Anda di halaman 1dari 35

Pelaksanaan PBS untuk

penambahbaikan UPSR dan PMR


mulai Tahun 1 pada 2011
dan Tingkatan 1 pada 2012
TUJUAN


Pentaksiran yang dilaksanakan di
peringkat sekolah dan / atau pusat
untuk mengukur kebolehan semula
jadi, kemahiran berfikir, kemahiran
menyelesaikan masalah, minat,
kecenderungan, sikap dan
personaliti murid

UJIAN APTITUD
Aptitud Umum
Aptitud Khusus
PENTAKSIRAN
PSIKOMETRIK
INVENTORI
PERSONALITI
Mengukur kebolehan semula
jadi (innate ability) dan
kebolehan yang diperoleh
(acquired ability)
Tidak berasaskan
kurikulum dan pengajaran
pembelajaran

Tidak
berjadual,
Dicadangkan
kepada
semua murid
Mengenal pasti
kecenderungan,
kekuatan/kelemahan,
minat, bakat dan
kesediaan bagi
menyediakan situasi
pengajaran dan
pembelajaran yang
terbaik dan
mewujudkan suasana
pembelajaran yang
aktif dan berkesan
Mendapatkan
maklumat tentang ciri-
ciri perilaku unik dan
stabil yang ada pada
setiap individu untuk
membimbing murid
membentuk personaliti
yang seimbang dan
membantu guru
menggunakan strategi
pengajaran dan
pembelajaran yang
sesuai
LP sediakan item
/ instrumen dan
manual yang
komprehensif
Penskoran secara
dikotomus,
polikotomus,
kadaran pilihan
Pelaporan secara
deskriptif dan
individu
5

Pentaksiran yang dijalankan untuk
mendapatkan maklumat tentang kapasiti
dan potensi jasmani, sukan dan
kokurikulum yang dikawal secara
harmoni oleh kapasiti dan proses mental
seseorang individu murid supaya
pertumbuhannya dapat dipantau dan
diperbaiki.
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum
(PAJSK)
Aktiviti
Kokurikulum
Pendidikan
Jasmani
Sukan Kesihatan
Penyertaan,
penglibatan
dan
pencapaian
Sukan dan
Permainan
di peringkat
sekolah,
daerah,
negeri, negara
dan
antarabangsa
Penyertaan,
penglibatan dan
pencapaian
Kelab, Persatuan,
Pakaian Beruniform
di peringkat
sekolah, daerah,
negeri, negara dan
antarabangsa
Penjagaan
Kecergasan
Senaman
Standard
Kecergasan
Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)

Penjagaan
Kesihatan
Diet
Kebersihan
Amalan
BMI
Penyertaan dan
penglibatan secara
sukarela di sekolah
atau di luar sekolah
Aktiviti
Ekstra Kurikulum
KOMPONEN YANG DITAKSIR
DALAM PAJSK

PENTAKSIRAN PUSAT
Pentaksiran yang dirancang, dibina
dan dilapor oleh Lembaga
Peperiksaan tetapi ditadbir,
diperiksa dan direkod oleh sekolah.
Pentaksiran Pusat dilaksana dalam
bentuk pentaksiran sumatif di
hujung semester atau tahun.

Format & tugasan (LP)
Tempoh 1 jangka masa
bagi mata pelajaran
terpilih dari kumpulan
teras dan elektif
Dilaksana di
sekolah
Ditaksir oleh guru mata
pelajaran
Tugasan berbeza
pada setiap tahun
mengikut lokasi
Pelaporan PP &
Pentaksiran Sekolah
digabung ikut semester
Skor berdasarkan
Standard Prestasi
(LP)
Pemantauan &
penyelarasan
bagi penjaminan
kualiti & standard
PRINSIP
PENTAKSIRAN
PUSAT
3
1
5
6
7
2
4
8
9

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor
oleh guru di sekolah yang melibatkan
murid, ibu bapa dan organisasi luar.
Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam
bentuk pentaksiran formatif yang
dijalankan seiring dengan proses
pengajaran dan pembelajaran dan
pentaksiran sumatif pada akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.

Formatif Sumatif
COMPANY LOGO
.
Apabila diperlukan sahaja Disediakan dua kali setahun
.

Memperbaiki
kelemahan/
masalah
murid dalam
pembelajaran
Mengubahsuai
strategi
pengajaran
Meningkatkan
keyakinan
kepada murid
untuk belajar
1
2 3
4
PERANAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
5
Merujuk Standard Prestasi
Proses mendapatkan maklumat tentang
sejauh mana murid tahu, faham dan boleh
buat atau telah menguasai apa yang
dipelajari berdasarkan pernyataan
standard prestasi yang ditetapkan
mengikut tahap-tahap pencapaian
seperti yang dihasratkan dalam
dokumen kurikulum

Belum mencapai
tahap penguasaan
Telah mencapai
tahap penguasaan
Pemulihan
MULA
PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH

STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)

Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia
dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap
pencapaian masing-masing adalah seperti berikut:
Band 6
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks secara kreatif dan inovatif
Band 5
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi
Band 4
Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan
langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing,
penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah
Band 3
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Band 2
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
Band 1
Tahu pengetahuan asas matematik

Tahun Aktiviti
2010
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 1
2011
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 2
2012
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 3
2013
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 4
2014
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 5
2015
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 6
2016
UPSR dilaksanakan
Tahun Aktiviti
2011
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 1
2012
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 2
2013
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 3
2014
PMR dilaksanakan
secara PBS

Penyelesaian
Program
latihan dan
penataran
yang
menyeluruh
A
Kesediaan dan
Kemahiran guru
Melaksanakan
PBS
Penyelesaian
Pemantauan
Pementoran
Pengesanan
Penyelarasan
C
Integriti
Guru
diragui
Penyelesaian
Penerangan
Automasikan
Pelaporan
Tiada ujian bulanan
dan ujian selaras

B
Guru akan
terasa
terbeban
dengan tugas
tambahan
CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS

PENGOPERASIAN PBS

DI SEKOLAH RENDAH
DAN
MENENGAH RENDAH

Pengerusi : Guru Besar
Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan
Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan

Ahli Jawatankuasa
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
: Guru Cemerlang
: Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)
: Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
: Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/pm/p)JK PBS DI PERINGKAT SR
Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan
Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan

Ahli Jawatankuasa
: GKMP Yang Dilantik (Latihan)
: GKMP Yang Dilantik Penyelarasan)
: GKMP Yang Dilantik (Pementoran)
: GKMP Yang Dilantik (Pemantauan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
: Guru Cemerlang
: Guru Kaunseling (PPsi)
: Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
: Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)

Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut
garis panduan yang ditetapkan
Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:

a. Mesyuarat Kali Pertama menetapkan hala tuju, matlamat,
menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya
b. Mesyuarat Kali Kedua Kajian Suku Tahun Pertama
c. Mesyuarat Kali Ketiga Kajian Suku Tahun Kedua
d. Mesyuarat Kali Keempat Post Mortem Pelaksanaan


Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi
dasar/punca kuasa kepada
pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di
sekolah

BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN
1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS
ke JPN
Disember LP
2. Mengedarkan Surat Pekeliling
dan Surat Arahan Pelaksanaan
PBS ke PPD dan Sekolah
Disember JPN
3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS
Januari Mac,
April Jun,
Julai Sept dan
Okt Disember
JPN/PPD/
Sekolah
4. Pendaftaran Murid dalam
SPPBS
Januari
Februari
Sekolah
JADUAL PENGOPERASIAN
PENTAKSIRAN SEKOLAH

5. Tempoh pelaksanaan PS Sepanjang sesi
persekolahan
Sekolah
Tempoh pelaksanaan PP Ditentukan LP Sekolah
6. Aktiviti Penjaminan Kualiti:
Pementoran, Pemantauan,
Penyelarasan dan
Pengesanan
Sepanjang
tahun
Sekolah/PPD/JP
N/LP/ Bahagian
KPM
7. Pengumpulan prestasi
murid dalam SPPBS (PS)
Sepanjang
tahun
Sekolah
Pengumpulan penskoran
(PP)
Setelah selesai
setiap tugasan
Sekolah/LP

8.
Pelaporan prestasi murid
(PS)
(Auto generated dalam
SPPBS)
Mengikut
keperluan
(ditentukan oleh
JK PBS
sekolah)
Sekolah
Pelaporan prestasi murid
(PP)
Setelah tugasan
Selesai
Sekolah/LP
9.
Penyimpanan Evidens Ditentukan oleh
JK PBS sekolah
(selamat dan
bersistematik)
Sekolah
27
AKTIVITI JAN FEB
MA
C
APRIL
ME
I
JUN JUL
OGO
S
SEPT OKT
NO
V
DI
S
MESYUARAT
PBS
X X X X
KURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
FORMATIF SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PELAPORAN
PBS
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUAN
PEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENYELARAS
AN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
www.the
megaller
y.com
Company Logo
AKTIVITI JAN FEB
MA
C
APRI
L
MEI JUN JUL
OGO
S
SEP
T
OKT
NO
V
DI
S
MESYUARAT
PBS
X X X X
KURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
TUGASAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
RUBRIK
PENSKORAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
PELAPORAN
PP
SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITI
PEMANTAUAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASAN
PENYELARASA
N
SETELAH SELESAI TUGASAN
PENGESANAN AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
COMPANY LOGO
29
Keseragaman
pemberian skor
berdasarkan
standard
prestasi

Memastikan
kekuatan &
keberkesanan
instrumen
pentaksiran
Pemastian
pelaksanaan
pentaksiran
mengikut
prosedur

Membantu,
memudahcara
& membimbing
pelaksanaan
pentaksiran
30
Bahan/sebarang
bentuk bukti
yang dapat
ditunjukkan oleh
murid yang
melaksanakan
sesuatu tugasan
dalam bentuk
produk/proses
EVIDENS
CONTOH
Tulisan
Bahan
cetakan
Persembahan
Foto
Grafik
Artifak
Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di
tempat selamat secara
bersistematik .
1. Fail Perkembangan Murid (FPM)
Setiap murid 1 FPM,
menyimpan setiap evidens
terbaik untuk setiap mata
pelajaran
Evidens diserah kepada murid
setelah direkodkan dalam
SPPBS dan pelaksanaan
Penjaminan Kualiti
2. Fail Showcase
Menyimpan evidens terbaik
Bahan/sebarang
bentuk bukti
yang dapat
ditunjukkan
oleh murid yang
melaksanakan
sesuatu
tugasan dalam
bentuk
produk/proses
EVIDENS CONTOH
Tulisan
Bahan
cetakan
Persembahan
Foto
Grafik
Artifak
Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di
tempat selamat secara
bersistematik dalam sesi
persekolahan tahun
berkenaan sehingga tamat
proses Penjaminan Kualiti
berdasarkan Jadual
Pelaksanaan Pentaksiran
Pusat (jika ada perubahan
dari segi penyimpanan
akan dimaklumkan)
Guru merekod penyertaan, penglibatan dan
pencapaian murid dalam SEGAK, BMI, sukan,
kokurikulum dan ekstra kurikulum
menggunakan borang dan aplikasi SPPBS
Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru
di tempat yang selamat secara bersistematik
SPPBS