Anda di halaman 1dari 18

KAJIAN TINDAKAN 2010

PENGGUNAAN PETA MINDA DALAM PROSES


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOMPONEN
SASTERA DALAM BAHASA MELAYU
Oleh : Roziah Binti Abdul Latiff

ABSTRAK

Kajian tindakan ini bertujuan menambah baik pengajaran Komponen

Sastera dalam Bahasa Melayu (KOMSAS) melalui penggunaan peta minda.

Kajian ini difokuskan kepada peningkatan kemahiran murid dalam menguasai

glosari asas kajian kesusasteraan dalam kalangan murid Tingkatan 5. Seramai

15 orang murid terlibat dalam kajian ini. Kajian ini dibuat berdasarkan kepada

masalah yang dihadapi oleh sebilangan murid SMK Kerambit dalam

memahami dan menguasai dan memahami glosari dalam kajian kesusasteraan

Perancangan tindakan ditumpukan kepada pemahaman dan

penguasaan glosari kesusasteraan nuntuk mengkaji karya-karya kesusasteraan

dalam (KOMSAS. Tindakan dibuat dengan memperkenalkan kaedah

penggunaan peta minda kepada pelajar dalam kajian kesusasteraan. Penekanan

diberikan kepada cara mengkaji dan memahami karya sastera dengan mudah

dan cepat, bukan mengingat isi-isi kajian secara menghafal. Kaedah ini secara

umumnya dapat memberi dorongan kepada murid-murid untuk meminati

bidang kesusasteraan kerana mereka dapat memahami dan menghayati karya

dengan mudah.

1
1. PENGENALAN

Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. Bahasa

Melayu adalah mata pelajaran utama yang diajar di sekolah. Setiap

murid diwajibkan lulus Bahasa Melayu untuk memperoleh sijil dalam

peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Pelajar yang gagal Bahasa Melayu

dikira gagal SPM walaupun mendapat kepujian dalam mata pelajaran

lain. Guru memainkan peranan penting untuk membantu pelajar

menguasai mata pelajaran Bahasa Melayu untuk memastikan mereka

layak mendapat sijil SPM setelah tamat tingkatan lima.

Dalam Komponen Sastera (KOMSAS adalah salah satu

komponen yang terdapat dalam Mata Perlajaran Bahasa Melayu. Justeru

penguasaan pelajar dalam KOMSAS adalah penting untuk mereka lulus

cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

PERNYATAAN MASALAH

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kertas dua Bahasa

Melayu tingkatan lima, pelbagai masalah dihadapi oleh guru. Antara

masalah yang dikenalpasti adalah pengetahuan pelajar tentang isi-isi

karya yang dikaji. Pelajar tidak berminat untuk membaca karya-karya

yang terdapat dalam teks KOMSAS menyebabkan mereka tiada

pengetahuan asas apabila proses pengajaran dan pembelajaran

dilaksanakan. Hal ini menyebabkan guru terpaksa menghabiskan

2
sebahagian masa pengajaran dan pembelajaran untuk membincangkan

sinopsis cerita. Pelajar juga agak sukar untuk mengingat sinopsis cerita

dan isi pelajaran apabila tiba masa peperiksaan kerana terlalu banyak

karya dalam sukatan, iaitu 25 karya tingkatan empat dan 25 karya

tingkatan lima termasuk Prosa Klasik, cerpen, drama, puisi tradisional,

puisi moden dan novel.

Pelajar juga biasanya menghadapi masalah untuk memahami dan

mengingat istilah-istilah kesusasteraan yang digunakan menyebabkan

mereka sering terkeliru untuk memberikan contoh berdasarkan glosari

kesusasteraan. Hal ini berlaku kerana istilah-istilah kesusasteraan

berkenaan agak asing bagi mereka dan amat kurang digunakan atau

didengar sama ada dalam perbualan harian atau dalam media cetak atau

elektronik. Kekeliruan tentang glosari kesusasteraan ini menyebabkan

pelajar tersilap memberikan jawapan atau menjawab tidak mengikut

kehendak soalan.

Kaedah penulisan nota menggunakan ayat-ayat panjang tanpa

grafik pula menyebabkan terlalu sukar untuk pelajar mengingat semua

perkara yang terdapat dalam sesebuah karya walaupun penggunaan

kaedah kajian yang hampir sama untuk semua karya.

Senario ini menyebabkan guru terpaksa menggunakan pelbagai

kaedah dan strategi bagi menangani permasalahan ini.

3
Rasional Kajian

Mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan lima dibahagikan

kepada dua bahagian iaitu kertas satu dan kertas dua. Setiap bahagian

menyumbangkan 50 peratus kepada jumlah markah keseluruhan.

Sehubungan itu, untuk mencapai markah yang tinggi dalam peperiksaan

pelajar perlu menguasai kedua-dua bahagian kertas satu dan kertas dua.

Dalam kertas dua soalan tentang KOMSAS meliputi 42 peratus dari

markah keseluruhan. Pelajar perlu menguasai KOMSAS dan menjawab

soalan menggunakan ayat yang betul untuk memastikan mereka dapat

mencapai markah yang tinggi.

Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun

1960an merupakan satu kaedah yang boleh membantu pelajar, mencatat

nota dengan ringkas dan berkesan. Menurut Subadrah (2001),

penggunaan peta minda semakin penting sebagai satu kemahiran

mengorganisasi maklumat dan menghuraikan konsep atau objektif

secara teratur. Sehubunga itu, peta minda merupakan kaedah yang

berkesan untuk mendapatkan semua maklumat daripada ingatan untuk

ditukarkan menjadi bentuk yang boleh dilihat.

Shahabudin Hashim, Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2007)

menyatakan bahawa peta minda membolehkan pelajar merangka,


4
mencatat nota, merekodkan maklumat atau peristiwa, merancang aktiviti

atau membuat sesuatu persembahan dengan baik dengan berkesan.

Menurut Poh Swee Hiang (2006), peta minda dibentuk

berdasarkan bagaimana otak manusia merakam dan memproses

maklumat secara linear dan dalam masa yang sama membuat

pengelolaan yang menyeluruh seperti menghubungkait, membanding,

menganlisa dan sebagainya.

Peta minda biasanya dirangka dengan meletakkan idea utama di

tengah-tengah pusat utamamanakala idea lain yang berkaitan

dikembangkan di luar idea utama dengan menggunakan pusat kecil,

garisan, bongkah geometri, imej, anak panah, warna dan sebagainya.

Walaubagaimanapun terdapat pelbagai bentuk peta minda yang boleh

dibina mengikut kreativiti..

Dilip Mukerjea (1996) berpendapat bahawa melalui

penggunaan peta minda pelajar dapat memperolehi ilmu pengetahuan

yang lebih banyak di samping mempertingkatkan daya ingatan tanpa

terlalu banyak mencatat nota.

Semasa membina peta minda, maklumat penting disusun dan

dikelolakan dengan cara keseluruhan. Susunan sedemikian dapat

menghasilkan struktur pola yang kreatif selaras dengan cara otak

seseorang memproses maklumat. Penggunaan peta minda lebih mudah

untuk dirakamkan dalam ingatan jangka panjang. Poh Swee Hiang

(2006) berpendapat, peta minda membangtu pelajar mencatat nota


5
dengan pantas dan mengelakkan pengulangan perkataan. Nota tersebut

wujud sebagai satu gambaram mental yang lengkap dan bermakna .

KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat

kepada guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya

untuk membantu guru mencapai objektif pengajaran dalam KOMSAS.

Hal ini amat penting kerana tidak semua guru Bahasa Melayu

mempunyai pengetahuan yang luas tentang Kesusasteraan Melayu.

Justeru mereka perlukan kaedah yang sesuai untuk membantu pelajar

mengkaji dan memahami karya-karya kesusasteraan yang terdapat

dalam teks

Objektif Kajian

Objektif Am

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar-pelajar

tingkatan lima tentang Komponen Sastera

Objektif Khusus

i) Melihat secara jelas faktor-faktor yang menyokong dan

menghalang usaha-usaha membantu pelajar-pelajar lemah dalam

menguasai kaedah kajian KOMSAS.

6
ii) Pelajar dapat memahami dan mengingat glosari dalam kajian

kesusasteraan Melayu

iii) Pelajar memahami aspek-aspek penting yang perlu diambilkira

dalam kajian kesusasteraan.

iv) Pelajar mahir tentang penggunaan ayat-ayatadan glosari

kesusasteraan Melayu.

Metodologi Kajian

a) Reka bentuk kajian

Penyelidikan ini menggunakan kaedah Kajian Tindakan dengan

berdasarkan pelan tindakan lima peringkat langkah.

Pada peringkat langkah pertama, pengkaji membuat tinjauan isu

dan masalah iaitu masalah kelemahan dalam menjawab soalan-soalan

KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan

pelajar tingkatan lima SMK Kerambit.

Pada peringkat langkah kedua, pengkaji memnbuat perancangan

menggunakan kaedah peta minda untuk membantu pelajar memahami

kaedah kajian Kesusasteraan Melayu seterusnya memahami isi

kandungan teks dalam KOMSAS.

Langkah ketiga pengkaji melaksanakan pengajaran dan

pembelajaran KOMSAS menggunakan peta minda.

7
Peringkat langkah keempat, pengkaji membuat pemerhatian

tindakan untuk melihat keberkesanan penggunaan peta minda dalam

pengajaran dan pembelajaran KOMSAS.

Peringkat langkah kelima pengkaji membuat refleksi dan

penilaian tentang keberkesanan penggunaan peta minda kepada pelajar.

b) Sasaran Kajian

15 orang pelajar tingkatan lima SMK Kerambit Kuala Lipis

Pahang. Pelajar ini dipilih adri kelas sederhana, iaitu kelas Tingkatan 5

Perdagangan daripada 3 kelas tingkatan lima di sekolah ini iaitu kelas

cemerlang (tingkatan 5 Sains), Kelas Sederhana (tingkatan 5

Perdagangan) dan kelas lemah (tingkatan 5 Seni Visual).

c) Tempat Kajian

Kajian dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kerambit

Kuala lipis Pahang. Sekolah ini merupakan sekolah harian biasa yang

mempunyai 360 orang pelajar dan 32 orang guru. Sekolah ini

dikategorikan sebagai sekolah menengah luar Bandar Gred B yang

pelajarnya terdiri daripada pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima.

d) Batasan Kajian

Kajian dilaksanakan meliputi aspek-aspek berikut:

(i) Peristiwa penting

(ii) Tema
8
(iii) Persoalan

(iv) Gaya Bahasa

(v) Watak dan Perwatakan

(vi) Pengajaran

(vii) Nilai Murni

(viii) Kritikan Sosial

d) Alat Instrumen Kajian

(i) Pemerhatian : Analisa secara perbincangan aspek-aspek yang

tidak difahami di dalam kajian Kesusasteraan Melayu.

(ii) Soalan Latihan : Analisa markah pencapaian pelajar berdasarkan

soalan KOMSAS Tingkatan lima

(iii) Analisis Topikal berdasarkan soalan-soalan ujian yang

dilaksanakan

Kaedah Pengumpulan data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui markah ujian semester

dan melalui ujian yang dilakukan di dalam kelas. Maklumat awal

dikumpulkan melalui ujian pertengahan tahun 2010. Maklumat ini telah

dianalisis melalui analisis topikal dan hasilnya memberikan gambaran

yang jelas tentang tahap pencapaian pelajar dalam KOMSAS.

Berpandukan maklumat ini pengkaji meneliti semula nota pelajar

dan mendapati bahawa terdapat kelemahan dari segi kaedah catatan nota
9
pelajar. Semua pelajar mencatat nota dalam bentuk penulisan ayat

panjang. Data dikumpul melalui 4 siri ujian yang dimulakan pada 08

Julai 2010..

PELAKSANAAN TINDAKAN DALAM KAJIAN:

Kajian dilaksanakan setelah mengenalpasti 15 orang pelajar

untuk dijadikan subjek kajian. Penilaian awal untuk melihat tahap

pemahaman pelajar melalui pra ujian . Penggunaan kaedah Peta minda

dalam Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan pada setiap khamis.

Tindakan awal dimulakan dengan mengadakan pra ujian pada 5

Julai 2010. Pengkaji memperuntukkan masa selama 45 minit untuk

mengadakan pra ujian di dalam kelas.

Kelas pertama dilaksanakan pada 8 Julai 2010 dengan masa yang

diperuntukkan sebanyak 120 minit( 3 masa Pengajaran dan

Pembelajaran). Dalam langkah pertama (5 minit) pengajaran dimulakan

dengan set induksi. Dalam langkah kedua masa yang diperuntukkan

selama 40 minit. Guru menerangkan tentang peta minda dan kaedah

penggunaan peta minda dalam kajian KOMSAS. Guru juga

menerangkan tentang glosari Kesusasteraan beserta contoh agar pelajar

benar-benar memahaminya. Pelajar pula dibekalkan dengan contoh peta

minda . Mereka dikehendaki mencatat maksud setiap glosari berkenaan.

Langkah ketiga pula mengehendaki pelajar mengisi peta minda kosong.

Dalam langkah ketiga (masa diperuntukkan 35 minit), guru

10
mengedarkan peta minda kosong dengan menerangkan tentang satu

karya kesusasteraan tingkatan lima iaitu cerpen, Guru menerangkan

tentang peristiwa penting. Seterusnya guru bersoal jawab untuk mengisi

item-item yang terdapat di dalam peta minda berkenaan berdasarkan

cerpen yang dibincangkan. Pelajar mengisi tempat kosong di dalam peta

minda. Dalam langkah keempat ( 35 minit), Pelajar dibekalkan dengan

peta minda kedua. Guru mengedarkan puisi yang akan dipelajari iaitu

Syair Kelebihan Ilmu. Guru memberikan maksud syair dan pelajar

mencatat. Seterusya Guru dan pelajar bersoal jawab tentang pengisian

tempat kosong yang disediakan di dalam peta minda. . Langkah

keenam(5 minit) guru merumuskan pengajaran pada hari berkenaan.

Pada minggu kedua hingga minggu kelima masa yang

diperuntukkan adalah untuk satu pengajaran 120 minit (2 jam) iaitu 3

waktu Pengajaran dan Pembelajaran seminggu. Waktu sebenar

pengajaran Bahasa Melayu adalah 6 waktu seminggu (240 minit) untuk

setiap kelas. Jadual waktu memperuntukkan guru Bahasaa Melayu

melaksanakan pengajaran bagi setiap kelas sebanyak tiga kali seminggu

iaitu 120 minit (3 masa), 80 minit(2 masa) dan 40 minit (1 masa) .

Langkah pertama memperuntukkan 5 minit digunakan untuk set

induksi dan 5 minit kedua untuk pergerakan pelajar mengikut kumpulan

dan edaran peta minda kosong(tanpa pengisian) kepada pelajar.

Langkah kedua memperuntukkan 30 minit untuk pembentangan oleh

pelajar berdasarkan peta minda yang disediakan . 3 kumpulan pelajar

akan membentangkan kajian masing-masing iaitu kumpulan pertama

cerpen atau drama , kumpulan kedua puisi dan kumpulan ketiga novel
11
atau prosa. Langkah ketiga memperuntukkan masa 30 minit untuk sesi

soal jawab dan komentar guru tentang pengisian peta minda berdasarkan

pembentangan kumpulan yang telah dilakasanakan. 45 minit

diperuntukkan bagi pelajar menjalani latihan dalam bentuk menjawab

soalan pemahaman. 5 minit digunakan untuk merumuskan pengajaran

pada hari berkenaan. Analisis dibuat oleh guru untuk melihat

keberkesanan kaedah ini.

Pembahagian kumpulan dan tajuk karya berdasarkan kumpulan

diberikan 4 hari sebelum tarikh pembentangan . Dengan ini pelajar dari

kumpulan pembentang akan dapat bersedia sepenuhnya dengan

menggunakan bahan rujukan atau bertanya guru sebelum hari

pembentangan. Pelajar-pelajar lain juga dapat bersedia sebelum

pembentangan. Pelajar lain juga telah ada pengetahuan awal tentang

karya yang akan dipelajari.

Pembentangan dari genre yang berbeza ini dilaksanakan untuk

membiasakan pelajar mengkaji karya sastera berdasarkan pemahaman,

bukan kaedah menghafal atau mengingat hasil kajian kesusasteraan

berdasarkan tajuk karya. Dalam hal ini, pelajar dikehendaki memahami

glosari kesusasteraan yang membolehkan mereka mampu menghuraikan

isi karya walaupun karya berkenaan belum pernah dipelajari.

Pemahaman ini hanya boleh didapati melalui kajian pelbagai genre agar

pelajar mampu menggunakan daya pemikiran kritis dan kreatif untuk

mengupas isi karya mengikut kehendak soalan.

12
DAPATAN KAJIAN;

Hasil Pra ujian dan ujian satu hingga empat menunjukkan

pencapaian sebagaimana berikut:

Jadual 1: Pencapaian pelajar dalam pra ujian dan ujian satu hingga

empat

7 a TIGASETEGUH KARANG/TERMINAL

8 b GABUNG/PERBANDINGAN NOVEL

MARKAH DIPEROLEH MENGIKUT


SOALAN
BERDASARKAN

MARKAH DIPEROLEHI
GENRE KOMSAS
CERPEN/DRAMA

Petikan Puisi
Prosa Klasik

PERATUS
Nama
9 C

9 D
9 B

MARKAH PENUH 42 100


PURATA SKOR PRA UJIAN 3 3 3 2 1 12 28.57
PUR ATA SKOR UJIAN 1 4 4 4 4 4 19 45.24
PURATA SKOR UJIAN 2 5 5 5 5 4 24 57.14
PURATA SKOR UJIAN 3 6 6 6 5 5 29 69.05
PURATA SKOR UJIAN 4 8 8 8 7 8 39 92.86

Jadual 1 menunjukkan perbezaan pencapaian murid dalam pra ujian.

Peningkatan ini jelas iaitu bermula pra ujian pelajar mencapai markah

28.57 peratus manakala pada ujian pertama markah telah meningkat

kepada 45.24 peratus. Pada ujian kedua markah yang dicapai terus

meningkat kepada 57.14 peratus dan pada ujian pencapaian pelajar

meningkat kepada 69.05 peratus. Ujian keempat menunjukkan purata

pencapaian yang amat tinggi iaitu 92.86 peratus. Ini jelas menun jukkan

13
penggunaan peta minda dalam kajian kesusasteraan KOMSAS mampu

membantu pelajar menghayati dan memahami karya dengan baik.

Pada perjumpaan pertama, iaitu 8 Julai saya memperkenalkan

peta minda kepada pelajar. Pada peringkat permulaan kelihatan pelajar

masih kabur tentang bagaimana peta minda boleh diaplikasikan untuk

memudahkan pemahaman dalam kajian kesusasteraan. Setelah saya

menerangkat tentang kaedah penggunaan Peta minda secara jelas dengan

memberikan contoh pelajar mulai memahaminya dan dapat memberikan

beberapa jawapan pengisian peta minda berdasarkan contoh yang

diberikan. Saya mulai memberikan tugasan dan tajuk karya yang ingin

dikaji.

Pada kelas pembentangan pertama iaitu pada 15 Julai kumpulan

pembentang kelihatan masih kurang memahami kaedah penggunaan

peta minda dan pelajar lain juga kelihatan masih kurang arif tentang

kaedah pengisian peta minda. Pembentangan menggunakan genre novel,

Puisi moden dan Prosa Klasik. Sebahagian pelajar masih tidak dapat

memahami glosari yang terdapat di dalam peta minda berkenaan.

Semasa sesi komentar dan soal jawab pelajar meminta guru mengulas

semula aspek berkaitan glosari dan meminta guru memberikan contoh.

Hal ini menyebabkan ujian pertama masih menunjukkan penguasaan

pelajar yang amat minimum iaitu secara purata keseluruhannya pelajar

hanya mendapat markah sebanyak 12 daripada 42 markah iaitu 28.57

peratus. Hal ini menunjukkan bahawa pada sesi pengajaran yang

14
pertama, pelajar masih gagal menguasai kaedah kajian peta minda serta

glosari kesusasteraan berdasarkan peta minda

Pada minggu ketiga iaitu 22 Julai, pengajaran KOMSAS

menggunakan peta minda dilaksanakan menggunakan langkah yang

sama sebagaimana yang dilaksanakan pada minggu kedua. Kumpulan

pembentangan juga masih dalam kumpulan yangs sama. Namun

pembentangan menggunakan karya yang berbeza iaitu Cerpen, Puisi

Klasik dan Drama. Dari pemerhatian, kelihatan pelajar mulai memahami

dan mengingati glosari. Mereka juga kelihatan semakin seronok

berbincang terutama ketika sesi komentar dan soal jawab. Ujian yang

dijalankan menunjukkan peningkatan markah. Secara keseluruhannya,

purata mkarkah yang dicapai adalah 19 daripada 42 markah atau 28.57

peratus. Ini menunjukkan bahawa pelajar telah menunjukkan

peningkatan dalam menguasai kaedah kajian KOMSAS dan Glosari .

Walaupun soalan dibuat menggunakan genre yang berbeza dari ujian

pertama, namun pelajar telah mampu memahami karya dan menjawab

soalan dengan agak baik.

Ujian pada minggu keempat iaitu 29 Julai memberansangkan.

Ujian yang dilaksanakan setelah proses pengajaran dan pembelajaran

pada minggu ini menunjukkan bahawa keseluruhan pelajar telah mampu

memahami karya kesusasteraan dengan baik melalui kaedah peta minda.

Pembentangan berdasarkan peta minda pada minggu keempat ini

menggunakan karya dari genre Cerpen, Prosa Moden dan Puisi moden.

Dalam slot komentar dan ulasan pelajar kelihatan telah mulai


15
menunjukkan respon yang baik terhadap pembentangan rakan-rakan

mereka. Mereka mampu mengulas dan memberikan pendapat serta

contoh daripada karya yang dikaji untuk mengisi ruang kosong di dalam

peta minda yang diberikan.. Keseluruhannya, purata mkarkah yang

dicapai adalah 29 daripada 42 markah atau 69.05 peratus. Ini

menunjukkan bahawa pelajar telah menunjukkan peningkatan dalam

menguasai kaedah kajian KOMSAS dan Glosari dengan menggunakan

peta minda .

Dalam ujian keempat iaitu minggu kelima kajian, keseluruhan

pelajar menunjukkan peningkatan markah. Purata markah yang dicapai

adalah 39 daripada 42 markah yang diperuntukkan. Ini menunjukkan

bahawa pencapaian pelajar dalam ujian telah meningkat kepada 92.86

peratus. Pada minggu kelima ini pelajar telah menunjukkan reaksi yang

pro aktif. Ketika slot komentar dan soal jawab , hampir keseluruhan

pelajar cuba memberikan pendapat. Suasana kelas semakin

menyeronokkan. Pelajar kelihatan telah dapat menguasai glosari

kesusasteraan dengan baik dan mampu mengulas serta memberikan

contoh berdasarkan karya yang dikaji. Pelajar juga dapat mencatat nota

dengan jelas dan tersusun.

REFLEKSI

Daripada kajian yangdilaksanakan adalah didapati bahawa

penggunaan peta minda dalam kajian kesusasteraan amat membant

16
untuk memudahkan pelajar mengkaji genre-genre kesusasteraan kalam

KOMSAS.

CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA

Memandangkan penggunaan peta minda mampu membantu

pelajar dalam mengkaji kesusasteraan, dicadangkan kajian seterusnya

adalah bagi mengenalpasti jenis-jenis dan bentuk peta minda yang

paling sesuai dan paling mudah untuk membantu pelajar memahami

karya kesusasteraan.

KESIMPULAN

Keputusan kajian ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang amat

ketara kepada pelajar dari seminggu ke seminggu. Ini menunjukkan

bahawa penggunaan peta minda mampu membantu pelajar untuk

memahami dan menghayati KOMSAS dengan baik. Penggunaan peta

minda juga membantu untuk menjadikan proses pengajaran adan

pembelajaran lebih menarik dan berkesan.

17
SENARAI RUJUKAN

Ab. Rahman Ab. Rashid, Yap Kim Fatt & Ab. Rahim Selamat. (1997).
Pengajian Melayu I.Petaling Jaya: Longman.

Evans, J. M. & Brueckner, M. M. (1990). Elementary social studies


teaching for today and tomorrow (Pengajaran pengajian sosial asas untuk
kini dan kemudian hari). Massachussets: Allyn and
Bacon.

Gagne, R. M. (1985). The conditions of learning and theory of


instruction (4th ed.)Kondisi pembelajaran dan teori pengajaran (edisi
keempat)]. New York: CBS CollegePublishing.

Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. (2001). Sukatan


pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah Bahasa Melayu. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Seman Salleh. (2005). Interaksi lisan dalam pengajaran dan


pembelajaran komponen kesusasteraanMelayu (KOMSAS) dalam mata
pelajaran bahasa Melayu. Tesis doktor falsafah yang belum
diterbitkan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Sharifah Alwiah Alsagoff. (1983). Ilmu pendidikan pedagogi. Kuala


Lumpur: Heinemann Asia.

Schunk, D. H. (1991). Learning theories: An educational


perspective [Teori pembelajaran:Suatu perspektif pendidikan]. New York:
Macmillan Publishing Co.

Teuku Iskandar. (1986). Kamus Dewan. Kuala Lumpur : Dewan


Bahasa dan Pustaka.

Yaxley, B.G.( 1991.) Developing teachers’ theories of teaching.


London: Falmer Press.

18