Anda di halaman 1dari 17

‘ 

c
? 
? 
c

‘c
c
c c
c c
c
c c

c c
c  c c
c

c ccc


 ccc

c c
c
 c


cc


ccc cc  c  c
 c


 cc

c c cc


c
cc
c
 
c
c c c c

c  c cc

c cc
c

c
cc

PerkhemahanBersepaduiniadalahsalahsatuaktivitikokurikulum yang
dianjurkanolehPersatuan Unit BeruniformSekolahKebangsaan Kota Gelanggi 3 ,
27000 Jerantut, Pahang .Program inibolehdisertaiolehmurid ± muridyang menjadiahli-
ahli yang terpilihdaripadasetiapbadan -badan unit beruniformSekolahKebangsaan
Kota Gelanggi 3, Jerantut.Iaakandiadakan di TapakPerkhemahanUluBendul, Kuala
Pilah, Negeri Sembilan pada 1 hingga 3 April 2011 .
Aktivitiinidilaksanakanselarasdengan kehendakKementerianPelajaran Malaysia yang
inginmewujudkan modal insan yang seimbangdarisegiintelek, rohani,
emosidanjasmanimelaluipenyertaandalambidangkokurikulum.Seseorangpelajarituwa
jibmenyertaiaktivitikokurikulumuntukmenyeimbangkantahapsosialmerekadalammela
ngkahkealamkehidupan yang lebihmencabar.Pengalaman yang
ditimbamelaluiaktivitiperkhemahaninibakaldiaplikasikanolehmerekaapabi lamenempu
hialamkedewasaankelak.Perkhemahaninijugamerupakansuatuwahanakearahpembin
aandanpembentukankualitiinsan yang
mantapdarisemuasudutsertamendedahkanpesertakepadapelbagaicabarandankema
hiran yang berguna. Program yang dirancangmerupakanaktivititeras yang
akanmengujiketahananfizikaldankecergasan mental denganpengisianaktiviti yang
lasakdanmencabar. Perlaksanaan program
akanmengambilkirapenglibatanmenyeluruh semuapesertasupayadapatberinteraksida
nberkomunikasidenganrakansebayadenganlebihberkesan.
c

c

Matlamat program
iniadalahuntukmemberipendekatanberkaitankepimpinandandisiplin yang
perluadadalamsetiappelajar.Iabertujuanuntukmeningkatkankeyakinandirisertamenguj
iketahananfizikaldan mental setiappeserta. Pelbagaiaktivitidisusundalam program ini
agar
sifatkepimpinandalamdiripesertadapatditonjolkandandapatdiaplikasidalammenempu
hcabaran yang mendatang. Program
inijugadiselitkandenganaktivitikerohanianuntukmembinakeyakinandirid anmengukuhk
anrohani agar dapatmembentuk modal insan yang
seimbangselarasdenganpembangunannegara yang mampan.

c
c

3.1 Memberipeluangkepadap elajarmerasaipengalamandalammenyertai program


kepimpinan.

3.2 Membentukpelajar yang


mampuberdikaridanmampumenyesuaikandiridalamsetiapsituasi.

3.3 Melatihparapelajaruntukmemupuk sikaptoleransi,


bertanggungjawabdanmenghargaialamsekitar.

3.4 Meningkatkankeberaniandankeyakinandirisemasamenyertaiaktiviti yang


disediakan.

3.5 Melahirkanparapelajar yang berupayauntukmengeluarkan idea -idea yang


bernassemasamerekamenyertaiaktivitidalamkumpulan.

3.6
Memupuksemangatbekerjasamaantarakumpulansertamengikissikapmementingkandi
risendiri.

3.7 Melahirkanpelajar yang seimbangdarisegiintelek, rohani, emosidansosial.

3.8 Memberikanpendedahankepadamurid -
muridmengenaiaktivitikokurikulumkegiatanluarbilikdarjah.
3.9 Untukmenyemaikansikapberdisiplindanbertanggungjawabsertaperananmurid -
muridketikamelakukanaktivitiperkhemahan .

3.10 Memberikanpeluangkepadamurid -muridpelbagaikaumberkerjasamadan

melakukanaktiviti di luarbilikdarjahdengansemangatdansuasana muhibah.

Ñc c  cc

Hutanlipuriniterletak di KM 20 J alanSeremban - Kuala Pilah di


dalamHutanSimpanAngsi.Iamengambilmasakira -kira 20 minitdaribandarSeremban.
Landskapsemulajadi di sinimenjadikannyasesuaibagiaktivitilasak, berkel ah,
berkhemahdanbersiar - siar.HutanLipurUluBendulmerupakankawasanpilihan yang
utamadanmenerimakunjunganpengunjungteramaisetiaptahun.Hutanlipurinimenyedia
kanpelbagaikemudahaninfrastukturtermasuk chalet dantapakperkhemahan,
kolammandi, surau, geraimakan, tandas, pada ngsertatempatletakkenderaan.
Selainmenyediakanlandskaphijau yang menarik, tamanherba yang
disediakanolehJabatanPerhutananbegitubermaknakepadamereka yang
inginmengenalispesies-spesiesherbaterpilih.

Selainitu, beberapaaktivitiseperti mendakigunung,


meredahhutandanaktivitiperkhemahanturutdiaturbagimenarikminatpengunjung -
pengunjung yang
gemarkanaktivitisukanlasak.HutanRekreasiUluBendolturutmempunyaikhazanahalam
serta flora yang
tiadatolakbandingannya .LandskapsemulajadiHutanLipurUluBendolsudahtentumenja
njikankenangan yang cukupberharga.Di situ pengunjungbolehbermandi -
mandamalahansesuaiuntukmengadakanaktivitilasaksepertiberkhemah,
berkelahdanmendakigunung.

c
 cc
c c

5.1 Tarikh yang dirancangialahpada 1 ± 3 April 2011


iaitupadahariJumaatsehin ggahariAhad.

5.2 Dilaksanakanselama 3 hari 2 malam di tapakperkhemahanUluBendul, Kuala


Pilah, Negeri Sembilan.
5.3 Masapelaksanaanmelibatkanwaktusiangdanmalam

5.4 Tentatif program adalahsepertidalamLampiran 1

ÿcc  cc
c

6.1 Jumlahpesertaadalahseramai50 orang ( pelajartahun 5 dan tahun6 ).

( senarainamapesertaadalahsepertilampiran 2 )

6.2 Terdapatseramai 25 pelajarperempuandan 25 pelajarlelaki.

6.3 Jumlah guru adalah seramai 13 orang.

c
 c  c

Penasihat : En. Wahid bin Mohamad

(GuruBesar)

Pengerusi : Pn. KamariahbintiTahir

( GuruPenolongKananKokurikulum)

NaibPengerusi : CikSitiZulaihaBintiAzmi

( GuruPenasihat Tunas Puteri )

Setiausaha : CikNorhanisBintiUsaizan

( GuruPenasihatPengakap )

Bendahari : CikNorhananiBintiBachik

( GuruPenasihatPuteri Islam )

KemKomanden : EncikAzaman Bin Musa

( GuruPenasihatPengakap )

Pen.KemKomanden : CikNurArrushdahBintiArifin
( GuruPenasihatBulanSabitMerah )

 c
 c

AJK Makanan : En. Huzaini bin Amir

AJK Kerohanian : En Muhammad Muhaimin binMohdZaki

AJK HadiahdanSijil : PuanNorIzzatibintiRohaimi

AJK Disiplin : PuanNurAzirabintiAzuani

AJK Kebajikan : MohdZulhilmi bin Mat Rahim

AJK Keselamatan : MohdSyafiq Bin Samsul

AJK Peralatan : En. MohdNaim Bin Mat

AJK Pengangkutan : En. Rashid Bin Nazri

ccc

Berikutmerupakanperbelanjaan yang diperlukanuntuk program ini .

!"c #$%&$&c &$'&c *&()!)!c !"+#,#$)&c *-"&.c


#$c(!)cc c&$!c c&$!c
1 Makanan RM 15 3 hari 63 RM 2835
2 Sewa bas RM 400 2 2 hari RM 1600
3 Sewatapakperkhemahan RM 10 3 hari - RM 30
4 Bajuperkhemahan RM 20 - 50 RM 1000
5 Cenderamata RM 5 - 63 RM 315
6 Hadiah RM 10 - 5 RM 50
7 BBQ RM 7 1 63 RM 441
8 AktivitiOrientaring
y Telur - - - RM 50
y Kentang
y Tepung
9 Rencam ( belanjatakterduga ) RM 3 - 63 RM 189
*-"&.c RM 6510

y Jumlah yang perludibayarolehsetiap muriduntukprogram iniialahsebanyak RM


20. Duitinidigunakanuntukmembelibajuperkhemahan.
y Makanan, hadiah, cenderamatadanjugapengangkutan di
tanggungsepenuhnyaolehpihakpengurusansekolah.

/c
c

Diharapkan agar apa yang


dirancanginidapatdilaksanakandenganlancardanberkesan.
Semogasegalailmudanpelajaran yang kami sampaikan di
dalamaktivitiperkhemahanbersepaduiniakandipraktikkandalamkehidupanseharian me
reka demi untukmelahirkan modal insan yang cemerlang, gemilangdanterbilan g.
Olehitu, kerjasamadaripadapihak Tuan amat kami
hargaidandidahuluidenganucapanterimakasih.
Disediakanoleh,

««««««««««««««««.
( CikNorhananiBintiBachik )
Setiausaha,
PersatuanUnit Beruniform,
SekolahKebangsaanKota Gelanggi 03,
27000,Jerantut,
PahangDarulMakmur.

Disahkanoleh,

................................................ ..........
( PuanKamariahBintiTahir )
Guru PenolongKananKokurikulum,
SekolahKebangsaan Kota Gelanggi 03,
27000, Jerantut,
Pahang DarulMakmur.

Diluluskanoleh,

««««««««««««««««.
( En. Wahid bin Mohamad )
Guru Besar,
SekolahKebangsaan LKTP
Kota Gelanggi 3,
27000 Jerantut,
PahangDarulMakmur.
c
 cc
cc c

c c
c c
c
c  c cc

c c

&,&c ÿc+'ccc c+'ccc c+)'cc c+)'ccc c+)'ccc ÿc+)'cc c+)'ccc /c-"-ccc


c+'cc c+)'c c+)'c c+)'c ÿc+)'c c+)'c /c-"-c c-"-c
c
 c Bertolak dari sekolah ke Taklimat dan Solat dan Aktiviti 1 Pengurusan LDK 1

c tapak Perkhemahan Ulu mengemas minum Water diri, makan Ice breaking dan
Ñc Bendul. barang petang confident malam dan pembentukan
solat kumpulan
c LDK 2 LDK 3
 c Pengurusan Perbarisan Solat dan Solat dan Sesi refleksi Pengurusan Peranan Binaan
c diri, Aktiviti 2 makan Aktiviti 3 minum aktiviti diri, makan seoran jati diri
/ c solat, Jungle tengahari Orientaring petang malam dan pemimpin
c senaman trekking solat
pagi dan
sarapan pagi
c
 c Pengurusan Perbarisan Solat dan Perasmian

c diri, Aktiviti 4 makan penutup serta Perjalanan balik ke Sekolah
 c solat, Ikatan dan tengahari majlis Kebangsaan Kota Gelanggi 03
c senaman simpulan pemyampaian
pagi dan hadiah dan sijil
sarapan pagi
 cc

 cc 
cc c
c c
c c
c  c cc

c c

 c c c 


c
 c
1. MUHAMMAD SYAHRIL BIN MAT ROSLI 990329-02-5581 0133147726

2. SAFUAN SAFRI BIN SAIFUL BAHRI 990317-01-6311 0136352331

3. ABD MUHAIMIN BIN ZULKEFLI 990919-04-5678 0145567890

4. AL HAFIZ BIN SAPUAN 990914-01-7890 0128974567

5. AMEERUL ASWAD BIN ABDUL AZIZ 990925-05-9098 0199998765

6. MOHAMAD AZHAN BIN DESA 990715-09-6781 0198769087

7. MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MAD ZAKI 990517-09-8765 0123456789

8. MOHD SHAHRUL ZAIM BIN ZAHARI 990512-01-3456 0193345678

9. MOHD HANIF BIN ZAINALDIN 990713-11-6754 0172325676

10. MOHD SAFUAN BIN ABU BAKAR 990314-11-5463 0178889765

11. MOHD YASSER BIN JAMALUDIN 990823-11-8765 0178654323

12. MUHAMAD BIN CHE ROS 990822-11-2343 0178965743

13. MUHAMAD IRZHAM BIN ZAKARIA 990521-11-1243 0193457863

14. MUHAMMAD ADHAA BIN LAMRY 990128-11-7865 0143567893

15. MUHAMMAD FARIS BIN KHAIRUDDIN 990126-12-9878 0145678435

16. HUZAINI BIN AMIR 000925-12-5678 0127876453

17. MAD AZRI BIN SIDIK 000823-02-5678 0148765436

18. MOHD FAREEZ BIN HJ MAZLAN 000727-01-9876 0135678818

19. MOHAMAD ZULHELMI BIN RAHIM 000520-01-4563 0123435678

20. MUHAMAD RAIMI BIN YUSOF 000729-03-3456 0123456789

21. MUHAMMAD AMIRULLAH BIN MOHKTAR 000430-07-3654 0167876543


22. MUHAMMAD KAMARUL ARIFIN BIN 000530-09-5674 0199988765
LOKMAN
23. AMIRUL SYAFIQ BIN HASHIM 000712-05-3421 0167876543

24. MOHD IFTITAH BIN MOHD AZHAR 000714-09-4563 0198765885

25. NURUDIN BIN ABU SAARI 000827-01-5643 0195557869

26. SITI NASUHA BINTI CHE SHUKOR 990123-03-9897 0124356787

27. ARINA BINTI ABDUL GHANI 990113-03-9891 0127685432

28. FATIN ADILA BINTI JAMIL 990622-12-5432 0177778656

29. HASNUR FARISHA BINTI HASSAN 990816-01-5436 0133454546

30. MUMTAZAH BINTI JOHAR 990914-06-5679 0199897654

31. NOOR HAFIZAH BINTI ALI 990712-06-5678 0129990878

32. NUR AFIQAH BINTI MAHAT 991111-03-9786 0135446576

33. AINUL SYAHIRAH BINTI YUSOP 990309-01-5618 0179227405

34. AZIZAH BINTI AZIZAN 990117-03-5884 0137856051

35. IRASUZURA BINTI IBRAHIM 991012-03-6180 0133595380

36. KHATIJAH BINTI ABDULLAH 990305-06-5028 0148460511

37. NORFARAHDIANA BINTI HASSAN 991005-03-5710 0145285895

38. NORFARHA BINTI MUSTAPHA 990518-01-5286 0148150662

39. NORHANIS BINTI USAIZAN 990814-06-5720 0179111774

40. NOR ROSMAZIEHA BINTI MAT NAWI @ 991204-11-5596 0139991528


NIK SIN
41. NOOR FARHANA BINTI MOHD MUSAI 000924-10-6116 0136038511

42. NOOR IMANI BINTI ABDULLAH 000113-03-5722 0179446429

43. NUR ARRUSHDAH BINTI ARIFIN 001023-06-5796 0133435507

44. NUR ASILA BINTI ABU SUJAK 001217-14-6068 0133318098

45. SITI KHADIJAH BINTI SHAMSUDDIN 000517-14-5708 0132749105


46. SITI RAIHANA BINTI ZAINAL 000420-01-5122 0196416605

47. SITI ZULAIHA BINTI AZMI 000522-03-6338 0179694653

48. TEFANNY MAKIUS @ NUR AYUNNI BINTI 000604-12-5968 0148667881


ABDULLAH
49. SITI NURFARAHANA BINTI JAUHARI 001208-14-5422 0145290082

50. WAN FARAH WAHIDAH BINTI WAN MUSA 000314-13-6376 0138327314

c
 c c

 cc c 


cc c
c
 c c c
c  c cc


c c

 c c c c 


c
1. MUHAMMAD SYAHRIL BIN MAT ROSLI MAT ROSLI BIN 0133147720
NAWI
2. SAFUAN SAFRI BIN SAIFUL BAHRI SAIFUL BAHRI BIN 0136352330
SUDIN
3. ABD MUHAIMIN BIN ZULKEFLI ZULKEFLI BIN ZUKI 0145567895

4. AL HAFIZ BIN SAPUAN SAPUAN BIN SAPRI 0128974560

5. AMEERUL ASWAD BIN ABDUL AZIZ ABDUL AZIZ BIN 0199998760


AHMAD
6. MOHAMAD AZHAN BIN DESA DESA BIN AZIZ 0198769080

7. MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MAD ZAKI MAD ZAKI BIN MAD 0123456780

8. MOHD SHAHRUL ZAIM BIN ZAHARI ZAHARI BIN 0193345670


MOHAMAD
9. MOHD HANIF BIN ZAINALDIN ZAINALDIN BIN 0172325670
ZUBIR
10. MOHD SAFUAN BIN ABU BAKAR ABU BAKAR BIN 0178889760
SAID
11. MOHD YASSER BIN JAMALUDIN JAMALUDIN BIN 0178654320
JAMAL
12. MUHAMAD BIN CHE ROS CHE ROS BIN CHE 0178965740
MAT
13. MUHAMAD IRZHAM BIN ZAKARIA ZAKARIA BIN 0193457860
ZAMARUL
14. MUHAMMAD ADHAA BIN LAMRY LAMRY BIN HISYAM 0143567890

15. MUHAMMAD FARIS BIN KHAIRUDDIN KHAIRUDIN BIN 0145678430


KADIR
16. HUZAINI BIN AMIR AMIR BIN HAMZAH 0127876450

17. MAD AZRI BIN SIDIK SIDIK BIN JURAIMI 0148765430

18. MOHD FAREEZ BIN HJ MAZLAN MAZLAN BIN MALIN 0135678810

19. MOHAMAD ZULHELMI BIN RAHIM RAHIM BIN ZAFRI 0123435670

20. MUHAMAD RAIMI BIN YUSOF YUSOF BIN AHMAD 0123456780

21. MUHAMMAD AMIRULLAH BIN MOHKTAR MOHKTAR BIN 0167876540


MALIK
22. MUHAMMAD KAMARUL ARIFIN BIN LOKMAN BIN LAZIM 0199988760
LOKMAN
23. AMIRUL SYAFIQ BIN HASHIM HASHIM BIN 0167876540
HASSAN
24. MOHD IFTITAH BIN MOHD AZHAR MOHD AZHAR BIN 0198765880
ZALI
25. NURUDIN BIN ABU SAARI ABU SAARI BIN ABU 0195557860
SAMAH
26. SITI NASUHA BINTI CHE SHUKOR CHE SUKOR BIN 0124356780
CHE MAT
27. ARINA BINTI ABDUL GHANI ABDUL GHANI BIN 0127685430
ABDUL RANI
28. FATIN ADILA BINTI JAMIL JAMIL BIN JAMAL 0177778650

29. HASNUR FARISHA BINTI HASSAN HASSAN ZUHDI 0133454540

30. MUMTAZAH BINTI JOHAR JOHAR BINTI ABU 0199897650

31. NOOR HAFIZAH BINTI ALI ALI BIN AJMAL 0129990870

32. NUR AFIQAH BINTI MAHAT MAHAT BIN 0135446570


GHAZALI
33. AINUL SYAHIRAH BINTI YUSOP YUSOP BIN 0179227407
SELAMAT
34. AZIZAH BINTI AZIZAN AZIZAN BIN AZIZ 0137856050

35. IRASUZURA BINTI IBRAHIM IBRAHIM BIN IMRAN 0133595389

36. KHATIJAH BINTI ABDULLAH ABDULLAH BIN ABU 0148460510

37. NORFARAHDIANA BINTI HASSAN HASAAN BIN 0145285890


AHMAD
38. NORFARHA BINTI MUSTAPHA MUSTAPHA BIN 0148150660
DOLLAH
39. NORHANIS BINTI USAIZAN USAIZAN BIN ABU 0179111770
BAKAR
40. NOR ROSMAZIEHA BINTI MAT NAWI @ MAT NAWI BIN MAT 0139991520
NIK SIN ALI
41. NOOR FARHANA BINTI MOHD MUSAI MOHD MUSAI BIN 0136038510
MAZNI
42. NOOR IMANI BINTI ABDULLAH ABDULLAH BIN 0179446420
AZMAN
43. NUR ARRUSHDAH BINTI ARIFIN ARIFIN BIN ARIF 0133435500

44. NUR ASILA BINTI ABU SUJAK ABU SUJAK BIN 0133318090
ABU ANAS
45. SITI KHADIJAH BINTI SHAMSUDDIN SHAMSUDDIN BIN 0132749100
SAFEE
46. SITI RAIHANA BINTI ZAINAL ZAINAL BIN 0196416600
KHAIRUL FAHMI
47. SITI ZULAIHA BINTI AZMI AZMI BIN HADI 0179694650

48. TEFANNY MAKIUS @ NUR AYUNNI BINTI ABDULLAH BIN 0148667880


ABDULLAH MUTTALIB
49. SITI NURFARAHANA BINTI JAUHARI JAUHARI BIN 0145290080
MANIKAM
50. WAN FARAH WAHIDAH BINTI WAN MUSA WAN MUSA BIN 0138327310
WAN HAMZAH
c