Anda di halaman 1dari 42

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

Pinang

SK Limpaku

SK LIMPAKU PINANG
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
2015

...Amzar Azhar

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
MING
GU

1-2

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Aktiviti
Keluarga
Tajuk:
Berkhemah
di Laman
Idaman
Sistem
Bahasa:
- Kata Nama
Am Konkrit
- Kata Ganti
Nama Tunjuk

SK Limpaku

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.6 Mendengar,
memahami dan
menyebut jenis-jenis ayat
dengan
struktur
binaan ayat yang betul
dan tepat.

EMK
Pendidikan Alam
Sekitar

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan


memahami ayat
yang mengandungi
perkataan
berimbuhan apitan
daripada
pelbagai
sumber dengan sebutan
yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara mekanis
dengan betul dan kemas.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

3.2.6 Menulis ayat dalam


perenggan
secara
mekanis dengan betul dan
kemas.
5.1.1 Memahami dan
menggunakan
kata
nama am konkrit dan
penjodoh bilangan dengan
betul mengikut konteks.
5.1.3 Memahami dan
menggunakan
kata
ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks.

Nilai murni:
-Kasih sayang
-Bekerjasama
STRATEGI PdP
KB:
-Menjana idea
-Menghubung
kait
Mengkategorikan
KP:
-Interpersonal
-Verbal linguistik
Kontekstual:
Menghubungkait
kan
BCB:
-Bacaan Intensif

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Aktiviti
Keluarga
Tajuk:
Seronoknya
Membaca
Sistem
Bahasa:
- Penjodoh
bilangan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons yang
sesuai secara lisan atau
gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca pelbagai


bahan yang
mengandungi pelbagai
jenis ayat secara mekanis
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis ayat


majmuk secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul
dan kemas.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu
yang mengandungi nilai
dan pengajaran secara
berpandu dan
disampaikan melalui
nyanyian secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan
kata
nama am konkrit dan
penjodoh bilangan dengan
betul mengikut konteks

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Ilmu :
- Pendidikan
Alam Sekitar
Nilai Murni:
- Kerajinan
-Hemah tinggi
STRATEGI PdP
KB :
Menghubungkait
kan
-Mengecam
BCB:
-Bacaan Intensif
Kontekstual:
Menghubungkait
kan
KP:
-Interpersonal
-Visual Ruang
-Muzik

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Aktiviti
Keluarga
Tajuk:
Melancong
dengan
Keluarga
Sistem
Bahasa:
-Kata Nama
Khas
Tak
Hidup

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
4

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
yang sesuai secara
lisan atau gerak laku
terhadap arahan
berdasarkan ayat
perintah dengan
betul.
2.3.2 Membaca pelbagai
bahan yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk berbilang
subjek secara
mekanis dengan
lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi
yang betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Ilmu:
- Sejarah
Nilai Murni:
Kasih sayang
Bekerjasama
STRATEGI PdP:
KB :
-Membuat
gambaran
mental
-Mengenal pasti
Menghubungkait
kan
-Menyusun
urutan
-Menjanakan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
frasa dan ayat dengan
betul.

4.2 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

SK Limpaku
idea
3.3.3 Membina dan
menulis jawapan
pemahaman
berdasarkan soalan
yang bertumpu dan
bercapah dengan
betul.
4.2.1 Mengujarkan ayat
yang gramatis dengan
sebutan yang betul
dan intonasi yang
jelas serta susunan
idea yang tepat
semasa bercerita
secara didik hibur.

Kontekstual:
Menghubungkait
kan
KP:
-Kinestetik
-Verbal Linguistik
PM:
-Bacaan
BCB:
-Bacaan Intensif

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata
nama khas tak hidup
dengan betul
mengikut konteks

...Amzar Azhar

MING

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
5

STANDARD

PENGISIAN

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
GU
/ SISTEM
BAHASA
5
Tema:
1.3 Mendengar,
Amalan
memahami dan
Kesihatan
memberi respons
dan
terhadap sesuatu
Kebersihan
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
Tajuk:
dengan betul.
Amalan
Hidup Sihat
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
Sistem
yang tersurat dan
Bahasa:
tersirat daripada
-Kata Ganti
pelbagai bahan untuk
Nama Tunjuk
memberi respons
dengan betul
3.4 Menulis imlak dengan
tepat.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.

SK Limpaku
PEMBELAJARAN
1.3.2 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
terhadap soalan tanpa
kata tanya secara
lisan dengan betul.
2.4.1 Membaca dan
memahami
maklumat untuk
mengenal pasti idea
utama dan idea
sampingan dalam
pelbagai bahan bagi
membuat ramalan
dengan tepat.
3.4.1 Menulis perkataan
berimbuhan pinjaman
dengan ejaan yang
tepat secara imlak.
4.1.2 Memahami dan
menghasilkan lirik
lagu yang
mengandungi nilai
dan pengajaran
secara berpandu dan
disampaikan melalui
nyanyian secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

5.1.3 Memahami dan


menggunakan
kata ganti nama
tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

KURIKULUM
EMK
Ilmu:
-Pendidikan
Kesihatan
Nilai murni:
-Kerajinan
-Kebersihan
fizikal dan
mental
STRATEGI PdP
KB :
-Menjanakan
idea
-Menganalisis
-Mengecam
Kontekstual:
-Mengalami
KP :
-Verbal
Linguistik,
-Meramal
-Muzik
BCB:
-Mendengar
dengan cekap

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Amalan
Kesihatan
dan
Kebersihan
Tajuk:
Bersih dan
Sihat
Sistem
Bahasa:
-Kata Hubung
Pancangan
Keterangan
-Kata Kerja
Pasif

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.3 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
dengan
menyampaikan
pesanan yang betul
mengikut urutan.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan


memahami
maklumat daripada
bahan untuk menjana
idea dengan betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataa, frasa
dan ayat dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka


untuk menulis
pelbagai jenis
karangan dengan
betul

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan
kata kerja pasif
dengan betul
mengikut konteks.
5.1.6 Memahami dan
menggunakan
kata hubung
pancangan
keterangan dengan
betul mengikut
konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Nilai Murni:
- Kebersihan
fizikal dan
mental
-Berdikari
STRATEGI PdP
KB:
-Membuat urutan
-Membuat
andaian
-Menjanakan
idea
Kontekstual:
-Mengaplikasikan
-Memindahkan
Konstruktivisme:
Menerangkan
dan menjelaskan
idea

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

7-8

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Amalan
Kesihatan
dan
Kebersihan
Tajuk:
Pendidikan
Kesihatan
Sistem
Bahasa:
-Kata Adjektif
-Kata
Penguat

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang


sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan ayat
yang gramatis dalam
situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

2.2Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat
daripada pelbagai
sumber dengan
sebutan yang betul.
2.4 Membaca dan
8

2.2.3Membaca dan
memahami ayat
yang mengandungi
perkataan
berimbuhan apitan
daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Ilmu:
- Pendidikan
Kesihatan
Nilai Murni:
- Kebersihan
fizikal dan
mental
STRATEGI PdP
KB:
Menghubungkait
kan
-Mengecam
-Menaakul

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

SK Limpaku
yang betul.
2.4.3 Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat dengan tepat
daripada
pelbagai bahan untuk
membuat
penilaian dengan
betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.
3.9Menulis ulasan
tentang pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

3.5.2 Mencatat maklumat


yang betul mengikut
urutan untuk
membuat carta
daripada pelbagai
sumber.
3.9.1Menulis ulasan
tentang bahan bukan
sastera yang
didengar, ditonton
atau dibaca dengan
jelas dan
menggunakan bahasa
yang gramatis.
5.1.5 Memahami dan
menggunakan kata
adjektif dan kata
penguat dengan
betul mengikut
konteks.

-Menyusun
mengikut urutan
-Mengitlak
-Memadankan
KP
-Interpersonal
Konstruktivisme
Menghubungkait
kan
BCB
-Bacaan Intensif
-Mencatan nota

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Sentiasa
Selamat
Tajuk:
Sentiasa
Awasi Diri
Sistem
Bahasa:
-Kata Nama
Khas Tak
Hidup
-Kata Adjektif
dan Kata
Penguat

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4Bertutur, berbual dan


menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.2Berbual tentang
sesuatu perkara
menggunakan kata
gelaran yang sesuai
dalam situasi tidak
formal secara
bertatasusila.

EMK
Sains dan
Teknologi

2.5Membaca, memahami
dan menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat daripada
bahan prosa
dengan betul

3.4 Menulis imlak dengan


tepat.

3.4.2Menulis frasa dan


ayat yang ada
perkataan
berimbuhan pinjaman
dengan ejaan dan
tanda baca yang tepat
secara imlak

STRATEGI PdP
KB:
menghubungkait
kan
-menganalisis
-mengecam
-memadankan

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

5.1.2Memahami dan
menggunakan kata
nama khas tak hidup
dengan betul
mengikut konteks
5.1.5Memahami dan
menggunakan kata
adjektif dan kata
penguat dengan
betul mengikut
konteks.

10

Nilai Murni:
-keberanian
-rasional

KP:
-interpersonal
Konstriktivisme:
menghubungkait
kan
BCB:
-mendengar aktif
-bacaan intensif
Kontekstual:
menghubungkait
kan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

10 11

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Sentiasa
Selamat
Tajuk:
Sediakan
Payung
Sebelum
Hujan
Sistem
Bahasa:
-Kata Hubung
Pancangan
Keterangan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang


sesuatu perkara
menggunakan kata
ganti nama diri orang
dan kata ganti nama
diri tanya dengan
betul dalam situasi
formal dan tidak
formal secara
bertatasusila.

EMK
Pendidikan Alam
Sekitar

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2 Membaca,
memahami dan
menaakul maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
bahan prosa dengan
betul.

3.3Membina dan menulis


perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

3.3.4Membina kerangka
dan menulis pelbagai
jenis karangan
dengan betul.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul
menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.1Mendeklamasi sajak
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan jelas secara didik
hibur serta
memahami maksud

11

Nilai Murni:
-Rasional
-Semangat
Bermasyarakat
STRATEGI PdP
KB:
-Mengenal pasti
-Menaakul
-Membuat urutan
Menghubungkait
kan
-Menganalisis
Kontekstual:
-Mengaplikasikan
-Memindahkan
maklumat
Konstruktivisme:
Mengembangkan
idea dengan
persekitaran

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku
sajak tersebut.

5.1Memahami dan
menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

MING
GU

TEMA / TAJUK

5.1.6Memahami dan
menggunakan kata
hubung pancangan
keterangan dengan
betul mengikut
konteks.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

BCB:
-Bacaan INtensif
KP:
-Verbal-Linguistik

PENGISIAN
KURIKULUM

Ujian 1

11

...Amzar Azhar

MING
GU

12

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Sentiasa
Selamat
Tajuk:
Beringat
Sebelum
Kena
Sistem
Bahasa:
-Kata Bantu

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4Bertutur, berbual dan


menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.3Berbual tentang
sesuatu perkara
menggunakan kata
ganti nama diri orang
dan kata ganti nama
diri tanya dengan
betul dalam situasi
formal dan tidak
formal secara
bertatasusila.

2.5Membaca, memahami
dan menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
12

1.4.4Bertutur tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Peraturan
Sosiobudaya
Nilai Murni:
-Keberanian
STRATEGI PdP
KB:
Menghubungkait
kan
-Menaakul
-Menjanakan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
betul.

SK Limpaku

3.6Menulis untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

menggunakan ayat
yang gramatis dalam
situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.5.3 Membaca,
memahami dan
menaakul bahan
prosa untuk
memindahkan
maklumat kepada
bentuk puisi dengan
betul.
3.6.2Menulis untuk
menyampaikan
maklumat berbentuk
surat, laporan dan
berita dengan jelas
serta menggunakan
bahasa yang santun.
5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata
bantu, kata perintah
dan kata pemeri
dengan betul
mengikut konteks.

13

idea
Kontekstual:
-Memindahkan
maklumat
KP:
-Interpersonal
-Verbal-linguistik

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku
...Amzar Azhar

MING
GU

13

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Masyarakat
Penyayang
Tajuk:
Program
Khidmat
Masyarakat
Sistem
Bahasa:
-Kata
Perintah

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.5Bercerita dan
menceritakan
sesuatu perkara
semula dengan tepat
menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.1Bercerita tentang
sesuatu perkara
dengan tepat,
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul menggunakan
ayat yang
mengandungi wacana.

EMK
Pendidikan Alam
Sekitar

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1Membaca dan
memahami pelbagai
bahan sastera yang
sesuai untuk
meningkatkan daya
berfikir secara kreatif.

3.3Membina dan menulis


perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

3.3.4Membina kerangka
dan menulis pelbagai
jenis karangan
dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur

4.1.1Menyebut dan
memahami lirik lagu
yang mengandungi
nilai dan pengajaran
yang dipersembahkan
melalui nyanyian
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata
bantu, kata perintah
dan kata pemeri
dengan betul
mengikut konteks.

14

Keusahawanan
Nilai Murni:
-Kasih sayang
-Semangat
bermasyarakat
STRATEGI PdP
KB:
Menghubungkait
kan
-Membuat
gambaran
mental
-Menjanakan
idea
-Menganalisis
-Menyesuaikan
KP:
-Verbal-linguistik
-Muzik
-Kinestetik
Kontekstual:
-Memindahkan
maklumat

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

14

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Masyarakat
Penyayang
Tajuk:
Khidmat
Rakan
Sebaya
Sistem
Bahasa:
-Kata Pemeri

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.5Bercerita dan
menceritakan
sesuatu perkara
semula dengan tepat
menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.2 Menceritakan
sesuatu perkara yang
dilihat dan yang
ditonton dengan tepat
, sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul menggunakan
ayat yang
mengandungi wacana.

EMK
Peraturan
Sosiobudaya

2.6Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan


memahami pelbagai
bahan bukan sastera
untuk mengenal pasti
nilai murni.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat berbentuk
surat,
laporan
dan cerita dengan
jelas serta
menggunakan bahasa
yang santun

STRATEGI PdP
KB
-Menjanakan
idea
-Menilai
-Menganalisis
Menghubungkait
kan

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

5.1.4Memahami dan
menggunakan kata
kerja pasif dengan
betul mengikut
konteks.
5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata
bantu, kata perintah

15

PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai Murni
-Kerjasama
-Kebersihan
fizikal dan
mental

Kontekstual
-Memindahkan
maklumat
-Mengaplikasikan
KP:
-Verbal-linguistik
BCB:
-Bacaan intensif

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku
dan kata pemeri
dengan betul
mengikut konteks.

...Amzar Azhar

MING
GU

15

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Masyarakat
Penyayang

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan
maklumat yang
tersirat dengan tepat
tentang sesuatu
perkara secara
bertatasusila.

EMK
Pendidikan Alam
Sekitar

Tajuk:
Skuad
Prihatin

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

Sistem
Bahasa:
Imbuhan
Akhiran dan
Imbuhan
Apitan pada

2.2Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat
daripada pelbagai
sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.3Membaca dan
memahami ayat
yang mengandungi
perkataan
berimbuhan apitan
daripada

16

Nilai Murni:
-Kerjasama
-Kebersihan
Fizikal
-Kasih sayang
STRATEGI PdP
KB:
-

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
Kata Kerja

SK Limpaku

3.6Menulis untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.
4.2 Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

17

pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
3.6.1Menulis untuk
menyampaikan
maklumat yang betul
dengan menggunakan
idea utama dan idea
sampingan serta
menegaskan
kesantunan
berbahasa
4.2.2 Mengujarkan idea
yang tepat
menggunakan bahasa
yang indah dan ayat
yang gramatis serta
bahasa badan yang
sesuai semasa
bercerita secara didik
hibur
5.2.1 Memahami dan
menggunakan
imbuhan akhiran an,
-kan, i, imbuhan
apitan pada kata
kerja, kata nama dan
kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Menghubungkait
kan
-Membuat
gambaran
mental
-Menjanakan
idea
KP:
-Verbal-linguistik
BCB:
-Bacaan Intensif
Konstruktivisme:
-Menyampaikan
idea baharu
Kontekstual:
-Mengaplikasikan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

16

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Kenali
Warisan
Bangsa
Tajuk:
Irama
Warisan
Sistem
Bahasa:
-Imbuhan
Apitan pada
Kata Nama
dan Kata
Kerja

STANDARD KANDUNGAN
1.6Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.2Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada media cetak
dalam bentuk
pengumuman
dengan menggunakan
ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
4.4Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

18

2.3.1 Membaca pelbagai


bahan yang
mengandungi
pelbagai jenis ayat
secara mekanis
dengan lancar,
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul.
3.7.1Menghasilkan rangka
pendahuluan, isi dan
penutup dalam
penulisan kreatif
dengan betul.
4.4.2 Membina dan
memahami sajak
secara terkawal dan
mendeklamasikannya
dengan
sebutan
dan intonasi yang
betul dan jelas secara
didik hibur.
5.2.1 Memahami dan
menggunakan
imbuhan akhiran an,
-kan, i, imbuhan
apitan pada kata
kerja, kata nama dan
kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Patriotisme
Peraturan
Sosiobudaya
STRATEGI PdP
KB:
-mensintesis
-mengenal pasti
-menganalisis
PM:
-main peranan
-bacaan
Kontekstual:
-memindahkan
Konstruktivisme
mengaplikasikan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

17

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Kenali
Warisan
Bangsa
Tajuk:
Serupa tetapi
Berbeza
Sistem
Bahasa:
-Imbuhan
Apitan pada
Kata Adjektif

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.6Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan
maklumat yang
tersirat dengan tepat
tentang sesuatu
perkara secara
bertatasusila.

2.3Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca pelbagai


bahan yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk berbilang
subjek secara
mekanis dengan
lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi
yang betul.

3.8Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan dengan
betul.

3.8.2Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan daripada
19

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Peraturan
Sosiobudaya
Keusahawanan
Nilai Murni:
-semangat
bermasyarakat
STRATEGI PdP
KB:
-mengitlak
-mengenal pasti
-menganalisis
-menjanakan
idea
-mengecam
KP:
-verbal-linguistik

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku
aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan
kata, imbuhan dan
struktur ayat.

4.4Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

4.4.2Membina dan
memahami sajak
secara terkawal dan
mendeklamasikannya
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan jelas secara didik
hibur.

BCB:
-bacaan intensif
Konstruktivisme:
mengembangkan
idea

5.2.1 Memahami dan


menggunakan
imbuhan akhiran an,
-kan, i, imbuhan
apitan pada kata
kerja, kata nama dan
kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

...Amzar Azhar

20

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
MING
TEMA / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
GU
/ SISTEM
BAHASA
18 Tema:
1.7Berbincang dan
19
Kenali
mengemukakan
Warisan
pendapat tentang
Bangsa
sesuatu perkara
daripada pelbagai
Tajuk:
sumber secara
Unik
dan
bertatasusila.
Kreatif
Sistem
Bahasa:
-Kata Adjektif
dan
Kata
Penguat

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul
3.7Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
3.9 Menulis ulasan
tentang pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut konteks
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

SK Limpaku
STANDARD
PEMBELAJARAN
1.7.2Berbincang dan
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila.
2.4.1 Membaca dan
memahami
maklumat untuk
mengenal pasti idea
utama dan idea
sampingan dalam
pelbagai bahan bagi
membuat ramalan
dengan tepat.
3.7.2 Menghasilkan
penulisan kreatif
berbentuk imaginatif
dan deskriptif dengan
betul.
3.9.1Menulis ulasan
tentang bahan bukan
sastera yang
didengar, ditonton
atau dibaca dengan
jelas dan
menggunakan bahasa
yang gramatis.
5.1.3 Memahami dan
menggunakan
kata ganti nama
tunjuk dengan
betul mengikut
konteks
5.1.5 Memahami dan
menggunakan kata
adjektif dan kata
penguat dengan
betul mengikut
konteks.
5.2.2Memahami dan
menggunakan kata
ganda separa dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

21

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Peraturan
Sosiobudaya
Kreativiti dan
Inovasi
STRATEGI PdP
KB:
-mensintesis
-menganalisis
-menjanakan
idea
-menaakul
-mengumpul dan
-mengelas
-mengecam
PAK:
-mengakses
KMD:
-meramal
Konstruktivisme:
mengembangka
n idea
BCB:
-bacaan intensif

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

MING
GU

TEMA / TAJUK

20

MING
GU

20 21

SK Limpaku

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Peperiksaan Pertengahan Tahun

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Pertanian
dan
Penternakan
Tajuk:
Kemajuan
Pertanian
Sistem
Bahasa:
-Kata Majmuk
Bentuk
Mantap

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
3.5Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.3.1Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
yang sesuai secara
lisan atau gerak laku
terhadap arahan
berdasarkan ayat
perintah dengan
betul.

EMK
Keusahawanan

2.4.2Membaca dan
memahami
maklumat daripada
bahan untuk menjana
idea dengan betul.

STRATEGI PdP
KB:
-menjanakan
idea
-menyusun
urutan

3.5.2Mencatat maklumat
yang betul mengikut
urutan untuk
membuat carta
daripada pelbagai
sumber

Konstruktivisme:
menghubungkait
kan

5.2.3Memahami dan
menggunakan kata
22

PENGISIAN
KURIKULUM

Pendidikan Alam
Sekitar
Ilmu:
Pertanian

BCB:
-bacaan intensif
Kontekstual:

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

SK Limpaku
majmuk bentuk yang
telah mantap dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

-memindahkan

...Amzar Azhar

MING
GU

22

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Pertanian
dan
Penternakan
Tajuk:
Perkembanga
n Pertanian

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
terhadap soalan tanpa
kata tanya secara
lisan dengan betul.

EMK
Sains dan
Teknologi

2.4.3 Membaca dan


memahami

STRATEGI PdP
KB:

2.4 Membaca dan


23

PENGISIAN
KURIKULUM

Keusahawanan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
memahami maklumat
Sistem
yang tersurat dan
Bahasa:
tersirat daripada
-Ayat Tunggal
pelbagai bahan untuk
Peluasan
memberi respons
Subjek
dengan betul.
3.7Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
4.3Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

5.3Memahami dan
membina ayat yang
betul dalam pelbagai
situasi.

SK Limpaku
maklumat yang
tersurat dan
tersirat dengan tepat
daripada
pelbagai bahan untuk
membuat
penilaian dengan
betul.

menghubungkait
kan
-menilai
-menjanakan
idea
-mengumpul dan
mengelas

3.7.2 Menghasilkan
penulisan kreatif
berbentuk imaginatif
dan deskriptif dengan
betul.

KP:
-interpersonal
-verbal-linguistik

4.3.2Mengujarkan dialog
yang dihasilkan
daripada bahan
rangsangan untuk
menyampaikan nilai
dan pengajaran
dengan bahasa badan
yang sesuai melalui
lakonan secara didik
hibur.
5.3.1Memahami dan
membina ayat tunggal
dengan peluasan
subjek dan predikat
yang betul dalam
pelbagai situasi.

24

Konstruktivisme:
menghubungkait
kan
BCB:
-perbincangan
-bacaan intensif

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

23-25

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Pertanian
dan
Penternakan
Tajuk:
Hasil Serba
Guna
Sistem
Bahasa:
-Ayat Tunggal
Peluasan
Subjek dan
Predikat
-Kata Bantu,
Kata Perintah
dan Kata
Pemeri

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.
3.3Membina dan menulis
perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

3.9 Menulis ulasan


tentang pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.
5.3 Memahami dan
membina ayat yang
betul dalam pelbagai
situasi.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.1 Bertutur tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan ayat
yang gramatis dalam
situasi formal dan
tidak
formal
secara bertatasusila.

EMK
Keusahawanan

2.5.1Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat daripada
bahan prosa
dengan betul

STRATEGI PdP
KB:
-mengitlak
menghubungkait
kan
-mensintesis
-menganalisis

3.3.3Membina dan
menulis jawapan
pemahaman
berdasarkan soalan
yang bertumpu dan
bercapah dengan
betul.
3.9.1Menulis ulasan
tentang bahan bukan
sastera yang
didengar, ditonton
atau dibaca dengan
jelas dan
menggunakan bahasa
yang gramatis.
5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata
bantu, kata perintah
dan kata pemeri
dengan betul
mengikut konteks.
5.3.1Memahami dan
membina ayat tunggal
dengan peluasan
subjek dan predikat

25

PENGISIAN
KURIKULUM

Pendidikan Alam
Sekitar
Kreativiti dan
Inovasi

BCB:
Bacaan intensif
-bacaan mentalis
KP:
-interpersonal
Kontekstual:
menghubungkait
kan
mengaplikasikan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku
yang betul dalam
pelbagai situasi.

...Amzar Azhar

MINGG
U

26-27

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Potret
Malaysia
Tajuk:
Pekerti Mulia
Amalan Kita
Sistem
Bahasa:
-Kata Adjektif
dan
Kata
Penguat
-Ayat Aktif

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang


sesuatu perkara
menggunakan kata
gelaran yang sesuai
dalam situasi tidak
formal secara
bertatasusila.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2Membaca,
memahami dan
menaakul maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
bahan prosa dengan
betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
26

3.3.4Membina kerangka
dan menulis pelbagai
jenis karangan
dengan betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Nilai Murni:
-kerjasama
-kasiih sayang
-hormatmenghormati
STRATEGI PdP
KB:
-menjanakan
idea
-mensintesis
-mengecam
KP:
-verbal-linguistik
Kontekstual:
-mengalami
-

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
betul.

SK Limpaku
mengaplikasikan

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.
5.3Memahami dan
membina ayat yang
betul dalam pelbagai
situasi.

MING
GU

TEMA / TAJUK

28

5.1.5 Memahami dan


menggunakan kata
adjektif dan kata
penguat dengan
betul mengikut
konteks.
5.3.2Memahami dan
membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN
Cuti Hari Raya
Cuti Peristiwa
Cuti Ganti

Konstruktivisme:
-pengembangan
idea
BCB:
-bacaan imbasan

PENGISIAN
KURIKULUM

...Amzar Azhar

MINGG
U

29

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Potret
Malaysia

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara

1.4.3 Berbual tentang


sesuatu perkara
menggunakan kata
ganti nama diri orang

27

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Patriotisme
Nilai Murni:

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
Tajuk:
daripada pelbagai
Cinta
akan
sumber dalam situasi
Negara
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
Sistem
Bahasa:
-Ayat Pasif
2.5Membaca, memahami
dan menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.
3.6Menulis untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.
4.3Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.
5.3Memahami dan
membina ayat yang
betul dalam pelbagai
situasi.

SK Limpaku
dan kata ganti nama
diri tanya dengan
betul dalam situasi
formal dan tidak
formal secara
bertatasusila.
2.5.3 Membaca,
memahami dan
menaakul bahan
prosa untuk
memindahkan
maklumat kepada
bentuk puisi dengan
betul.
3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan
maklumat berbentuk
surat, laporan dan
berita dengan jelas
serta menggunakan
bahasa yang santun.
4.3.1Mengujarkan dialog
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan jelas, dan bahasa
badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.
5.3.2Memahami dan
membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

28

-hemah tinggi
STRATEGI PdP
KB:
-menjanakan
idea
-mensintesis
-membuat
urutan
-menganalisis
KP:
-interpersonal
-verbal-linguistik
Konstektual:
-memindahkan
maklumat
BCB:
-mencatat nota

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MINGG
U

30-31

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Potret
Malaysia
Tajuk:
Negaraku
Gemilang
Sistem
Bahasa:
-Kata
Kerja
Pasif

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual
dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
2.2Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat
daripada pelbagai
sumber dengan
sebutan yang betul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.8Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan dengan
betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

29

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.4 Bertutur tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan ayat
yang gramatis dalam
situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
2.2.3Membaca dan
memahami ayat yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan apitan
daripada pelbagai
sumber dengan
sebutan yang betul.
2.6.1 Membaca dan
memahami
pelbagai bahan
sastera yang
sesuai untuk
meningkatkan daya
berfikir secara kreatif.
3.8.2 Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan daripada
aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan
kata, imbuhan dan
struktur ayat.
5.1.4Memahami dan
menggunakan kata
kerja pasif dengan
betul mengikut
konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Pendidikan Alam
Sekitar
Patriotisme
STRATEGI PdP
KB:
-menjanakan
idea
-mengecam
-menganalisis
KP:
-verbal-linguistik
BCB:
-bacaan intensif
-bacaan imbasan
Kontekstual:
mengaplikasikan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

32-33

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Ekonomi
Berwawasan
Tajuk:
Sumber
Pendapatan
Sistem
Bahasa:
-Kata Ganti
Namam
Tunjuk
-Kata Ganda
Spara

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.5Bercerita dan
menceritakan
sesuatu perkara
semula dengan tepat
menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang


sesuatu perkara
dengan tepat,
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul menggunakan
ayat yang
mengandungi wacana.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.5Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara

2.6.2 Membaca dan


memahami
pelbagai bahan bukan
sastera
untuk
mengenal pasti nilai
murni.
3.5.2Mencatat maklumat
yang betul mengikut

30

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Ilmu:
-ekonomi
Keusahawanan
Nilai Murni
-kerajinan
STRATEGI PdP
KB:
membandingkan
dan
membezakan
-menyusun
urutan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
daripada pelbagai
sumber.

SK Limpaku
urutan untuk
membuat carta
daripada pelbagai
sumber

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

5.1.3Memahami dan
menggunakan
kata ganti nama
tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

MING
GU

TEMA / TAJUK

5.2.2Memahami dan
menggunakan kata
ganda separa dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

STANDARD KANDUNGAN

34

STANDARD
PEMBELAJARAN

-menjanakan
idea
-mengecam
Kontekstual:
menghubungkait
kan
-mengecam
BCB:
-bacaan imbasan
-membaca nota
-membuat
rujukan

PENGISIAN
KURIKULUM

Ujian 2

...Amzar Azhar

MING
GU

34 35

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Ekonomi
Berwawasan

STANDARD KANDUNGAN
1.5Bercerita dan
menceritakan
sesuatu perkara

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan
sesuatu perkara yang
dilihat dan yang

31

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Keusahawanan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
semula dengan tepat
Tajuk:
menggunakan sebutan
Pengusaha
yang jelas dan intonasi
Berwawasan
yang betul.
Sistem
Bahasa:
-Kata Hubung
Pancangan
Keterangan
-Ayat Aktif
dan Ayat
Pasif

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.6Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.
5.3 Memahami dan
membina ayat yang
betul dalam pelbagai
situasi.

SK Limpaku
ditonton dengan tepat
, sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul menggunakan
ayat yang
mengandungi wacana.
2.3.2 Membaca pelbagai
bahan yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk berbilang
subjek secara
mekanis dengan
lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi
yang betul.
2.6.1Membaca dan
memahami pelbagai
bahan sastera yang
sesuai untuk
meningkatkan daya
berfikir secara kreatif.
3.6.1 Menulis untuk
menyampaikan
maklumat yang betul
dengan
menggunakan idea
utama dan
idea
sampingan serta
menegaskan
kesantunan
berbahasa.
5.1.6Memahami dan
menggunakan kata
hubung pancangan
keterangan dengan
betul mengikut
konteks.
5.3.2Memahami dan
membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

32

Tekbologi
Maklumat dan
Komputer
Nilai Murni
-kerajinan
-kasih sayang
STRATEGI PdP
KB:
-menjanakan
idea
-mengecam
-menaakul
-menganalisis
menghubungkait
kan
KP:
-verbal-linguistik
PM:
-bacaan
KMD:
-menggunakan
imaginasi dan
kreativiti
Konstruktivisme:
mengembangka
n idea
menghubungkait
kan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MINGG
U

36

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Ekonomi
Berwawasan
Tajuk:
Mengurus
Wang
Sistem
Bahasa:
-Kata Bantu

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.6Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan
maklumat yang
tersirat dengan tepat
tentang sesuatu
perkara secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca pelbagai


bahan yang
mengandungi
pelbagai jenis ayat
secara mekanis
dengan lancar,
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.
3.9 Menulis ulasan
tentang pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
33

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat berbentuk
surat,
laporan
dan cerita dengan
jelas serta
menggunakan bahasa
yang santun.
3.9.1Menulis ulasan
tentang bahan bukan
sastera yang
didengar, ditonton
atau dibaca dengan
jelas dan
menggunakan bahasa
yang gramatis.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Nilai Murni
-berdikari
STRATEGI PdP
KB:
-menjanakan
idea
-mengecam
-mengitlak
-mengecam
BCB:
-perbincangan
-bacaan luncuran
-bacaan imbasan
KP:
-interpersonal
Konstruktivisme:
-menilai dan
menaksir

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
konteks.

SK Limpaku
5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata
bantu, kata perintah
dan kata pemeri
dengan betul
mengikut konteks.

...Amzar Azhar

MING
GU

37

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Bumi
Indah
Rakyat
Bertuah
Tajuk:
Manusia dan
Alam Sekitar
Sistem
Bahasa:
-Imbuhan
Apitan dan
Imbuhan

STANDARD KANDUNGAN
1.6Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
34

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.6.2 Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada media cetak
dalam bentuk
pengumuman dengan
menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila.

EMK
Pendidikan Alam
Sekitar

2.3.2 Membaca pelbagai


bahan yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat

STRATEGI PdP
KB:
menghubungkait

Patriotisme
Nilai Murni:
-kesyukuran

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
Pinjaman

SK Limpaku

3.6Menulis untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

35

majmuk berbilang
subjek secara
mekanis dengan
lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi
yang betul.
3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan
maklumat berbentuk
surat, laporan dan
berita dengan jelas
serta menggunakan
bahasa yang santun.
5.2.1 Memahami dan
menggunakan
imbuhan akhiran an,
-kan, i, imbuhan
apitan pada kata
kerja, kata nama dan
kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

kan
-mengecam
-menjanakan
idea
KP:
-verbal-linguistik
PB:
-bacaan
-bacaan intensif
Kontekstual:
-memindahkan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku
...Amzar Azhar

MING
GU

38

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Bumi
Indah
Rakyat
Bertuah
Tajuk:
Lestarikan
Alam Kita
Sistem
Bahasa:
-Kata Ganda
Spara
Berimbuhan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.6Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan
maklumat yang
tersirat dengan tepat
tentang sesuatu
perkara secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan


memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat dengan tepat
daripada
pelbagai bahan untuk
membuat
penilaian dengan
betul.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

36

3.7.1Menghasilkan rangka
pendahuluan, isi dan
penutup dalam
penulisan kreatif
dengan betul.
5.1.6Memahami dan
menggunakan kata
hubung pancangan
keterangan dengan
betul mengikut
konteks.
5.2.2Memahami dan
menggunakan kata
ganda separa dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Pendidikan Alam
Sekitar
Kreativiti dan
Inovasi
Ilmu:
-Sains
STRATEGI PdP
KB:
-mensintesis
-membuat
inferens
-menjanakan
idea
-mengecam
-memahami
KP:
-interpersonal
Konstruktivisme:
mengembangka
n idea dengan
persekitaran
mengaplikasikan
Konstektual:
-memindahkan
mengaplikasikan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

39

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Bumi
Indah
Rakyat
Bertuah
Tajuk:
Sayangi Alam
Sekitar
Sistem
Bahasa:
-Kata Majmuk
Bentuk
Mantap

STANDARD KANDUNGAN
1.7Berbincang dan
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.
2.5Membaca, memahami
dan menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.
3.7Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
5.2Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

37

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.7.2Berbincang dan
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila.

EMK
Pendidikan Alam
Sekitra

2.5.1Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat daripada
bahan prosa
dengan betul
3.7.2 Menghasilkan
penulisan kreatif
berbentuk imaginatif
dan deskriptif dengan
betul.
5.2.3Memahami dan
menggunakan kata
majmuk bentuk yang
telah mantap dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

STRATEGI PdP
KB:
-merumus
-menaakul
-menjanakan
idea
-mengecam
BCB:
-perbincangan
-bacaan intensif
-menulis
perenggan
-bacaan luncuran

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MING
GU

40

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Meneroka
Sains dan
Teknologi
Tajuk:
Sains Dalam
Kehidupan
Sistem
Bahasa:
-Kata Adjektif
dan
Kata
Penguat
-Kata Hubung
Pancangan
Keterangan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.6Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan
maklumat yang
tersirat dengan tepat
tentang sesuatu
perkara secara
bertatasusila.

2.5Membaca, memahami
dan menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2Membaca,
memahami dan
menaakul maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
bahan prosa dengan
betul.

STRATEGI PdP
KB:
-mensintesis
-menjanakan
idea
-membuat
urutan
-mengecam
-menganalisis

3.5Mencatat maklumat
yang betul tentang

3.5.2Mencatat maklumat
yang betul mengikut

KMD:
-meramalkan

38

EMK
Teknologi
Maklumat dan
Komputer

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber

SK Limpaku

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan kata dengan
betul mengikut
konteks.

urutan untuk
membuat carta
daripada pelbagai
sumber
5.1.5 Memahami dan
menggunakan kata
adjektif dan kata
penguat dengan betul
mengikut konteks.
5.1.6Memahami dan
menggunakan kata
hubung pancangan
keterangan dengan
betul mengikut
konteks.

MING
GU

TEMA / TAJUK

41

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

BCB:
-bacaan intensif
Kontekstual:
-memindahkan
maklumat
Konstruktivisme:
menghubungkait
kan
mengaplikasikan

PENGISIAN
KURIKULUM

Peperiksaan Akhir Tahun

...Amzar Azhar

MING
GU

41 42

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Meneroka

STANDARD KANDUNGAN
1.6Berbicara untuk
menyampaikan

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.2Menyampaikan
maklumat tentang

39

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK
Kreativiti dan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang
Sains dan
maklumat tentang
Teknologi
sesuatu perkara
daripada pelbagai
Tajuk:
sumber dengan tepat
Teknologi
secara bertatasusila.
Semakin
Canggih
2.5 Membaca,
Sistem
memahami dan
Bahasa:
menaakul untuk
-Ayat Tunggal
memindahkan
dengan
maklumat yang
Peluasan
terdapat dalam
Subjek dan
pelbagai bahan dengan
Predikat
betul.
3.7Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
5.3 Memahami dan
membina ayat yang
betul dalam pelbagai
situasi.

40

SK Limpaku
sesuatu perkara
daripada media cetak
dalam bentuk
pengumuman dengan
menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila.
2.5.3Membaca,
memahami dan
menaakul bahan
prosa untuk
memindahkan
maklumat kepada
bentuk puisi dengan
betul.

Inovasi
Ilmu:
-perbankan
STRATEGI PdP
KB:
-mengecam
-mereka cipta
-menjanakan
idea
-menganalisis
KP:
-interpersonal

3.7.2 Menghasilkan
penulisan kreatif
berbentuk imaginatif
dan deskriptif dengan
betul.

Kontekstual:
-memindahkan

5.3.1 Memahami dan


membina ayat tunggal
dengan peluasan
subjek dan predikat
yang betul dalam
pelbagai situasi.

Konstruktivisme:
mengembangka
n idea

BCB:
-perbincangan

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

MINGG
U

43

TEMA / TAJUK
/ SISTEM
BAHASA
Tema:
Meneroka
Sains dan
Teknologi
Tajuk:
Bijak
Mencipta
Sistem
Bahasa:

STANDARD KANDUNGAN
1.7Berbincang dan
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.
2.6Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.9 Menulis ulasan
tentang pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

41

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.7.2Berbincang dan
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila.

EMK
Pendidikan Alam
Sekitar

2.6.2 Membaca dan


memahami pelbagai
bahan bukan sastera
untuk mengenal pasti
nilai murni.

STRATEGI PdP
KB:
membandingkan
dan
membezakan
-membuat
inferens
-merumus
menghubungkait
kan

3.9.1 Menulis ulasan


tentang bahan bukan
sastera yang
didengar, ditonton
atau dibaca dengan
jelas dan
menggunakan bahasa
yang gramatis.
4.3.2 Mengujarkan dialog
yang dihasilkan
daripada bahan
rangsangan untuk
menyampaikan nilai
dan pengajaran
dengan bahasa badan
yang sesuai melalui
lakonan secara didik
hibur.

Kreativiti dan
Inovasi
Nilai Murni
-kasih sayang

BCB:
-perbincangan
Konstruktivisme:
mengembangka
n idea
dengan
persekitaran
-menilai
KP:
-interpersonal

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat


Pinang

SK Limpaku

...Amzar Azhar

42