Anda di halaman 1dari 4

Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT )

Hari /Bulan : Disember 2013 - Januari Februari 2014 : PEMBAHAGIAN BUKU TEKS : Semua Guru Kelas dan murid : Bilik BOSS : : Guru!guru SPBT "an Guru Kelas

Nama Program/Aktiviti Peserta Tempat Kos K pelaksana

Pengagihan Buku %ingka an 1

eks dan Buku !k i"i i

ke#ada semua #ela$ar

&2014'dika(al )leh guru kelas* Pengagihan Buku eks ke#ada semua murid %ingka an 2' 3' 4 dan + dika(al )leh guru kelas masing-masing*

# Ke$a%aan / Kegagalan &Se'a'(: Pr)gram ber$alan dengan lan,ar'ke#erluan buku eks men,uku#i un uk semua murid*

Gam'ar

Hari /Bulan

: Disember 2013 - Januari Februari 2014 : TAK)IMAT PEN AGAAN BUKU TEKS : Semua -urid : %a#ak Perhim#unan&Kelas : : Pen%elaras SPBT

Nama Program/Aktiviti Peserta Tempat Kos K pelaksana

Pen.elaras BOSS memberi aklima ke#ada semua murid mengenai #en$agaan buku-buku eks .ang elah diagihkan* -enanda angani Sura !kuan Penerimaan Buku %eks # Ke$a%aan / Kegagalan &Se'a'(: -asih memerlukan #enambahbaikan un uk se erusn.a Gam'ar : ahun

/!01 & B23!4 P0OG0!%6-P!%

5 !#ril

5 KEMPEN SA*ANGI BUKU TEKS 5 S6KO3!/

P64G31B!%!4 5 Semua guru dan murid murid P63!KS!4!!4 5 %idak dilaksanakan un uk ahun ini'akan diba(a ke #eran,angan ak i"i i SPB% ahun se erusn.a*

/!01 & B23!4 P0OG0!%6-P!%

5 -ei

5 KE+E,IAAN BI)IK B-SS 5 BOSS

P64G31B!%!4 5 !JK BOSS P63!KS!4!!4 5 -engemaskinikan buku-buku dia as rak ser a melakukan #r)ses #elu#usan* -enghias&mengemas BOSS dengan ban uan murid-murid %ahun 7 #ada (ak u #e ang* -elabel rak-rak buku dengan menggan ikan label-label .ang elah r)sak* -emas ikan BOSS keliha an menarik',eria dan k)ndusi8*

P63!KS!4!!4 5 Kurang berkesan dan #erlu ke#ada #enambahbaikan bagi ahun .ang se erusn.a*

/!01 & B23!4 P0OG0!%6-P!%

5 4)"ember 5 PEMU)ANGAN .AN PENGAGIHAN BUKU TEKS

5 BOSS 5 Semua guru kelas dan murid murid

P64G31B!%!4 P64G64D!31!4 5 -

Pemulangan buku eks #ada minggu kedua se,ara ber#eringka se#er imana $adual .ang diedarkan ke#ada semua kelas dan ibuba#a* Pengagihan buku eks #ada minggu erakhir sebelum ,u i #ersek)lahan akhir ahun* Dika(al )leh semua guru kelas*

P63!KS!4!!4 5

D1S6D1!K!4 O36/' 999999999999999* & HASNI.A BT A/ANG0MAHMU.( Pen%elaras B-SS1 SK Seri )angkap2