Anda di halaman 1dari 8

GROUP: A

NAMA : NUR SYAFIQAH BINTI SURIANSHAH NO. MATRIK: D20151071488

UNIT REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA


9
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i. Menerangkan pola & orientasi reka bentuk kurikulum.
ii. Mengkategorikan 5 prinsip penyusunan kurikulum.
iii. Menganalisis model reka bentuk kurikulum Tyler

TUGASAN: Berdasarkan perkara- perkara berikut, huraikan prinsip reka bentuk

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


kurikulum kebangsaan di Malaysia.
a) reka bentuk b) model c) pola d) orientasi

9.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

Sukatan pelajaran
Orientasi Pola Reka
Bentuk Matlamat
Reka Bentuk
Kurikulum: pengajaran
Kurikulum:
Perancanga Rancangan
n pengajaran harian
pelajar
Proses Objektif/hasil
masyarak
at/
masalah Reka Bentuk Kurikulum
Nilai Kurikulum di sebagai
eklektik Malaysia wahana
penterjemahan

Penterjemahan
dan reka bentuk
kurikulum
kebangsaan di

Penterjemahan dan Asas


pentafsiran kurikulum pertimbangan
kebangsaan pembinaan
Peringkat
pelaksanaan

Amalan kurikulum
bilik darjah

Hasil pelaksanaan
kurikulum

1
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.1 Pengertian Reka Bentuk, Model dan Teori Kurikulum


i. Pengertian reka bentuk kurikulum.

Tokoh Pengertian Reka Bentuk Kurikulum


Merupakan satu model pendekatan teknikal saintifik yang terbaik
untuk menggariskan rasional bagi menyelidik masalah-masalah
Tyler (1950) kurikulum dan pengajaran.

Rumusan anda tentang pengertian reka bentuk kurikulum:


Kurikulum adalah satu reka bentuk ataupun perancangan sesebuah sekolah atau institusi
pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Berasal dari Bahasa Latin currere yang
bermaksud menjalankan tugas.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


ii. Pengertian model kurikulum

Tokoh Pengertian Model Kurikulum


- pendekatan induktif iaitu pendapat dan pandangan guru

Taba (1962) - fokus kepada inovasi dan kreativiti guru

Rumusan anda tentang model kurikulum:


Ia merupakan satu panduan untuk melaksanakan kurikulum yang baik di sekolah

iii. Pengertian teori kurikulum

Tokoh Pengertian Model Kurikulum


Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk
Inlow, G.M. (u.s) membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran yang telah
ditentukan

Rumusan anda tentang model kurikulum:

Tokoh merealisasikan segala objektifnya dimana ingin semua pelajar berjaya mendapat ilmu
pengetahuan yang secukupnya.

2
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.2 Analisis Orientasi & Pola Reka Bentuk Kurikulum.

i. Orientasi reka bentuk kurikulum.

i. Pusatan
Pelajar

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


iv) Eklektik

ii. Pusatan
Masyarakat/ iii. Pusatan
Masalah Akademik

Orientasi Reka Penjelasan Contoh


Bentuk Kurikulum
- berdasarkan kepada pendekatan semula jadi Humanistik
pelajar ketika belajar pembinaan insan
i. Pusat pelajar
- mengganggap pemikiran pelajar akan
berkembang jika mereka diberi peluang untuk
belajar berlandaskan kegemaran dan
keperluan pelajar.
- berdasarkan kepada kesejahteraan Keupayaan
ii. pusat masyarakat menyelesaikan
masyarakat/ - pengajaran menggunakan pendekatan masalah
masalah penyelesaian masalah
- berasaskan pemikiran bahawa manusia
sebagai makhluk sosial yang perlu hidup
bersama dan ada konflik.
- berpaksikan ilmu dan nilai serta warisan Berketerampilan
ii. Pusat akademik budaya dan bersahsiah
- berorientasikan kepada subjek dan
pengetahuan
- fokus kepada pengetahuan bagi
membangunkan intelek.
- mempunyai semua orientasi reka bentuk Berilmu dan
iv. Eklektif kurikulum pemikiran jauh
- gabungan lebih dari satu pola dan orientasi serta matang
kurikulum

3
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

ii. Pola reka bentuk kurikulum

KURIKULUM iv. HASIL

iii. PROSES

ii. OBJEKTIF

i. PERANCANGAN

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Pola Reka Bentuk
Penjelasan Contoh
Kurikulum
- sebelum dilaksanakan perlu difikir terlebih - guru perlu bersedia
i. Kurikulum
dahulu - apa yang diajar
sebagai
- matlamat yang ingin dicapai - pembinaan sekolah,
perancangan
- pentadbiran organisasi perpustakaan, bilik
- kandungan pengajaran yang ingin dicurahkan belajar
kepada pelajar
- infrastruktur
- tenaga sumber manusia
ii. Kurikulum - eksplisif - murid boleh
sebagai (yang khusus boleh diukur dengan tepat) menamakan 14 buah
objektif negara dengan betul.

iii. Kurikulum - panduan sukatan pelajaran - dokumen


sebagai proses - rancangan tahunan - panduan guru
- RPH yang lebih komprehensif bagi mencapai mengajar
objektif - Standard prestasi
- Rancang apa yang
mahu di ajar dalam
masa setahun
iv. Kurikulum - insani seimbang dan harmoni - pelajar cemerlang
hasil/ out come - warganegara yang bail dalam semua aspek
kehidupan

4
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.3 Prinsip Organisasi/Penyusunan Kurikulum

Dimensi Menegak

i. Turutan

ii. kesinambungan

Dimensi Mendatar

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


iii. Integrasi iv. skop v. imbangan

Prinsip Keterangan Contoh


Pembelajaran hendaklah berterusan dan Timbunan-
berturutan dengan berdasarkan pengalaman lalu, tambahan ilmu
i. Tuturan supaya pelajar berpeluang mempelajari sesuatu
dengan lebih luas dan mendalam.

Merupakan pemeringkatan ilmu, kemahiran dan Pemeringkatan


nilai yang perlu dikuasai oleh murid-murid ilmu
ii. kesinambungan sejajar dengan pertumbuhan fizikal dan
perkembangan mental seiring dengan
peningkatan usia mereka.

Menetapkan agar pengalaman pembelajaran Pengalaman


dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran
iii. Integrasi pembelajaran lebih bermakna dan menyeluruh

Berkaitan dengan tahap pendidikan yang Pendidikan dan


membolehkan setiap pelajar menguasai kognitif
iv. skop kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan
kognitif.

Merujuk kepada kadar agihan, kepadatan muatan Agihan


dan kesesuaian kandungan dengan masa kesepadanan
pembelajaran yang diperuntukkan kepada kepadatan
v. imbangan pelajar-pelajar untuk menguasainya. kandungan

5
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.4. Model Kurikulum Rasional oleh Tyler (1949)

i. 4 langkah/ persoalan Komponen


a) menentukan matlamat dan objektif OBJEKTIF

b) memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan KANDUNGAN


pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif

c) pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran PENYUSUNAN


perlu disusun secara sistematik PENGALAMAN

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


d) hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi
menentukan pencapaian objektif PENILAIAN

ii. Penjelasan Model Kurikulum Tyler

Komponen Penjelasan Contoh


Objektif - Apakah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Di sekolah, mengajar
institusi pendidikan? murid mengikut tahap
- tujuan pendidikan: kemampuan mereka
1. Merujuk kepada objektif atau hasil pembelajaran.
2. berdasarkan keperluan murid
3. bidang mata pelajaran

Kandungan - apakah pengalaman pendidikan yang boleh dibekalkan Pengalaman


atau disediakan bagi mencapai tujuan pendidikan tersebut? pendidikan:
Spesifik
Bersifat eksplisit
Boleh diukur
Berdasarkan
pengetahuan sedia
ada murid
Kaedah/ - bagaimanakah pengalaman pendidikan yang telah Melibatkan pemilihan
Penyusunan dikenalpasti diuruskan dengan berkesan? isi kandungan dan
Pengalaman pengalaman
pembelajaran yang
sejajar dengan tujuan
pendidikan
Penilaian - bagaimanakah pencapaian objektif dapat ditentukan? Pertimbangan
diberikan kepada:
Bentuk formatif/
sumatif
Model penilaian

6
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

yang digunakan
9.5 Pengalaman Pembelajaran Menurut Tyler

i. Apakah pengertian pengalaman pembelajaran?

- dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan dalam perkembangan
kurikulum.

ii. Apakah ciri-ciri pengalaman pembelajaran?

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


- terdapat empat soalan asas yang perlu dijawab

- melibatkan empat langkah melibatkan komponen matlamat, kandungan, kaedah


dan penilaian

iii. Bagaimanakah pelaksanaan pengalaman pembelajaran?

1. menentukan matlamat dan objektif yang ingin dicapai


2. perancangan kurikulum perlu memilih subjek, kandungan atau pengalaman
3. kandungan perlu disusun dengan teliti
4. menentukan kaedah penilaian yang boleh digunakan

iv. Apakah kesan pelaksanaan pengalaman pembelajaran?

- pelajar dapat mengaplikasikan sesuatu pengalaman dalam proses pengajaran dan


pembelajaran
- pelajar lebih mudah faham akan sesuatu pembelajaran berdasarkan sesuatu
pengalaman
- sesuatu pembelajaran tidak akan mudah lupa kerana terdedah dengan proses
pengalaman pembelajaran

7
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.6 Huraian Kurikulum Kebangsaan Berasaskan Prinsip Organisasi


Kurikulum
PERANCANGAN PELAKSANAAN PENILAIAN
KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM

Menetapkan Peringkat Pusat. Menilai keberkesanan


Falsafah, Visi dan Peringkat Negeri. kurikulum yang dilaksana.
Misi. Peringkat Daerah.
Menentukan Peringkat Sekolah
matlamat dan Peringkat Bilik Darjah Maklumbalas
objektif.
Mengorganisasikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Reka bentuk semula.
kurikulum.
Penambahbaikan

Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan falsafah visi dan misi


pendidikan di Malaysia untuk digariskan dalam kurikulum di negara kita ini.
Perancangan kurikulum melibatkan penetapan matlamat dan objektif
pelaksanaan kurikulum di peringkat sekolah.

Pelaksanaan kurikulum di Malaysia secara berperingkat bermula daripada


peringkat pusat, dan diteruskan ke peringkat negeri, daerah, sekolah dan
peringkat bilik darjah. Pendekatan pelbagai dilakukan di setiap peringkat ini.

Kurikulum yang dilaksanakan perlu dibuat penilaian untuk mengetahui


keberkesanan kurikulum tersebut. Ia melibatkan maklum balas sama ada
daripada pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran ataupun
masyarakat lain. Melalui penilaian akan dapat membuat penambahbaikan akan
kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah.