Anda di halaman 1dari 23

terutamanya sama ada yang berada di Mesir atau di tanah air serta di

mana sahaja berada. Seterusnya buat kedua ibu bapa dan keluarga di
tanah air, atas sokongan dan galakan yang telah diberikan. Kemudian
buat teman–teman seperjuangan yang banyak membantu diri ini
PENDAHULUAN dalam setiap urusan khususnya dalam usaha menterjemah risalah ini.
Penterjemah amat mengharapkan sebarang teguran dan
Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan pandangan serta tunjuk ajar bagi memantapkan lagi kefahaman kita
semua terhadap ilmu dan turath ulama silam. Pihak penterjemah
kepada Allah pencipta segala makhluk. Selawat dan salam buat
memohon berbanyak kemaafan atas kekurangan usaha ini dan semoga
baginda pembawa rahmat ke seluruh alam dan buat ahli
kita semua mendapat inayat dan petunjuk daripada Allah .
keluarga dan sahabat baginda yang tercinta serta umat Islam
Akhir kalam, marilah kita sama-sama berusaha bagi
seluruhnya.
meningkatkan motivasi dan kefahaman serta amalan kita
Segala kesyukuran hanya berhak bagi Allah, kerana
terhadap ilmu. Semoga Allah menerima segala usaha dan
dengan rahmat dan izin-Nya dapat penterjemah menyiapkan
terjemahan dan ulasan untuk sebuah risalah yang ringkas ini daripada amalan kita. Penterjemah amat berharap agar kita semua
risalah–risalah yang dikumpulkan oleh Syeikh Muhammad mendapat manfaat daripada khazanah ilmu yang ditinggalkan
Nuruddin. Risalah ini adalah sebuah karangan ulama yang tersohor oleh para ulama.
iaitu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Beliau adalah
seorang ulama dari Makkah dan ramai daripada Ulama kita sekarang Wassalam.
adalah anak didik beliau.
Kandungannya serba sedikit membahaskan permasalahan
tasawuf dan juga Asya'irah. Penulisan ini bertujuan menjelaskan Toob el-Ramly, Hayyu Asyir,
keraguan yang berlaku terhadap pemahaman tasawuf dan akidah. Madinah Nasr, Kaherah, Mesir.
Bagi menjawab segala tohmahan yang dilemparkan oleh sesetengah
pihak terhadap hakikat tasawuf. Penulis mengemukakan hujah-hujah
8.33 malam,
dan kalam para salaf soleh tentang masalah ini secara ringkas dan
18 Syawal 1428 H
padat.
Perbahasan kedua pula membincangkan realiti sebenar 29 Oktober 2007 M
golongan Asya'irah dalam manhaj akidah serta para Ulama yang
berpegang dengan metodologi Asya’irah yang difitnah dengan
tuduhan yang tidak benar oleh pihak tertentu.
Pada kesempatan ini penterjemah mengucapkan jutaan
terima kasih dan penghargaan buat semua guru yang pernah
mendidik diri ini atas segala sokongan dan tunjuk ajar yang diberikan,
! "# $ %& '( )%* + # , -. / 01
> 2 3 4 + 5% #6 2,78, -9# : #6 ;3 8 < =53 ,
J? $ '@ A # BCD *3 E, +3F G HI4

! .EK L M % N ' # 'O P 1 P Q% ,


N ' . 5% R *$# , LO H S#T, H !
U2 3 # 2 3, % # % V .EKL M%
IW 3 X &, Y U < Z E [
# YU IW, *\D ] + 4 +^_@ .EKL
> + # ,, + #Q V 2 3 4 `,S5 <a W, +%^/
b 2# , 5 / 2# , c# U ) 2#
2# , <* a#Z 2# , Nd a 2# , Ne*
J ]#b f
'#WSO, #\ O, + ^_O L .EK L,
g h +' Z: P W, '# , B5 U ,
O & LO NS9O I 4 _Xi, * # , LS#*DO,
J A < #%8 ,O <^U, A L#j

! " ! L ! 5 + ^_O IW 3'O HO 0** O 5 ,


# $
% & $ U IW 3'O HO "9SO #&S, H#WSO
# !
P& H@ <3 3b % + Iak +% f
#
lD L H# 'k#4 ' mn: U mn: %' HO
J ^) # o[,O, OS U p5Z
#
' # ' $

U -9,5 # Wq \ > 5 / # k 2#
(
! 7 , a s *8 , 2 aS [O < E( o r
,
" ) # * + $
( -
$ # ) .
$ ! Y U, U+ # W " lr q t H@ 3 t
/ 0
# ' $ # & $ )
1
u% # , B [O u 3
" 2# Bv `5 < #\ * 5 7 # O HO .#&,
2 $ i 5 N! w( '< # > #Z$@
$ $ 2
$ $ 5 5 & # x 4 # ) ^4 > 2# + E # '
!
y, 5 7 O e'#4 + *3 Z' 7 < 4 5Q
$ %
2 aS z 9{ z9O YU H h^ G !L > 2# , U
# 3
# "# #3 U5 # YU #' h H V | V4
+ $
+ J u3 5 , .# ,@
P > s SO I V S 5 > Ne H , 2#
&
Z D, 7 }#*8 , 3 M% , /
] P * + %# &, 7U PZ "# IU
# + # ( "
J a, B ,O, #%4 , IDO
> H# % +[IF a > <\3 N~ 2#
V E, US, S ' 4 % S ' • \ E N! L,
^€ E, + , z# V L#• U )3 U ] t#*
J S#‚ S# aO L YU "# V
# 4 ) 5
6 ƒ* 0 OS > ]#b pS#b f e' O 2#
$ 7#
$ A ' Ou %4S y NS58O f # > w 2#34 # ]
8) $7 $ 5 D, < U#*8# > 2# 2 aS # E > 0

8 & # 4 LO, < #Z$@ *‚, ' Dk Z ', ub#

" !"
J S @ 2„# 1 N! L !L <
#
$ #
5 3 > < #\ * < U S t 57 O 2#
% #
&' + 'K , W@ +'K < V HO w#%8 2haO HO 0^…
% ()
9 & " * y, ! L 2h aO HO w „ † | W > 0 [ .#
# * % + , # $
&
# $ '#Z* a H( [ h aO 4 B# ( 2 aS h
$
# ,O -O < *3 a w# O E < .# +'K <'# W w#%8,
$
$ #
,
J ;_#
# ! ! " !* % +
- ,# < \UO &S w( 8 ' > #) O 2# ,
+ # %
. , # < ,d 18 I 4 . g ] <38 < "# V
/ 0 . ,
9,5 b ‡ ,< , @ 5 U ',5j | W , 8
J +% f . 9O,
# : ) X S > <' S 5 + \U 5*U HX a 2#
; $ "#
; $ E( * O I4 # # O 3 0V' + V <* ] s ,
< 7= ) >'
# %8 NO > , + , z# V ˆ u 5U 5L#:
# " 7' ; 8 &
; < !1 J <*
$
$ ^U > NS b < O 5 O b O 2#
$ #
J t# 4 2 aS + a }#*8 I I^U
-
8
H7 y > 9 5 b +^ a ^U m O 2#
# 4 ' ?+ )
"! Bt D y, + , z# V # 0 , W ] #%4O
#
% . + J 2#& H 9 ] B5%8 I4

2
H{ 3 ‡ T y > 5^‚ 5 / a#3 O 2#
$
+ %
# ^ U H@ @ ! L ] N5 3 E ‰ 5b P V y,
/ % )
J+ , z# V # 5 3
3 " !3 z# V 2 $h 5 3 ! L # *L! > #) O 2# ,
$ J 2 aS ‰ 5Z 5 : !L # ^ U, + ,

&4
) #
/
! # l 18 # , > Nlb UXa( 5 %a HXFU O 2#
?# "!
'Y U# ^ V O q7 2#b HXFU < O YU
#
, . L# ] < # + > 2# , U HXFU O Š 4
3 "
J t#* ] 2XW + IU
) # # # 0
,9, z9@ Z s +*Z > #) O 2# ,
"!
L# • ,7 , a }#*8# 2 a s +*Z , +* g
+ 5r , d E# w#%8 .# ,O s +*Z , %
1
# 3 ! #
"! H Dk s +*Z , or Z L@ s +*Z ,
% .
$ .#U5 # 2# / s +*Z , X[( V y # f* ,5
+
J+
# @ ( & "
! + / 0
o\' I%4, E ' YU + ‹O > #) O 2#
1 $ o \' I %4, E 'Y UN g O , +^Vb#
+ % +
. J+ • ,5 Œ B % \8 H(, > w#%8 2# +U5* #
2 " !3 +
.
% +
.
) # A ! + 5
OS > NS 5 ^‚ 5 O b O 2#
"# # A
B
CD
$ I 4 <Uf % 5 U & Ž+ # s <U5
# A ) "
5 $ J 38
/
> <'# V }#Q a B#i `S O 2#
2 " !6
" : U ' O, S#Z U Be M•
7 8
9 U, + }#*8# B L#•, +* , 5 t# ^U,
&
/
% J a 4 •\• y 2Ib WO '
8
8 .# \U a 5^‚ 5 O `#*% O 2#

% S * S ' +% f z 9{ ' 7O > < 9@


8
B ,O ] P *b + % # #3 <\UO, +4 %
2 "!
J IDO, #%4O,
#
-„# ] * t#4 U0 ‘ a# W > #) O 2# ,
% +
# '„ B5 j y Hx 4 + ^Vb H 5 < 4 B5j y Hx4 %
# #
9 )* # ' "7 z’# 4 +[IF s“ B!L ] B5j y Hx4 5 #
#
) E! : " .-F J H#\ : &,
CC
# # & :
" !6
o t U > S 7 * N9 5 1* -7 O 2# ,
)
w( o \ Y U 9 E, W a U a w#%8 ob
C,
# * ! 2
" ! J O, #%4O, O] 2 a +% # E( w#%8
$
% $ + IU > < 9, 9 L ( q#Za( O 2# ,
J *' +% # , U#t S#F ( +*‚
:
$ # +
"# 7 ]5 z9O > ”S 5 9#:• 2#
# # # ) & ) ! )
# # C.
" – #:
$
# z 9{ ‡ , z#* a@ U —, r , H Dk + 5D,
;
+
7
J ' YU }f
$
5 O s ) y > 2„# 5 *U 5 ^‚ O 2#
3 "
+) 4
$ %
3 % $ 5 O * y, s ) w#%8 BI E( M_
# 3 $
3 J }5* # Y * HO i,O E( s )
< $
=
%
# ) # ) C1
E, - U#i@ PL! u^ .# O lFW †
" $
7 * E, -5 3% O] 3 t E, - U#i@ L H 4%
$ q, # ,O 2I) w( * HO M%* }S
J "# $ ] 9#bk , 5
C5
# + + ;
" # -5 , q7 ˜ P*a - U#i@ PL!^ / !L,
7
7 . + / M % 5 •< ^ i 0 :8, š + LO™

& # ,D
" 0 , 2I) LO |_ t ^“ š - U#i@ ™ %†

> $
| W, A 2I) LO, HX k LO u H 3 | W NS9O
A + ^ / L, + 7 % -I• u , + LO u N,#
, H ^V€ | W V # u Q #W u^ %Q 4O
# & # &
" * u^ .X U N5g IUO +^_O L >
% % %
`# o*tO, #6S#1 , cS@ qS#: ^ U› !
*
I UO, + LO .X U -! # & L ^ U, )4 YU
J + 7 % H# 1t ] , ! “#4@ # _X U
Realiti Asya'irah >+ ^8 I ak – i U 2# ! L
! 2 $O S# 'O - U# i@ , 5 U S# 'O .X % ,™
+ # G
# G ,C
$ Js .7/ N,# š 5
# G #
! + ~ , .# 3 , u[5 Z | _ t R(
# G
Q 5 O ™ I ak – : W I U@ + ^_@
#
2 # G Š 4 ™ z# W P #$ . I u[5Z – i š<'I3 %
,,
# !
E # W, PL! N % iO š NS# n* =œ YU NS#*
# G
# J .X % 5 O U< 1

% )
P # $ š N, # k ™+ LO .X U – i,
,-
# ! & G
( %* # " 7-
-l : "# P # $, Š Z $ =œ
. $
J PL! N %iO
$
+ () E @ " ,.F
P # $ < *t 3 # k ~ – i,
# G " 8
>
J PL! N %iO š H{ 3 #V @ s #/ ™l 8
8
+
P # $š< ^ g Q ™ I ak – i,
8 J PL! N %iO š _#*V d U & ,7 ™ z# W
> >
+ 8 /
&
,.
# W„ 0*F +Qb # k ‰ 5b , 3 – i,
! + '
" % " J PL! N %iO NS# '@
>
# k , <'I3 % # k , <'I #* V O # k,
)
P #$ N Z H# O, < f # k, <
H # G
3 $ * ' ! P #$ N7& # k, ;Z Z* l 8
,/
+ # #
3 J - U#i@ +^_O .EKL W JJJ – 7 U]
" 6
6 ) # G u[5Z IU@ .EKL 95%' HO #'9SO ,
3
2#b # q#) - U#i@ +^_O .# 3 , ~ ,
# 3 #
! + : ,0
$ ! “#4@ .X % ‘ ,O 9v ] " 5 • w( # Q ,
8
) # G
HO P& H( JJ #6S#1 , cS@ qS#: ^ U›

H 3 ' + @ ,1 % L@ ) %' HO, #Z$@ ^/ 9 '


3 0
.X % ua 5 a +% œ 5D ! ) ,
# G
J IU@
! + +
,5
$ /? % + IU@ # _X U # S H( # 4 <& lD NO,
. ) # G
J A 2I) , ž 7 # ub# # 4IaO,
) H
3 * $ + '
-D
9 # ) # G
-
+ # ) ) $ +
-C
# $ + : $ +
-, --
! $ # :
-.
6 8 $ + + (
* + * /
2 +
# G

( #
$# ' # *
3 # G $

# +
& 3

2
3
-/
!
%
) #

53 %' # W ( U 5 # U Š | W,
+ %
J A Iak o t U ž 7 , Z'E 4
e% .X U u 5& L > 2 O < '( # "#

Iak – i # X 3 - #*% , š - 8#W5 ™


+
+ * + + 5D N, # k , <'I3 % Q <! + + # +
: 6 #
#…5^18 HI / H# # k H !L %4 XW - \ :
! %
AH “ ,+ #
2I) # – - U#i@ _#a, – X ' | V4 & $
6 3 I # G
A .EKL U YU +&#Z Z',
%
2I“ YU '#W ( U % !Dh' | V4
9 % !L H( > S la # k 2# 5 , )
% + +
J V 9 H,!Dh8 ^U , '#4 -0
! "
$
#
# G "
S R( > cS#% 2 3 HO < V H#W X4O
E HO w,@ H#W, "# ,h8 ] ,h\Dh4 ,5 &
2I) , ž 7 # ' HO 25 !L V
J +UX/ , + LO L5U YU P)1',
<*t 3 , <'I3 % , N, # k V y (, ( + : $ # $ @ $
-1
) $ * ; $ $ 9
NS# '@ # W„, <^ g , N„ n , <'I #* , # 3

' V y ( .#1* #\4, .X % -! # & Ll•, $ # ! ( $


%
AH (+ LO L ^4 +UX/ , + LO
!
3 ] u #% W, -#U5 W # Ÿ U9O <'( I

] + $#n , 5^‚ + O ] 3 HO + Iak - U5 #


: &
# w( ln 5^‚ + h4 # _# 34 S# DO, # _X U + &O 3 I * I 3 :
&
J )4, LS5 # _X % %' y ( lD E, +U#
3 I
' = + 3 + + (
J & 6 &
BIBLIOGRAFI & ! $ & & J
2 CDDC K -C,
# @ # 2 ! $ @ 6 C ' ! # # ; ! $
J & 2 $@ J , 550K - 1
C ' # ! @ # ! $ ' ! : !
B J CDD K -C ' I , # ; # 2 + # 2
! & ! ! + # # $
, # @ ) & ! $@ J 2 CDD,K -C,
L # ! ) $ & 6 J - ! 8 9 & $
2 551 ) + $ ) CDDC K
- # ' # ! ! & # ) -C,$ ;
! & & 6 & . 2 # ! ! + # & $
# @ $@ J CDD-K -C- ) + $ ) J
. ! # & # ) & 550K - 0 ' # !
! # ! $ * 6 6 / ; & + & $
' ! $@ J D CDDDK -C '
/ : : ! : * + ! # * # H
# $ ! $ @ $ 0 ) # + : $ )
CDD/K -C0 + $) J . 555K -CD ' I
0 # * * # @ ' ! &
) $ ' $@ ' 1 I ' ! # @ + $
! & & # + $ CDDCK -C
1 # ! # I ! 5 # & @ $ + # $
* # $ $ 2 J & $ ( J CDD/K -C0
CDD/K -CD @ #
5 # ' & & CD ' ) & & #I
9 $ & = $ @ J 1 & & I 2 $ +
CDD,K -C- J 551K - 5 ' ! #
D ' & ( ' + ) 2
J ! $ 2 6
CDDCK -CC ' ! # (
C * * # ! #
2 $ H + $ ) J 2 CATATAN HUJUNG
51CK -DC ' # 1
CC # #I 2 # 9 Berkata Syeikhul Islam Zakaria al-Ansori: "Tasawuf adalah satu ilmu
+ & $) $ 1$ 515 yang memperkenalkan hal penyucian jiwa, memurnikan akhlak dan
C, & I ! $ + ( & I $ menyucikan zahir batin bagi mencapai kebahagiaan yang kekal abadi".
) CDD.K -C/ +I Imam Al- Junaid menyatakan: "Tasawuf adalah menghiasi diri dengan
! 2 ! setiap akhlak yang mulia dan meninggalkan setiap akhlak yang tercela".
C- & ! 9 ; $ ! $ Berkata pengarang kitab Kashfu az-Zunun, Haj Khalifah: "Tasawuf
2 $ CDD0K -C1 adalah satu ilmu yang menerangkan cara yang digunakan oleh manusia
C. @ # # & #I # $ "ahli kamal" untuk menuju kebahagiaan". -Haqaiq an at-Tasawwuf
* $) CDD.K -C. -C/ m/s 17-18.-

2
A’dalah:
A’dalah Sifat yang wajib ada bagi perawi yang Muslim, mukalaf
yang tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kefasiqan
dan dosa kecil yang berterusan dan juga selamat daripada perkara-
perkara yang menjatuhkan maruah.
-Syarah Manzhumah al-Baiquniah oleh Abdullah Sirajuddin m/s 39-

3
Al-
Al-Fudhail bin Iyadh: Beliau dilahirkan di Samarkhan dan
membesar di Abiward. Berasal dari Khurasan dan meninggal dunia di
Makkah pada bulan Muharam tahun 187 H. Beliau pernah berkata:
Sesungguhnya aku apabila melakukan maksiat terhadap Allah, maka
aku dapat melihat (kesan dosa ku) melalui tingkah laku keldai dan
khadamku.
-ar-Risalah al-Qusyairiyyah oleh m/s 11-12-.

4
Al-
Al-Junaid: Nama beliau ialah Al-Junaid bin Muhammad,
merupakan penghulu ahli tasawuf, berasal dari Nahawan dan lahir di
Iraq. Merupakan seorang yang faqih mazhab Abu Thaur dan
dibenarkan berfatwa pada umur 20 tahun. Antara gurunya ialah Al-
Haris al-Muhasibi dan as-sirry as-saqati. Beliau meninggal dunia pada
tahun 297 H.
-Tobaqot as-Sufiyyah m/s155-156- 8
Bisyru al Hafi: Adalah Abu Nasr Bisyru bin al Haris. Dilahirkan
pada 150 H dan meninggal dunia pada Rabiulakhir tahun 226 H
5
Al Hasan al-
al-Basri: Beliau adalah Abu Said Al-Hasan bin Yasar Al- pada riwayat lain 227 H. Seorang Ahli Hadis dan Ulama besar di
Basri hamba kepada Zaid bin Thabit dan ibunya hamba Ummu Baghdad. Beliau digelar al-Hafi kerana tidak memakai kasut. Belajar
Salamah. Merupakan Imam bagi penduduk Basra dan tokoh ilmuan daripada ramai Ulama besar seperti Imam Abdullah bin al-Mubarak,
Islam di zaman beliau. Dilahirkan 2 tahun sebelum pemerintahan Malik bin Anas dan al-Fudhail bin I’yadh. Antara anak didik beliau
Umar Al-Khatab berakhir. Juga pernah mendengar khutbah ialah Imam Ahmad dan Siriy as-saqathi.
Othman Affan serta menyaksikan peristiwa yang menyayat hati (Rujukan al-Ulama al-Uzzab oleh Syeikh Abdul Fattah Abu
Ghuddah) m/s49-53
dalam sejarah Islam tentang pengepungan Othman . Meninggal
dunia pada tahun 10 H bersamaan 100 hari sebelum kewafatan Ibnu 9
Abu Yazid al Bustami: Adalah Thaifur bin Sarusan. Datuknya
Sirin.
adalah seorang majusi, kemudian memeluk Islam. Beliau adalah
-nota kaki al-Farqu baina al-Firoq m/s 24-
seorang yang amat zuhud, abid dan menjadi ikutan manusia.
6
Meninggal dunia pada tahun 261 H pada riwayat lain 234 H. Beliau
Sahlu at Tustari: Adalah Abu Muhammad bin Abdullah at Tustari,
pernah ditanya dengan apakah engkau diberi keupayaan untuk
merupakan seorang yang sangat warak dan ahli sufi yang mempunyai
beribadah? Maka beliau berkata: dengan pertolongan Allah. Jika
karamah. Bertemu dengan Zunnun al Misri di Makkah ketika
kamu benar-benar mengenali-Nya.
menunaikan haji. Meninggal dunia pada tahun 283 H, dan riwayat
( Tobaqot as-Sufiyyah m/s 67)
lain 273 H.
(ar-Risalah al Qusyairiyyah m/s 18) 10
Beza makam Wali dan Siddiq:
7
Wali adalah mereka yang dijaga dan dipelihara oleh Allah dan
Al Muhasibi: Adalah Abu Abdillah Al Haris bin Asad Al Muhasibi.
sentiasa berada dalam petunjuk dan taufiq serta ketaatan.
Ahli Sufi yang sangat alim, warak, berasal dari Basrah dan merupakan
(Bustanul A’rifin m/s 167)
guru kepada ulama Baghdad di zamannya serta pengarang kitab yang
Siddiq adalah mereka yang benar dalam segala perkataan, perbuatan
masyhur "ar ria'yah". Beliau mewarisi harta ayahnya sebanyak 70 ribu
dan hati. Darjat Siddiq merupakan darjat kedua selepas darjat
dirham tetapi beliau tidak mengambil sedikit pun daripadanya kerana
Kenabian seperti disebutkan pada ayat 69 Surah an-Nisa'
dikatakan ayahnya adalah seorang berfahaman Qadariyah. Oleh sebab
itu, beliau tidak mengambil warisan tersebut kerana kewarakannya. 11
Dzunun al-al-Misri:.
Misri: Beliau adalah Abu Faidh Thauban bin Ibrahim
Meninggal dunia tahun 243 H di Baghdad.
Al-Ikhmimi. Dikenali dengan panggilan Dzun Al-Misri. Dilahirkan
(Rujukan Tabaqat as-Sufiyah karangan Abu Abdurrahman as sulami)
pada akhir zaman pemerintahan al-Mansur sekitar tahun 158 H.
m/s 56.
Belajar hadis dan ilmu daripada ramai guru seperti Imam Malik bin
Anas, Sufian bin Uyainah, Laith bin Saad, Fudail bin Aiyad dan lain-
lain. Beliau adalah seorang yang fasih lagi bijaksana dan meninggal saudaranya juga merupakan golongan yang wara’ dan zuhud.
dunia pada tahun 245 H di Ghiza, Mesir pada umurnya 90 tahun. Meninggal dunia pada tahun 230 H.
(Rujukan Sifatul Mukmin Wal Mukminat m/s 9-1 (rujukan Tobaqot As-Sufiah m/s 98 & 99)
12
Sedikit : Perkara dunia yang tidak bermanfaat. 18
Abu Hafs Omar bin Maslamah Al- Al-Haddad. Berasal dari Bandar
Naisabur, jalan menuju ke Bukhara. Beliau merupakan seorang
13
Sirri As-
As-Saqati: Beliau adalah Abu Hassan Sirri bin Al-Mungalath Ulama Sufi yang masyhur dan meninggal dunia pada tahun 260 H.
As-Saqathi dan merupakan bapa saudara sebelah ibu kepada Imam Al- (Rujukan Ar-Risalah Al-Qusyairiah m/s 21)
Junaid serta gurunya. Bersahabat dengan Ma’ruf Al-Karkhi. Beliau
adalah Ulama pertama yang membahaskan dan membincangkan 19
Abu Othman Said bin Ismail al- al-Hiri menetap di Naisabur dari
masalah Tauhid serta Ilmu hakikat di Bahgdad. Beliau juga adalah daerah Rayy. Sahabatnya Shah al-Karmani dan Yahya bin Muaz ar-
guru kepada kebanyakan Ulama di Baghdad pada ketika itu. Razi. Beliau pergi belajar dengan Abu Haafsal-Haddad dan tinggal
Meninggal dunia pada tahun 281 H. bersamanya dan Abu Hafs menikahkan anak perempuannya dengan
(Rujukan kitab Tobaqot as-Sufiah m/s 48) beliau. Meninggal dunia pada tahun 298 hijrah.
(ar Risalah Al –Qusyairiyyah m/s 24).
14
Abrar: Kata jama’ kepada Barrun yang bermaksud orang yang baik
dan yang mendapat keistimewaan di sisi Allah. 20
Sebahagian daripada ahli sufi suka memejamkan mata ketika
bertafakur kepada Allah.
15
Batasan: Dari segi bahasa adalah pemisah atau tegahan. Istilahnya:
Iaitu perkara-perkara yang ditegah oleh Allah daripada melanggarnya 21
Ilmu Zahir di sini bermaksud ilmu Syariah yang berkaitan dengan
seperti hak perwarisan. perbuatan manusia.
16
Abu Sulaiman Abdurrahman bin A'tiyyah ad- ad-Darani: Berasal 22
Abu Husain Ahmad bin Muhammad an- an-Nuri. Beliau dilahirkan
dari perkampungan Daran di Damsyik. Meninggal dunia pada tahun di Baghdad dan dibesarkan di sana. Berasal dari Khurasan. Dikenali
215 H. Pernah berkata "Sebaik–baik amal menyalahi hawa nafsu." dengan Ibnu Al-Baghawi. Merupakan antara Ulama yang hebat pada
Katanya lagi: "Apabila dunia telah menetap di hati seseorang, maka zamannya. Mengamalkan Tarikat yang baik dan menggunakan budi
akhirat akan hilang daripadanya." bahasa yang indah dan lunak. Bersahabat dengan Sirri As-Saqoti dan
(Ar-Risalah al-Qusyairiah) m/s 19 Ahmad Ibnu Hawari. Meninggal dunia pada tahun 295 H.
( Tobaqat as- Sufiah m/s 164, Risalah Al-Qusyairiyyah m/s 25)
17
Abul Hasan
Hasan Ahmad bin Abil Hawari (Maimun): Berasal dari
Damsyik bersahabat dengan Abu Sulaiman Ad-Darani dan lain-lain 23
Abul Fawaris Shah bin Syuja’ Al
Al--Karmi: Beliau berketurunan
Ulama seperti Sufian bin Uyainah. Ayah dan anaknya serta bangsawan dan bersahabat dengan Abu Turab An-Nakhsyabi dan
Abu Ubai Al-Busri. Merupakan pemuda yang mempunyai pengaruh 30
Mimsyad Ad-Ad-Dinawari merupakan ulama besar tasawuf dan
yang besar dan meninggal dunia sebelum tahun 300 H. menyumbang jasa yang besar dalam dunia kesufian dan mempunyai
(ar-Risalah Al-Qusyairiyyah m/s 27) pengaruh yang besar. Meninggal dunia pada tahun 299 Hijrah.
(ar Risalah Al-Qusyairiyyah) m/s 31.
24
Firasat:
Firasat Ilmu yang dikurniakan secara langsung oleh Allah
31
kepada orang yang soleh dan kuat imannya sehingga dapat Abu Muhammad Abdullah bin Manazil. Seorang Ulama sufi dan
mengetahui perkara yang terselindung. hadis. Mengarang dalam ilmu hadis. Juga bersahabat dengan
(ar Risalah Al –Qusyairiyyah m/s 127 ). Hamdun Al-Qossor. Meninggal dunia di Naisabur pada tahun 329
atau 330 hijrah.
25
Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Ato’ Al- Al- (ar Risalah al Qushairiyyah) m/s 32.
Adami merupakan tokoh Ulama tasawuf yang terkenal dan
32
bersahabat dengan al-Junaid dan Ibrahim Al-Maristani. Mempunyai Asya'irah dinisbahkan kepada mereka yang mengikut panduan yang
kefahaman yang tinggi dalam memahami makna Al-Quran dan dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy’ri dalam akidah bukan dengan
meninggal dunia pada tahun 309 atau 310 hijrah. secara taklid tetapi dengan mengikut petunjuk seperti yang
(ar Risalah Al –Qusyairiyyah m/s 29.) dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, Imam Syafie, Imam Malik
dan juga Imam Ahmad dalam masalah Fiqh.
26
Makrifat:
Makrifat Mengenali Allah dengan nama-nama-Nya dan sifat- ( Rujukan Ahlus Sunnah Al-Asya’irah) m/s 34.
sifat-Nya kemudian membenarkan apa sahaja yang datang daripada
33
Allah dalam kehidupannya seterusnya menyucikan diri daripada Pengertian perkataan Ahli Sunnah adalah mereka yang mengikut
akhlak yang tercela. petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah , para Sahabat dan Salaf
(ar Risalah Al-Qusyairiyyah m/s 168) Soleh seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika
menceritakan bahawa umatnya akan berpecah kepada 73 golongan.
27
Hal ini bermaksud adalah menghapuskan was-was syaitan dan Golongan yang akan selamat adalah mereka yang berada di atas jalan
mengetepikan segala gangguan dengan yakin. baginda dan para sahabat.
(Ahlus Sunnah al-Asyai’rah) m/s 80.
28
Abu Hamzah Al-Al-Baghdadi Al-
Al-Bazar. Tergolong daripada sahabat
34
Sirri As-Saqoti. Seorang ulama besar Qiraat. Merupakan sufi yang Al-
Al-Mu’tazilah: Adalah satu golongan daripada pecahan fahaman
sezaman dengan Al-Junaid. Meninggal dunia pada tahun 289 hijrah. akidah yang disebarkan oleh Wasil bin Ato’ yang mengasingkan diri
(ar Risalah Al-Qusyairiyyah) m/s 30. daripada Ulama masyhur dengan dakwaannya bahawa fasiq itu
daripada umat Islam yang bukan dari golongan orang mukmin dan
29
Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar-Ar-Roqqi. Tergolong daripada bukan dari golongan kafir. Perkataan "i'tazala" bermaksud
Ulama besar Syam dan juga sahabat al-Junaid dan hidup sehingga mengasingkan diri maka para pengikut digelar MU’TAZILAH.
tahun 326 Hijrah. ( rujukan Al-farqu Baina Firaq) m/s 24.
35
Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah: beliau adalah Taqiyuddin Abul ilmu yang berharga seperti "al-Azkar", "al-Majmu’ Syarah Muhazzab",
Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam al-Harrani. "Riyad as-Solihin" dan lain-lain.
Dilahirkan pada Rabiul Awal tahun 661 Hijrah di Harran. Pakar (Rujukan al-Ulama al-‘Uzzab) m/s 146-152.
dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya Feqah, Tafsir, Hadis dan
Ulum Hadis. Antara anak muridnya yang terkenal adalah az-Zahabi, 38
Al-
Al-Qurtubi: Beliau adalah al-Imam Abu Abdillah, Muhammad bin
Ibnu Qayyim, Ibnu Kathir dan ramai lagi. Karangannya sangat Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Ansori al-Kharaji al-Andalusi al-
banyak sehingga hampir mencapai 350 buah karangan. Meninggal Qurtubi. Beliau merupakan seorang Ulama yang soleh lagi arif serta
dunia di dalam penjara pada tahun 728 hijrah ketika berumur 67 zuhud. Kehidupannya dipenuhi dengan urusan akhirat dan kesibukan
tahun dan tidak berkahwin. mencari ilmu dan beribadat serta mengarang pelbagai jenis kitab.
(Rujukan al-Ulama al-U’zab) m/s 164-179. Antaranya adalah "al-Jami’ Li Ahkam al-Quran" dan "at-Tazkirah".
Meninggal pada bulan Syawal tahun 671 Hijrah.
36
Ibnu Hajar al-al-Asqolani:
Asqolani: Beliau adalah Ahmad bin Ali bin (Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz m/s 336.
Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Kinani al-Misri
al-Syafie. Digelar Syihabuddin dan juga lebih dikenali dengan Ibnu 39
Ibnu Hajar Al-
Al-Haitami: Beliau adalah Syeikh A'llamah Al-Faqih
Hajar al-Asqolani. Pakar dalam bidang ilmu terutamanya hadith, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar
sejarah dan lainnya. Dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 773 Al-Haitami. Beliau dilahirkan di Mahal Abi Hatim pada bulan Rejab
Hijrah. Berasal dari Asqolan, Palestin. Beliau sangat suka mengkaji akhir tahun 909 Hijrah. Beliau juga berguru dengan Syeikh Al-Islam
kitab hadith dan tarikh. Antara gurunya yang paling masyhur ialah al- Zakaria Al-Ansori, Al-Imam Zainuddin Abdul Haq serta ulama-
Hafidz al-I'raqi. Beliau mengarang pelbagai kitab terutamanya ulama yang lain. Pernah belajar di Jami’ Azhar dan meninggal dunia
"Fathul Bari syarah Shahih Bukhari". Meninggal dunia pada tahun pada 23 Rejab 978 Hijrah.
852 hijrah. (Rujukan Al-Manhajul Qowim) m/s 21-29.
(Rujukan Nuzhatul Nazor Fi Syarhi Nukhbatil Fiqar) m/s 5-7.
40
Zakaria al-
al-Ansori: Beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin
37
Imam Nawawi: Beliau adalah Abu Zakariya an-Nawawi as-Syafie. Ahmad bin Zakaria al-Ansori as-Saniki al-Misr as-Syafie. Dilahirkan
Dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijrah. Seorang di Sanikah, timur Mesir pada tahun 823 Hijrah. Beliau belajar
Ulama yang sangat bersungguh dalam menuntut ilmu, mengajar dan dengan Ulama yang terkenal di Kaherah. Mengarang beberapa kitab
menyebarkan ilmu serta mengarang pelbagai kitab. Beliau belajar antaranya "Tuhfatul Bari Ala Shohih Bukhari", "Fath ar-Rahman" dan
sebanyak 12 kitab setiap hari dan dikurniakan ingatan yang sangat lain-lain. Wafat pada tahun 926 hijrah.
kuat. Antara sifat peribadinya adalah warak, tawaduk, mengambil ( Rujukan al-A’lam) juz 3 m/s 46.
berat dengan waktu. Berguru dengan Abdul Aziz bin Muhammad,
Zainuddin bin Abu Daim dan lain-lain. Meninggal di Nawa pada 41
Al-
Al-Baqillani: Muhammad bin at-Toyyib bin Jaafar digelar Abu
tahun 676 Hijrah ketika umurnya 45 tahun dengan tinggalan mutiara Bakar. Dilahirkan pada tahun 358 Hijrah di Basrah dan menetap di
Baghdad dan merupakan antara ulama besar Asya’irah. Beliau seorang
yang pakar dalam mengistinbat hukum dan petah menjawab 45
Ibnu Juzai: Beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Yusof
persoalan yang diajukan. Kitabnya "I’jaz al-Quran" dan "Manakib bin Ahmar Maaruf. Dilahirkan di Ngarnatah semasa kerajaan Bani
Aimmah". Meninggal dunia di Baghdad pada tahun 407 hijrah, Ahmar. Merupakan seorang ulama yang suka belajar dari ulama-
(Rujukan al-A’lam) juz 6 m/s 176. ulama yang termasyhur pada zaman beliau. Gurunya ramai antaranya
Abu Jaafar bin az-Zubair, Ibnu Rusyd al-Fahri dan lain-lain. Antara
42
An-
An-Nasafi: Beliau adalah Abul Barakat Abdullah bin Ahmad bin kitab karangan beliau yang terkenal adalah "at-Tashil Li Ulum at-
Mahmud an-Nasafi al-Hanafi. Seorang ulama yang zuhud, mu’tabar Tanzil Fi Tafsir al-Quran". Meninggal pada waktu Dhuha Isnin
dan mempunyai kepakaran yang tiada tandingan pada zaman beliau. bulan Jamadilawal tahun 741 hijrah.
Pakar usul fiqh, hadith, tafsir dan banyak lagi. Kitabnya yang (Rujukan Taqribul Wusul Li Ilmi Usul) m/s 11-49.
termasyur adalah "Madarikul Tanzil" atau dikenali dengan tafsir an-
Nasafi. Kembali ke rahmatullah pada 701 Hijrah. 46
Salafus soleh:
soleh: golongan yang berada tiga kurun pertama selepas
(Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz 1 m/s 216. kewafatan Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan oleh Baginda
dalam Hadith yang bermaksud sebaik-baik kurun ialah kurun aku,
43
Syarbini: Beliau adalah al-Imam Muhammad bin Muhammad as- kemudian yang menyusul seterusnya yang datang selepas itu.
Syarbini as-Syafie al-Khatib. Menuntut ilmu dari Ulama-ulama,
antaranya Shihabuddin ar-Ramly dan lain lagi. Beliau seorang yang 47
Ibnu Sirin: Muhammad bin Sirin Maula Anas bin Malik belajar
wara, soleh, alim, zuhud dan kuat beribadah. Antara kitab yang dan meriwayatkan hadis daripada Zaid bin Thabit, Abu Hurairah,
terkenal ialah "Mugni Muhtaj" dan "al-Iqna’". Meninggal dunia pada Imran bin Husoin dan Anas bin Malik. Hisyam bin Hassan pernah
Syaaban tahun 977 Hijrah. berkata: Ibnu Sirin sempat bersama 30 orang sahabat. Thabit,
(Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz 1 m/s 240-241. Qotadah, Abdullah bin Aun, Jarir bin Hazim dan Al-Auzaie serta
ramai lagi pernah meriwayatkan hadith daripada beliau. Beliau adalah
44
Abu Hayyan an- an-Nahwi: Beliau adalah Athiruddin Abu Abdillah seorang yang paling benar yang pernah aku temui. Beliau adalah seorang
Muhammad bin Yusof bin Ali bin Yusof bin Hayyan an-Andalusi al- ahli takwil mimpi yang terkenal. Meninggal pada tahun 110 Hijrah.
Gharnati al-Hayyani. Lebih dikenali sebagai Abu Hayyan. Dilahirkan (Tanwir Basair al Muqallidin) m/s 33.
pada tahun 654 Hijrah. Beliau adalah seorang ulama yang pakar
dalam ilmu Qiraat. Beliau banyak mengarang syair dan dalam masa 48
Al-
Al-Fakhrur ar-
ar-Razi:
Razi Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin
yang sama mempunyai keilmuan yang tinggi dalam nahu dan sorf, Omar bin al-Husain at-Tamimi ar-Razi dan digelar Fakhruddin dan
tafsir dan sejarah para ulama. Dikatakan beliau adalah dari mazhab terkenal dengan Ibnu Khatib as-Syafie. Dilahirkan pada tahun 554
Zohiri kemudian mengikut mazhab as-Syafie. Mengarang dalam Hijrah. Beliau adalah ahli tafsir, ilmu kalam, ilmu-ilmu yang
pelbagai bidang ilmu terutamanya dalam ilmu Qiraat dan bahasa berkaitan dengan akal dan ilmu Lughah. Mengarang kitab "Mafatihul
arab. Kembali ke rahmatullah pada tahun 745 Hijrah semasa di Ghaib" dan kitab lain di dalam pelbagai bidang ilmu. Kembali ke
Mesir. rahmatullah pada tahun 606 Hijrah di Bandar Rayy.
(Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz 1 m/s 225-226. (Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz 1 m/s 206.