Dangding Karya K.H.

Hasan Mustapa
Panorah Rasa
http://dangdinghhm.wordpress.com/2008/01/22/panorah-rasa/#more-13

1. Manis manis panudingan sari, dangdanggula panorah rasa, amis pait ngan lalad n, nu matak tara tangtu, barang amis disebut pait, eukeur pindah rasana, ka dieu ka ditu, matak disilokaan, Gusti Allah muhalapah lil hawadis, mun aya hawadisna 2. Make dalil l sa kamislihi, moal aya barang papadana, mun aya manehna keneh, wujudna hanteu ku batur, tanpa enggon tara sumanding, tanpa nyata tanpa samar, taya handap luhur, mun aya nyeta man hna, anu matak tanpa karana ngajadi da man hna dat nu karana. 3. Tanpa untung tanpa k nang rugi, lain cara urang anu anyar, hakullah mah tara g s h, kaburu ku wahdahu, teu sumanding kaburu nyanding, teu lahir kaburu nyata, sakab hna kitu, numatak sipat sampurna, ulah batur balikna jadi sahiji, lobana mah ngan ku basa. 4. Ngadamelna hanteu mak pambrih, taya sabab ngamegarkeun alam, da j ntr ku kajajad n, da man hna nu kitu, disarebut taya pambrih,

ngarah naonana, keur maneh keur batur, man hna ngan nampa sangka, rugi untung dituding ku nu milain, sangka koyumiahna. 5. Dirasakeun ku nu ngalalandi, mutmainah nu malar cap tang, ngarah had ku lalamb , nyumputna ti catur, suni-suni ngancik di sari, basa keur masamoan, teu sa ta saitu, teu salain teu saenya, rasa-rasa da moal kacingcirihi, jalma nu sok bengkahan. 6. Puguh jadi babasaning jalmi, ku ti tadi tina katadina, handapeun luhureun ba , tuluy diawur-awur, tepung kana basa nu kaharti, panglandi y n Allah, contona kamashur, billahi lillahi jeung minallahi, wafidallah alallahimaallahi wafillah. 7. Wur diawur tum t sing bumi, alam dunya babasan manusa, bisi pagor ng pareheng, sungutna teu akur, da rasa mah bawa ngajadi, basa Haaqullah mah, tara pasaliru, sulaya reujeung buktina, najan poho, ngadak-ngadak teu pahili, ninggang ka nu enyana. 8. Tapi tacan katitisan sari, ragrag rasa lila teuing nyaba, pal r hat ku lilip n, lipur kasaliru dapur, bibit beuti kaluli-luli, lila-lila paturay,

aing-aing itu-itu, lawas teuing ganti ngaran, sieun sapa dipindingan ku pamali, mun dipec h s na. 9. Kari rasa ngan a h reujeurg ih, uh-ah uh-ah basa kalelepasan, bisi omong kabalason, ny h mutmainah imut, watir teuing ku jasmani aing, kagokeun r k disada, nguyung dina kurung, rerag ngeunah rasana, pangabetah loba parab loba cai, ngelak dina talawungan. 10. Deg pangadeg manusa haqeqi, kahayatanana mutmainah, laland n geusan nu s j n, najan Allah nu Agung, qoyyumiyah geusan haqeqi, panudinaan rasa, ti Nabi Rasul, sangkaeun ku waliyullah, anu matak datna teu kurang teu leuwih, tina Kapang ranan. 11. Cig jasmani geura tuturuti, Wa¶allama adamal asmaa, kalah pa h moal p p d, nurutan ka pangwuruk, saban rupa aya panglandi, saalam-alamna, niru-niru kampung, tetelahan saban d sa, nu prihatin tuturuti kembanq junti, rampayak kembang antanan. 12. Keur numbuan kecap anu tadi, bisi tukuh dikecapan Allah, tangtu ku batur di- l- l, deuk takabur umaku, ieu aing lain pribumi, perbawa ti zamanna, teu r k niru-niru,

tangtuna dihaja-haja, reueus teuing turunan anak Batawi, bet mamalayuanan. 13. Moal lila engk di nu suni, ngaharewos ari yaktosna mah, tamba disebut pagodos, mending agus mun kitu, orokaya mun nyisikudi, bet mawa-mawa jiwa, nyurup kana bayu, bet cap tang kajongjonan, lila-lila Allahna dibatin-batir, jualeun ka sasama. 14. Sakitu ge uyuhan teh teuing, diros a mawa kabatinan, puguh jadi wel h-wel h, ku ta jeuno ku itu, nu tumandang nyataning lahir, car k man hna batina, ku Allah nu Agung, bawaning haaqulioh tea, ngadak ngadak nu ngad ng hanteu balik , dimumurah lampahna. 15. Jig jasmani maneh gadag-gidig, ngudag ngudag barang anu badag, ngan kad pahili ba , moal enya ngamaru, peurih peujit mo burung manggih, awas ngalawan rupa, ceuli keur ngarungu, ucap keur hade bahasan, irung ngambeu rasa l tah ngicip-ngicip, naon nya papanggihan. 16. Ngaranna mah tangtu ku lalandi, unggal rupa tangtu jeung ngaranna, man h ngan kari nal ngt ng, taringgul guru-guru, maneh nyantri barengan manggih, Allah anu papatah, ceuk kuran nu agung, tah ta nya pribadina,

bisi man h lali dibali ngajadi, jasad kalunta-lunta. 17. Tangtu man h disebut nu ngimpi, urang mana ieu t h dimana, omongan bet cumplang-campleng, tangtu diriung-riung, aya s mah teu pati uni, der jadi dongdonan, mutuh urang gunung, nyebut laken bulu domba, hanteu tolih ka nu geus ganti lalandi, h s dis mah-s mah. 18, . Jig tijasmani tapi ulah lali, kawiwitan man h asal mana, paranti keur simp -simp , nu matak enggeus tangtu; aing dimana di mendi, ari sorangan mah, nyipta nu di lembur, inget wangkid indung-bapa, bisi maneh prihatin di mana mendi, inget bae ka bapa. 19. Disilokan bali geusan jadi, banjar karang geusan panglayungan, nu matak teu pal r-pal r, masih di manyang munyung, manggih mukti ling ka jati, meunang bungah ka asal, timbul dina semu, terang keur sosoranganan, ngahariring h h otan gandangginding, ras mun di lembur mah. 20. Geus galingging meunang panas tiris, plong molongpong ka lembur sorangan, sakab h b nt s jal ntr , ngan suluk jeung suluk, hanteu samar aya di ati, tandaning asalna, teu lipur ku jauh, pamulangan bangbalikan,

geusan man h balik di nu suni-suni, ku rasa panglembutna. 21. Jig jasmani geura itikurih, lahir batin dunya aheratna, nal ngt ng jalan nu had ; bebekelan geus tangtu, dibibita saeutik-saeutik, mana anu karasa, nya ta nu tembus, nyawa nu tujuh pusaka, hiji-hiji bibit beuti ti ngajadi, tangtu kabeh kasorang. 22.Kasatoan ny ta peurih peujit, kas tanan ny napsu hawa, kamalaekatan sar h, kacukulan begang lintuh, kanabian ling ka ahir, reujeung ka Pangeranan, kukuh kana lahut, sunat rasa kamahlukan, kaadaman nyeta ku belik berewit, kab h reujeung turunan. 23. Brag gumelar tangtu piligenti, karasana ku maneh sorangan, teu meunang l b r wawan n, maneh anu meletus, tarimakeun ku ati nu yakin, y n ninggang mangsana, muru-muru usum, moal beunang disingkahan, disingkahan kha rihi wasarihi, minallahi taala 24. Cara m m h mun aya di lahir, kanabian nya ta turunan, bijilna amal nu sal h, hanteu bisa embung, najan batur hanteu meredih, da bagjaning awak, kudu kana kitu, bagjana jeung cilakana,

lalandian nu mungkir sabeulah deui, najan kaaherat an, 25. Pasrah lilah kana barang bukti, henteu mikir ka nu anggang-anggang, kas tanan kurang ged , da lamun dur napsu, teu kaharti mun dip p ling, eukeur mikir usumna, teu dilelengkur, goreng hade tuturunan, moal salah titisan bawa ngajadi, iraha timbulna.

Babalik Pikir

http://dangdinghhm.wordpress.com/2008/01/22/babalik-pikir/

1. Tadina aing pidohir, Teu boga pikir rangkepan, Teu barang papay tal t , Naon nu undur nu datang, carabakan teu dipantang, kituna mangtaun-taun, Mangeran ka kabuktian. 2. Geus kitu rey senag-senig, Boga rasa palangsiang, Aing kaperong kalao, Nu mahal jiga nu murah, Harga kumaha rupa, Luput tangtuna kapalsu, Boga rasa kasalahan. 3. Geus kitu rangkepan ati, Mapay kana kabatinan, Cap ku teu kaur surser, Ekeur ngeunah kadhohiran, Keur teu ngeunah kabatinan, Nyangka ka batur nya mahluk, Pang ranan mah pabatinan. 4. Geus kitu ati ngalandi, Nyangka batin kabonganan,

Kalah paeh moal jentre, Hor ng dua lalandian, Nelah ku panudingan, Kuma ceuk aing ceuk itu, Batin ceuk nu kapindingan. 5. Hor ng kapindingan batin, Kahalangan ku eusina, Ngan kari a h jeung a h, Ngan rasa kutan jeung kutan, Hanteu sangsara n angan, Panyana t h di b h ditu, Hor ng beh dieunana. 6. Kamari aing ngalinjing, Ayeuna jadi rayungan, Isuk pag to kaliron, Kamari kapadhohiran, Ayeuna jadi batinan, Isuk pag to ngalawung, Runtag nelah lalandian. 7. Kamari aing pibukti, S mah teu dipapay heula, Ayeuna aing tal t , Nyaho y n asalna menak, Ngaku jeung ati rangkepan, Isukan pag to runtut, Saraja barang sakaya, 8. Keur leutik aing kumaki, Rey bujang boga wiwaha, Tengah tuwuh sur ser hat , Geus sawawa walakaya, Widakan pananyaan, Umur tujuh puluh taun, Pamujaan pagaiban. 9. Barang bray aing kumaki, Haneut moyan jeung peryoga, Tengah poe sur ser hat , Lohor geusaneun dongdonan, Asar geus rumasaan, Tunggang gunung ngalanglayung, Sup surup kari carita.

10. Isukan beunang kamari, Geus beurang nyiar gantina, Ngeser sore nt p- nt p, Pa-a-asar mararenggah, Pa h kari badanna, Tunggang gunung kari bingung, Keur agung indung peutingna. 11. Sing ling iraha sumping, Jol datang naha jeung saha, Gok amprok ngadukeun sono, Ulah d k asa-asa, Cai urang kejo urang, Dusun lipur ku patepung, Barangna eling ku tepang. 12. ling mah keur hayang panggih, Melang mah paranti anggang, Sono kubawaning jodo, Papacangan lalamaran, Duriat sapadamayan, Aing duyung itu duyung, Runtag ilang tetelahan. 13. Aw w jadi lalaki, Papulang-pulang rumasa, Lalaki jadi aw w , Lalaki mikir mikir dadaran, Aw w hayang babanda, Tunggu dapur tunggu untung, Lalaki nu balangsiar. 14. Teu aw w teu lalaki, Duriat mun geus rangkepan, Leungit sono paeh poso, Kula nu jadi andika, Andika jadi kaula, Lung ti dieu lung ti ditu, Sirna ilang bobonyoan. 15. Sir ling supaya sumping, Geus sumping boa lakian, Poho digalentor sono, Beurat mana-beurat mana, Mun batin rumegang mangmang,

Mun lahir poho ka ditu, B lapati kabeneran. 16. Ser ling supaya bukti, Geus beunang sieun baruang, Lat poho bawaning ponyo, Min batin ditunda heula, Mula lahir teu diros a, Rugi untung tacan pugung, Umur lain kubaruang. 17. Ser ling ngarah rejeki, Geus datang boa nu saha, Dirontok bawaning poho, Mun batin tatanya heula, Mun lahir gancang ditampa, Kitu kieu kuma isuk, Bagja teu paala-ala. 18. Ser mikir bet hayang nyantri, Geus bisa boa pidunya, Tapi kapalang masantren, Mun pilahir moal nunda, Pibatin eureun teu lila, Ah mending tuluy tumuluy, Kitu kieu kumajaga. 19. Ser mikir hayang ngabakti, Geus prak boa teu diganjar, Tapi da kapalang cap , Pilahir tangtu lumampah, Pibatin mending tunda, Kitu kieu tacan puguh, Rugi untung b ja saha. 20. Ser mikir hayang balantik, Geus prak boa teu batian, Tapi kapalang babaten, Nelah-nelah padagangan, Pibatin meureunan nunda, Kitu kieu tacan puguh, Rugi untung b ja saha. 21. Ser mikir hayang meryayi, Geus prak boa teu kamanah,

Tapi kapalang pangistr n, Pilahir moal marudah, Pibatin mandeg mayong, Suhud payu jeung teu payu, Panjang pondok pawekasan, 22. Ser mikir bet hayang tani, Geus prak palangsiang hama, Tapi kapalang migawe, Pibatin ditunda heula, Pilahir wayahna payah, Bener hapa tacan puguh, Rumpak jami pagaiban. 23. Ser bet hayang ngahariring, Geus disada boa sumbang, Tapi da puguh rurungon, Pang raos jeung wirahmana, Ngeunah teu ngeunah ceuk saha, Nyurup surup Nabi Daud, Pangrasa purwa daksina. 23. Ser bet hayang ngahariring, Geus disada boa sumbang, Tapi da puguh rurungon, Pang raos yeung wirahmana, Ngeunah teu ngeunah ceuk saha, Nyurup surup Nabi Daud, Pangrasa purwa daksina. 24. Perbawa pilahir belik, perbawa pibatin mangmang, nu yakin mah teu malire, kuma behna kuma behna, lara bagja pagaiban, jut lumaku jujur manjur, lenglengan katuralengan. 25. Balikan keur teu ngajadi, naha upaya jeung sangka, na mana atuh Allah teh, da kudu tan kenowah, ari ieu kakapeungan, ih lahir kami mah embung, anggur dek babatinanan.

26. Ku lahir teu matak jadi, lantaran teu matak aya, jeleh waleh henteu ceeh, pindah nyembah kabatinan, bongan pindah andelan, hiung harurung ku bingung, koleangkak na midangdam. 27. Cul lahir muru ka batin, ngarah aweh pawewehna, jempe bae jempe bae, teu nembal-nembalan acan, kilangbara bukuran, bet hanas diburu-buru, koleangkakna midangdam. 28. Muru batin nalak lahir, ayeuna puyang-payengan, hayang balik deui bae, da bongan kitu da bongan, dirangkep sugan suka, tapi palias teu umum, gumelar beunang duaan 29. Muntang kana lahir gingsir, jayana bet kakapeungan, muntang kana batin jempe, dibarung kapamalina, na kamana na kamana , kitu diayun ku napsu, dikepetan mutmainah. 30. Gelik koleangkak ceurik, kelangan kapangeranan, sukmana tereh tumereh, muntang ka lahir kelangan, ka batin tara bukuran, aeh ieu aeh itu, lanjung ku ayun-ayunan. 31. Horeng ku lahir sadami, ninggang ngaran jeung usumna, endog tara kongkorongok, ngadagoan jajangkarna, bibit teu merean kembang,

tunggu arum jeung pangambung, lahir-batin nu nandangan 32. Lahir ngadjerit ka batin, batin moal kalahiran, sili geleng sili geseng, geus prok runtag duanana, ngaran geus teu kacarita, ngahiung dina parungpung, koletjer aeh-aehan. 33. Illahi anta maksudai, maksudi anu midangdam, brej jentre parepeh-repeh, tapa ngan pakutan-kutan, samborong kieu jadina, nu matak ku rugi untung, nyatana medal cisoca. 34. Tungtungna pusing ku ceurik, wekasan suka cimata, tungtungna uruy rumegot, sebel ku olab ku utah, tandana asal ku dua, hijina teu beda ditu, jeung dina wekasanana. 35. Jadina anu pilahir, ngoceak keur kasalahan, nalengteng ka saha ngengken, ALLAHna dipurah-purah, ngajak nu teu mangrupa, nyeri ari teu digugu, Gusti ALLAHna kumaha. 36. Hariring Kiai muni, ari teu laksana rupa, agus atuh sabar bae, ngajawab mangga dareuda, tandana henteu jeung enya, teu umum jeung lungguh nguyung, lamun ichlas saenyana. 37. Jadina anu pibatin, ngamumurah kalahiran,

tapi susuganan keneh, sakabeh lantaranana, bongan ngadua-dua, ALLAH-ALLAH mahluk-mahluk, ngagelarkeun papatungan. 38. Jadi ari mundur hidji, atuh lampah marojengja, tungtungna lalakon riyon, hiji madju hiji nahan, balukar rujad pasangan, lembu dipasang jeung maung, lempah teu pedah hasilna 39. Puguh dimana dimendi, mun dua pakia-kia, batan jadi kalah rajet, nu matak lampah balatak, duaan beda kahayang, sumawon ka dua mahluk, disangka majar nu lian. 40. Tapi teu jadi ku batin, ngadago usum lahirna, teu puguh-puguh ngarewong, mun enya lain baturna, moal djadi sambarangan, puguh keur patepung sambung, papantaran lalawanan. 41. Lahir jadi pantar lahir, batin ti batin bijilna, nu matak paaeh-aeh, hade batin teu lahiran, teu lahiran teu batinan, nu matak suluk karuhun, SANG JIWANG SANG HIANG WENANG 42. Minangka nyebutkeun jadi, gumelar kumaha kersa, ayeuna aing janggelek, tapak kersa jeung kawasa, moal cambal ku ngaran, wajahna ngagungkeun mahluk, nyelang ngaran kapalingan.

43. Loba teu jadi ku hiji, hiji teu jadi ku loba, ngan sesemben jeung lalanden, basa lamunna jeung rasa, aing ngutjapkeun sorangan, naha jangkung teuing agus, carulang bet jadi gaang

Kinanti Ngahurun Balung
1. Tungtungna ngarahun balung, Guru bukur malar bukti, Rek nyaba jeung Allah saha, Kacapangan ya Illahi, He Allah Gusti kaula, Di nu negrak di nu suni. 2. Kaduhung ngajugjug jauh, Puguh nguntit-nguntit aing, Baluas da kurang awas Ati lali ka ma¶ani Gumelar ma¶nawiahna nuding ka nu lain-lain. 3. Mupunjung ka uwung-uwung Migusti ka kutumbiri Mangeran ka wang-awang Lain duei lain deui Nu aya disaha-saha Aling-aling roch idofi 4. Pikukuh ku ilallahu Nu murba wisesa diri Kelangan hajat sorangan Pangatikna ti leuleutik Balangah salah tarima Pahili nu dipieling 5. Babasan Allah Nu Agung Waspada lahir jeung batin Marukan lain nyaeta

http://dangdinghhm.wordpress.com/2008/01/22/hello-world/

lahirna dituding ati Batinna di torah rasa Moal salahir sa batin 6. Nu matak diugung-ugung kupanarimaning ati Nu datang disaha-saha Nu undur dileungit-leungit Kokoceakan neangan Matangankeun nu ngabukti 7. Mituhu lain ka baku Rapih bari jeung pahili Uyuhan bet dipirosea Mere deui mere deui Tapi da jariannana Nu lali purah sukingki 8. Kasarung turut lulurung Balik deui balik deui Sabab dina sisimpangan Cerik deui Cerik Deui Midangdam neangan Allah Lain deui lain deui 9. Beh di kaler beh di kidul Saha deui saha deui Na mana majar ma¶ani Aing deui aing deui Ngambang di sagara mangmang Manggih lain manggih lain 10. Tah kitu yataroddadun, da bongan firoebihim Katambias parahuna Kerok miriwinci hiji Ngumbara sosoranganan Da puguh pahatulalis. 11. Ngahiung miindung-indung, Bapa mana ieu kuring, Teu daraekeun nembalan, Da geus marulih kajati, Ngoceak umallah-Allah, Repeh deui-repeh deui

12. Disusul ka gunung suwung, Ditungtik ka cai leungit, Aing neangan jeung saha, Aing deui aing deui, N lahkeun ngaran kamana, Nafsiahing anu aing. 13. Kalingkung ku bising kitu, Loba nu nuding ka aing, Kabuktian mulya hina, Da kapalingan ti peuting, Da kasajaban ti beurang, Aing dipaling ku aing. 14. Bukurna nu dipibingung, Pahili ku barang hiji, Nyawa kaleungitan rasa, Lawas kalindih panglandi, Marukan lain manehna, nya ge dilain lain. 15. Tutur munjung ka batur, Purba di rumasa ngabdi, Rohaka ngojay ka girang, Milir deui milir deui, Naon aing babawaan, Rek ngirim aing keur aing. 16. Ditanya meureun mun timu, Naha bet dibawa deui, Disaha maneh ngumbara, Na aya nu sugih deui, Moal nya ditarima, Da eta nusugih tadi. 17. Jauh-jauh disusuhun, T pi ka urut indit, Midangdam keur kaedanan, Pahili bawahing pangling, Horeng keur ganti j n ngan, Lali bawaning ku isin. 18. Horengan batur sal mbur, Papanggih geus aki-aki, Papisah pangumbaraan,

Kudu panca kaki deui, Ngadukeun pakutan-kutan, Hanas b t pagiling gisik. 19. Ngalantung pada ngalantung, Pada nyarita pamanggih, Basa dipangumbaraan, Aing balik ti Batawi, Sup kana liang Lampengan, Bray caang beak kinanti. 20. Diajar nulis darigdug, Uni deui uni deui Midangdam kukagandengan, Nulis di kareta api, Pulunganeun bangkarakan , Sugan katitisan sari. 21. Sari nu ditiung sarung, Balik ka kawit dumadi, Horeng teu nyaba ngumbara, nyana matuh ditadi, Hakna nu t rus jeung rasa, Rapih kana nafsul amri. 22. Haking kaula ku ripuh, Haking Gusti kubirahi, Jeun teuing deungeun balangsak, Da abdi birahi ati, Gumelar jeung pangabetah, Bubuhan jaman pribadi. 23. Numatak dis but kukuh, Tara salin ti sasari, Tara jeung pangaw ruhna, Cicing dina alam hiji, Tara ditanya kamana, Lamun aing h nteu indit. 24. Tara ditunjuk ku curuk, Mun nuduhkeun ka pribadi, Anggang soteh rarasaan, P rbawa jaman kiwari, Hayang kanu anggang teang, Pambrih kanu suni tungtik.

25. Nya tuturkeun indung suku, Hartina panc ring aing, Kudu soreang katukang, Pamalina tukang tani, Dederan ngora akarna, K ri deui k ri deui, Mun teu pambrih ku rejeki. 26. Beuki jauh ka cinyusu, Beuki hilir beuki lali, Moal nyaah ka p tetan, Lamun pamrih ka langari, Teu paya ku pancengkadan, Mun teu pambrih ku rejeki. 27. Nu dipr butkrun nuwuku, Katohyan kangenah ati, Marukan bisa midua, Kapan aing ti leuleutik, Nyembahmah diwarah heula, Kumaki bawa ngajadi. 28. Numatak timbang taraju, Jati teu leungit ku lali, paya ku diaya-aya, lalandian kupinanggih, Duriat kakalakayan, Ingkar ngarangrangan jati. 29. Kukuh nya ngenca ngatuhu, Bobot kakayoning sari, Ilat-ilat pangab tah, Matak sisirikan hiji, Tokecang beurat sabeulah, Sok pusing kagunjang-ganjing. 30. Perbawa teu cucud dumuk, Teu tanjrih ku nu keur bukti, Balukarna hejo tihang, Pasalingsingan jeung ati, nyiar keneh susuganan, gagal deui gagal deui. 31. Da alhakumut takasur, Hatta jurtuuml makobir,

Kalah beak pangeuntengan, Lain deui lain deui, Tekad katebak ku hawa, Gingsir deui gingsir deui. 32. Di dieu hayang ka ditu, Di ditu ka dieu deui, Pasrah lamun jeung pindahan, Lain elegete pikir, Najan eurih kaanginan, Pindah soteh reujeung bukti. 33. Aing oge kolot pancuh, Bukti lamun indit birit, Kabita taya gawena, Mikir-mikir nu teu bukti, Taya geusan pangabetah, Cicing lain nadah angin. 34. Ngan nangtayungkeun pikukuh, Mun nya tariking angin, Kodrat iradat pangeran, Nu mindahkeun birit aing, Lahaola wala kuwata, Aing nu hajating aing. 35. Pung ngapung masing ngapung, Ragrag deui ragrag deui, l p sil p ka sapatala, Ngambul deui ngambul deui, Sapanjang di alam urang, Timu deui timu deui. 36. Masih ngapung masih mayung, Ng dap deui ng dap deui, Diulur sapanjang rara, Ng brok deui ng brok deui, Langlayangan teu talian, Ragrag deui ragrag deui. 37. Mo burung disebut burung, Mun teu saenya sa lain, Babasan jeung karapihan, Ciri mah ciri sabumi,

Cara mah cara sadesa, Tuturuti ka panglandi. 38. Mun disuguh angeun iwung, Ulah menta angeun awi, Najan nya kitu te mah, Kat lah na kebon awi, Lalandian sababatan, Awi deui awi deui. 39. Na saha nu ngebon sintung, Ngan aya nu melak kitri, Duwegan ge saliwatan, Geuwat bisi kolot teuing, Kaporotan ganti ngaran, Duw gan santri teu amis. 40. Bisi kaburu ku butuh, Batok garing cai bari, Ngalasan mah pupucukan, Mun talangke kolot teuing, Buah leunca nu meujeuhna, kolot teuing amis teuing. 41. Aing mah tara ka lisung, Tatanya bisi pahili, Bakatul naon gawena, Huut na saha nu beuki, Sugan te mah cara beas, Ngan pare kanyaho aing. 42. Atuh aing kawas burung, Dipangejokeun jarami, Bongan teunyaho ditata, Resep keukeuh ieu aing, Hayang rangrang menta catang, Abong kena pada kai. 43. Puguh keur hayang cinyusu, Sak tipeun meuli sapi, Cara anu ngaladangan, Anggur disebut teu eling, Nanyakeun harga sawidak, Mamawa duit saketip.

44. Tah hartina Ilallahu, lain diiwung di awi, Iwung tara teu awian, Duw gan kudu ti kitri, Tara beas teu parean, Awi runtang ku panglandi. 45. Pibatin cara nu burung, Pilahir cara teu eling, Ucap mah kalangkang rasa, Teu umum teu matak rapih, Matak layeut masamoan, Bisa mihapekeun diri. 46. R mpug s mu jeung sal mbur, Bear budi jeung pangampih, Mustika tara kasangka, Bisi batur pada manggih, Diudang tata satata, Ditungtik surtina buni. 47. Heug iwung s butkeun iwung, Heug awi s butkeun awi, Kajeun ceuk deungeun mah loba, Teu nyahoeun barang hiji, Hiji dua tilu opat, Hiji na tina mimiti. 48. Najan aya laksa ribu, Jumlah na sahiji deui, Najan samara dalapan, Engkena jadi sapiring, Ageun bistik opor acar, deungeun sangu opat piring, 49. Panyuguhan dua gunduk, Ambeng dahar ambeng ngopi, Dis but baraya dalit, Duriat kanu bangbangan, Tara ka dulur pribadi. 50. Kajeun disebut teu wawuh, Tinimbang ng c wis biwir, J n ngan paranti anggang, Panglandi tara pahili,

Duriat ngilangkeun ngaran, Rapih nyirnakeun lalandi. 51. Taya bujang keur lumucu, Birahi budi gumeulis, Lajang teu kakasepanan, ing tan alam pribadi, bisi bogoh ka sasama, lalaki pada lalaki. 52. Matak teu turun tumurun, Leungit bukti Jabang Bayi, Balukar sok ti duaan, Buktina lahir jeung batin, Nyatana jassad jeeeung nyawa, Nu ngabuhtikeun kiwari.. 53. Puguh mun humarurung, Ngadangding ku humariring, Gugunungan dadaratan, Bumi deui bumi deui, Wawalungan lalautan, Cai deui cai deui. 54. Muru cau murur tiwu, Amis deui amis deui, Muru pare muru k tan, Seubeuh deui seubeuh deui, Muru sirop muru lahang, S g r deui s g r deui. 55. Muru pucuk muru daun, Tangkal deui tangkal deui, Muru buah muru kembang, B tah deui b tah deui, Muru deukeut muru anggang, Rapih deui rapih deui, 56. Napsu mah g l dug rahul, Asa indit tacan bukti, Barabat hujan silantang, Bumi masih keneh garing, Ngagundamkeun kasugihan, Tatapi beuteung salatri.

57. Marukan wujud ku nafsu, Ngimpi sugih bari Miskin, Teu kudu hayang tiheula, Mun pasti baris ngajadi, Teu kudu sare gundam, Bukti ku babawa impi. 58. Barang hiuk puguh nafsu, Geus bukti meunang pang landi, Nafsiah meunang kapengeranan, Buktina tangtu ku pasti, Saha bae nu maksana, Nyatana mana billahi. 59. Sup aing campur di kampung, Nurutan aing ngalandi, Ngarah sarua nya basa, Ulah katara Ngiai, Illallahu ganti basa, Mun teu ngaji moal µalim. 60. Mun teu macul moal nyatu, Teu ku cai moal mandi, Mun euweuh kejo teu mangan, Mun teu ngarah moal ngarih, Mun sangsara paeh bangka, Mun teu ngulik moal mukti. 61. Mun teu nyatu moal hirup, Mun teu m lak moal ngali, Lamun teu ngakal mah modar, Mun teu carincing dipaling, Mun teu diubaran payah, Mun teu ngaji moal nyantri. 62. Wah aing tutur ngatuhu, Kencana diapi laing, Mangeran tempang sabeulah, Top kari sabeulah deui, Katulah ku pangabisa, Mun cicing moal salatri. 63. Teu macul teu burung nyatu, Paeh titeuleum keur mandi, Teu mangan kam r kaan,

Teu ngarah teu burung ngarih, Babatang menak Jatnika, Mucigcrig bawaning ngulik. 64. Loba nuhirup teu nyatu, Nu ngali lain nutani, Nu b rakal talayah, Anu caricing di paling, Loba ubar nu kanceuhan, Loba wali lain santri. 65. Katuhu paranti nyatu, Kenca paranti susuci, Mulya hina duanana, Milik aing nu sajati, Mun aing beurat sabeulah, Tandaning ngalain-lain. 66. Jung tangtung dina bangbarung, Baeu banggeut milik aing, Sing walatra duanana, Masing hanteu pili ganti, Untung rugi mulya hina, Papait eujeung mamanis. 67. Panas tiris baseuh tuur, Ngeunah teu ngeunah nu aing, Nu kasorang ulah nyemah, Bisi pajar dipilain, Hiji barang dua ngaran, Bongan dua nu ngalandi. 68. Aing untung ceuk nu dusun, Aing rugi ceuk nu ngarti, Aing mulya ceuk nu anggang Aing hina ceuk nu dalit, Ditandangan ku sorangan, T t lahan nu ka aing. 69. Agungna jadi Pangulu, Hinana jadi pangatik, Mulyana jadi ponggawa, Hinana bas ning abdi, Mulyana sok disarembah, Hinana sok dianonim.

70. Aing untung keur panuju, Aing rugi keur b r wit, Aing mulya keur sukana, Aing hina keur prihatin, Aing kaya keur balangah, Aing miskinna keur eling. 71. Diuk nangtung jeung ngalantung, Dagang jiwa ngicis budi, Jual akad sapayuna, Sabaraha anu wani, Ngarah rorongsokanana, keur ngajatnikakeun diri. 72. Susungkur ngarah susungkur, Jual beuli ngarah bati, Carabakan ngarah rasa, Tulas-tulis ngarah uni, Sisindiran susulukan, Moal sacangkang saeusi, 73. Ti luhur sarerang kawung, Ti gigir langari jadi, Ti handap sarerang langkap, Ngukuy p nyu ka basisir, Kasungka di kali jaga, Kasi handapeun kilaki. 74. Ti luhur sumangga cium, Ti gigir kuma paranti, Ti handap sumangga rampa, Wungkul s mu dina pikir, Sugan suka pajajaga, Kasorang jadi salaki. 75. Ti luhur sujud pangambung, Ti gigir paranti bakti, Ti handap keur walakaya, Ngukut budi bari mikir, Kasuka neangan jaga, Kasorang baring supagi. 76. Catur ngaub kapangrungu, Budi ngabdi ka nu surti, Polah ny mbah kanu awas,

Rasa ambeu memeh hiji, Mun paju tanpa ladangna, Tina p ti sanubari. 77. Untung ku ladang lumaku, Sugih ku ladang pangarti, Beunghar ku ladang bicara, Weureu seubeuh g de leutik, Maraban pangupa jiwa, Leutik jinis g de bati. 78. Teu payu usum teu payu, Keur raris usum keur raris, Boga kumaha barangna, Pikabogoheun nu meuli, Teu pedah dipika heran, Ninggang sulaya jeung ati. 79. Da geus di dieu di ditu, Jamak raris jeung teu raris, Teu euweuh jarianana, Pakeeun anu mareuli, Dahareun jeung barudak, Malaur barudak rungsing. 80. Moal bingung ku nu umum, Moal ny ri ku paranti, Moal heran ku nu jamak, Moal pahili ngabagi, Humaleuang humandeuar, Ny ri ku barang nu misti. 81. Pastining Gusti Yang Agung, K rsaning Nu Maha Suci, Cacandran jadi pusaka, Wangkid ti nini ti aki, Ulah bahula wangk lang, Kana titis tulis diri. 82. Tapi tutur dipitutur, Ny but takdir ka papait, Mamanis asa beunangna, Lawas dibalajar lali, Balukarna ngarasula, Papait asa pahili.

83. Pasaliru nu dimaksud, Jeung pasti keur aing, Bongan ngalunjak diwarah, Ulin dib k lan duit, Ngarasula keur teu boga, Da asa duit nu pasti. 84. Indung nguyung tina bingung, Ditagih barang teu misti, Dipentaan lain hutang, Ngan bonganna ti kamari, Anakan di warah ngeunah, Ngarungsing keur na prihatin. 85. Atuh pitutur nalapung, da pasalingsingan ati, Babasan beda ti rasa, Uni teu t rus jeung ati, Ucing nyandingkeun paisna, Maling deui maling deui. 86. Tutur dijujur diugung, dek dik sitan sakali, Didadak sabar dipaksa, Ng rik deui ± ng rik deui, hanteu dilalanyah heula, pepeling moal ditolih. 87. Atuh kaku lain baku, Tara-tara tisasari, Ngadak-ngadak barangasan, Kawas teru nyaah ka aing, Nu matak kag g ringan, G ring deui ± g ring deui. 88. Indung bapa turun kaul, Agus lamun cageur deui, Ku bapa moal dipungpang, Taya nu dipikaasih, Taya banda kinasihan, Ngan keur agus suka ati. 89. Geus kitu bawaning bingnung, Ingkeun bae da geus takdir, Nya takdir teh tuturunan,

Kolotna tara piduli, Kana pibageureun anak, Nu s nang dikaping buri. 90. Tah kitu turun manurun, turunan s s mban santri, Balahi ku T7:03 akdirullah, Kangeunahan beunang aing, eukeur mah santri kabongan,. Niru babasan Kiai. 91. Kiaina deui kitu, T pi ka m l tik budi, Hidayat ka pangeranan, Heran ku basa kiai, Naha b t ny mbah nyabeulah, Kumaha jadina hiji. 92. nya sore h nteu isuk, Wawuh beurang leungit peuting, Keur ngeunah gagalayahan, Keur ny ri migusti-gusti, Ngadunungan kakapeungan, Uyuhan teu dipilain. 93. Baku napsu nu di batur, Ngaran takdir nu di aing, Hawa p rbawa kabita, Nu teu m n ran ka aing, Kalah modar teu kasorang, Da lain bagian aing. 94. Dulur ngan cikal jeung bungsu, Awewe reujeung lalaki, Ceuk bungsu geuraheun akang, Ceuk cikal geuraheun adi, Puguh saindung sabapa, Ngidul hiji ngaler hiji. 95. Mun nenjo teu ngeunah batur, Uyuhan teuing silaing, Mun teu ngunah di sorangan, Aeh naha kieu teuing, Nganaha-naha nu jamak, Teu rasa mungkir ka takdir.

96. Ceuk pulus geuraheun limus, Diciuman ku nu geulis, Ceuk limus m nding pulus mah, Tara diguras-garis, Kabeh poho ka pusaka, Mulya hina untung rugi. 97. Ceuk sato manusa agung, Boga kuda boga munding, Ceuk manusa m nding domba, B taheun ku eusi peujit, ngke keur ponyo ngalasan, Jukut hejo moal lingih. 98. Tara tisusut tidungdung, Neangan nu lain-lain, Tara maksa gurajangan, Ngulak ati teu ngabukti, Rumasa bisa sorangan, Hirup ku kabawa impi. 99. Mun aing suhud ka sirung, Tandaning lali kabeuti, Mun rada mbat meueusan, Eling kaasaling jadi, Tangtu rumasa nyasama, Itu aing ieu aing. 100. Ngan itu maju ka untung, Ngan aing maju ka rugi, Ngan itu k mbangan mulya, Ngan aing k bangan laip, Harga kumaha nu hayang, Hade itu hade aing. 101. Mun aing suhud ka iwung, Tandaning lali ka awi, Susah keur nganyam ayakan, Eleh ku ngeunah sakali, Ngarasa kurang keur kurang, Butuh keur anyaman bilik. 102. Tanda asal kudu mundur, Ngukuhan eling ku beuti, Buah jaga k mbang jaga,

Aing keur pada ngajadi, L bah mbung l bah hayang, dilawanan ku nu bukti. 103. Moal tajung euweuh irung, Moal bau euweuh seungit, Moal bujang euweuh lajang, Moal barang euweuh duit, Moal mulya euweuh hina, Pigeusaneun sili tuding. 104. Kudu lawung pada lawung, Sajajaran pancakaki, Gum lar l bah alamna, Maju teuing mundur teuing, Matak sarosopan rasa, Pinggan dientep jeung piring. 105. Lilip bukur moal timu, Nu layeut t rusing ati, T rah sabdaning kusumah, Rumasa lain jeung lain, Bonganna pasalingsingan, Bukti teu ninggang jeung sari. 106. Iraha ngakandi sintung, Lamun buktina ngan kitri, Iraha gum lar hayam, Lamun jalma sakabeuki, ndog ulah sina m gar, Dabongan make dipeuncit. 107. Iraha timbulna suung, Lamun taya musim ngijih, Iraha gumelar supa, Lamun taya catang kai, Iraha n lah kaula, Lamun taya bibit gusti. 108. Suhud soteh aing tandur, Ing t kana rumpak jami, Makaya hayang di buat, Ngulik harti hayang bukti, Gum lar neangan rasa, Pek geura puntirkeun deui.

109. Moal suluk tanpa wusul, Tapi teu make mimiti, Koleang ka sak mbaran, Jum rit ku silib sindir, layung isuk samar beurang, samarandening kinanti.