Anda di halaman 1dari 6

GROUP: D

NAMA : GOH EE SEONG

NO. MATRIK: D20141068164

UNIT 5: FALSAFAH

PENDIDIKAN GURU (FPG):


PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
Menyatakan kandungan FPG.
ii. Menghuraikan elemen-elemen kandungan FPG.
iii. Menganalisis komponen SGM.
TUGASAN: Bagaimanakah kandungan Falsafah Pendidikan Guru menjadi teras
kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru Malaysia dari aspek
pengetahuan, keterampilan, sahsiah dan etika guru. Analisiskan komponen
Standard Guru Malaysia ke arah melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia.
Rujukan:
http://www.smktunkuputera.com/data/SGM/cd/SGM_files/SGM(e-Book).pdf
http://aadcice.hiroshima-u.ac.jp/e/publications/sosho4_2-08.pdf
http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/fromCD/pdf/159.pdf
5.0

Peta Minda

1)

Falsafah Pendidikan
Guru

Berpekerti mulia

2) Berpandangan progresif dan saintifik


3) Bersedia menjunjung aspirasi negara
4) Menyanjung warisan kebudayaan

Negara
5) Menjamin perkembangan individu
6) Memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu
7) Memelihara suatu masyarakat yang
demokratik
8) Memelihara suatu masyarakat yang
progresif
9)Memelihara suatu masyarakat yang
berdisiplin

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.
5.1

(a)

Pernyataan kandungan Falsafah Pendidikan Guru

Pendidikan guru di Malaysia adalah dengan hasrat untuk mendidik guru yang
berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung
aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin
perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif dan berdisiplin.
(Bahagian Pendidikan Guru, 1982)

Keterangan kandungan Falsafah Pendidikan Guru

Kandungan
Berpekerti mulia

Penjelasan
-Sahsiah guru yang baik
-Berbudi bahasa, bersopan, berdisiplin, bermoral dan
sebagainya

Berpandangan
progresif dan
saintifik

-berkembang mengikut peredaran zaman yang kini


memberi penekanan kepada sains dan teknologi
-berusaha agar tidak ketinggalan dari segi profesional

Bersedia menjunjung
aspirasi negara

-Menghayati aspirasi negara yang dihasratkan


-Berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum
kea rah pencapaian aspirasi negara

Menyanjung warisan
kebudayaan Negara

-Menghayati warisan kebudayaan negara yang unik


-memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya
dalam kalangan murid
-menyemai sifat patriolisme dan cinta akan negara
-Peranan guru dari segi pembangunan diri dan
perkembangan murid secara menyeluruh merangkumi
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Menjamin
perkembangan
individu
Memelihara suatu
masyarakat yang
bersatu padu

-mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk


dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti
yang dijalankan dan memastikan murid pelbagai kaum
berinteraksi

Memelihara suatu
masyarakat yang
demokratik

-memberi peluang murid membuat keputusan


-berlaku adil dalam membuat keputusan
-bertindak berasaskan pertimbangan wajar

Memelihara suatu
masyarakat yang
progresif

-memberi penekanan kepada aspek inovatif, kreatif,


analatikal, holistic, bersepadu dalam melaksanakan
tugas bagi membentuk murid yang berfikiran progresif
dan saintifik

Contoh
-bercakap
dengan
sopan
santun
-sentiasa
meningkatkan
kemahiran
pedagogi
-bertindak atas
landasan
etika
dan tatasusila
-membuat
lawatan ke tapak
warisan
dan
sejarah
-memastikan
situasi
guru
mengajar murid
wujud
dalam
kelas
-meletakkan
situasi
guru
mengajar murid
wujud
dalam
kelas
-meletakkan
situasi
yang
memerlukan
murid membuat
keputusan untuk
menguji
daya
pemikiran kritis
-kursus
kemahiran hidup

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(b)

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.
Memelihara suatu
masyarakat yang
berdisiplin

Persemakan
uniform semasa
pengajaran

Definisi profesional

Tokoh
Gilley dan
Eggland (1989)

Definisi
mendefinisikan profesion sebagai penguasaan sesautu bidang ilmu,
menjadi ahli sesuatu badan profesional dimana pengetahuan dan
kemahiran yang diperolehi dikehendaki masyarakat. Secara ringkas
definisi ini mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan tertentu dan
mengaplikasi kecekepan untuk kepentingan umum

Rumusan anda:
Professional merupakan satu peringkat di mana seseorang itu dapat menguasai
kemahiran dan ilmu intelek sehingga mampu membuat perkara yang memanfaatkan
masyarakat dan negara.

5.3

Ciri-ciri guru yang profesional


Pengetahuan

Keterampilan

Sahsiah

a) Mengamalkan pengajaran
elektif

a) Sentiasa menghayati nilai


murni, norma dan etika

a) Bepekerti mulia

b) Mendalami ilmu sabanyak


mungkin

b)
Menguasai
kemahiran
komunikasi dan interpesonal

b)Komited pada profesion

c) Pengamal ilmu dan

c) Menyanjung tinggi
menghargai warisan

c) Amanah dan dedikasi

mempraktikan
d)Peka
dengan
perkembangan murid

d) mempunyai pemikiran yang


positif dalam menjalankan tugas

&

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

5.2

Disiplin penting dalam melicinkan proses pengajaran


dan pembelajaran

d) Sifat sosial yang baik dan


murni

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.
e) Menguasai kemahiran ICT

e)

dalam

e)

f) Perancangan pengajaran

f) Sentiasa mengamalkan nilai


keguruan dan etika
g)

f)

5.4

g)

Kriteria profesion keguruan sebagai kerjaya profesional


Kriteria

Keterangan + contoh

Semangat
tingggi dalam
perkhidmatan

-guru sentiasa ghairah dan teruja untuk memberikan yang terbaik dalam
perkhidmatan

Pedagogik

menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik


atau kemampuan yang dimiliki oleh murid melalui berbagai cara. Cara
yang utama iaitu dengan memahami murid melalui perkembangan
kognitif murid, merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran
serta evaluasi hasil belajar sekaligus pengembangan murid.

Keperibadian

kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru profesional dengan


cara mencerminkan kepribadian yang baik pada diri sendiri, bersikap
bijaksana serta arif, bersikap dewasa dan berwibawa serta mempunyai
akhlak mulia untuk menjadi sauri teladan yang baik.

Profesional

unsur yang harus dimiliki oleh guru iaitu dengan cara menguasai materi
pembelajaran secara luas dan mendalam.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

g)

Berjiwa kental
menghadapi cabaran

Sosial

Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pendidik melalui cara yang
baik dalam berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga
kependidikan atau juga dengan orang tua peserta didik dan masyarakat
sekitar.

Pendengar yang
baik

Tidak memotong pembicaraan siswa, selalu mengadakan kontak mata,


menanyakan inti pertanyaan yang diajukan siswa.

Kreatif dan
menarik

5.5

Melakukan eksperimen metode mengajar, menggunakan produk


teknologi untuk mendukung dan meningkatkan kualiti pengajaran,
menggunakan contoh yang relevan, menarik, dan tidak monoton

Standard Guru Malaysia (SGM) dan analisis komponen standard.

STANDARD

Asas Penentuan
Standard &
Keperluan

Pengetahuan
kefahaman
Kemahiran teknik &
kaedah
Nilai profesional

&

Misi nasional
Falsafah pendidikan
kebangsaan
Falsafah pendidikan guru
Tatasusila profesion keguruan
Etika kerja Kementerian
Pelajaran Malaysia

kelayakan masuk program latihan


perguruan

Latihan, pentaksiran dan penilaian

kolaborasi

infrastruktur dan infrastruktur

jaminan kualiti

KEPERLUAN

Guru
Guru
Ungg
Ungg
ul
ul

Modal
Modal
Insan
Insan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.

Rajah 5.4: Komponen


Standard Guru Malaysia
(SGM)

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.

a) Pengetahuan
& kefahaman

b) Kemahiran
teknik &
kaedah

c) Nilai
profesional

Analisis

Contoh

Standard ini memperincikan kompetensi ilmu Menghadiri kursus


pengetahuan dan kefahaman tentang subjek yang
dapat
pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum dan meningkatkan diri
kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru.
Standard
ini
memperincikan
kompetensi Menggunakan alat
kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang bantu mengajar
patut dikuasai oleh seseorang guru.

Standard ini memperincikan kompetensi amalan Tidak melakukan


nilai profesionalisme keguruan berdasarkan perkara
yang
domain diri, profesion dan sosial yang patut ada memalukan diri
pada seseorang guru.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Komponen
Standard