Anda di halaman 1dari 12

SUUT

UNIVERSITI PENOIOIKAN SULTAN lORIS

PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 1 SESI 2015/2016

KOD : HNF3012 KURSUS :FALSAFAHILMU

TARIKH : 0 9 JAN 2016 MASA : 1 JAM 30 MINIT

ARAHAN
1. Kertas soalan ini mengandungi EMPAT PULUH (40) soalan objektif.

2. Jawab SEMUA soalan pada kertas OMR yang disediakan.

3. Pastikan borang OMR DIHITAMKAN dengan JELAS sebelum menghantar kertas jawapan.

4. Anda DlLARANG membawa kertas soalan ini keluar dari dewan/bilik peperiksaan.

5. Kertas soalan akan DIPUNGUT selepas peperiksaan tamat.

Kertas soalan ini mengandungi 12 mukasurat termasuk muka hadapan

I--------------------------------
PROGRAM: ---------------------

TAHUN: KUMPULAN KULIAH : _

NO. PENDAFTARAN: ---------

NO.KADPENGENALAN:I___
PENSyARAH: _

TIDAK DIBENARKAN MEMBUKA SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

SULIT
2

Arahan : Jawab SEMUA soalan. (40 markah)

1. Berikut merupakan tokoh-tokoh terawal dalam falsafah ilmu, KECUALI

A. Plato
B. Aristotle
C. Phytagoras
D. Isaac Newton

Soalan no. 2 adalah berdasarkan penyataan di bawah.

Malik adalah seorang saintis yang sentiasa berfikir tentang penyelesaian


masalah yang timbul dalam kehidupan seharian masyarakatnya, dan sering kali
berjaya menyelesaikannya dengan melakukan kajian dan eksperimen untuk
tujuan tersebut

2. Berdasarkan penyataan di atas, Malik boleh dianggap memiliki ciri-ciri berikut;

I. Malik memiliki pemikiran falsafah.


II. Malik bersifat spekulatif dalam kerjayanya.
III. Malik seorang ahli sains yang objektif.
IV. Malik seorang yang mementingkan bukti dan kaedah yang empirikal dalam
kajiannya.

A. I dan II sahaja.
B. II dan IV sahaja.
C. III dan IV sahaja.
D. I dan III sahaja.

3. Berikut adalah penyataan yang BENAR berkaitan sejarah perkembangan


falsafah ilmu, KECUALI

A. Tradisi falsafah sejarah Barat paling banyak mempengaruhi perkembangan


i1mu falsafah.
B. Tradisi falsafah sejarah India dan China lebih menitikberatkan rnasalah
masalah keagamaan dan etika.
C. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak lahir pemikiran berkaitan
falsafah.
D. Pemikiran falsafah yang timbul pada abad ke-20 lebih ketara perbezaannya
antara satu dengan yang lain.

[Lihat Sebe/ah
3

4. Penyataan di bawah adalah BENAR dalam memberikan gambaran umum

tentang falsafah ilrnu,

I. Kebenaran mutlak adalah sesuatu yang bersifat relatif.


II. Sesuatu perkara itu dianggap ilrnu apabila ia bersifat benar dan memberi
makna kepada pemiliknya.
III. IImu adalah sesuatu yang dimiliki melalui pancaindera dan akal yang
rasional.
IV. Tidak semua masalah dapat dijawab oleh ilmu kerana keterbatasannya
dalam subjek, objek dan rnetodologi.

A. II dan III
sahaja.
B. I dan II
sahaja.
C. III dan IV sahaja.
D. II dan IV sahaja.

5. Perkara asas dalam perbahasan ilrnu falsafah adalah seperti berikut KECUALI

A. Ontologi
B. Fenomenologi
C. Aksiologi
D. Epistimologi

Soalan no. 6 merujuk kepada rajah di bawah.

"Science without religion is lame, religion without science is blind"


(Albert Einstein)

6. Kenyataan di atas merujuk kepada

A. falsafah berada
pada kedudukan antara sains dan agama.
B. sains dan agama adalah dua entiti yang berbeza.
C. hubungan antara sains dan agama menyempumakan kehidupan.
D. hubungan rapatantara sains dan agama menyelesaikan persoalan tentang
kemanusiaan dan kebenaran secara keseluruhan.

7. Penyataan berikut adalah BENAR tentang sejarah perkembangan falsafah,


KECUAU

A. falsafah India tidakterpisah dari agama.


B. matlamat terakhir ilmu dalam falsafah China adalah logik dan metafizik.
C. falsafah Yunani adalah falsafah tertua yang dapat dikesan oleh manusia.
D. penurunan AI-Quran membentuk pemikiran dan pandangan alam yang baru
tentang kehidupan.

[Lihat Sebelah
4

8. Berikut adalah penyataan seorang pendidik yang memiliki pemikiran falsafah

I. Mementingkan aspekamalan dan teori.


II. Berfikir secara kritis masalah yang
dihadapinya dalam pengajaran.
III. Menumpukan perhatian kepada tugasan dan rutin kebiasaan sahaja.
IV. Sentiasa berlapang dada dalam menghadapi permasalahan para pelajar dan
melihatnya secara bersepadu.

A. I, III, dan IV sahaja.


B. I, II, dan III sahaja.
C. I, II, dan IV sahaja.
D. II, Ill, dan IV sahaja.

9. Berikut adalah penyataan yang benar tentang fungsi falsafah iaitu

I. Sebagai alat
mencari kebenaran.
II. Memberikan ajaran tentang etika yang berguna dalam kehidupan.
III. Menambahkan kekeliruan dalam menilai maklumat yang diterima.
IV. Memberikan ajaran pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan
pandangan dunia.

A. I, II, dan IV sahaja.


B. I, II, dan III sahaja.
C. II, III, dan IV sahaja.
D. I, III, dan IV sahaja.

10. Pilih penyataan yang BENAR tentang sumber-sumber ilmu.

I. Wahyu ialah ilham yang datang kepada manusia dan ia bersifat taufiqiy
(relatif).
II. Intuisi hadir secara tiba-tiba dan tidak dapat diramal.
III. Kemampuan akal dalam melihat hakikat sesuatu dianggap paling penting
dalam menerima sesuatu sebagai i1mu atau kebenaran .

IV. Aliran empiris berkait rapat dengan pengalaman pancaindera dan bukan
melalui pemikiran yang rasional.

A. I, II, III dan IV sahaja.


B. II, III dan IV sahaja.
C. I, II dan III sahaja.
D. I, III dan IV sahaja.

11. Penyataan berikut adalah BENAR tentang hukum ilmiah

A. memberi ramalan tetapi tidak memberi penjelasan.


B. merupakan satu set hujah yang terdiri daripada konsep-konsep yang saling
berhubungan.
C. mampu menjelaskan pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dan
bagaimana ia berhubung.
D. pernyataan dalam bentuk sementara yang harus dibuktikan kebenarannya.
terhadap suatu masalah yang dirumuskan.

[Lihat Sebe/ah
5

Soalan 12 merujuk kepada rajah di bawah.

12. Penyataan yang tepat menjelaskan rajah di atas adalah

A. menggambarkan sebuah aksi.


B. diterima
secara benar dan bersifat sejagat.

C. menjelaskan pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dan bagaimana ia


berhubung.
D. penyataan dalam bentuk sementara yang harus dibuktikan kebenarannya
terhadap suatu masalah yang dirumuskan.

13. Berikut merupakan penyataan tentang ontologi ilmu KECUALI

A. berupaya mencari inti bagi setiap kenyataan.


B. membahaskan tentang ruang lingkup ilmu sahaja.
C. mempunyai kaedah dan metodologi serta bersifat radikal.
D. teori yang membicarakan hakikat sesuatu yang dikatakan ada.

Soalan 14 merujuk kepada rajah di bawah.

14. Rajah di atas merujuk kepada klasifikasi ilmu yang digariskan oleh

A. AI-Farabi.
B. Ibnu Sina.
C. AI-Khindi.
D. Al-Ghazali.

[Lihat Sebe/ah
6

Soalan 15 merujuk kepada rajah di bawah.

Masalah yang dikaji hanya kepada perkara yang


berada pada ruang jangkauan pengalaman man usia.

15. Penyataan di atas adalah berkaitan dengan ruanq lingkup ilmu yang disandarkan
kepada

A. falsafah ilmu islam.


B. falsafah ilmu timur.
C. mazhab empirisisme.
D. mazhab rasionalisme.

Soalan 16 merujuk kepada rajah di bawah.

1. Alam semesta bergerak mengikut hukum tetap dan tidak


berubah untuk selamanya (deterministic).

2. Tuhan diandaikan
sebagai tukang pertama yang
menggerakkan alam seperti mesin dan kemudian
membiarkannya bergerak sendiri tanpa campur tangan.

16. Penyataan di atas merujuk kepada pendapat seorang tokoh yang beraliran

A. monoisme.
B. naturalism.
C. empirisisme.
D. rasionalisme.

Soalan 17 merujuk kepada rajah di bawah.

Pemerhatian Paten Pembentukan

+1 .
1+.___ T_e_n_ta_ti_f_---'
_
_ __
Hipotesis Teori

17. Rajah di atas menunjukkan salah satu kaedah yang digunakan untuk sebuah
penjelasan saintifik iaitu

A. penjelasan idiografik.
B. penjelasan nomotetik.
C. penjelasan nomologi-deduktif.
D. penjelasan nomologi-induktif.

[Lihat Sebe/ah
7

Soalan 18 merujuk kepada rajah di bawah.

'Penduduk Kuala Besut, T erengganu dikatakan


mempunyai pertalian yang lebih dengan
rapat
masyarakat di negeri Kelantan berbanding
dengan
masyarakat di negeri Terengganu sendiri. Terdapat
beberapa persoalan menarik di sebalik pertalian yang
unik ini yang masih memerlukan kajian dan penjelasan.'

18. Penyataan di atas merupakan suatu fenomena yang perlu dijelaskan dengan
menggunakan

A. Prinsip saintifik dan penjelasan fungsional.


B. Prinsip humanistik dan penjelasan fungsional.
C. Prinsip saintifik dan penjelasan genetik/sejarah.
D. Prinsip humanistik dan penjelasan nomologi-induktif.

19. Penyataan yang SALAH tentang kaedah induktif adalah

A. la merupakan penelitian bagi mencari hukum yang umum.


B. ia merupakan kaedah yang digunakan oleh positivisme sahaja.
C. ia tidak memerlukan deduktif kerana alam mempunyai keseragaman.
D. ia merupakan kaedah yang digunakan oleh positivisme dan rasionalisme.

20. Penyataan berikut adalah BENAR tentang penjelasan fungsional humanistik.

A. Merupakan penjelasan 'teleological'.


B. Menolak adanya pencipta yang bijak.
C. Prinsip penjelasan lebih tertumpu kepada sebab dan akibat.
D. Mencari fungsi dan tujuan tertentu dalam sesuatu fenomena khususnya
dalam bidang saintifik dan sains tabii.

21. Penyataan yang BENAR tentang peringkat proses induktif adalah

A. Pemerhatian, hlpotesis, teori dan hukum.


B. Hipotesis, teori, hukum dan pemerhatian.
C. Hukum, hipotesis, pemerhatian dan teori.
D. Hipotesis, pemerhatian, hukum dan teori.

[Lihat SebeJah
8

22. Berikut adalah pemyataan yang BENAR tentang masyarakat yang hormat dan
kritis terhadap ilmu KECUALI

A. menghormati mereka yang telah mengasas dan mengembangkan ilmu pada


zaman

B. sentiasa memperjuangkan pandangan dan pendapat golongan yang sealiran


dan
semazhab dengannya.
C. mampu mengkritik kesilapan dan kesalahan golongan terdahulu walaupun
melibatkan gurunya sendiri.
D. menyesuaikan pandangan dan pendapat yang pernah diutarakan oleh
cendekiawan
sebelum mereka dengan keadaan semasa walaupun ia bertentangan
dengan pandangan dan pendapat asal berkenaan.

23. Aksiologi merupakan aspek dalam falsafah ilmu merujuk kepada

A. Teori IImu
B. Teori Nilai
C. Teori Moral
D. Teori Kewujudan

24. Penyataan berikut adalah BENAR mengenai prinsip holistik.

I. Merupakan hukum sebab-akibat bersifat mutlak dan aktif dengan sendiri.


II. Mengiktiraf kuasa Tuhan sebagai Penguasa dan Pentadbir sebenar alam
semulajadi.
III. Suatu pandangan semesta (world view) bersepadu merangkumi persoalan
agama dan dunia.
IV. Melihat kuasa Allah bersifat mutlak, namun manusia diberikan kebebasan
kemahuan dan boleh memilih dalam ruang lingkup dan batas-batas tertentu.

A. I, II dan III sahaja.


B. I, II dan IV sahaja.
C. I, III dan IV sahaja.
D. II, III dan IV sahaja.

Soalan 25 merujuk kepada rajah di bawah.

Suatu pernyataan dianggap benar bila ia bersifat


konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya
yang dianggap benar adalah merujuk kepada teori
kebenaran

25. Penyataan di atas adalah merujuk kepada

A. Koheren
B. Koresponden
C. Pragmatik
D. Dogmatik

[Lihat Sebelah
9

26. Berikut adalah kelemahan rasionalisme KECUAU

A. cenderung kepada relativisme pengetahuan.


B. cenderung mementingkan subjek daripada objek.
C. manusia menggunakan akal secara optimum bagi mengembangkan ilmu
pengetahuan.
D. kurang penumpuan terhadap pengalaman atau pengamatan untuk mendapat
kebenaran.

27. Berikut merupakan kelemahan aliran Empirisisme KECUALI

A. Empirisisme menumpukan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.


B. Pengetahuan berasaskan pengalaman semata-mata dapat dipertikaikan
melalui penaakulan akal.
C. Keupayaan aliran ini dalam membuat hubungan antara pelbagai fakta yang
diperolehi adalah meragukan.
D. Empirisisme mempunyai kaedah penyusunan pengetahuan yang tidak

meyakinkan dan boleh dipersoalkan.

28. Tokoh falsafah awal yang menggelarkan diri sebagai pencinta kebijaksanaan
(lover of wisdom) ialah

A. Plato
B. Aristotle
C. Phytagoras
D. Augustus Comte.

29. Penyataan berikut adalah BENAR tentang ilmu moden KECUAU

I. IImu moden dipengaruhi pemikiran politik


Ii. ilmu moden dipengaruhi pandangan keagamaan
III. IImu moden dipengaruhi pandangan kebudayaan
IV. IImu mod en dipengaruhi oleh tokoh yang terkenal

A. I dan IV sahaja.
B. I, II dan III sahaja.
C. III dan IV sahaja.
D. II dan III sahaja.

30. Gagasan lslarnisasi IImu yang pertama dalam sejarah telah dikemukakan

A. di Akademi Islam di
Cambridge.
B. Persidangan Dunia Pendidikan Islam di Pakistan.
di
C. di Persidangan Sedunia mengenai Pendidikan Islam di Makkah.
D. di Institut Pemikiran Islam dan Peradaban Antarabangsa (ISTAC), Kuala

Lumpur.

[Lihat Sebe/ah
10

Soalan 31. merujuk kepada rajah di bawah.

Aliran yang percaya bahawa sumber


yang asal itu adalah bahan dan ia
bukannya rohani.

31. Penyataan di atas merujuk kepada salah satu aliran dalam ontologi iaitu

A. Monisme
B. Dualisme.
C. Idealisme.
D. Materialisme.

32. Penyataan berikut adalah BENAR tentang aliran mazhab rasionalisme.

A. Hanya berasaskan fakta yang boleh ditanggapi oleh pancaindera.


B. Hanya memfokuskan kepada kaedah dan bukan pada hasil tertentu.
C. Tidak menitikberatkan pengalaman manusia untuk memahami hakikat
kewujudan.
D. Menumpukan perhatian kepada prinsip kekal yang diperolehi melalui akal
rasional atau agama.

33. Penyataan yang berikut adalah BENAR tentang i1mu

A. IImu berbeza
dengan fakta, pandangan dan pengetahuan
B. Pengetahuan di perolehi melalui sumber pancaindera dan ilham.
C. Maklumat ialah sebarang perkara yang diketahui tentang sesuatu objek.
D. Pendapat adalah hujah seseorang yang tidak boleh di pertikai oleh orang
lain.

34. Aliran yang sering mempertanyakan atau sikap ketidakpercayaan adalah


merujuk kepada

A. Hedonisme
B. Skeptisisme
C. Empirisisme
D. Rasionalisme

[Lihat Sebe/ah
11

So alan 35 merujuk kepada rajah di bawah

PILI HAN AGAMA FA LSAFAH


1 Agama adalah unsur mutlak Falsafah adalah salah satu unsur

kebudayaan
2 Agama mendahulukan Falsafah mempercayai
kepercayaan sepenuhnya kekuatan daya
pemikiran
3 Semua agama adalah ciptaan Falsafah adalah sumber i1mu yang
Tuhan mutlak

4 Agama berpaksikan kebenaran Falsafah mengiktifaf dogma


hakiki agama sebagai penyataan
kebenaran

35. Penyataan yang TIDAK BENAR tentang hubungan agama dan falsafah adalah

A. 1
B. 2
C. 3
0.4

36. Mata yang melihat pensil dalam keadaan bengkok di dalam air sedangkan ianya
lurus adalah merujuk keterbatasan salah satu sumber ilmu iaitu:

A. Akal
B. Intuisi
C. Wahyu
D. Pancaindera

37. Cabang falsafah yang menbincangkan hakikat, sumber, asal usul, proses, batas
batas, sifat dan metoode ilmu adalah merujuk kepada:

A. Aksiologi
B. Ontologi
C. Sosiologi
D. Epistemologi

38. Pilih penyataan yang TIDAK BENAR tentang falsafah dan agama

A. Kebenaran ilmu pengetahuan adalah melalui penyelidikan.


B. Falsafah berada pada kedudukan lebih tinggi dari keoenaran agama.
C. Falsafah dan agama sama mencari kebenaran tentang alam manusia dan ,

Tuhan
D. Kebenaran falsafah adalah melalui penerokaan akal budi secara integral
dan universal.

[Lihat Sebelah
12

Soalan 39 merujuk kepada rajah di bawah

"Islamisasi IImu ialahpembebasan manusia dan tahyut, metos,


animis, kebangsaan dan kebudayaan dan selepas itu
pembebasan akal dari sekularisma"

39. Penyataan di atas merujuk kepada definisi Islamisasi IImu oleh salah seorang
tokoh iaitu:

A. AI-Faruqi
B. Noor Hisyam Nawi
C. Hasan Langgulung
D. Syed Mohammad Naquib AI-Atas

40. Pilih penyataan yang TIDAK BENAR tentang kesepaduan antara ilmu agama
dan ilmu sains

A. IImu agama dikenali sebagai ilmu aqli dan ilmu sains dikenali sebagai ilmu
naqli
8. Pemisahan ilmu dan agama disebabkan berlakunya dualisme dalam
pendidikan
C. Terdapat garis pemisah antara ilmu dan agama sama ada secara jelas atau

tersembunyi
D. Fahaman sekularisme telah menyebabkan berlakunya pemisahan antara
ilmu dan agama.

SOALAN TAMAT