuu
pahit
aouu uuuu
a|uu
uuuu
aouu aeuu
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
e|a+m +uoua auT occTa.

uduad uduad uduad uduad: / 8
uam uam uam uame e e eaa+d aa+d aa+d aa+d
2
aaa aaa aaa aaa:
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


168
aeuu
^muu


ucauu +uo@ nmu ouu acTa.

uuuu
a|uu
uuuu
^muu
aeuu
a|uu
uduad uduad uduad uduad: / 8
uame uame uame uameaa+d aa+d aa+d aa+d
3
aaa aaa aaa aaa:
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


169


ucaamCamu e|a+m +uoua nmaa.

^muu a|uu uuuu aeuu

@mcou u
nmue
o+uuu u+ama+a
amu
uu
uam uam uam uame e e eaa+d aa+d aa+d aa+d
4
uduad uduad uduad uduad: / 6
Garam
aaa aaa aaa aaa:
nmm +uo ?

=moao mm a+o =cu amuu+md =o@


170+uoCamu ucauua Cao ccTa.

^muu
a|uu
uuuu aeuu
aaa aaa aaa aaa:
uduad uduad uduad uduad: / 8