Anda di halaman 1dari 6

SETIAP ORANG BERTANGGUNGJAWAB

ATAS DIRI DAN LINGKUNGANNYA


KHUTBAH PERTAMA

Amma badu .
Wahai para hamba Allah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa
kemaksiatan dapat merusak negara, membutakan mata hati, menyiksa badan, menistakan
umat, merusak jiwa, dan mengahancurkan masyarakat.
Wahai Saudara seiman dan seakidah, sesungguhnya, tanggung jawab untuk mencegah
bencana dan dampak buruk perbuatan dosa terhadap individu dan masyarakat berada di
pundak setiap muslim, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Setiap
kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. (H.r. AlBukhari, no. 2554; Muslim, no. 1829 )
Setiap muslim harus meluruskan dirinya sendiri, memelihara keluarganya, mendidik anakanaknya untuk mencintai kebajikan dan menjauhi kemungkaran, serta berusaha menurut
kadar kemampuannya untuk membersihkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dari nodanoda dosa dan maksiat. Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apakah ia
memenuhi kewajibannya ataukah menyia-nyiakannya? Limpahkanlah rahmat-Mu kepada
kami, ya Allah!

Disalin dari www.KhotbahJumat.com

Page 1

KHUTBAH KEDUA
Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa bencana tidak akan turun kecuali karena
perbuatan dosa dan tidak akan hilang kecuali dengan tobat. Karenanya, gemuruhkanlah lidah
dengan istigfar, bertobatlah secara terus-menerus dengan tobat nasuha yang memenuhi
syarat-syaratnya serta bebas dari penghalang keabsahannya. Mudah-mudahan, Allah
berkenan memberikan ampunan, menerima tobat, dan memaafkan kesalahan. Allah telah
menjanjikan hal itu kepada hamba-hamba-Nya dalam firman-Nya,
Katakanlah,'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosadosa, seluruhnya. Sesungguhnya, Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Q.s. Az-Zumar:53)Sesungguhnya, Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orangorang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan
kepadanya. (Q.s. Al-Ahzab:56)

.
.

.
.


.

.
Disalin dari www.KhotbahJumat.com

Page 2

Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad,


sebagaimana Engkau melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, limpahkanlah berkah
kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau limpahkan
berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji
lagi Mahamulia. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Wahai Rabb kami, kami
telah bersikap zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan
mengasihi kami, betapa kami sungguh akan merugi. Ya Allah, sungguh kami memohon
kepada-Mu, karuniakanlah petunjuk, ketakwaan, keselamatan, dan kekayaan (lahir dan
batin) kepada kami. Ya Allah, sungguh kami berlindung dengan-Mu dari lenyapnya nikmatMu, dari berbaliknya keselamatan di kehidupan kami, dari sergapaan siksaan-Mu yang
menyerang tiba-tiba, dan dari seluruh murka-Mu. Akhir doa kami adalah segala puji hanya
bagi Allah Rabb semesta alam.
Dikutip dari buku Kumpulan Khutbah Jumat Pilihan Setahun, edisi pertama, penerbit:
ElBA Al-Fitrah, Surabaya.
Sumber: www.alsofwah.or.id; pemberian judul dan penyuntingan oleh redaksi
www.KhotbahJumat.com.

Disalin dari www.KhotbahJumat.com

Page 3

Yufid Network:

iPhone and iPad Ready

Developed by:

Lihat website lainnya di www.yufid.com

Aplikasi Yufid:

Kumpulan Tanya Jawab Pendidikan Islam dan Keluarga

Telah tersedia aplikasi Tanya Ustadz


untuk iPhone!

Developed by:

Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org

Aplikasi Yufid:

Developed by:

Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org