Anda di halaman 1dari 19

badan

kesenian
melayu

majlis
memperkatakan
buku

antologi
cerpen
cerita
seorang
seniman
oleh
othman
puteh

dan

antologi
puisi
di penjuru
matamu
oleh
sahlan

di
auditorium
perpustakaan
marine
parade
pada
sabtu
5hb mei 1984
jam 1500
pengerusi
majlis
mohamed
latiff
mohamed

CERITA SEORANG SENIMAN


S u t a u p e n e l i t i a n Tema dan S t r u k t u r
oleh :

A.

OTHMAN PUTEH

PENGHANTAR
CERPEN merupakan suatu genre kesusasteraan Melayu yang

popular, diminati dan berkembang dengan pesat dan wajar sejak tahun
1920-an sehingga sekarang ini. Sebagai hasil karya kreatif, seperti
genre sastera yang lain juga, cerpen adalah warasan khazanah kesusasteraan yang dapat memberikan gambaran. masyarakat sesuatu zaman, mencerminkan daya fikir dan pencapaian tamaddun kematangan sesuatu bangsa
di samping memberikan gambaran sosio-ekonomi, politik dan budaya bangsa itu sendiri.

Jadi, penelitian terhadap sesuatu hasil karya itu, secara


sedar atau tidak, kita, sesungguhnya, melakukan penelitian terhadap
cara berfikir, melihat Keadaan yang wujud dalam masyarakat; sama ada
dilakukan atau berlaku di kalangan manusia, individu, kelompok atau
komuniti atau masyarakat. Kesemuanya itu memberikan corak warna yang
khusus dan wujud dalam sesuatu masa tertentu.
Dalam penelitian ini, akan dilihat aspek tema dan struktur
yang membangun komposisi sesebuah cerpen seperti yang terdapat dalam
antologi Cerita Seorang Seniman.

Penelitian ini, akan ditumpukan ke-

pada beberapa cerpen yang tertentu bagi mengelakkan pembicaraan yang


panjang dan berlarut-larut. Apatah lagi me gingat dan menyedari bahawa
Cerita Seorang Seniman memuatkan duapuluh lima buah cerpen hasil kerja
duapuluh lima orang pengarang yang berbakat yang telah berkecimpung
dalam bidang penciptaan cerpen sejak dari zaman sebelum perang hingga
kini. Jadi, dua hal yang agak ketara ialah, pertama; dari aspek temanya,
pelbagai persoalan kehidupan manusia dan hubungannya dengan persekitaran
alamraya - dengan manusia tempatan dan di luar batas daerah geografi

SENIMAN 2
negara kita - digarap dalam karya-karya mereka. Kedua, setiap pengarang
itu mempunyai caragaya pengolahan yang tersendiri bagi mengungkapkan persoalan untuk menyampaikan amanat mereka kepada khalayak atau masyarakat.

B.

TEMA
Dalam s e s e b u a h c e r e k a , dalam k o n t e k s i n i c e r p e n ,

yang b e r m u t u

h a r u s l a h mengungkapkan h a l - h a l yang cukup d a s a r a t a u mempunyai tema a t a u


p e r s o a l a n u t a m a . P e r s o a l a n utama mahupun tema p e l e n g k a p s e b a g a i a s p e k
e k s t r i n s i k s e b e n a r n y a i k u t mempengaruhi a t a u m e n g i s i k a r y a s a s t e r a
l u a r . Unsur-unsur luaran i t u , di antaranya i a l a h f a k t o r - f a k t o r

dari

sosial,

ekonomi, p o l i t i k , p e l a j a r a n dan k e p e r c a y a a n yang merupakan h a l - h a l yang


cukup dominan dan p e n t i n g dalam p e n g h a s i l a n k a r y a s a s t e r a . Di s i n i l a h tema
c e r i t a i t u p e n t i n g b a g i menentukan mutu s e s e b u a h k a r y a s a s t e r a

kreatif

imaginatif.
Bagi memudahkan k a j i a n i n i , tema c e r p e n dalam a n t o l o g i

Cerita

S e o r a n g Seniman d a p a t d i g o l o n g k a n kepada b e b e r a p a a s p e k yang k e t a r a dan


p e n t i n g . Tema-tema t e r s e b u t a d a l a h s e p e r t i b e r i k u t
*

Cinta

Perjuangan

Kemiskinan dan Kemunduran Hidup

S i k a p dan Pandangan Hidup

P e r g o l a k a n dalam K e l u a r g a

Perhubungan kaum, p e n g k h i a n a t a n dan

Perjudian.

CINTA
Tema ini paling banyak ditemui dalam antologi CERITA SEORANG
SENIMAN. 'Cinta' yang dimaksudkan di sini dalam pengertian yang amat luas,
tidak sekadar hubungan cinta kasih di kalangan anak remaja, malah, lebih
dari itu, ia membicarakan hubungan kasih sayang dalam keluarga, sesama
manusia, terhadap tanahair dan seumpamanya.
Cerpen 'Tsunokakushi' karya Wijaya Mala membawa persoalan cinta
di kalangan anak muda keturunan Jepun yang harus berhadapan dengan adat
kepercayaan paksaan dan kemudiannya Yoshiko, protagonisnya, membunuh diri
akibat kecewa dalam percintaan. Sementara Anis melalui ceppennya 'Cerita
Seorang Seniman' memaparkan persoalan Muhammad Bakti yang mencintai seni
muzik (biola) akan tetapi mendapat tentangan dari keluarga dan terpaksa
menghadapi hidup dengan caranya yang tersendiri untuk terus berjuang dalam
bidang seni muzik yang meyakinkan dirinya walaupun kemudiannya dia harus
mengalami penderitaan hidup.

SENIMAN 3 .
Cerpen 'Syonan To 2604' k a r y a Arena Wati mengemukakan b e t a p a
c i n t a k a s i h b o l e h mercup wujud t a n p a mengira p e r s e k i t a r a n yang t e r a n c a m
a k i b a t p e r a n g . C i n t a Rahim t e r h a d a p Alan (Swee Lan) t e r n y a t a cukup j u j u r
dan h a l u s akan t e t a p i p e r a n g d u n i a kedua m e n g a k i b a t k a n kemusnahan s e g a l a
h a r a p a n dan impian. 'Syonan To 2604' merupakan c e r i t a c i n t a yang h a l u s
dalam k e g a n a s a n p e r a n g yang b e r k e s u d a h a n dengan k e h a r u s n yang mendalam.
S e m e n t a r a c e r p e n ' S a l j i Masih L e b a t '
o l e h AoSamad S a i d dan
Kajai;
air,

'Si

o l e h Habsah Hassan ,

'Debar'

Buta Menyesal Menjadi C e l i k ' o l e h Abdul Rahim

m a s i n g - m a s i n g membawa p e r s o a l a n c i n t a t e r h a d a p k e l u a r g a dan t a n a h -

d i k a l a n g a n muda-mudi dan p e n g o r b a n a n , k e s e t i a a n s e r t a kekecewaan

dalam h i d u p a p a k a l a b e r l a k u p e r u b a h a n dalam k e h i d u p a n

seseorang.

PERJUANGAN
Ada empat c e r p e n yang mengemukakan tema p e r j u a n g a n , sama ada p e r j u a n g a n i n d i v i d u a t a u kelompok manusia u n t u k s u r v i v a l . Cerpen S.Othman
Kelantan,

'Dedalu'

umpamanya mengemukakan p e r j u a n g a n dan k e i k h l a s a n

seke-

lompok p e n e r o k a t a n a h akan t e t a p i t e r n y a t a k e j u j u r a n mereka t e l a h d i k h i a n a t i


o l e h p e n d a t a n g - p e n d a t a n g yang b e r u s a h a menguasai ekonomi penduduk a s a l /
tempatan.

Sesungguhnya c e r p e n i n i mempunyai p e n g e r t i a n yang t e r s e n d i r i ,

d i o l a h s e c a r a s i m b o l i k , dan ada k a i t a n dengan s e j a r a h p e g g o l a k a n

politik

Tanah Melayu dan hubungannya dengan k e d a t a n g a n kaum*kaum a s i n g pada t a h u n


1930-an.
Sementara c e r p e n - c e r p e n

'Awang Toksan '

oleh Noorjaya,

'Ngayau'

o l e h A l i Majod dan 'Pohon J e j a w i Tuk Merah' k a r y a Z a i n u d d i n Saad membawa p e r s o a l a n p e r j u a n g a n p r o t a g o n i s t e m t e n t u dengan penuh k e g i g i h a n


u n t u k mempertahankan hak, maruah dan r a s a k e c i n t a a n mereka t e r h a d a p

ohjek,

i n d i v i d u dan kelompok t e r t e n t u s m i s a l n y a Awang Tokasan b e r h a d a p a n dengan


b a b i h u t a n , Nyabung b e r h a d a p a n dengan Simahbut dan komunis ( h a n t u buah
l i m a ) dan Tuk Merah yang mempertahankan pohon j e j a w i b e r k o n f l i k
pekerja-pekerja

JKR a t a u

dengan

pemerintah.

KEMISKINAN DAN KEMUNDURAN HIDUP


Tema k e m i s k i n a n dan kemunduran h i d u p sama p o p u l a r n y a dengan tema
c i n t a d i samping s i f a t n y a yang s e j a g a t . Cerpen
Anak'

'Peristiwa

Melahirkan

o l e h Awam i l - S a r k a m umpamanya, menggarap k e h i d u p a n m i s k i n k e l u a r g a

Budin dalam zaman p e n j a j a h a n

I n g g e r i s d i Tanah Melayu. Budin bukan

sahaja

d h a i f h i d u p n y a malah t e r p a k s a menerima t e k a n a n f i z i k a l , m e n t a l dan emosi


a k i b a t i s t e r i n y a hendak b e r s a l i n dalam b e l e n g g u u n d a n g - u n d a n g d a r u r a t .

. SENMAN 4 .
Cerpen 'Kucing' oleh Azizi Hj Abdullah9 'Pecah' oleh Norhisyam
Musataffa dan 'Nasinya Tumpah' oleh Fatimah Busu mengemukakan persoalan
kesusahan hidup di kalangan masyarakat kaum petani dan buruh yang tinggal
di daerah pcndalaman yang mundur. Kehidupan mereka beragntung amat kepada
keadaan iklim dan alam. Hujan dan banjir merupakan bencana alam yang
menghalang dan menyulitkan kehidupan. Misah dalate 'Kucing' hampir saja
menjual anaknya kepada Haji Dahlan untuk menyara keperluan keluarga. Rejab
dan Khamis dalam 'Pecah' benar-benar pecah harapan mereka untuk membawa
rakit ke kuala. Sementara Samad - Halimah dalam 'Nasinya Tumpah' kehilangan tiga orang anak kesayangan akibat termakan cendawan beracun sewaktu
mereka sibuk berjualan di pekan.

Kesemua ccrpen tersebut berakhir dengan kepiluan yang mengharukan.


Penuh tragis. Watak-watak protagonisnya ternyata tidak berupaya mendepani
setiap cabaran akan tetapi mereka sebelumnya, telah berusaha gigih untuk
mengatasi untuk mengatasi permasalahan hidup sedaya mungkin. Namun begitu,
mereka bukanlah tipa watak protagonisnya yang berserah kepada takdir dalam
sepanjang hidup mereka.
SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP
Lima buah cerpen yang mengemukakan persoalan sikap dan pandangan
hidup ini, ditulis oleh pengarang-pengarang yang terkenalo 'Dirinya Yang
Hilang' karya Abdullah Hussain membawa persoalan hidup Datuk Hamilton
yang berusaha menyesuaikan diri dengan kebudayaan/cara hidup orang Melayu
akan tetapi dia menjadi bahan ketawa dalam majlis matan malam yang dihadirinya. Dan dengan sinis pula, Abcl.ullah Hussain, melalui protagonisnya
itu mengusik orang-orang Melayu yang lebih Barat sikap dan pandangan
hidupnya dibandingkan dengan Datuk Hamilton yang memang berasal dari barat.
Cerpen 'Budi Yang Tak Terbeli' karya Khadijah Hashim merupakan
karya yang sederhana dan konvensional tetapi sendirannya yang tajam dan
halus terhadap manusia seperti Jamal, menantu Jemah, yang bertugas sebagai
perancang ekonomi. Khadijah Hashim dengan tegas menyindir Jamal betapa
orang kampung tanpa pendidikan formal dan tinggi dapat merancang hari
depan dengan baik dan terjamin dibandingkan dengan Jamal sebagai perancang ekonomi.

. SENIMAN 5 .
Hassan A l i m e l a l u i ' M u n s y i ' n y a cuba mengungkapkan s i k a p dan
pandangan Tuan Lim yang m e r e n d a h - r e n d a h k a n t a r a f kemampuan Bahasa M a l a y s i a
s e b a g a i b a h a s a r a s m i n e g a r a . Akhirnya d i a s e n d i r i t e r p u k u l a p a b i l a

ber-

hadapan dengan s e o r a n g g u r u b a h a s a bernama Z a r i n a yang k e b e t u l a n anak


Mamat yang pernah dibuang k e r j a k e r a n a

berhutang.

S e m e n t a r a c e r p e n ' S e h a r i Dalam Kehidupan J i n g g a t ' k a r y a Anwar


Ridhwan dan 'Ladang Gajus d i Tanah P e r k u b u r a n ' o l e h A j i k i k , masing-masing
membawa p e r s o a l a n b e t a p a a r u s pemodenan dan c a r a g a y a h i d u p yang l e b i h
bertamaddun i t u d a p a t mempengaruhi k e h i d u p a n kelompok manusia d i d a e r a h
pedalaman dengan p r o s e s p e n y e s u a i a n yang w a j a r ; dan m e l a l u i

keiujuran

Pak Kimat yang melakukan k e r j a - k e r j a amal j a r i a h t a n p a memikirkan g a n j a r a n n y a . S e b a l i k n y a p u l a a n g g o t a M a s y a r a l a t kampung i t u s a l i n g b e r t e l i n g kah dan mendakwa d i r i mereka b e r h a k mengambil h a s i l g a j u s d i t a n a h wakaf
itu.

PERGOLAKAN DALAM KELUARGA


Z a h a r i A f f a n d i dengan c e r p e n n y a 'Kunang-kunang' , dan K e r i s Mas
dengan k a r y a n y a

'Runtuh'

menggarap p e r s o a l a n p e r g o l a k a n dalam rumah. t a n g g a

yang b e r k a i t a n dengan p e r g a u l a n b e b a s dan m o r a l . Watak


'Kunang-kunang'

'Ibu'

dalam

b u k a n l a h t i p a i s t e r i yang b a i k dan b e r t a n g g u n g j a w a b

hadap k e l u a r g a . Malah

'Ibu'

p r o t a g o n i s Hashim dalam

ter-

b e r l a k a curang terhadap ayah. Sementara

'Runtuh'

merupakan a h l i p o l i t i k s e k a l i g u s suami

yang s u d a h t e n g g e l a m hanyut dalam a r u s k e s e r o n o k a n yang s e m e n t a r a t a n p a


memikirkan kemungkinan k e r u n t u h a n dalam rumahtangga s e n d i r i . Shahnon Ahmad
melalui

'Igau'

protagonis

'Aku'

l e b i h m e n i t i k b e r a t k a n r a s a g e l i s a h , r i n d u dan n o s t a l g i a n y a
dengan s e l u r u h a n g g o t a k e l u a r g a n y a yang b e r a d a d i k o t a

a s i n g t e r h a d a p d e s a k e l a h i r a n mereka pada h a r i - h a r i t e r t e n t u ,
pada h a r i

terutama

raya.

PERHUBUNGAM KAUM, PENGKHIANATAN DAN PERJUDIAN.


Cerpen A.Wahab A l i , ' I s t e r i Leong Beranak' s a t u - s a t u n y a
dalam a n t o l o g i i n i yang menggarap p e r s o a l a n hubungan b a i k a n t a r a

cerpen
anggota

m a s y a r a k a t Cina dengan a n g g o t a m a s y a r a k a t Melayu yang t i n g g a l d i perkampungan.


Watak Leong yang menghadapi s a a t - s a a t cemas sewaktu

isterinya

akan b e r a n a k t e r n y a t a dapat menyesuaikan d i r i dan kehidupannya dengan


a n g g o t a k e l u a r g a Melayu d i b a n d i n g k a n watak Sa Kho yang s e n t i a s a menghasut
dan mempunyai p r a s a n g k a yang t i d a k kukuh. J e l a s s e k a l i , pengarang cuba

. SENIMAN 6

meyakinkan kepada masyarakatnya betapa sikap saling mengerti, bekerjasama dan berbaik-baik itu dapat melahirkan rasa kekitaan dan muhibbah
di kalan.gan penduduk Malaysia yang terdiri daripada berbagai bangsa.
Sementara dua buah cerpen lagi iaitu 'Nak Pakai Loyar' karya
Zaid Ahmad dan 'Pencuri Bedebah' oleh Abdul Kadir Syeikh lebih menekankan
persoalan orang kampung yang gemar membuang masa dengan berjudi melaga
kambing biri-biri dan mengenai pengkhianat dan rasa hasad dengki Aziz
terhadap isterinya.
Demikianlah, beberapa persoalan yang tergarap dalam antologi
cerpen Cerita Seorang Seniman , Kesemua persoalan yang dibicarakan itu jelas
sekali amat hampir dengan pengalaman hidup kita, persoalan-persoalan
semasa yang menarik, diolah secara konvensional dan memberikan corak
warna hidup kepada kita. Gambaran realiti masyarakat yang terungkap
dalamsetiap cerpen itu dapat pula diangkat untuk melengkapkan lagi pengalaman

peribadi di samping memberikan motivasi kepada kita untuk lebih

peka terhadap hidup dengan alamraya yang melingkungi kita.

C . STRUKTUR
Hakikat dalam setiap hasil kesusasteraan tidak akan sempurna
tanpa kehadiran aspek intrinsiknya. Aspek intrinsik ialah unsur yang
ikut membangun cipta sastera dari dalanu Aspek dalaman ini dikenali sebagai
plot, watak, latar, sudut pandangan dan gaya bahasa. Kelima-lima unsur
tersebut merupakan faktor dalaman menentukan keberhasilan sesebuah karya
sastera. Bagaimanapun, kajian ini memberikan penekanan pada aspek plot
dan gayabahasa sahaja.
Kebanyakan cerpen dalam. antologi Cerita Seorang Seniman ini
plot ceritanya diperkembangkan secara, kronologis iaitu peristiwa ccritahya bergerak dari satu peristiwa ke satu peristiwa yang lain sesuai dengan
urutan waktu. Hal ini dapat kita teliti melalui cerpen-cerpen 'Isteri
Leong Beranak', 'Kucing', 'Pencuri Bedebah', 'Ngayau', 'Pecah', 'Buah Yang
Tak Terbeli', 'Syonan To 2604!, 'Nasinya Tumpah' dan 'Peristiwa Melahirkan
Anak'.
Cerpen-cerpen tersebut diperkembangkan ceritanya dengan menerapkan hukum sebab dan akibat. Namun begitu, ada juga pengarang carpen itu
menyisipkan unsur-unsur atau teknik sorotbalik akan tetapi kita masih
dapat menggolongkan cerpen tersebut sebagai berplot kronologio

. SENIMAN 7
S
ementara cerpen-cerpen 'Dedalu' , 'Salji Masih Lebat' , 'Cerita
Seorang Seniman', 'Ladang Gajus di Tanah Perkuburan' dan 'Igau' mengemukakan plot kompleks dengan teknik flashback yang agak panjang, banyak dan
oleh kerana itu peristiwa cerita tidak lagi diperkembangkan secara kronologis.

Gaya bahasa dalam penulisan karya sastera merupakan suatu teknik


penceritaan

yang dapat membezakan stail penulisan seseorang pengarang

dalam usaha menyampaikan idea yang berkaitan dengan tema sesuatu cerita.
Kelainan dalam stail penulisan memungkinkan lahirnya suatu identiti pada
seseorang pengarang, Bagaimanapun, tidak mustahil pula seseorang cerpenis
itu terpengaruh dengan stail penulisan pengarang yang lain. Namun begitu,
tidaksemua pengarang itu mudah terpergaruh oleh kerana tidak mustahil pula
adanya ciri kesamaan atau keselarian stail pada,diri beberapa orang pengarang .

Umpamanya cerpen 'Igau' dengan cerpen 'Nasinya Tumpah', dan cerpen


'Syonan To 2604' dengan cerpen ' Ladang Gajus di Tanah Perkuburan,' mempunyai
stail penggunaan bahasa yang hampir ,sama akibat kerapnya perulangan perkataan
pada cerpen-cerpen tersebut. Bagaimanapun, kita tidaklah boleh mengatakan
bahawa adanya unsur saling mcmpengaruhi di kalangan cerpen tersebut kerana
mungkin juga penerapan perulangan perkataan itu sememangnya stail mereka
dan ini berlaku secara kebetulan,

Walau apapun stail atau gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang
cerpen dalam antologi Cerita Seorang Seniman ini, yang jelas, bahasa yang
diterapkan itu jelas, mudah sesuai dan berhasil membawa persoalan yang
dikemukakan, Dengan kenyataan ini, tidak pula bermakna tiadanya sebarang
kekurangan atau cela cacat dalam stail penceritaan pengarang-pengarang itu,
umpamanya pada cerpen 'Pencuri Bedebah' dan 'Si Buta Menyesal Menjadi
Celik'. Dalam hal ini, kita haruslah sedar bahawa kedua-dua cerpen karya
Abdul Kadir Syeikh dan Abdul Rahim Kajai itu lahir dalam dekad 1930-an
dan 1940-an, atau zaman sebelum perang dunia kedua. Justeru kerana itu,
pastilah pula bahasa dan stail cerpen itu tidak selancar bahasa dan stail
cerpen A.Samad Said atau Anwar Ridhwan, umpamanya.

D.

PENUTUP
Demikianlah, hasil dari kajian ini, dapat kita tegaskan bahawa

hakikat kesusasteraan itu jelas mengutamakan dua aspek penting, ekstrinsik


dan intrinsik. Kedua-dua aspek ini saling melengkapi untuk menyempurnakan
tuntutan yang harus hadir dalam sesebuah cereka yang bersifat kreatif
imaginatif

. SMIMAN 8 .

R a t a - r a t a , c e r p e n d a l a m a n t o l o g i C e r i t a Seorang Seniman i n i

telah

d i p i l i h d a r i r i b u a n c e r p e n d a r i zaman sebelum perang d u n i a h i n g g a ke dekad


1970-an dcngan mengenrukakan berbaga,i persoa.lan mengenai kehidupan manusia
dengan alam p e r s e k i t a r a n n y a dan digubah dengan c a r a g a y a yang

J a b a t a n P e r s u r a t a n Melayu
U n i v e r s i t i Kebangsaan M a l a y s i a
Bangi
SELANGOR
27hb A p r i l

1984.

konvensional.

MEMGHAYATI PULSI :
SUATU PEMBICARAAN DI PENJURU MATAMU
oleh : SAHIAN MOHD SAMAN

pertemuan berlaku
di penjuru matamu
yang ungu
lalu membisu
- T. ALIAS TAIB
PENGENAIAN
Pembicaraan i n i t e r b a h a g i kepada dua : p e r t a m a t e n t a n g b e b e r a p a
p a n d a n g a n , k o n s e p s e r t a s i k a p yang p e r l u wujud pada k i t a demi t e r c a p a i n y a
a r a h dan matlamat p e n g h a y a t a n p u i s i , t e r u t a m a n y a p u i s i m u t a k h i r ; kedua
khusus p e m b i c a r a a n a n t o l o g i Di P e n j u r u Matamu s e b a g a i t a h a p p r a k t i s dan
a p p l i e d dengan menggunakan k e l a z i m a n p e n d e k a t a n s e r t a s e d i k i t

hal-hal

s t i l i s t i k dan s e m i o t i k . Dengan l a i n - l a i n p e r k a t a a n k i t a b e r b i c a r a
t e o r i , kemudian cuba menggunakan t e o r i i t u pada k e r j a - k e r j a

tentang

praktikal.

S e b a g a i p e n g k a j i k e s u s a s t e r a a n (meskipun hanya g e n r e p u i s i )

kita

s e r i n g d i p e r t e m u k a n dengan h a l - h a l yang b a r u . I n i s u d a h p a s t i d a p a t menambah i l m u yang s e d i a a d a l a n t a s l e b i h memperkayakan k i t a d a r i s e g i r o h a n i nya ( k a l a u p u n t i d a k l e b i h membingungkan) . Proses menemui, membaca dan
cuba menghayati sebuah puisi (walaupun hanya sebuah pada jangka waktu
sehari atau seminggu) setiap k a l i kita berdepan dengannya merupakan suatu
pembelajaran yang tetap mengarah kepada kekuatan dan kemantapan daya tanggap
seseorango Proses i n i pasti lebih cepat dan baik perkembangannya jika
k i t a rajin pula menambah dergan bacaan pencarian t e o r i sama ada daripada,
tokoh-tokoh tempatan mahupun luar negeri yang telah disegani dan menempa
nama di bidang ini. Di samping i t u membaca puisi-puisi kita sendiri
s e p e r t i karya-karya penyair ternama s e p e r t i Masuri S.N. ,

Usman Awang,

Kassim Ahmad, Kemala, Zurinah Hassan, Zaihasra, Latiff Mohidin, Baha


Zain, Muhammad Haji Salleh dan Suhaimi Haji Muhammad, dapat juga membantu

. PENJURU 2 .

kita mempertinggikan tahap penghayatan sekaligus memberi dorongan serta


penglihatan yang agak cerah jika sekiranya kita juga salah seorang penyajak yang baru berjinak-jinak menulis sebuah dua puisi. Manalah tahu,

usaha yang dimulakan dengan hanya sekelumit rasa cinta itu pada suatu hari

nanti menjadikan kita seorang penyair ternama dan disegani, Hal-hal begini
tidaklah mustahil.

PROSES PENGHAYATAN PUISI *


Ini adalah suatu proses yang menuntut masa, kegigihan, kecekapan
menanggap dan mcntafsir serta tenaga yang berterusan; tidak dapat dibina
sehari atau dua. Tidak juga dapat dibina melalui kuliah-kuliah di maktab
a t a u di universiti. Rasa cinta terhadap bahasa dan nilai-nilai estetik
(termasuk penggunaan bahasa itu sendiri) mestilah telah wujud dalam jiwa
seseorang itu, sekurang-kurangnya sedikit, sekiranya seorang itu ingin
menjadi penghayat puisi, dalam ertikata yang intim jiwa dan perasaan
seninya.
Berikan saja sebuah puisi pendek kepada dua orang: minta reaksi
dari kedua~duanya. Sudah pasti kita dihamburkan dengan reaksi yang b e r lainan. Kelainan-kelainan reaksi inilah yang disebutkan sebagai daya
penghayatan; dan sudah tentu sukar m e n j a d i satu. Banyak faktor-faktor
yang memuncakan kelainan tahap penghayatan ini.

Antara faktor yang menjadikan setiap individu memberikan tanggapan


berbeza (kesan dari penghayatan yang b e r b e z a ) adalah :
a.

tahap penggunaan baahasa,

b.

tahap mentafsir lambang (sama ada konvensional atau individua

c.

tahap pendedahan terhadap hal-hal estetik dan karya sastera,

d.

bakat yang ada,

e.

sikap terhadap puisi itu sendiri, dan

f.

pandangan hidup individu.

* Bahagian ini merupakan pandangan saya, bagaimana seseorang itu


(pada hemat saya) dapat menghayati puisi secara paling ber esan, lantas
menjadi peminat setia yang mengikut kematangan usianya. Isinya telah ba,nyak saya luahkan dalam dua b u a h tulisan saya: 'Menghayati Puisi Sebagai
Suatu Pengalaman Indah', Dewan Sastera Ckt 1983, hh. 6 9 - 7 0 , dan ' Puisi
M e l a y u Mutakhir : Beberapa Saranan Penghayatannya' (sebagai kata pengant a r ) Bahasa Alam, Maarof Saad, ed. Kuala Lumpur ; Fajar B a k t i , 1983

. PENJURU 3 .
F a k t o r - f a k t o r t e r s e b u t m e n i n g g a l k a n k e s a n yang b e r b e z a - b e z a

juga.

Ada orang b e n c i t e r h a d a p p u i s i ; ada p u l a yang s e b a l i k n y a t e r l a l u t a k s u b


h i n g g a mencemuh-cemuh dan m e r e n d a h - r e n d a h k a n g e n r e l a i n , malah t i d a k mahu
l a n g s u n g mengambil t a h u g e n r e l a i n s e p e r t i c e r p e n dan n o v e l . S e p a t u t n y a
h a l yang clemikian t i d a k l a h t e r j a d i ,

Sebaik-baiknya k i t a bersikap s e d e r -

hana dalam. s e g a l a h a l s e p e r t i yang d i t u n t u t dalam

Islam.

Namun demikian h a l - h a l yang b e r k a i t r a p a t dengan p u i s i dan p r o s e s


p e n e i p t a a n n y a j a n g a n l a h k i t a a b a i k a n u n t u k mndapatkan k e s a n p e n g h a y a t a n
yang agak b a i k . P u i s i , s e p e r t i yang k i t a p e r c a y a h i n g g a k i n i , t e t a p b e r t a h a n dan b e r p i j a k d i bumi n y a t a s e b a g a i k a r y a s e n i yang p e r a n a n n y a s e b a g a i
penyuluh,

penunjuk,

penggerak r a s a s e r t a f i k i r

terhadap

masyarakatnya,

digabungkan p u l a (dengan s e b a i k - b a i k c a r a ) dengan u n s u r e s t e t i k a t a u k e i n dahan yang imbang supaya i a n y a ( p u i s i i t u ) d a p a t b e r t a h a n dan d i u j i

zaman.

Sebuah s a j a k yang t e r l a l u menonjolkan p e r s o a l a n a t a u p e m i k i r a n

tan-

pa menghiraukan e s t e t i k a t a u k e i n d a h a n n y a s e p e r t i p e m i l i h a n k a t a , penyusunan
b a r i s dan r a n g k a p , penempatan r e n t a k - r i m a . y a n g s e s u a i , hanya ak.an menghas i l k a n k a r y a yang t a w a r dan h a m b a r . B e g i t u j u g a h a l n y a dengan s e b u a h p u i s i
yang t e r l a l u menekankan b e n t u k s u s u n a n , h a l - h a l v i s u a l a t a u u n s u r - u n s u r
e s t e t i k s e p e r t i lenggok b a h a s a , yang t e r h a s i l h a n y a l a h s u s u n a n k a l i m a t yang
i n d a h - i n d a h t a n p a memberi a p a - a p a makna - - kosong h i n g g a menghilangkan
sifat-sifat

karya dulce et u t i l e

P l a t o dan A r i s t o t l e

,yang k i t a p e r h i t u n g k a n s e j a k zaman

lagi.

Sebenarnya ( t e r u t a m a kepada g o l o n g a n yang m a s i h memrlukan n i l a i


keindahan sebagai s a t u daripada juadah hidup) p u i s i adalah

'makanan'

orang-

orang yang h a l u s p e r a s a a n n y a , t e n t a n g j i w a n y a dan peka p u l a t e r h a d a p s e g a l a


yang t e r j a d i kepada d i r i n y a s e r t a alam s e k i t a r n y a , Untuk m e n g h a y a t i

puisi,

s e s e o r a n g memrlukan k e t e n a n g a n ; l e b l h - l e b i h l a g i u n t u k m e n c i p t a k a n n y a .
Sesudah m e l e w a t i p r o s e s membaca dan m e n e l i t i b a r u l a h s e s e o r a n g i t u menemukan p e r u t u s a n yang hendak d i s a m p a i k a n o l e h sang p e n y a i r dengan s e g a l a
u n s u r e s t e t i k yang d a p a t d i k e s a n n y a ,

dan i a menjadi l e b i h

malah merasa puas dan s e r o n o k p e r s i s memperolehi p e n c a p a i an

terhibur,
catharsis

yang t i n g g i s e p e r t i melangkah k e l u a r d a r i panggung s e l e p a s menonton s e buah drama yang b a i k . B e g i t u l a h t i n g g i n y a n i l a i p e n c a p a i a n c a t h a r s i s


b a g i s e s e o r a n g penghayat s e h i s e t i a p k a l i i a n y a s e l e s a i menatap s e s e buah k a r y a .

. PENJURU 4 .

DI PENJURU MATAMU
Antologi i n i disusun s e b e g i t u rupa agar

'rasa terkejut'

s a j a s u a t u b e n t u k c u l t u r a l s h o c k ) i t u t i d a k wujud pada

(mungkin

pelajar-pelajar

yang pertama k a l i b e r k e n a l a n dengan s a j a k a t a u p u i s i moden. B a h a g i a n b a h a g i a n pertama dan kedua sudah menampakkan s u a t u p e d a g o g i d a r i yang
mudah kepada yang s u k a r a t a u d a r i yang n y a t a kepada yang mujarad. B e g i t u l a h j u g a s e b e n a r n y a pertumbuhan dan perkembangan s a j a k Melayu, d a r i b e n t u k
pantun, b a h a s a b e r i r a m a dan s y a i r k e p a d a saja.k dengan pembebasan b e n t u k
yang b e r a n s u r j a u h d a r i p o l a t r a d i s i n y a i t u 0 Namun b e g i t u yang banyak
b e r u b a h h a n y a l a h b e n t u k , j u g a s e r i n g d i s e b u t v i s u a l s a j a k i t u s a j a . Mesej
a t a u p e r u t u s a n t e t a p a d a dan sama g a y a

penyampaiannya.

Saya amat p e r c a y a bahawa Di Penjuru_ Matamu (maksud s a y a


s a j a k n y a ) masih b e r p e g a n g k u a t kepada k e d u a - d u a u n s u r yang t e l a h
kan : p e n t i n g n y a p e r u t u s a n diseimbangkan dengan c i r i - c i r i

sajakdisebut-

keindahannya.

Di samping i t u , t a h a p penyampaian p e r u t u s a n yang d i l o n t a r k a n

secara

i m p l i s i t b e r t e r u s s e p e r t i yang lumrah t e r j a d i pada p u i s i - p u i s i sebelum


p e r a n g sudah t i d a k ada l a g i ( k a l a u p u n a d a hanya s a t u a t a u dua s a h a j a ) .
P u i s i - p u i s i yang dihadapkan kepada k i t a b e n a r - b e n a r s e p e r t i a p a yang
R i f f a t e r r e k a t a k a n bahawa

' p o e t r y e x p r e s s e s c o n c e p t s and t h i n g s by i n -

direction. To put s i m p l y , a poem says one thing and means


(1978 : 1).

another.'

Konsep yang disebutkannya itu samalah dengan yang kita maksudkan


sebagai tema, atau rentetan perutusan atau persoalan yang teradapat
padasetiap buah p u i s i . Indirection atau cara tida k berterus-terang itu
sememangnya lumrah, cara ini juga perlahan-lahan membina peringkatan
daya fikir. Kita digalakkan mencari makna-makna yang t e r s i r a t di sebalik
yang tersurat berpandukan kepada bahan-bahan visual (puisi itu sendiri)
yang ada. Kita didedahkan kepada proses mentafsir imejan, metafora,
personif ikasi, alegori, irony, mi os, r i t u a l , satira, wit , utopia dan
paling penting simbol. Untuk melihat keindahan, terutama pada penggunaan
bahasanya, kita juga dilatih memberi perhatian wajar terhadap beberapa
unsur penting seperti a l i t e r a s i , ,sonansi , elegi, nada, rangkap,
sentimentalisme, aforisme, ambigu t i , klise dan beberapa unsur penciptaan
puisi yang lain.
Pada kesempatan ini tidak juga k.ita melupakan bahawa suatu lagi
bentuk keindahan yang tidak dapat kita hayat i ialah pengucapan atau pendeklamasiannya. Puisi Melayu juga indah mala h amat menarik ketika d i ucapkan penghayatan melalui rasa hati dan pendengaran.

. PMJTJRU 5 .
Di Penjuru Matamu yang menderetkan 60 buah puisi itu telahpun
disusun mengikut kemujaradannya "bermula dengan sajak-sajak yang mudah
dan berakhir dengan sajak-sajak yang darjah kesukarannya sesuai dengan
peringkat a k h i r . . " (Pendahuluan); pada saya tahap kesukaran yang dimaksudkan itu hanyalah pada bentuknya saja iaitu susun-baris, pemilihan
kalimat, dan pembentukan rangkapnya, seperti berikut:
dari bahagian pertama-awal ,
seiring madah pantun bersambut
disulam senyum menghidang tamu
mesra berdakap kasih berpaut
persilalah tamu sambut di pintu.
("Sirih Pinang")
dari bahagian pertema-tengah,
suatu senja
tujuh musim berarak
dalam kepedihan rasa
sekuntum mawar gugur
keribaan
lalu menyapa daku
("Senja Yang luka")
dari bahagian kedua-akhir,
Dari nafas rasalu, kau tau
yang bernama engkau
adalah aku

adalah sedusedan haru-terharu


("Sebuah Ingatan")
Petikan-petikan itu jelas menampakkan urutan 'darjah kesukarannya'
dari segi pemilihan kata, susun-kata, susun baris, malah susun rangkap.
Sajak-sajak itu juga semakin menjauhi ketradisian pantua dan syair Melayu.
Begitu juga hal-hal pelarian (deviasi) yang semakin jauh juga
semakin ketara wujudnya. Lihat saja semakin menonjolnya pelarian-pelarian
sintaksis, semantik dan fonologinya, Contohnya, ayat Melayu tidak membenarkan susun kalinat :
menyapa duka ;
yang bernama engkau adalah aku (?)
= adalah sedu-sedan haru-terharu (?)
atau sistem penggandaan haru-terharu (?)
Asonansi dan aliterasi yang begitu dipenting an dalam konstruksi
puisi Melayu tradisional juga ditinggalkan jauh oleh para penyair mutakhir ini (suatu pelarian fonologi).

. PENJURU 6 .
Yang paling nyata dan ketara juga ialah perbezaan cara menyampaikan hasrat, perutusan atau makna pada puisi mutakhir. kini. Semakin
jauh kita pergi semakin sukar mencarigali semantik setiap puisi yang
kita lalui (tidak termasuk lima belas puisi yang diberikan ulasannya)
Bandingkan saja tiga buah puisi perbamas "Pertemuan", "Sirih Pinang" dan
"Dering Sen" dengan tiga buah puisi terakhirs "Sepasang Tapak di Pantai",
"Menyapa Diri" dan "Bayang-bayang Hanya", terasa amat jauh perbezaan
caragaya persembahannya dan terasa perbezaan terlalu besar wujud apabila
kita ingin meneliti semantiknya. Tiga sajak yang terakhir itu amat sukar
untuk mencari setiap temanya. Kita terpaksa mcntafsir beberapa buah simboi
peribadi atau imej-imej yang tidak begitu jelas seperti :
puisi

= 58
puisi

= 59
puisi
= 60

"sepasang tapak itu sendiri


ombak di dada,

mahkota
pasir
pintu rumah
sebuah bayang-bayang
berbisiklah awan duka

Tanpa dapat mentafsir imej-imej atau simbol-simbol di atas, kita


tidak akan sampai kepada matlamat awal sang penyair kenapa sajaknya itu
ditulis. Kalaupun tidak tepat, sedapat mungkin kita mesti hampir kepada
titik ketepatan itu. Begitulah betapa payah melakukan pentafsiram setiap
kali kita menghadapi sebuah puisi simbolik, puisi kabur, malah puisi
obscure yang mungkin kosong pada kita tetapi pasti mengandung makna
kepada penyairnya.
Akhirnya kita mestilah kembali kepada asal usul, kepada tradisi
penciptaan puisi kita, melihat keindahan estetiknya setelah dapat menanggap
perutusan yang dibawakan setiap buah puisi itu. Kerana itu jugalah sebagai
pelengkap penciptaan sebuah puisi.
Bertolak daripada titik dan cifi-ciri tradisional, kita juga
secara perlahan mendapati bahawa bentuk puisi kita semakin jauh melarikan
dirinya daripada ciri-ciri tradisi itu. Pada beberapa keadaan, kelainankelainan

bentuk ini juga dapat menerbitkan

keindahannya yang tersendiri

(lihat juga tulisan saya "Stilistik : Masalah Penyimpangan dalam Puisi"


dalam Dewan Bahasa, Disember 1983, hh. 863 -69). Ketika kita meneliti
puisi, kita tidak boleh meletakkan kayu ukur tatabahasa ke atasnya kerana

. PENJURU 7 .
k o n s e p susun k a l i m a t s i n t a k s i s ( a y a t ) Melayu t i d a k d i p a k a i pada lazimnya
k e t i k a orang m e n c i p t a p u i s i . L i h a t s a j a c o n t o h - c o n t o h b e r i k u t d a r i a n t o logi

inis
(i)

air dan batu bercumbu


di tengah-tengah kehijauan
air melompati batu
penuh keriangan (/)
("Taman Templer")

(ii)

sungai mekong
akhirilah tarisiang riakmu
kulihat di dasarmu
kuntum-kuntum berdarah
batu-batu luka
ma-lam ini
ribut dari utara akan tiba
tebingnya akan pecah (?)
airmu akan merah (?)
dan arusmu akan lebih deras
dari niagara.
("Sungai Mekong")

Mengikut rumus seleksi sintaksis Melayu mana boleh sebuah ayat


terjalin dengan kalimat-kalimat tidak menentu seperti kuntum-kuntum berdarah
atau batu-batu luka (?) Tetapi dalam konstruksi puisi hal-hal begini adalah lazim dan dibenarkan, malah sebagai penyeri dan penambah keindahan
ada sesebuah puisi. Pada puisi "Sungai Mekong" Latiff Mohidin itu, penggunaan kalimat begitulah yang membrikan kesegaran serta kekuatan hingga
ia dapat bertahan lama dan diuji zaman.

Selain dari pemilihan kalimat serta susun sintaksisnya, kita juga


jangan lupa meneliti kemerduan bunyi yang sama ada terhasil di awal, di
tengah, atau di hujung kalimat dan perkataan; rentak rima ketika menyebutnya, keras atay lembut fonem yang digunakan., dan bagaimana pula kesan
terakhirnya. Ponggunaan rima akhir a, a, a, a, seperti syair atau a, b,
a, b seperti pantun, atau a hiran yang tidak begitu diberi perhatian seperti dalam seloka atau gurindam. Antara penyair yang gemar menggunakah ciri
tradisi yang indah ini ialah T. Alias Taib, Ahmad Sarju, Nor Aini Muhammad,
Dharmawijaya, AoWahab Ali, Shamsuddin Jaafar dan Usman Awang, Lihat antara
Duhai Kampung Talang
-a
limpah budimu memangnya kusayang -a
sekadarkan di tiap ucap dan kenang-a
air mata ini sering berlinang
-a

. PENJURU 8 .
Kutoleh kawanku di sebelah
dari Tanjung Puteri mata melayang
Singapura termenung sorang
penceraian kita tak mungkin betah

-b
-c
-c
-b

("Tanjung Puteri")
Begitu juga tentang perulangan

sama ada yang berbentuk

perkataan atau bariss


(i) di dalam tokobuku
sebuah kotak kaca
di dalam kotak kaca
sebuah bingkai kayu
di dalam bingkai kayu
sebuah cermin jernih
("Seekor Kupu-kupu")
( ii ) Tanjung Puteri
Tanjung Puteri
kurangkum sekali bumiku ini
("Tanjung Puteri")

(iii)

sebelum lompatan berakhir


sebelum degupan b e r a k h i r
d a r i batu ke batu
dari debu ke debu
semua belakang
d a r i semua ladang
o o o

o o o o

("Tarian Ialang")
yang jelas dan nyata di samping menampakkan kesan penekanan (stress)
juga menimbulkan kesan indah kerana terasa kesinambungan baris-baris
yang tersusun atau idea-idea yang dilontarkan.
KESIMPULAN
Dari perbincangan di atas , amat jelas dan nyata bahawa setiap
puisi yang kita hayati itu pada a] hir proses penghayatan itu kita mestilah
memperolehi dua kesan dasar : menenggap tema atau perutusan yang ingin
disampaikan oleh sang penyair ser a mendpatkan kesan estetik atau keindahan
darinya dalam ertikata (saya ulang) fungsi sebuah karya sastera sebagai
dulce et utile.
Selain daripada cara penghayatan yang dipaparkan seperti di
atas, sedikit pengetahuan kita tentang latar belakang penyair yang puisinya kita kaji itu juga pasti sedikit sebanyak membantu mempertingkatkan
lagi tahap penghayatan kita. Ihi didasarkan kepada kelaziman bahawa

. PENJURU 9 .
golongan penyair merupakan manusia pencipta genre kreatif yang paling
peka terhadap kejadian di sekitarnya, terutamanya terhadap dirinya sendiri.
Hal ini jika diberikan perbandingan dengan golongan cerpenis, novelis
atau dramatis (penulis skrip). Golongan penyair jugalah yang paling banyak
menyimpan rahsia diri dnn rahsia alam (ini saya dasarkan kepada penelitian
saya terhadap penyair-penyair romantis dan realis Eropah sejak kurun ke-17
dulu lagi). Tidaklah mustahil jikalau lontaran perasaan, pemikiran serta
estetik sang penyair itu ke atas kertas merupakan sebahagian besar dari
ideologi hidup, pandangan atau weltanchaungnya, malah utopianya juga.

Contoh-contoh dari Di Penjuru Matamu, mengetahui sedikit latar


belakang seperti pendidikan, pekerjaan, kelazimannya berpuisi, serta
kegemarannya, bagi setiap penyair pasti dapat membantu pencapaian penghayatan yang lebih tinggi. Tetapi hal ini tidaklah sesuatu yang muktamad.
Kita seharusnya terus mencari dan memperbaiki daya penghayatan
kita seperti membaca teori-teori penciptaan dan kritikan paling baru di
samping terus membaca dan meneliti setiap puisi yanr kita temui di ruangruang akhbar atau majalah kesusasteraan. Insya-Allah, dengan adanya daya
usaha yang gigih dan berterusan, kita akan sampai kepada matlamat yang
kita tuju.
Pertemuan berlalu
di penjuru dadaku
yang sayu
lalu terharu.
Terima kasih.
Jabatan Persuratan Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi
Selangor.
5 Mei 1984.

mnd/BKM