Anda di halaman 1dari 24

BORANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

1) CALON NO. KAD PENGENALAN NAMA JAWATAN GRED 2) PENILAI NO. KAD PENGENALAN NAMA JAWATAN GRED : : : : : : : :

KOD & NAMA SEKOLAH PPD

: :

BIL D1 D1 NILAI PROFESIONAL E1 A1.1 PROFESIONAL

KRITERIA

ARAS PENILAIAN

AMALAN PROFESIONAL

A1.2

HUBUNGAN DENGAN MURID

E2 A2.1

SAHSIAH

MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A2.2

KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3

KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI

A2.4

BUDAYA KERJA SEPASUKAN

A2.5

BERFOKUSKAN PELANGGAN

A2.1

KEPANTASAN BERTINDAK

A2.2

KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI

A2.3

BUDAYA KERJA SEPASUKAN

A2.4

BERFOKUSKAN PELANGGAN

E3

POTENSI

A3.1

KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN

A3.2

PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN

A3.3

KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN

A3.4

PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF

A3.2

MENGURUS PERUBAHAN

A3.3

PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF

E4

KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1

DASAR-DASAR KERAJAAN

A4.2

PERATURAN DAN PEKELILING

A4.3

PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS

A4.4

PENGETAHUAN PENTAKSIRAN

D2 D2 PENGURUSAN AKTIVITI E1 A1.1 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH

AKTIVITI KOKURIKULUM/SUKAN

E2 A2.1

TUGASAN KHAS TUGASAN KHAS 4 3 2 1

D3 D3 SUMBANGAN E1 SUMBANGAN

A1.1

BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING)

A1.2

SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL

D4 D4 KEMAHIRAN E1 A1.1 A1.2 E2 A2.1 PERANCANGAN PdP PENGETAHUAN PERANCANGAN PERLAKSANAAN PdP PENYAMPAIAN 4 3 2 1 4 4 3 3 2 2 1 1

A2.2

PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN

A2.2

PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN

A2.3

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

A2.4 E3

TEKNIK PENYOALAN PENTAKSIRAN PdP

A3.1

PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID

A3.2

PENTAKSIRAN PRESTASI MURID

E1

PERANCANGAN

A1.1

MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MURID

A1.1

PERANCANGAN DAN HALA TUJU

A1.2

MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

E2

PELAKSANAAN

A2.1

PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

A2.2

PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING

A2.5

LAPORAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN DAN DOKUMENTASI PROGRAM B & K

A2.3

PENGENDALIAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN

A2.6

MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN, PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN SAHSIAH DIRI MURID

A2.4

PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS DISIPLIN

A2.7

PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA & PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

E3

PENTAKSIRAN

A3.1

KHIDMAT PELANGGAN

A3.2

PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK

A3.3

MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN

A3.4

PENGANALISISAN DAN PENILAIAN

E1

PERANCANGAN

PERANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN

E2 A2.1

PELAKSANAAN PENGURUSAN LATIHAN 4 3 2 1

A2.3

PENGGUNAAN SUMBER / PERALATAN

A2.2

PENGENDALIAN SESI LATIHAN

A2.4

KOMUNIKASI BERKESAN SESI LATIHAN

A2.5

LAPORAN SESI LATIHAN DAN PERTANDINGAN

E3

PENTAKSIRAN

A3.1

PENGANALISISAN PRORAM PEMBANGUNAN MURID

A1.2

PENILAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN MURID

D5 D5 KEBERHASILAN MURID E1 A1.1 PEMBELAJARAN MURID

PENINGKATAN PEMBELAJARAN

A1.2 E2 A2.1

PENCAPAIAN AKADEMIK KOKURIKULUM

PENGLIBATAN KOKURIKULUM

A2.2

PENCAPAIAN KOKURIKULUM

E3 A3.1

SAHSIAH

KESEDARAN INTRAPERSONAL

A3.2

KESEDARAN INTERPERSONAL

E3 A3.1

KHIDMAT KAUNSELING

KAUNSELING KELOMPOK

A3.2 E5 A2.1

KAUNSELING INDIVIDU JURULATIH PENCAPAIAN INDIVIDU

A2.2

PENCAPAIAN PASUKAN

A2.2 E2 A2.1

PENCAPAIAN PASUKAN SAHSIAH

KESEDARAN INTRAPERSONAL

A2.2

KESEDARAN INTERPERSONAL

E1 A1.1

SAHSIAH

KESEDARAN INTRAPERSONAL

A1.2

KESEDARAN INTERPERSONAL

E1 A1.1

KOKURIKULUM

PENGLIBATAN KOKURIKULUM

A1.2

PENCAPAIAN KOKURIKULUM

D6 D2 HUBUNGAN LUAR E1 HUBUNGAN LUAR

A1.1

HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERKEPENTINGAN ATAU PIHAK LUAR

A1.2

MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN ATAU PIHAK LUAR

D7 D3 SUMBANGAN E1 A1.1 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL

A1.2

SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI

D8 D4 KEMAHIRAN E1 A1.1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A1.2

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN

A1.3

PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN

A1.4

PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

A1.5

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

E2

PENGURUSAN

A2.1

BERFOKUSKAN KURIKULUM/HEM/KOKURIKULUM/GPK PETANG/SENI/SUKAN/PENDIDIKAN KHAS/TINGKATAN T6

A2.2

HAL EHWAL MURID (HEM)

A2.3

KEWANGAN

A2.4

PEMBANGUNAN FIZIKAL

A2.5 A2.6 E3 A3.1

SUMBER MANUSIA MAKLUMAT KEPIMPINAN ORGANISASI

4 4

3 3

2 2

1 1

PENGURUSAN ORGANISASI

A3.2

PROAKTIF DALAM TINDAKAN

A3.3

BIMBINGAN DAN PEMENTORAN

A3.4

MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN

E4

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

A1.1

PENGUASAAN TMK DALAM PENGURUSAN

D9 D5 KEBERHASILAN SEKOLAH E1 A1.2 KURIKULUM PEPERIKSAAN 4 3 2 1

A1.3

MURID GAGAL SATU MATA PELAJARAN

E2 A2.1

KOKURIKULUM

SUKAN DAN PERMAINAN

A2.2

KO-AKADEMIK

A2.3 E3 A3.1

UNIT BERUNIFORM HAL EHWAL MURID DISIPLIN MURID

A3.2 E4 A4.1 E5 A1.1 A1.2

KEHADIRAN MURID GURU (EMIS) KEHADIRAN KEBERHASILAN GPK INDIVIDU BERPASUKAN

4 4

3 3

2 2

1 1

A1.3

BALAPAN DAN PADANG

A1.1

PENILAIAN DALAMAN

A1.2

PEPERIKSAAN

A1.3

MURID GAGAL SATU MATA PELAJARAN

A1.1 A1.2

DISIPLIN MURID KEHADIRAN MURID

4 4

3 3

2 2

1 1

A1.3

SAHSIAH/SIKAP DAN PERLAKUAN/PERLAKUAN POSITIF

A1.1

SUKAN DAN PERMAINAN

A1.2

KO-AKADEMIK

A1.3

UNIT BERUNIFORM

A1.1

KURIKULUM (PENILAIAN DALAMAN)

A1.2

HAL EHWAL MURID (KEHADIRAN MURID)

A1.2

HAL EHWAL MURID (KEHADIRAN MURID)

A1.3 A1.1 A1.1

KOKURIKULUM PEPERIKSAAN ALAT MUZIK

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

A1.2

TANPA ALAT MUZIK

A1.3 E6 A1.1

SENI HALUS GURU KEHADIRAN GURU

KAH PADU NDIDIKAN (PBPPP)

KAEDAH PENILAIAN

Anda mungkin juga menyukai