LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA

Sektor  Pembangunan  Kontraktor  dan  Personel  Binaan Bahagian  Pembangunan  Kontraktor Tingkat  10A,  Grand  Seasons  Avenue, 72  Jalan  Pahang,  53000  Kuala  Lumpur. Tel  :  03-­2617  0200                Faks:  03-­2617  0340

PROGRAM SCORE

BORANG PENILAIAN
KEUPAYAAN DAN KEMAMPUAN KONTRAKTOR
(CONTRACTOR’S CAPACITY&CAPABILITY EVALUATION FORM)

SMECORP
MALAYSIA

SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION

Aras  20,  West  Wing,  Menara  MATRADE, Jalan  Khidmat  Usaha,  Off  Jalan  Duta 50480  Kuala  Lumpur. Tel  :  603-­6207  6000    Faks:  603-­6201  6564

 keupayaan  dan  kemampuan  kontraktor  akan   diukur  berdasarkan   kepada   parameter-­parameter  berikut  : a.  Melalui  Program  ini.   g.  Program  tersebut  dinamakan  Program  Penilaian  Keupayaan  dan  Kemampuan   Kontraktor  (SCORE).0      PELAKSANAAN  PROGRAM  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN                  KONTRAKTOR  (SCORE) a.   d.     b.   Prestasi  Perniagaan  (Business  Performance) Keupayaan  Kewangan  (Financial  Capability) Keupayaan  Teknikal  (Technical  Capability) Pengurusan  Projek  (Project  Management) Pengurusan  Perolehan  (Procurement  Management) Amalan  Terbaik  (Best  Pratices) Keupayaan  Pengurusan  (Management  Capability) 2.   b.A.0      PENGENALAN Pelan  Induk  Industri  Pembinaan  (CIMP)  yang  dilancarkan  oleh  Y.   f. C I D B   b e r h a k   m e m b u a t   p e m e r i k s a a n   d i   p e j a b a t / t a p a k   b a g i   m e m b u k t i k a n   k e s a h i h a n   m a k l u m a t   y a n g   d i b e r i .B  Timbalan  Perdana  Menteri   telah  menggariskan  langkah-­langkah  yang  perlu  dilakukan  oleh  CIDB  bagi  mempertingkatkan   tahap  profesionalisme  kontraktor. CIDB-­BPK  1/2011 H    1   .     C I D B   a k a n   m e m b u a t   p e n i l a i a n   k e u p a y a a n   d a n   k e m a m p u a n   k o n t r a k t o r   b e r d a s a r k a n   k e p a d a   B o r a n g   C I D B -­ B P K   1 / 2 0 0 9   s e r t a   m a k l u m a t   y a n g   d i b e r i .   c.   e.PROGRAM PENILAIAN KEUPAYAAN DAN KEMAMPUAN KONTRAKTOR (SCORE)                        1.  Selaras  dengan  hasrat  tersebut  CIDB  dengan  kerjasama   SME  CORP  telah  membangun  satu  program  bagi  mengukur  keupayaan  dan  kemampuan   kontraktor.

  Peratus  ekuiti  Bumiputera  dalam  syarikat? Percentage  of  Bumiputera  equity  in  the  company  ?     Tidak   Bumiputera           Bukan  Bumiputera     Ya        % Status  Pemilikan  :    Syarikat  Pemilikan  Wanita?       Women  owned  company? Menerima  Bantuan? Assistance  Received?     Geran  SMIDEC  (nyatakan)  :       SMIDEC  Grant  (Please  state)  :    __________________________________________________________               Lain-­lain  (nyatakan)  : Others  (Please  State)  :  _________________________________________________________________ Alamat  Syarikat     Address  Of  Company         :   Pegawai  Yang  Boleh  Dihubungi    : Contact  Person Nombor  Telefon     Telephone  Number Nombor  Faksimili   Fax  Number E-­mel     E-­mail Laman  Web   Website   Tarikh     Date     :     :   :     :       :         CIDB-­BPK  1/2011 H    2   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) BORANG  SCORE (SCORE  FORM) Nama  Syarikat  : Name  Of  Company  : No.  Pendaftaran  PKK: PKK  Registration  No.  Pendaftaran  CIDB  :   CIDB  Registration  No  :                   No.  Pendaftaran  SSM/lain-­lain  :   SSM  Registration  No  &  Others  : G1 G5 Berdaftar  dengan  PKK  ?   Registered  with  PKK?   Taraf  :               Ya  (Yes)             Tidak  (No)   G2 G6 G3 G7 G4 Antarabangsa Gred  Pendaftaran  CIDB  (tanda  (        )  pada  berkenaan)  : Grade  Of  CIDB  Registration  (please  tick  (        )  where  relevant  ): No.

0%  p.0%  p.1  -­  10.0  M) Di  antara  RM  30.0  %  setahun  (Between  5.0J  (Between  RM  500K  -­RM  2.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) SKOP  1  :            PRESTASI  PERNIAGAAN SCOPE  1  :      BUSINESS    PERFORMANCE DOKUMEN  DIPERLUKAN  /  (ARAHAN) 1.0%  setahun  (5.      Jumlah  Pendapatan  /  Hasil  Tahunan                Total    Annual  Income  /  Revenue                                                             Sila  Sertakan  Laporan  Akaun                      Beraudit  Terkini Kurang  dari  RM  500K  (Less  Than  RM  500K) Di  antara  RM  500K  -­  RM  2.0%  setahun  (Between  RM  15.a  or  less) Di  antara  5.0  J  (More  Than  RM  50.      Apakah  status  ‘Order  Book’  anda  (baki  tempoh  projek  sediada).0  M) Di  antara  RM  5.1  -­  20.0  -­  RM  50.0%  p.      Apakah  strategi  Syarikat  untuk  memperolehi  perniagaan/  kerja                  What  are  the  strategies  your  company  uses  in  getting  business                           (Boleh  pilih  lebih  dari  satu) Hubungan  Rangkaian  (Networking) Penyertaan  dalam  misi  perdagangan  (Participation  in  Trade  Missions) Pengiklanan  dan  promosi  (Advertising  and  Promotions) Risikan  Pasaran  (Market  Intelligence) Pasaran  Unggul  (Niche  Market) Paparan  di  Laman  (Web  Presence) Strategi  Penentuan  Harga  (Pricing  strategy) Kerjasama  (Collaboration) Lain-­lain  (Others)           Nyatakan  (Pleasa  state)        :  ______________________________________                                                                    Sila  Sertakan  Senarai  dan  nilai              projek  semasa 4.a) Lebih  daripada  25.a  )                               Sila  Sertakan  Laporan  Akaun      Beraudit    3  Tahun  Terkini 3.0%  p.0  -­RM  5.0%  p.0  -­RM  30.0  -­  RM  30.0  M) Di  antara  RM  2.1  -­  15.a) Di  antara  15.1  -­    25.0  -­  RM  5.0J  (Between  RM  10.1  -­RM  25.0%  setahun  (Between  10.0%  setahun  (More  Than  25.0  M) Di  antara  RM  10.0  M) Lebih  dari    RM  50.0J  (Between  RM  2.a) Di  antara  20.0J  (Between  RM  30.0%  p.      Purata  3  tahun  Kadar  Pertumbuhan  (berdasarkan  pendapatan  /hasil)              Average  of  3  years  growth  rate  (based  on  Income  /  Revenue)                   Kurang  /  Sama  RM  5.      Kepuasan  Pelanggan            Client  Satisfaction 5a.0  -­RM  50.a) Di  antara  10.0%  setahun  (Between  RM  20.0J  (Between  RM  5.              What  is  your  Order  Book  status?                       Tiada  (None) Kurang  1  Tahun  (Less  than  1  years)   1  Tahun  (1  years)       2  Tahun  (2  years) 3  Tahun  (3  years) 4  Tahun  (4  years  )                       Jumlah  Nilai  Projek  (RM)  :      Total  Project  Value  (RM)  :      ____________________________       5.0  -­RM  10.      Bagaimana  syarikat  memperolehi  maklum  balas  dari  pelanggan?                                    How  does  the  company  gain  feedback  from  the  customer               Tiada  (None) Dengan  E-­mail  (By  E-­mail) Kaji  selidik  (Regular  survey) Lain-­lain  (Others)                          Boleh  pilih  lebih  dari  satu             Nyatakan  (Please  specify)  :      __________________________ CIDB-­BPK  1/2011 H    3   .0  M)                   2.1  -­  20.1  -­  10.1  -­  15.0  -­  RM  10.

             Nilai  Jumlah  Aset                      Value  of  Total  Assets       :                        ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________   :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :              ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ 9.              Nilai  Aset  Tetap                        Value  of  Fixed  Assets     7.e.            Baki  Pendapatan                        Retained  Earnings                   UNTUK  SYARIKAT  PEMILIK  TUNGGAL  /  PERKONGSIAN            *  Tanpa  Akaun  Beraudit (SILA  KEMUKAKAN  DOKUMEN  SOKONGAN  DAN  PENYATA  KEWANGAN  SYARIKAT  TERKINI) **  Sila  rujuk  garis  panduan  di  muka  surat  akhir   Sila lengkapkan data kewangan anda mengikut kategori dan tempoh berikut: (i) Aset Tetap. B & C) – balance at the end of last 31 December.B&C) – baki pada akhir 31 December terkini dan (ii) Hasil. Current Assets & Liabilities (i. Aset Semasa dan Liabiliti (iaitu perkara A.          Nilai  Modal  Saham                                        Value  of  Share  Capital               11.      Adakah  organisasi  memiliki  pengurus/kakitangan  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengurusan  perhubungan  pelanggan?                                Does  the  organisation  has  managers/staffs  dedicated  to  client  relationship  management?       Ya  (Yes)     Tiada  (No)   (Bulatkan-­please  circle)    :  GM  /  PR  Manager  /  PRO           SKOP  2  :          KEUPAYAAN  KEWANGAN   SCOPE  2  :      FINANCIAL  CAPABILITY       UNTUK  SYARIKAT  SENDIRIAN  BERHAD  /  BERHAD (SILA  KEMUKAKAN  LAPORAN  AKAUN  BERAUDIT  TERKINI) 6.E&F) – tempoh 12 bulan dari 1 Januari hingga 31 December terkini.          Pendapatan                        Income     12. items A. dan Perbelanjaan (iaitu perkara D. Perbelanjaan Kontrak / Kos Jualan. (Please state your nancial data according to the relevant category and period: (i) Fixed Assets.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 5b.          Untung  Bersih                      Nett  Profit     14.    Apakah  tempoh  masa  yang  diambil  untuk  bertindak  terhadap  maklum  balas  pelanggan  yang  diterima?            What  is  your  response  time  in  relation  to  customer’s  feedback?                       Dalam  Sehari  (Within  1  day) Dalam  Seminggu  (Within  1  week) Dalam  2  minggu  (Within  2  week) Dalam  1  bulan  (Within  1  month) Lebih  dari  1  bulan  (More  than  1  month)                                                 5c. E & F) – for the period of 12 months from 1 January to 31 December last.) Sila laporkan dalam matawang Ringgit Malaysia (“RM”) kotak kotak yang berkenaan (Please state the value in Ringgit Malaysia (RM”) currency in the relevant boxes) CIDB-­BPK  1/2011 H    4   . Cost of Sales and Expenses (i.          Untung  Kasar                        Gross  Profit     13.e. items D. and (ii) Revenue.              Nilai  Aset  Semasa                        Value  of  Current  Assets     8.              Nilai  Tanggungan  Semasa                      Value  of    Current  Liabilities   10.

2.6.    Loji.1.    Simpanan  Tetap                    Fixed  Deposit 7A.    Lain-­lain  Pendapatan                    Other  Income 10A          KOS  JUALAN  /  PERBELANJAAN  KONTRAK                          COST  OF  SALES  /  CONTRACT  COST 10A.    Penghutang                    Receivables 7A.    Upah  Pekerja  Buruh                        Labour  Wages Nota Note C1 C2 Jumlah Amount  RM C3 C4 C5 Nota Note D D Jumlah Amount  RM Nota Note E E Jumlah Amount  RM CIDB-­BPK  1/2011 H    5   .    Kenderaan                    Motor  Vehicles 6A.    Deposit  dan  Bayaran  Pendahuluan                    Deposit  and  Prepayment 7A.    Stok                      Stock 7A.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 6A          ASET  TETAP                    FIXED  ASSETS 6A.6.  Machinery  and  Equipment 6A.3.2.1.  Mesin  dan  Peralatan                    Plant.    Peralatan  Pejabat                    Office  Equipment 6A.    Tunai  dan  Baki  Bank                    Cash  and  Bank  Balance 7A.6.    Lain-­Lain  Aset  Semasa                    Other  Current  Assets Nota Note B1 B2 B3 B4 B5 Jumlah Amount  RM 8A          TANGGUNGAN  SEMASA                      CURRENT  LIABILITIES 8A.    Lain-­Lain  Tanggungan                    Other  Liabilities 9A          PENDAPATAN                  INCOME 9A.3.2.5.2.    Pemiutang                      Payables 8A.4.    Tanah  dan  Bangunan                      Land  and  Buildings 6A.  Perabot  dan  Kelengkapan                    Renovations.    Belian  Bahan  Mentah                        Purchase  of  Raw  Materials 10A.3.    Pinjaman  Sewa  Beli                    Hire  Purchase  Loan 8A.1.1.4.    Lain-­lain  Pinjaman  selain  daripada                    Pinjaman  Sewa  Beli                    Loan  other  than  Hire  Purchase 8A.1.    Pendapatan  Kontrak                      Contract  Income 9A.    Deposit  /  Pendahuluan  Di  Terima                    dan  Perbelanjaan  Belum  Bayar                    Deposit  /  Advance  Received  and  Accruals 8A.5.5.    Lain-­Lain  Aset  Tetap                    Other  Fixed  Assets Nota Note A1 A2 A3 A4 A5 Jumlah Amount  RM 7A          ASET  SEMASA                      CURRENT  ASSETS 7A.    Ubahsuai.  Furniture  &  Fittings 6A.2.  Jentera.    Overdraf  Bank                    Bank  Overdraft 8A.4.

   Kos  Perkhidmatan                            Service  Charges 11A.                              Toll  etc.  Wages. 11A.                            Travelling  Cost.    Sewa  Mesin  /  Peralatan                        Hire  of  Machinery  /  Equipment 10A.    Percukaian                            Taxation CIDB-­BPK  1/2011 E E E E Nota Note F Jumlah Amount  RM F F F F F F F F F F F F F F F F F F H    6   .    Cukai  Jalan  dan  Insuran                            Road  Tax  and  Insurance 11A.  surat  kredit.  Pos  dan                                Duti  Setem                            Printing.4.        Cukai  Pintu  dan  Taksiran                            Quit  Rent  and  Assesment 11A.  i.11.  Postage  &                              Stamp  Duty 11A.    Kos  Pengangkutan                        Transportation  Cost 11A          PERBELANJAAN                          EXPENSES 11A. 11A.  Parking.12.1.        Percetakan.3.  hire  purchase  loan.  resit                              amanah.13.5.        Sewa  Pejabat  /  Premis  Perniagaan                            Rental  of  Office  /  Business  Premises 11A.  Marketing  and                              Entertainment  Expenses.8.14.        Yuran  Pendaftaran  dan  Langganan                            Registration  and  Subscription  Fee 11A.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 10A.10.                              Finance/Bank  interest.15.  KWSP  &  PERKESO                                  Salaries.        Faedah  Kewangan  /Bank  –  termasuk                              faedah  dibayar  untuk  pinjaman                              berjangka.  Tol  dll.5.  pinjaman  sewa  beli.        Kos  Pengiklanan.    Seminar  dan  Latihan                            Seminar  and  Training 11A.  interest  on                              term  loan.        Pemberian  dan  Derma                            Contribution  and  Donation 11A.e.    Kos  Perjalanan  –  termasuk  Petrol.3.    Kos  Pentadbiran  Pekerja                            Staff  Administration  Cost Gaji.        Pembaikan  dan  Penyelenggaraan                            Repair  and  Maintenance 11A.6.  letter  of  credit.  i.    Bayaran  Sub-­Kontraktor                        Payment  to  Sub-­Contractors 10A.  Fuel.e.  Upah.                            Bayaran  Tempat  Letak  Kereta.  Stationeries.          Penginapan                              Accommodation 11A.6. 11A.7.  trust                              receipt.9.    Yuran  Konsultan  Projek                        Project  Consultant  Fee 10A.  Alat  Tulis.  Pemasaran  dan                              Hiburan                            Advertisement.4.2.  EPF  &  SOCSO Bonus                                  Bonus Perubatan                                  Medical Kebajikan  Pekerja                                  Staff  Refreshment  /  Welfare  Lain-­lain  Kos  Pentadbiran  Pekerja                                  Other  Staff  Administration  Cost 11A.

BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 11A.    Zakat                            Zakat 11A.                          Degree              Diploma  /  Certificate              No  Tertiary  /  Qualification                    Penyelia              Supervisor                                Degree                  Diploma                  Certificate                  No  Tertiary  /  Qualification                                      (Sila  nyatakan  bilangan  pekerja  pada   kotak  berkenaan)                    Pekerja  Mahir            No.  Electricity  and  Water 11A.                        Management                              PhD  /  Master                        No.18.19.    Utiliti  –  termasuk  Elektrik  dan  Air                            Utilities.    Yuran  Dokumen  Tender  dan                              Pemprosesan                            Tender  Documents  and  Processing                              Fee 11A.      Berapa  tahunkah  syarikat  mempunyai  pengalaman  dalam  sektor  ini?                How  many  years  of  experience  does  the  company  have  in  this  sector?             0  -­  2  tahun  (  0  -­  2  years) 3  -­  5  tahun  (3  -­  5  years) 6  -­  10  tahun  (6  -­  10  years)   Lebih  dari  10  tahun  (More  than  10  years)                       CIDB-­BPK  1/2011 H    7   .17.  i.      Sila  nyatakan  bilangan  staf  berdasarkan  kelayakan                  Please  state    number  of  staff  by  qualification                      Pengurusan            No.    Telefon  dan  Faks                            Telephone  and  Fax 11A.    Lain-­lain  Perbelanjaan                            Other  Expenses F F F F F SKOP  3  :          KEUPAYAAN  TEKNIKAL SCOPE  3  :    TECHNICAL  CAPABITILY 15.16.e.20.                Skilled  Workers                        Diploma                  Certificate                  No  Qualification                              Peratus  pekerja  mahir  tempatan  berbanding  dengan  asing    :              Percentage  of  local  skill  workers  compared  with  foreign    :                    <  10%                      10  -­  20  %                    21  -­  50  %                    51  -­  80  %                    >  80  %               16.

   Adakah  syarikat  anda  mempunyai  Manual  Piawaian  Prosedur  Operasi?              Does  your  company  have  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  Manual?           Ya.  energy  saving)   Menaiktaraf  Jentera  (Upgrading  of  machinery)   Menambah  Pengetahuan  (Enhancement  of  knowledge)                           19.      Berapa  ramai  pekerja  profesional  dalam  syarikat  anda?                  (*  Pemegang  Ijazah  dan  berdaftar  dengan  Badan  Profesional)                                                            Sila  sertakan                  How  many  Professionals*  do  you  have  in  your  company?                                                                                                                                                  Perakuan  Pendaftaran  Keahlian              (*  Degree  holder  and  registered  with  Professional  Bodies)               0  Profesional  (  0  Professional  ) 1  -­  2  Profesional  (  1  -­  2  Professional  ) 3  -­  5  Profesional  (  3  -­  5  Professionals  ) 6  -­  10  Profesional  (  6  -­  10  Professionals  ) Lebih  dari  10  Profesional  (  More  than  10  Professionals  )                                        Pilih  lebih  dari  satu  jika  berkenaan 18.      Apakah  yang  telah  dilaksanakan  oleh  syarikat  untuk  meningkatkan                  produktiviti  /  kecekapan  /  kualiti  projek  ?                            What  has  the  company  done  to  improve  the  productivity  /  efficiency  /  quality  of  the  project?                   Pembelian  Jentera  (Purchase  of  machinery)   Menerapkan  Teknik  Pembinaan  Baru  (Adoption  of  new  construction  techniques)   Menerapkan  Bahan  Pembinaan  Baru  (Adoption  of  new  construction  materials)   Proses  Kecekapan  (Process  efficiency  (e.  ianya  meliputi  bidang  teras  (Cover  core  areas) Ya.g  wastage.  Bidang  pengkhususan?  (Seperti  di  dalam  perakuan  pendaftaran  CIDB)              Areas  of  specialisation?  (as  per  CIDB  registration)                                    (Rujuk  Sijil  Pendaftaran  CIBD) 1                Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ 2  -­  3      Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ 4  -­  5      Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ >  5          Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________           SKOP  4  :          PENGURUSAN  PROJEK SCOPE  4  :    PROJECT  MANAGEMENT       22.  Tempoh  siap  kerja  bagi  projek  terdahulu  (untuk  3  tahun  terkini)              Delivery  time  for  past  projects  (for  the  last  3  years)               Bil Mendahului  masa  (Ahead  of  time) Menepati  masa  (On  time) Melewati  masa  (LAD-­  Liquidated  Ascertained  Damages) Kontrak  ditamatkan  (Terminated)                 Sila  sertakan  surat  tawaran                                &  CPC  /  dokumen  sokongan                                   21.  tapi  hanya  asas  (Basic) Tiada  (None)                           CIDB-­BPK  1/2011 H    8   .    Nilai  Qlassic*  bagi  projek  terdahulu  (  Nilai  Purata)              Qlassic  score  for  past  project  (Average  Score)                                Sila  sertakan  sijil  Qlassic  CIDB                *  Qlassic  ialah  penilaian  kualiti  yang  dilaksanakan  oleh  CIDB  terhadap  projek  bangunan                                   1  -­  50  %   51  -­  60  %     61  -­  75  %           Nyatakan  Bilangan  :   76  -­  85  %           Please  specify  no  of  projects  :      ______________________   85  and  above                                Tiada                         20.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 17.  ianya  menyeluruh  (Comprehensive) Ya.

   Apakah  jenis  Pengurusan  Kualiti  yang  digunakan  oleh  organisasi?                  What  type  of  Quality  Management  do  you  practice  in  your  company?           TQM ISO  9001 Quantity  Plan Others                  (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                 Please  state      :  _____________________________________   SKOP  5  :          PENGURUSAN  PEROLEHAN SCOPE  5  :      PROCUREMENT  MANAGEMENT 28.      Bagaimanakah  anda  memastikan  bahan  yang  dibeli  menepati  spesifikasi?                How  do  you  ensure  the  materials  delivered  meet  the  specification?                        QA  /  QC                  External  testing                  Based  on  product  certification   CIDB-­BPK  1/2011 H    9   .      Adakah  organisasi  anda  menggunapakai  ICT  dalam  operasi?                  Does  your  company  utilize  ICT  in  its  operation?           Ya  (Yes) Tidak  (No)                                                                      (Boleh  tanda  lebih  dari  satu) 25.g.  Primavera.      Penggunaan  Piawaian  Prosedur  Pengendalian?                  Utilisation  of  Standard  Operating  Procedures  (SOP)?                                 Dilaksana  sepenuhnya  pemantauan  dengan  kerap  (Fully  enforced  -­  monitored  regularly) Dilaksana  sebahagian  sahaja  (Partially  enforced)         Sebagai  panduan  sahaja  (As  a  guideline  only)           Tidak  dilaksanakan  (Not  utilized)                                                (  Jika  “  YA”  Jawab  soalan  25.                Jika  “TIDAK”.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 23.  Microsoft  Project) Design  packages  (CAD  /CAM) Accounting  system Inventory  system Document  control Human  Resource  Software QS  software  (e.  terus  ke  soalan  26) 24.    Bagaimana  organisasi  mempraktikkan  pengurusan  risiko?              How  do  you  practice  risk  management  in  your  company?                 Insurance  policy Dedicated  profesional Dedicated  unit Risk  assessment  tool Methodology  /  software                     27.g  Master  Build) Remote  Project  Monitoring Virtual  Reality  software Office  tool Others   :        _________________________                                                                  (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                           26.      Apakah  jenis  perisian  yang  digunakan  oleh  organisasi?                    What  kind  of  ICT  sotfware  does  the  company  utilize?                         Project  Management  Tool  (e.

 it  is  fully  understood  throughout  the  organisation)                          Ya.  it  has  just  been  formulated)                  Tidak.      Berapa  peratuskah  projek  anda  di  mana  kos  sebenar  bahan  menepati  kos  bajet?                What  percentage  of  your  project  does  the  actual  material  cost  meet  the  budgeted  cost?                                        81  -­  100  %  of  the  projects                  61  -­  80  %  of  the  projects                  41  -­  60  %  of  the  projects                  <  41  %  of  the  projects     29.  belum  ada      (No.      Adakah  syarikat  mengamalkan  polisi  ‘Tepat  Pada  Masa’  untuk  perolehan  bahan?                  Does  the  company  have  just  in  time  (JIT)  policy  for  material  procurement?       Ya  (Yes) Tidak  (No)                     CIDB-­BPK  1/2011 H    10   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 30.      Adakah  syarikat  anda  mempunyai  polisi  perolehan?                Does  company  have  a  procurement  policy?                                  Ya.  berapa  peratuskah  dari  projek-­projek  anda  menepati  kos  sasaran?                In  managing  cost  of  projects.      Polisi  perolehan  meliputi?                  Coverage  of  procurement  policy?                                                                                (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                  Pembelian  bahan  (Purchase  of  material)                  Peralatan  /  Jentera  (Machinery)                  Sub-­  Kontraktor  (Subcontractors)     33.      Polisi  penyimpanan  syarikat  anda  meliputi  apa?                  Coverage  of  storage  policy?           Dasar  pelupusan  usang  (Disposal  policy  of  obsolete) Kadar  stok  minima  (Minimum  stock  level) Masuk  dulu  keluar  dulu  (First  in  first  out  (FIFO))   Memperuntukkan  ruang  yang  sesuai  (Proper  allocation  of  space) Keselamatan  (Security) 35.g  bin  card) Sistem  inventori  asas    (Basic  inventory  system) Sistem  inventori  sendiri    (Stand  alone  inventory  system) Sistem  pengurusan  rangkaian  inventori  bersepadu  (Integrated  networked  inventory  management  system)                                          (Boleh  tanda  lebih  dari  satu) 34.  what  %  of  your  projects  meet  targeted  cost?                          81  -­  100  %  of  the  projects                  61  -­  80  %  of  the  projects                  41  -­  60  %  of  the  projects                  <  41  %  of  the  projects     31.  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi      (Yes.  it  is  not  in  place)     32.    (Yes.      Bagaimana  anda  menguruskan  stok  simpanan?                How  do  you  manage  your  stock?           Mengamalkan  penyenaraian  stok    (maintain  stock  listing  e.  ia  baru  dirumuskan      (Yes.      Dalam  menguruskan  kos  projek.  hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya.  but  only  certain  sections  are  aware)                  Ya.

 ia  belum  ada  (No.    Anugerah  yang  pernah  diterima  (dalam  3  tahun  terkini)                                                  Sila  sertakan  sijil                Awards  received  (over  the  last  3  years)                                   International         (please  state)      :      ________________________________________________   Government  Approved  Awards     (please  state)      :      ________________________________________________   Client  Appreciation  Awards       (please  state)      :      ________________________________________________   None                           SKOP  7  :          KEUPAYAAN  PENGURUSAN SCOPE  7  :      MANAGEMENT  CAPABILITY 39.      Pematuhan  terhadap  piawaian  /  standard?                  Compliance  to  standards?                 ISO  9001      Environmental  14000   Corporate  Social  Responsibility  (CSR)   OHSAS  18001   MS  1722   Others  (Please  specify)                           38.      Apakah  status  carta  organisasi  syarikat?              What  is  the  status  of  your  company  organization  chart         Terkini  (Current) Tidak  dikemaskini  (Not  updated) Tiada  (None)         40.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) SKOP  6  :          AMALAN  TERBAIK SCOPE  6  :      BEST  PRACTICES 36.  it  has  just  been  formulated)   Tidak.  it  is  explicitly  stated  and  documented) Ya.  it  is  not  in  place)                   CIDB-­BPK  1/2011 H    11   .  hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya  (Yes.  it  is    fully  understood  throughout  the  organisation) Ya.  ia  baru  dirumuskan  (yes.      Adakah  syarikat  mempunyai  visi  dan  inspirasi  yang  jelas?                  Does  the  company  have  a  clear  and  inspiring  vision?           Ya.  ia  dinyatakan  dengan  jelas  dan  didokumentasikan  (Yes.      Adakah  fungsi  tugas  setiap  kakitangan  dinyatakan  dengan  jelas?                    Does  the  job  functions  of  each  personnel  clearly  stated?         Ya.  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi  (Yes.  but  only  certain  sections  are  aware) Ya.      Adakah  syarikat  mengamalkan  peningkatan  secara  berterusan?                    Does  your  company  practice  continuous  improvement?       Ya  (Yes)     Tidak  (No)             Nyatakan  (Please  state)  :  _____________________________________________________                        Sila  sertakan  sijil 37.  ia  difahami  tetapi  tidak  didokumentasikan  (Understood  but  not  documented) Tiada  fungsi  kerja  yang  khusus  (No  specific  job  fuction  -­  no  documentation)                             41.

 we  practice  innovation  as  part  of  our  culture)   Ya.  pada  tahap  memuaskan    (Yes.5  % >  1.  tetapi  tanpa  struktur   (Yes.6  -­  1.0  % 1.  but  is  it  not  structured)   Ya.  tetapi  kami  tidak  laksanakannya  (Yes.5  %                     CIDB-­BPK  1/2011 H    12   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 42.  kami  menggalakkan  penggunaanya    (Yes.  Managers  and  below   Managing  Director.  at  a  satisfactory  level)     Ya.  it  is  not  in  place)                           45.      Peratusan  perbelanjaan  bagi  penyelidikan  dan  pembangunan  berbanding  pendapatan/hasil?                Percentage  of  R&D  expenditure  over  income?             0  %   0.5  % 0.  we  are  aware  of  the  importance  of  innovation)   Tidak    (No)                           46.  Managing  Director.  Managers  and  below   Managers  and  below   Managers  only                           43.1  -­  0.  we  do  have  training  programme  in  place.  kami  mengamalkan  inovasi  sebagai  sebahagian  dari  budaya  kami     (Yes.      Adakah  syarikat  menggalakkan  penggunaan  teknologi  maklumat?                Does  the  company  encourage  the  usage  of  information  technology?                 Ya.  kami  telah  melaksanakan  program  latihan  yang  komprehensif     (Yes.  we  advocate  the  usage)   Ya.  kami  sedar  akan  pentingnya  inovasi  (Yes.      Adakah  syarikat  mengiktiraf  inovasi  sebagai  satu  aspek  penting  dalam                  perniagaan  dan  semua  proses  inovasi  adalah  sebahagian  dari  budaya  kerja?                Does  the  company  recognize  innovation  as  an  important  aspect  of                  business  and  for  all  its  processes-­  innovation  is  part  of  the  culture?                 Ya.      Adakah  pengurusan  percaya  bahawa  latihan  kepada  semua  pekerja  adalah  kunci  utama  sebagai  strategi  meningkatkan  keupayaan?                Does  the  management  believe  that  training  of  all  employees  is  a  key  element  for  performance  improvement  strategy?                 Ya.  but  in  a  limited  way)   Tidak  (  No.  kami  mempunyai  program  latihan  yang  teratur.      Apakah  struktur  kumpulan  pengurusan?                What  is  the  structure  of  the  management  team?                 Board  of  Directors.1  -­  1.  but  we  do  not  implement  it)   Tidak    (No)                         47.      Purata  latihan  setiap  pekerja  dalam  setahun?                Average  number  of  training  days  per  employee  per  year?           Lebih  10  hari  (More  than  10  days) 6  -­  10  hari  (6  -­  10  days) 1  -­  5  hari  (1  -­  5  days) Tiada  (None)           48.  tetapi  terhad    (Yes.      Adakah  syarikat  melaksanakan  sistem  penghargaan  kepada  pekerja  yang  berprestasi  baik?                Does  the  company  implement  reward  system  for  employee’s  good  performance?                 Ya  (Yes)   Nyatakan  (please  state)  :  _________________________________________________________       Tidak  (  No)                       44.  we  already  have  a  comprehensive  training  programme  implemented)   Ya.

 and  made  pursuant  to  Regulation  16  (1)   R egistra tion   of   Co ntr ac t or s   (   Con. Tandatangan     Signature  :      ______________________________________________ Nama   Name       :      ______________________________________________ Jawatan  /  Gelaran Designation   :      ______________________________________________ Tarikh Date     :      ______________________________________________ Cop  Syarikat Company  Stamp   :      ______________________________________________ Untuk  kegunaan  pejabat Pegawai  CIDB   Tarikh     :      ______________________________________________ :    ______________________________________________ CIDB-­BPK  1/2011 H    13 .  it  has  just  been  formulated)   Tidak.   I ndus t r y )   Regula t i o n s  1 9 9 5 . I  do  solemly  declare  that  the  particulars  furnished  herewith  are  true  and  correct.  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi  (Yes.  but  only  certain  sections  are  aware) Ya.      Adakah  syarikat  memiliki  kod  tatasusila  /  kod  etika?                    Does  the  company  have  a  code  of  conduct  /  code  of  ethics?             Ya.  ia  belum  ada  (No.  ia  baru  dirumuskan  (yes.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 49.  it  is  not  in  place)                 PENGAKUAN S aya  de ng an   se su ng guhny a   m engak ui   bahawa   m ak l u m a t  y a n g  d i b e r i k a n  d i  d a l a m  b o r a n g  i n i  a d a l a h  b e n a r  d a n   d i b u a t s e l a r a s   d e n g a n   k e h e n d a k   P e r a t u r a n   1 6   ( 1 )   P e r a t u r a n -­ P e r a t u r a n   P e n d a f t a r a n   K o n t r a k t o r   ( I n d u s t r i   P e m b i n a a n )   1 9 9 5 .  hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya  (Yes.  it  is    fully  understood  throughout  the  organisation) Ya.

scanner. lift jack.Purchasing raw materials. (ii) Perbelanjaan Terakru – merupakan perbelanjaan yang belum dibayar. peniup angin.tidak termasuk stok/inventori di mana beliau membeli atau membuat untuk dijual kembali: tetapi semua barang dan barang bergerak. mesin pemotong rumput.5. HASIL A4. Motor Vehicles All mechanical means for conveyance. C. lift jack. This normally consists of total amount billed as per invoice. almari. . REVENUE Total revenue received from construction works and other businesses. C. housekeeping equipment etc. and ttings such as air-conditioners. . Renovations. (ii) Sub-Contractor. live or dead. A5. Contoh: Mesin-mesin. furniture and ttings consists of indoor or outdoor furniture such as table. B2. alat-alat pembersihan etc. Contoh: . Stok/Inventori Terdiri daripada: (i) Stok bahan mentah. Example: . Ini termasuk peralatan yang digunakan untuk menyelenggara aset-aset. Fixed Assets consist of asset (i. Loji. A1. C. agensi kerajaan (cth MARA. For example: car loan. EXPENSES Money expended or cost incurred in a company’s e orts to generate revenue. Contoh: pinjaman berjangka (seperti Bank. F.5. A3.e. C. and could be converted to cash in less than one year. Tanah & Bangunan Ini terdiri daripada tanah dan bangunan milik syarikat untuk digunakan dalam operasi harian. (ii) Accrued expenses – consist of expenses that already incurred but not yet paid.1. calculators. Deposit/Pendahuluan diterima. panels. A4. (dahulunya dikenali sebagai SMIDEC). . termasuklah hutang kepada pemiutang. amanah saham (cth. Heavy Equipment. dan lain-lain. Stocks/Inventories Consist of: (i) Raw material stock balance. pengimbas. Status pemilikan akan diberi kepada penyewa selepas pinjaman selesai dibayar. Jentera Berat. Contoh: Pinjaman kereta. C. which he keeps for permanent employment in the business. dll). tetap atau boleh dipindahkan. alat-alat pembaikan. projectors and other relevant equipment.GARIS PANDUAN A. rak. Receivables Represent money owed to enterprise by: (i) Customers. yang diandaikan terus digunakan dalam perniagaan bagi sesebuah syarikat. Furniture and Fittings Renovation works done to the building for improvement or better condition and appearance. B1. (iii) Contract Bond. A2.g. F. progress billing or local order. LIABILITIES Total money owed by enterprise to its creditors (i. Penghutang Merupakan baki hutang oleh: (i) para pelanggan. unit trust (e. This includes cars. (ii) Prepayment. Perabot dan Kelengkapan Ubahsuai meliputi kerja-kerja dilakukan pada bangunan untuk tujuan pembaikan atau keadaan dan penampilan yang lebih baik. and other outstanding commitments. . surat kredit dan lain-lain. Deposit and Prepayment (i) Deposit paid. Crane tools. Jengkaut. Full ownership passes to the hirer at the end of the period. Pemiutang GUIDELINES B5. representing cost of doing business – other than those expenses taken-up under item E above. A5. A1.e. Deposit dan Bayaran Pendahuluan (i) Deposit yang telah dibayar. atau nilai saksama pada saat pemilikan atau pembinaannya.Hire of Machinery and Equipment. Cash and Bank Balances Consist of petty cash and cash at bank. dan . Kren. projector dan berkaitan. This includes equipments use for maintaining assets. sub-kontraktor. bank guarantee. trak dan motorsikal. Payables Represent money owed by enterprise to their: (i) Suppliers/vendors. SME Corp (previously known as SMIDEC) and etc) and banks/ nancier. (ii) kontraktor utama. sub-labours/contractors. Eg: term loan (such as MARA. SME Corp. E. B4. A3. and (iii) Other creditors.3. Plant and Equipment’) that have physical substance and are held for use in the production or supply of goods or services. alat gerudi. O ce Equipment This normally consists of computers – hardware & software. Simpanan Tetap Termasuk simpanan tetap di bank. society etc. Perabot dan Kelengkapan pula meliputi pelbagai jenis perabot seperti meja. FIXED ASSETS GUIDELINES GARIS PANDUAN B5. partitions/cubicles etc. untuk disewakan kepada orang lain. for rental to others. ASET TETAP Aset Tetap (juga dikenali sebagai 'Hartanah. dan dijangka dapat digunakan untuk lebih daripada satu tempoh perakaunan. for rental to others. atau untuk tujuan pentadbiran atau penyelenggaraan. drilling machine. and Accruals Consist of the following: (i) Deposits and/or advances received from third party. Jentolak. atau setara tunai yang dibayar. Kenderaan Terdiri daripada segala jenis kenderaan atau pengangkutan. dan Perbelanjaan Belum Bayar. trust receipt. Hire Purchase Loan The user (hirer) of goods pays regular instalments of interest and principal to the hire-purchase company over a period of months. Tunai dan Baki di Bank Meliputi baki tunai ditangan dan bank. government agency (e. counter. bil/bayaran kemajuan dan/atau pesanan kerajaan. or for administrative purposes. faksimili. and etc. dan dijangka boleh digunakan selama lebih daripada satu tempoh perakaunan. resit amanah. dan (iii) Pemiutang lain. telephone and facsimile. Ubahsuai. pencetak. Bank Overdraft Overdraft facility granted by nancial institution.Sewa Mesin dan Peralatan. C. persatuan dll. (iii) Provision – This consist of any provision made by the enterprise for expenses expected to be incurred. MARA. B4. acarriage or transports. dimana perbelanjaan dikeluarkan untuk kegunaan perniagaan . xed or moveable. kerusi. atau untuk tujuan pentadbiran. . (ii) Sebarang bayaran pendahuluan yang telah dibuat. Ini berlaku kerana syarikat terlebih dahulu menerima produk/bahan mentah atau perkhidmatan sebelum bayaran dibuat. KOS JUALAN / PERBELANJAAN KONTRAK Merupakan belanja dikeluarkan menjalankan sesuatu kontrak. B. (ii) Stok bahan binaan di tapak kerja. shelves. merupakan hutang yang ditanggung oleh syarikat. dan kebiasaannya boleh ditukar menjadi wang tunai dalam masa kurang daripada satu tahun. Terdiri daripada berikut: (i) Deposit dan/atau Pendahuluan diterima dari pihak ketiga. daripada komputer – mesin fotokopi. Overdraf Bank Kemudahan overdraf yang diberikan oleh Bank. bilik dll. Merupakan baki hutang yang perlu dibayar oleh syarikat kepada: (i) Para pembekal.other cost directly attributed to revenue. also known as ‘Property. Loan other than Hire Purchase Loan Loan and other facilities granted by nancial institution/bank.4. dll) dan bank. and expected to be used during more than one accounting period. and etc). B. Backhoe. COST OF SALES / CONTRACT COST untuk Consist of expenses directly incurred for respective construction works carried-out. blower. SME Corp. compressor. B3. untuk disewakan kepada orang lain. printers.Labours. C. grass cutter. panel.4.Pengangkutan. CURRENT ASSET Resources that enterprise possesses and/or source of funds for their day-to-day operation. Machinery and Maintenance Equipment Whatever apparatus used by a businessman for carrying on his business – not his stock in trade which he buys or makes for resale: but all goods and chattels.Pembelian bahan mentah. and expected to be used for more than one accounting period. trucks and motorcycles. Deposit/Advance Received. koperasi. and . (ii) Sub-kontraktor. C. Fixed Deposit This include xed deposit at bank. LIABILITI Secara amnya. Peralatan Pejabat Kebiasaannya terdiri ‘hardware’ & ‘software’. dan alat kelengkapan seperti penghawa dingin. co-operative. chairs. C.3. MARA.tidak termasuk perbelanjaan telah diambil kira dalam perkara E di atas.1. Jentera/Mesin dan Peralatan Penyelenggaraan Segala peralatan yang digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan perniagaan . jaminan bank. Plant. . . mesin kalkulator. PERBELANJAAN Sebarang kos terlibat dalam menjana pendapatan. (ii) main-contractors. B2. and (iii) other debtors B3.Transportation. Amanah Saham Bumiputera) etc. B1. D. C. dan (iii) penghutang-penghutang lain. photocopier. cabinets. C.g. Land & Buildings These consist of land and buildings held by enterprise for use daily operations. (iii) Bon kontrak. whiteboard and others relevant furniture and ttings. (ii) Construction material stock held at site. Ini terdiri daripada jumlah hasil pendapatan seperti inbois.2. suppliers / vendors / others). This arises when enterprise receives a product or service before it pays for it. Jumlah perolehan yang didapati daripada kerja-kerja kontrak dan lain-lain perniagaan.Pekerja buruh. ASET SEMASA Sumber dana yang dimiliki syarikat dan / atau sumber dana untuk kegunaan operasi harian. Lain-lain Pinjaman selain daripada Pinjaman Sewa Beli Pinjaman dan kemudahan lain yang diberikan oleh institusi kewangan / bank. SME Corp. C. Pinjaman Sewa Beli Pengguna (Penyewa) membayar pinjaman pokok dan faedah secara ansuran kepada syarikat sewa-beli (cth: bank) berdasarkan tempoh yang dipersetujui.Kos-kos lain terlibat secara langsung dalam menjana pendapatan. pemampat angin. telefon dan lain-lain peralatan yang A. Ini termasuk kereta. or for administrative purposes or maintenance purposes. Example: Machineries. papan tulis dan lain-lain perabot dan kelengkapan yang berkaitan. dan komitmen-komitmen yang lain. A2. desk. partitions. E. Bulldozer. (iii) Peruntukan – Merupakan peruntukan yang dibuat oleh syarikat untuk sesuatu perbelanjaan yang dijangkakan akan berlaku. kaunter. Cost of asset is the amount of cash or cashequivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction. hidup atau mati. Kos aset adalah jumlah tunai. Loji dan Peralatan') merupakan aset yang mempunyai bentuk zikal yang nyata dan boleh disentuh serta disimpan untuk digunakan dalam operasi biasa syarikat seperti pembinaan atau penyediaan produk-produk atau perkhidmatan. Whilst.2. D. letter of credit etc. Amanah Saham Bumiputera) dll.

53000 Kuala Lumpur.B O R A N G P E N I L A I A N K E U PAYA A N D A N K E M A M P U A N K O N T R A K T O R (CONTRACTOR’S CAPACITY&CAPABILITY EVALUATION FORM) Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi Ibu Pejabat CIDB / CIDB Negeri / CIDB cawangan seperti alamat berikut: www. 93050 Kuching Sarawak Tel : 082-­445 833 Faks :082-­447 833 CIDB Negeri Sarawak (Cawangan Miri) Lot 1140. Tel : 06-­232 8895 Fax : 06-­232 8950 CIDB Negeri Sabah Tingkat 6. Melaka. 13700 Seberang Jaya. Jalan Sultan Omar. Jalan Dunlop. 3rd Floor. Kompleks Perniagaan Asas Jaya. 20300 Kuala Terengganu. Bandar Seberang Jaya. Miri Water Front 98000. Tel : 09-­744 4311 Fax : 09-­743 4311 CIDB Negeri Terengganu Tingkat 7. Terengganu. Tingkat 9. Bangunan KWSP. Tingkat 1.gov. Jalan Pahang. Tel : 05-­242 3488 Fax : 05-­255 5488 CIDB Negeri Pahang A1.2. Johor. Bangunan KWSP.gov.my Alamat e-­mail : score@cidb. 81200 Johor Bharu. Tel : 03-­4045 3800 Faks : 03-­4045 3858 CIDB Negeri Kedah/Perlis Lot 7-­8. Sabah. 15000 Kota Bharu. Blok A. Jalan Tampoi. Miri Sarawak Tel : 085-­417 431 Faks :085-­417 432 . U7. Batu 3. 05000 Alor Setar. Seri Kuantan Square 25050 Kuantan. Jalan Tengku Petra Semerak. Bangunan Kota Cemerlang. Bangunan KWSP. Menara Yayasan Islam Terengganu. Beg Berkunci No 7. Kuala Lumpur Tingkat 7. 75450 Ayer Keroh.3009. Tel : 07-­234 4808 Fax : 07-­234 4807 CIDB Negeri Sabah (Cawangan Tawau) Wisma Gek Poh. Tel : 04-­733 1243 Faks : 04-­733 1175 CIDB Negeri Melaka No 24-­2 & 26-­2. Jalan Greentown. Tel : 09-­517 8734 Fax : 09-­517 8751 CIDB Negeri Kelantan No. No. Pulau Pinang. Tel : 04-­390 2448 Fax : 04-­390 7448 CIDB Negeri Perak Lot 5. Perak. Tingkat 2. Sabah Tel : 089-­777 841 / 842 Faks :089-­777 842 CIDB Negeri Pulau Pinang Lot 9. Kedah.72. Tel : 088-­235 060 Fax : 088-­242 481 CIDB Negeri Johor Lot 2067. Jalan Seri Kuantan 2. Tingkat 5.02. Kompleks CIDB. Menara Perbadanan. 91009 Tawau.01. Blok A. Grand Season Avenue. Tingkat 7. 88100 Kota Kinabalu. 30450 Ipoh. Lebuh Ayer Keroh. Ground 1st. Off Lebuh Tenggiri 2. Kelantan.my CIDB Wilayah Persekutuan. No.cidb. Jalan Sultan Tengah. 2nd. Tel : 09-­624 5311/623 8977 Fax : 09-­623 8973 CIDB Negeri Sarawak Tingkat 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful