Anda di halaman 1dari 1

SURAT KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA WARIS

MAKLUMAT IBUBAPA / PENJAGA

Nama: ……………………………………………………… No. K/P : ………………………..

Alamat Rumah : ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

No. Tel. Rumah : ……………………………….. No. Tel. Bimbit : …………………………..

Perhubungan dengan Pelajar : ………………………………………………………………....

MAKLUMAT PELAJAR

Nama : …………………………………………………… No. S/B : …………………………..

Nama dan Alamat Sekolah :

Tel Sekolah :

Status Kesihatan : Sihat / Tidak Sihat

Dengan ini saya ……………………………………………. No. K/P : ………………...........

Ibubapa / Penjaga kepada pelajar di atas membenar / tidak membenarkan beliau

Menyertai

Pada :

Masa :

Secara umumnya keselamatan pelajar adalah tanggungjawab bersama manakala keselamatan


dan kebajikan pelajar sentiasa diberi perhatian sewajarnya oleh pihak pengelola dan pegawai
yang diamanahkan sepanjang program itu berjalan. Saya juga memberi kebenaran kepada
pihak berkenaan yang berkaitan untuk mengurus dan memberi rawatan perubatan kepada anak
/ anak jagaan saya jika keadaan memerlukan.

Yang benar,

……………………………………………………

( Nama : ………………………………………………………………………….. )
( Ibubapa / Penjaga )

Disahkan oleh,

………………………………….
( Guru Besar & Cop Sekolah)