Anda di halaman 1dari 2

Nama: ..

Alamat : ..........
.
Tarikh : ..........
Ketua Setiausaha
Bahagian Sumber Manusia
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1-5 Bl!k "1#
K!m$leks Kerajaan Par%el "
Pusat Penta&biran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Melalui'
Pengarah Pelajaran
(abatan Pelajaran Negeri )ilayah Persekutuan
Persiaran *uta +,, (alan *uta
50604 KUALA LUMPUR.
Melalui'
Pengetua - .uru Besar
.
K/A0A 0/MP/1 t.tangan dan cop Pengetua/Guru Bear
MEMOHON PERLETAKAN JAWATAN
A&alah saya se$erti nama yang tersebut &i atas mem!h!n $erletakan ja2atan sebagai
.. Mulai &engan memberi 345
&ari tarikh surat ini kerana
......................................................................
#. Bersama-sama ini &isertakan resit (P)P N!. yang telah &ijelaskan sebulan
gaji sebanyak 1M 3ti&ak termasuk elaun5 bagi menggantikan n!tis yang ti&ak %uku$.
Sekian terima kasih.
!B"RK#$%MAT U&TUK &"GARA'
Saya yang menurut $erintah

3 5
N!. 6ail (P)P : 71-
()* + Bag, anggota -ang T"LA# d,a./an da0a1 2a3atan (4 5u0an not,*
+ Bag, anggota -ang B"LUM d,a./an da0a1 2a3atan (6 5u0an not,*
+ Bag, anggota -ang te0a. 1e15er, not, -ang cu/up (24 2a1 not, dan 1e15a-ar 5a0,/
e5u0an ga2, e5aga, gant, not,
Nama : ..
Alamat : ...
..
Tarikh :
Ketua Setiausaha
Bahagian Sumber Manusia
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1-5 Bl!k "1#
K!m$leks Kerajaan Par%el "
Pusat Penta&biran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA.
Melalui'
Pengarah Pelajaran
(abatan Pelajaran Negeri )ilayah Persekutuan
Persiaran *uta +,, (alan *uta
50604 KUALA LUMPUR
Melalui'
Pengetua - .uru Besar
SMK-SK-S(K3 5 . ..
KUALA LUMPUR t.t. &an %!$
Pengetua - .uru Besar
Tuan
AKUA& #UTA&G P$UTA&G
A&alah saya se$erti nama yang tersebut &i atas &engan ini mengaku selama saya berkhi&mat
&engan kerajaan ti&ak $ernah berhutang $iutang &engan kerajaan ke%uali
.
Sekian.
7B"RK#$%MAT U&TUK &"GARA8
Saya yang menurut $erintah
.
3 5
N!. 6ail (P)P: 71-