SURAT KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA WARIS MAKLUMAT IBUBAPA / PENJAGA Nama: ……………………………………………………… No. K/P : ……………………….. Alamat Rumah : ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… No. Tel. Rumah : ……………………………….. No. Tel. Bimbit : ………………………….. Perhubungan dengan Pelajar : ……………………………………………………………….... MAKLUMAT PELAJAR Nama : …………………………………………………… No. S/B : ………………………….. Nama dan Alamat Sekolah : Tel Sekolah :

Status Kesihatan : Sihat

/

Tidak Sihat

Dengan ini saya ……………………………………………. No. K/P : ………………........... Ibubapa / Penjaga kepada pelajar di atas membenar / tidak membenarkan beliau Menyertai Pada : Masa : Secara umumnya keselamatan pelajar adalah tanggungjawab bersama manakala keselamatan dan kebajikan pelajar sentiasa diberi perhatian sewajarnya oleh pihak pengelola dan pegawai yang diamanahkan sepanjang program itu berjalan. Saya juga memberi kebenaran kepada pihak berkenaan yang berkaitan untuk mengurus dan memberi rawatan perubatan kepada anak / anak jagaan saya jika keadaan memerlukan. Yang benar, …………………………………………………… ( Nama : ………………………………………………………………………….. ) ( Ibubapa / Penjaga ) Disahkan oleh, …………………………………. ( Guru Besar & Cop Sekolah)