Anda di halaman 1dari 1

Tugasanharian 1 Tajuk : Punca-puncapeningkatankemalanganjalanraya

Puncapertamaialahkemalangandisebabkanolehkecuaianpemanduitusendiriketikameng gunakanjalanraya.Ramaipemandu yang memandudalamkeadaanmabukdanmengantukatautidaksedarkandiri.Ada juga yang tidaksukamenjagakenderaanmerekalalukemalanganbolehberlakukeranamasalahbrek, tayardansebagainya.Merekatidakmenghiraukankeselamatan orang lainketikamemandukeranamenganggapmerekacekapmengawalsteringkenderaan. Jadi, kemalanganmudahberlakuakibatkecuaianmerekaini. Selainitukemalanganjugadisebabkanolehkeadaanjalanraya yang tidakbaik.Biasanyajalanrayamenjadilebihbahayaketikawaktuhujanturunkerana air hujanmenyebabkanjalanrayamenjadilebihlicinlalusukaruntukdikawaljikapemandunyatidakber hati-hati.Begitujugadengankeadaanjalanraya yang tidaklurusdanturunnaik yang menyukarkanpemanduuntukmemberitumpuanlalumudahberlakunyaperistiwangeriini.Maka, keadaanjalanrayaharusdiubahsupayamenjadilebihselamatbuatpenggunajalanraya. Malah, adapihak yang menyalahkanpemandubaru yang menyebabkankemalanganterusmenerusberlaku di negaraini.Merekadikatakantidakmahiruntukmengawalkenderaanterutamaketikadalamkeadaan kecemasan yang menyebabkanbanyak yang panik.Golonganmudajugadiselarkeranamerekabiasanyasukamemandudenganbahayadanlaju.S esungguhnya, satualatmekanismebaruharusdicariuntukmemastikantahappemanduanpemandubarumencapaip iawaian yang baik. Jumlahkemalanganbertambahjugaberkaitandenganjumlahkenderaan yang bertambahsetiaptahun.Pertambahanbilangankenderaanmenjadikanlalulintasbegitusibukdanpe nuhdengankenderaan.Sudahpastikeadaaninimeningkatkanperatusanuntuksesuatukemalanganit uberlaku di jalanraya.Jelaslah, semakinbanyakkenderaan di jalanrayarisikountukkemalanganberlakuamattinggi. Kesimpulannya, kadarkemalanganjalanraya di negarainibegitumenakutkankitasemua. Kita harusmengamalkannilaimematuhiperaturandanundang-undang.