BorangScore

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA

Sektor  Pembangunan  Kontraktor  dan  Personel  Binaan Bahagian  Pembangunan  Kontraktor Tingkat  10A,  Grand  Seasons  Avenue, 72  Jalan  Pahang,  53000  Kuala  Lumpur. Tel  :  03-­2617  0200                Faks:  03-­2617  0340

PROGRAM SCORE

BORANG PENILAIAN
KEUPAYAAN DAN KEMAMPUAN KONTRAKTOR
(CONTRACTOR’S CAPACITY&CAPABILITY EVALUATION FORM)

SMECORP
MALAYSIA

SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION

Aras  20,  West  Wing,  Menara  MATRADE, Jalan  Khidmat  Usaha,  Off  Jalan  Duta 50480  Kuala  Lumpur. Tel  :  603-­6207  6000    Faks:  603-­6201  6564

    b.PROGRAM PENILAIAN KEUPAYAAN DAN KEMAMPUAN KONTRAKTOR (SCORE)                        1. C I D B   b e r h a k   m e m b u a t   p e m e r i k s a a n   d i   p e j a b a t / t a p a k   b a g i   m e m b u k t i k a n   k e s a h i h a n   m a k l u m a t   y a n g   d i b e r i .   c.  Program  tersebut  dinamakan  Program  Penilaian  Keupayaan  dan  Kemampuan   Kontraktor  (SCORE).     C I D B   a k a n   m e m b u a t   p e n i l a i a n   k e u p a y a a n   d a n   k e m a m p u a n   k o n t r a k t o r   b e r d a s a r k a n   k e p a d a   B o r a n g   C I D B -­ B P K   1 / 2 0 0 9   s e r t a   m a k l u m a t   y a n g   d i b e r i .B  Timbalan  Perdana  Menteri   telah  menggariskan  langkah-­langkah  yang  perlu  dilakukan  oleh  CIDB  bagi  mempertingkatkan   tahap  profesionalisme  kontraktor.   d.   b.   e.   Prestasi  Perniagaan  (Business  Performance) Keupayaan  Kewangan  (Financial  Capability) Keupayaan  Teknikal  (Technical  Capability) Pengurusan  Projek  (Project  Management) Pengurusan  Perolehan  (Procurement  Management) Amalan  Terbaik  (Best  Pratices) Keupayaan  Pengurusan  (Management  Capability) 2.0      PELAKSANAAN  PROGRAM  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN                  KONTRAKTOR  (SCORE) a.  Melalui  Program  ini.A.   f.  keupayaan  dan  kemampuan  kontraktor  akan   diukur  berdasarkan   kepada   parameter-­parameter  berikut  : a.  Selaras  dengan  hasrat  tersebut  CIDB  dengan  kerjasama   SME  CORP  telah  membangun  satu  program  bagi  mengukur  keupayaan  dan  kemampuan   kontraktor.   g. CIDB-­BPK  1/2011 H    1   .0      PENGENALAN Pelan  Induk  Industri  Pembinaan  (CIMP)  yang  dilancarkan  oleh  Y.

 Pendaftaran  PKK: PKK  Registration  No.  Pendaftaran  SSM/lain-­lain  :   SSM  Registration  No  &  Others  : G1 G5 Berdaftar  dengan  PKK  ?   Registered  with  PKK?   Taraf  :               Ya  (Yes)             Tidak  (No)   G2 G6 G3 G7 G4 Antarabangsa Gred  Pendaftaran  CIDB  (tanda  (        )  pada  berkenaan)  : Grade  Of  CIDB  Registration  (please  tick  (        )  where  relevant  ): No.  Pendaftaran  CIDB  :   CIDB  Registration  No  :                   No.   Peratus  ekuiti  Bumiputera  dalam  syarikat? Percentage  of  Bumiputera  equity  in  the  company  ?     Tidak   Bumiputera           Bukan  Bumiputera     Ya        % Status  Pemilikan  :    Syarikat  Pemilikan  Wanita?       Women  owned  company? Menerima  Bantuan? Assistance  Received?     Geran  SMIDEC  (nyatakan)  :       SMIDEC  Grant  (Please  state)  :    __________________________________________________________               Lain-­lain  (nyatakan)  : Others  (Please  State)  :  _________________________________________________________________ Alamat  Syarikat     Address  Of  Company         :   Pegawai  Yang  Boleh  Dihubungi    : Contact  Person Nombor  Telefon     Telephone  Number Nombor  Faksimili   Fax  Number E-­mel     E-­mail Laman  Web   Website   Tarikh     Date     :     :   :     :       :         CIDB-­BPK  1/2011 H    2   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) BORANG  SCORE (SCORE  FORM) Nama  Syarikat  : Name  Of  Company  : No.

0  -­RM  50.1  -­  10.0  M)                   2.0%  setahun  (Between  RM  20.0  %  setahun  (Between  5.      Kepuasan  Pelanggan            Client  Satisfaction 5a.0  M) Di  antara  RM  2.1  -­  15.0%  setahun  (5.a) Lebih  daripada  25.0%  p.0%  p.      Jumlah  Pendapatan  /  Hasil  Tahunan                Total    Annual  Income  /  Revenue                                                             Sila  Sertakan  Laporan  Akaun                      Beraudit  Terkini Kurang  dari  RM  500K  (Less  Than  RM  500K) Di  antara  RM  500K  -­  RM  2.a  or  less) Di  antara  5.1  -­    25.0%  setahun  (More  Than  25.0  -­  RM  50.0%  setahun  (Between  RM  15.1  -­  10.a) Di  antara  10.0J  (Between  RM  5.1  -­  15.0%  p.0J  (Between  RM  30.0  -­  RM  5.0  M) Lebih  dari    RM  50.0  -­RM  5.0%  p.      Bagaimana  syarikat  memperolehi  maklum  balas  dari  pelanggan?                                    How  does  the  company  gain  feedback  from  the  customer               Tiada  (None) Dengan  E-­mail  (By  E-­mail) Kaji  selidik  (Regular  survey) Lain-­lain  (Others)                          Boleh  pilih  lebih  dari  satu             Nyatakan  (Please  specify)  :      __________________________ CIDB-­BPK  1/2011 H    3   .0J  (Between  RM  500K  -­RM  2.              What  is  your  Order  Book  status?                       Tiada  (None) Kurang  1  Tahun  (Less  than  1  years)   1  Tahun  (1  years)       2  Tahun  (2  years) 3  Tahun  (3  years) 4  Tahun  (4  years  )                       Jumlah  Nilai  Projek  (RM)  :      Total  Project  Value  (RM)  :      ____________________________       5.0  J  (More  Than  RM  50.1  -­  20.0%  setahun  (Between  10.1  -­  20.      Apakah  status  ‘Order  Book’  anda  (baki  tempoh  projek  sediada).a) Di  antara  20.0  M) Di  antara  RM  30.0  -­  RM  10.1  -­RM  25.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) SKOP  1  :            PRESTASI  PERNIAGAAN SCOPE  1  :      BUSINESS    PERFORMANCE DOKUMEN  DIPERLUKAN  /  (ARAHAN) 1.      Purata  3  tahun  Kadar  Pertumbuhan  (berdasarkan  pendapatan  /hasil)              Average  of  3  years  growth  rate  (based  on  Income  /  Revenue)                   Kurang  /  Sama  RM  5.0  M) Di  antara  RM  10.0  -­  RM  30.0  -­RM  10.0J  (Between  RM  10.0  -­RM  30.0  M) Di  antara  RM  5.0%  p.a) Di  antara  15.      Apakah  strategi  Syarikat  untuk  memperolehi  perniagaan/  kerja                  What  are  the  strategies  your  company  uses  in  getting  business                           (Boleh  pilih  lebih  dari  satu) Hubungan  Rangkaian  (Networking) Penyertaan  dalam  misi  perdagangan  (Participation  in  Trade  Missions) Pengiklanan  dan  promosi  (Advertising  and  Promotions) Risikan  Pasaran  (Market  Intelligence) Pasaran  Unggul  (Niche  Market) Paparan  di  Laman  (Web  Presence) Strategi  Penentuan  Harga  (Pricing  strategy) Kerjasama  (Collaboration) Lain-­lain  (Others)           Nyatakan  (Pleasa  state)        :  ______________________________________                                                                    Sila  Sertakan  Senarai  dan  nilai              projek  semasa 4.a  )                               Sila  Sertakan  Laporan  Akaun      Beraudit    3  Tahun  Terkini 3.0%  p.0J  (Between  RM  2.

             Nilai  Jumlah  Aset                      Value  of  Total  Assets       :                        ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________   :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :              ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ 9. Cost of Sales and Expenses (i. Perbelanjaan Kontrak / Kos Jualan.          Nilai  Modal  Saham                                        Value  of  Share  Capital               11. B & C) – balance at the end of last 31 December. Current Assets & Liabilities (i.          Untung  Bersih                      Nett  Profit     14.              Nilai  Tanggungan  Semasa                      Value  of    Current  Liabilities   10. items D.          Untung  Kasar                        Gross  Profit     13. items A.              Nilai  Aset  Semasa                        Value  of  Current  Assets     8.      Adakah  organisasi  memiliki  pengurus/kakitangan  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengurusan  perhubungan  pelanggan?                                Does  the  organisation  has  managers/staffs  dedicated  to  client  relationship  management?       Ya  (Yes)     Tiada  (No)   (Bulatkan-­please  circle)    :  GM  /  PR  Manager  /  PRO           SKOP  2  :          KEUPAYAAN  KEWANGAN   SCOPE  2  :      FINANCIAL  CAPABILITY       UNTUK  SYARIKAT  SENDIRIAN  BERHAD  /  BERHAD (SILA  KEMUKAKAN  LAPORAN  AKAUN  BERAUDIT  TERKINI) 6. and (ii) Revenue. E & F) – for the period of 12 months from 1 January to 31 December last. Aset Semasa dan Liabiliti (iaitu perkara A.B&C) – baki pada akhir 31 December terkini dan (ii) Hasil.e.    Apakah  tempoh  masa  yang  diambil  untuk  bertindak  terhadap  maklum  balas  pelanggan  yang  diterima?            What  is  your  response  time  in  relation  to  customer’s  feedback?                       Dalam  Sehari  (Within  1  day) Dalam  Seminggu  (Within  1  week) Dalam  2  minggu  (Within  2  week) Dalam  1  bulan  (Within  1  month) Lebih  dari  1  bulan  (More  than  1  month)                                                 5c.              Nilai  Aset  Tetap                        Value  of  Fixed  Assets     7.) Sila laporkan dalam matawang Ringgit Malaysia (“RM”) kotak kotak yang berkenaan (Please state the value in Ringgit Malaysia (RM”) currency in the relevant boxes) CIDB-­BPK  1/2011 H    4   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 5b.            Baki  Pendapatan                        Retained  Earnings                   UNTUK  SYARIKAT  PEMILIK  TUNGGAL  /  PERKONGSIAN            *  Tanpa  Akaun  Beraudit (SILA  KEMUKAKAN  DOKUMEN  SOKONGAN  DAN  PENYATA  KEWANGAN  SYARIKAT  TERKINI) **  Sila  rujuk  garis  panduan  di  muka  surat  akhir   Sila lengkapkan data kewangan anda mengikut kategori dan tempoh berikut: (i) Aset Tetap.e.          Pendapatan                        Income     12. dan Perbelanjaan (iaitu perkara D.E&F) – tempoh 12 bulan dari 1 Januari hingga 31 December terkini. (Please state your nancial data according to the relevant category and period: (i) Fixed Assets.

3.    Deposit  dan  Bayaran  Pendahuluan                    Deposit  and  Prepayment 7A.1.4.    Penghutang                    Receivables 7A.    Lain-­Lain  Tanggungan                    Other  Liabilities 9A          PENDAPATAN                  INCOME 9A.3.    Lain-­Lain  Aset  Tetap                    Other  Fixed  Assets Nota Note A1 A2 A3 A4 A5 Jumlah Amount  RM 7A          ASET  SEMASA                      CURRENT  ASSETS 7A.    Pendapatan  Kontrak                      Contract  Income 9A.  Furniture  &  Fittings 6A.    Lain-­lain  Pendapatan                    Other  Income 10A          KOS  JUALAN  /  PERBELANJAAN  KONTRAK                          COST  OF  SALES  /  CONTRACT  COST 10A.    Tanah  dan  Bangunan                      Land  and  Buildings 6A.  Machinery  and  Equipment 6A.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 6A          ASET  TETAP                    FIXED  ASSETS 6A.    Lain-­Lain  Aset  Semasa                    Other  Current  Assets Nota Note B1 B2 B3 B4 B5 Jumlah Amount  RM 8A          TANGGUNGAN  SEMASA                      CURRENT  LIABILITIES 8A.2.    Ubahsuai.1.    Loji.6.    Overdraf  Bank                    Bank  Overdraft 8A.    Tunai  dan  Baki  Bank                    Cash  and  Bank  Balance 7A.2.    Peralatan  Pejabat                    Office  Equipment 6A.2.    Lain-­lain  Pinjaman  selain  daripada                    Pinjaman  Sewa  Beli                    Loan  other  than  Hire  Purchase 8A.  Perabot  dan  Kelengkapan                    Renovations.    Belian  Bahan  Mentah                        Purchase  of  Raw  Materials 10A.    Pinjaman  Sewa  Beli                    Hire  Purchase  Loan 8A.  Mesin  dan  Peralatan                    Plant.    Stok                      Stock 7A.4.5.    Upah  Pekerja  Buruh                        Labour  Wages Nota Note C1 C2 Jumlah Amount  RM C3 C4 C5 Nota Note D D Jumlah Amount  RM Nota Note E E Jumlah Amount  RM CIDB-­BPK  1/2011 H    5   .4.1.    Deposit  /  Pendahuluan  Di  Terima                    dan  Perbelanjaan  Belum  Bayar                    Deposit  /  Advance  Received  and  Accruals 8A.5.2.    Simpanan  Tetap                    Fixed  Deposit 7A.    Pemiutang                      Payables 8A.  Jentera.1.6.3.1.5.    Kenderaan                    Motor  Vehicles 6A.2.6.

                             Finance/Bank  interest.10.  Tol  dll.  i.  Pos  dan                                Duti  Setem                            Printing.15.    Yuran  Konsultan  Projek                        Project  Consultant  Fee 10A.        Pembaikan  dan  Penyelenggaraan                            Repair  and  Maintenance 11A.  Postage  &                              Stamp  Duty 11A.1.  i.6.  Stationeries.  resit                              amanah.13.  Fuel.5.    Cukai  Jalan  dan  Insuran                            Road  Tax  and  Insurance 11A.7.                              Toll  etc.  Upah.    Seminar  dan  Latihan                            Seminar  and  Training 11A.    Sewa  Mesin  /  Peralatan                        Hire  of  Machinery  /  Equipment 10A.3.6.4.    Kos  Perjalanan  –  termasuk  Petrol.                            Bayaran  Tempat  Letak  Kereta.  Pemasaran  dan                              Hiburan                            Advertisement.e. 11A.    Percukaian                            Taxation CIDB-­BPK  1/2011 E E E E Nota Note F Jumlah Amount  RM F F F F F F F F F F F F F F F F F F H    6   .  Marketing  and                              Entertainment  Expenses.8.  Wages.    Kos  Pentadbiran  Pekerja                            Staff  Administration  Cost Gaji.          Penginapan                              Accommodation 11A.        Cukai  Pintu  dan  Taksiran                            Quit  Rent  and  Assesment 11A.e.  EPF  &  SOCSO Bonus                                  Bonus Perubatan                                  Medical Kebajikan  Pekerja                                  Staff  Refreshment  /  Welfare  Lain-­lain  Kos  Pentadbiran  Pekerja                                  Other  Staff  Administration  Cost 11A. 11A.  surat  kredit.        Faedah  Kewangan  /Bank  –  termasuk                              faedah  dibayar  untuk  pinjaman                              berjangka.  KWSP  &  PERKESO                                  Salaries.        Kos  Pengiklanan.2.                            Travelling  Cost.5.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 10A.  hire  purchase  loan.  interest  on                              term  loan.        Sewa  Pejabat  /  Premis  Perniagaan                            Rental  of  Office  /  Business  Premises 11A.11.        Pemberian  dan  Derma                            Contribution  and  Donation 11A.        Percetakan.    Kos  Perkhidmatan                            Service  Charges 11A.  letter  of  credit.14.12.  Parking.9.        Yuran  Pendaftaran  dan  Langganan                            Registration  and  Subscription  Fee 11A.  trust                              receipt.    Kos  Pengangkutan                        Transportation  Cost 11A          PERBELANJAAN                          EXPENSES 11A.  pinjaman  sewa  beli. 11A.  Alat  Tulis.4.3.    Bayaran  Sub-­Kontraktor                        Payment  to  Sub-­Contractors 10A.

                         Degree              Diploma  /  Certificate              No  Tertiary  /  Qualification                    Penyelia              Supervisor                                Degree                  Diploma                  Certificate                  No  Tertiary  /  Qualification                                      (Sila  nyatakan  bilangan  pekerja  pada   kotak  berkenaan)                    Pekerja  Mahir            No.19.    Zakat                            Zakat 11A.  Electricity  and  Water 11A.16.17.e.                        Management                              PhD  /  Master                        No.                Skilled  Workers                        Diploma                  Certificate                  No  Qualification                              Peratus  pekerja  mahir  tempatan  berbanding  dengan  asing    :              Percentage  of  local  skill  workers  compared  with  foreign    :                    <  10%                      10  -­  20  %                    21  -­  50  %                    51  -­  80  %                    >  80  %               16.    Lain-­lain  Perbelanjaan                            Other  Expenses F F F F F SKOP  3  :          KEUPAYAAN  TEKNIKAL SCOPE  3  :    TECHNICAL  CAPABITILY 15.20.    Utiliti  –  termasuk  Elektrik  dan  Air                            Utilities.18.      Berapa  tahunkah  syarikat  mempunyai  pengalaman  dalam  sektor  ini?                How  many  years  of  experience  does  the  company  have  in  this  sector?             0  -­  2  tahun  (  0  -­  2  years) 3  -­  5  tahun  (3  -­  5  years) 6  -­  10  tahun  (6  -­  10  years)   Lebih  dari  10  tahun  (More  than  10  years)                       CIDB-­BPK  1/2011 H    7   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 11A.    Telefon  dan  Faks                            Telephone  and  Fax 11A.  i.    Yuran  Dokumen  Tender  dan                              Pemprosesan                            Tender  Documents  and  Processing                              Fee 11A.      Sila  nyatakan  bilangan  staf  berdasarkan  kelayakan                  Please  state    number  of  staff  by  qualification                      Pengurusan            No.

 tapi  hanya  asas  (Basic) Tiada  (None)                           CIDB-­BPK  1/2011 H    8   .    Adakah  syarikat  anda  mempunyai  Manual  Piawaian  Prosedur  Operasi?              Does  your  company  have  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  Manual?           Ya.  ianya  meliputi  bidang  teras  (Cover  core  areas) Ya.    Nilai  Qlassic*  bagi  projek  terdahulu  (  Nilai  Purata)              Qlassic  score  for  past  project  (Average  Score)                                Sila  sertakan  sijil  Qlassic  CIDB                *  Qlassic  ialah  penilaian  kualiti  yang  dilaksanakan  oleh  CIDB  terhadap  projek  bangunan                                   1  -­  50  %   51  -­  60  %     61  -­  75  %           Nyatakan  Bilangan  :   76  -­  85  %           Please  specify  no  of  projects  :      ______________________   85  and  above                                Tiada                         20.  Tempoh  siap  kerja  bagi  projek  terdahulu  (untuk  3  tahun  terkini)              Delivery  time  for  past  projects  (for  the  last  3  years)               Bil Mendahului  masa  (Ahead  of  time) Menepati  masa  (On  time) Melewati  masa  (LAD-­  Liquidated  Ascertained  Damages) Kontrak  ditamatkan  (Terminated)                 Sila  sertakan  surat  tawaran                                &  CPC  /  dokumen  sokongan                                   21.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 17.  Bidang  pengkhususan?  (Seperti  di  dalam  perakuan  pendaftaran  CIDB)              Areas  of  specialisation?  (as  per  CIDB  registration)                                    (Rujuk  Sijil  Pendaftaran  CIBD) 1                Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ 2  -­  3      Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ 4  -­  5      Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ >  5          Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________           SKOP  4  :          PENGURUSAN  PROJEK SCOPE  4  :    PROJECT  MANAGEMENT       22.      Apakah  yang  telah  dilaksanakan  oleh  syarikat  untuk  meningkatkan                  produktiviti  /  kecekapan  /  kualiti  projek  ?                            What  has  the  company  done  to  improve  the  productivity  /  efficiency  /  quality  of  the  project?                   Pembelian  Jentera  (Purchase  of  machinery)   Menerapkan  Teknik  Pembinaan  Baru  (Adoption  of  new  construction  techniques)   Menerapkan  Bahan  Pembinaan  Baru  (Adoption  of  new  construction  materials)   Proses  Kecekapan  (Process  efficiency  (e.      Berapa  ramai  pekerja  profesional  dalam  syarikat  anda?                  (*  Pemegang  Ijazah  dan  berdaftar  dengan  Badan  Profesional)                                                            Sila  sertakan                  How  many  Professionals*  do  you  have  in  your  company?                                                                                                                                                  Perakuan  Pendaftaran  Keahlian              (*  Degree  holder  and  registered  with  Professional  Bodies)               0  Profesional  (  0  Professional  ) 1  -­  2  Profesional  (  1  -­  2  Professional  ) 3  -­  5  Profesional  (  3  -­  5  Professionals  ) 6  -­  10  Profesional  (  6  -­  10  Professionals  ) Lebih  dari  10  Profesional  (  More  than  10  Professionals  )                                        Pilih  lebih  dari  satu  jika  berkenaan 18.g  wastage.  ianya  menyeluruh  (Comprehensive) Ya.  energy  saving)   Menaiktaraf  Jentera  (Upgrading  of  machinery)   Menambah  Pengetahuan  (Enhancement  of  knowledge)                           19.

g  Master  Build) Remote  Project  Monitoring Virtual  Reality  software Office  tool Others   :        _________________________                                                                  (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                           26.    Apakah  jenis  Pengurusan  Kualiti  yang  digunakan  oleh  organisasi?                  What  type  of  Quality  Management  do  you  practice  in  your  company?           TQM ISO  9001 Quantity  Plan Others                  (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                 Please  state      :  _____________________________________   SKOP  5  :          PENGURUSAN  PEROLEHAN SCOPE  5  :      PROCUREMENT  MANAGEMENT 28.                Jika  “TIDAK”.  terus  ke  soalan  26) 24.    Bagaimana  organisasi  mempraktikkan  pengurusan  risiko?              How  do  you  practice  risk  management  in  your  company?                 Insurance  policy Dedicated  profesional Dedicated  unit Risk  assessment  tool Methodology  /  software                     27.  Microsoft  Project) Design  packages  (CAD  /CAM) Accounting  system Inventory  system Document  control Human  Resource  Software QS  software  (e.      Bagaimanakah  anda  memastikan  bahan  yang  dibeli  menepati  spesifikasi?                How  do  you  ensure  the  materials  delivered  meet  the  specification?                        QA  /  QC                  External  testing                  Based  on  product  certification   CIDB-­BPK  1/2011 H    9   .      Apakah  jenis  perisian  yang  digunakan  oleh  organisasi?                    What  kind  of  ICT  sotfware  does  the  company  utilize?                         Project  Management  Tool  (e.g.      Penggunaan  Piawaian  Prosedur  Pengendalian?                  Utilisation  of  Standard  Operating  Procedures  (SOP)?                                 Dilaksana  sepenuhnya  pemantauan  dengan  kerap  (Fully  enforced  -­  monitored  regularly) Dilaksana  sebahagian  sahaja  (Partially  enforced)         Sebagai  panduan  sahaja  (As  a  guideline  only)           Tidak  dilaksanakan  (Not  utilized)                                                (  Jika  “  YA”  Jawab  soalan  25.  Primavera.      Adakah  organisasi  anda  menggunapakai  ICT  dalam  operasi?                  Does  your  company  utilize  ICT  in  its  operation?           Ya  (Yes) Tidak  (No)                                                                      (Boleh  tanda  lebih  dari  satu) 25.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 23.

BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 30.      Adakah  syarikat  anda  mempunyai  polisi  perolehan?                Does  company  have  a  procurement  policy?                                  Ya.      Bagaimana  anda  menguruskan  stok  simpanan?                How  do  you  manage  your  stock?           Mengamalkan  penyenaraian  stok    (maintain  stock  listing  e.    (Yes.  it  is  fully  understood  throughout  the  organisation)                          Ya.  but  only  certain  sections  are  aware)                  Ya.  ia  baru  dirumuskan      (Yes.  what  %  of  your  projects  meet  targeted  cost?                          81  -­  100  %  of  the  projects                  61  -­  80  %  of  the  projects                  41  -­  60  %  of  the  projects                  <  41  %  of  the  projects     31.      Polisi  penyimpanan  syarikat  anda  meliputi  apa?                  Coverage  of  storage  policy?           Dasar  pelupusan  usang  (Disposal  policy  of  obsolete) Kadar  stok  minima  (Minimum  stock  level) Masuk  dulu  keluar  dulu  (First  in  first  out  (FIFO))   Memperuntukkan  ruang  yang  sesuai  (Proper  allocation  of  space) Keselamatan  (Security) 35.      Dalam  menguruskan  kos  projek.      Berapa  peratuskah  projek  anda  di  mana  kos  sebenar  bahan  menepati  kos  bajet?                What  percentage  of  your  project  does  the  actual  material  cost  meet  the  budgeted  cost?                                        81  -­  100  %  of  the  projects                  61  -­  80  %  of  the  projects                  41  -­  60  %  of  the  projects                  <  41  %  of  the  projects     29.g  bin  card) Sistem  inventori  asas    (Basic  inventory  system) Sistem  inventori  sendiri    (Stand  alone  inventory  system) Sistem  pengurusan  rangkaian  inventori  bersepadu  (Integrated  networked  inventory  management  system)                                          (Boleh  tanda  lebih  dari  satu) 34.  berapa  peratuskah  dari  projek-­projek  anda  menepati  kos  sasaran?                In  managing  cost  of  projects.      Polisi  perolehan  meliputi?                  Coverage  of  procurement  policy?                                                                                (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                  Pembelian  bahan  (Purchase  of  material)                  Peralatan  /  Jentera  (Machinery)                  Sub-­  Kontraktor  (Subcontractors)     33.  it  is  not  in  place)     32.  it  has  just  been  formulated)                  Tidak.  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi      (Yes.  hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya.  belum  ada      (No.      Adakah  syarikat  mengamalkan  polisi  ‘Tepat  Pada  Masa’  untuk  perolehan  bahan?                  Does  the  company  have  just  in  time  (JIT)  policy  for  material  procurement?       Ya  (Yes) Tidak  (No)                     CIDB-­BPK  1/2011 H    10   .

 but  only  certain  sections  are  aware) Ya.  it  is    fully  understood  throughout  the  organisation) Ya.    Anugerah  yang  pernah  diterima  (dalam  3  tahun  terkini)                                                  Sila  sertakan  sijil                Awards  received  (over  the  last  3  years)                                   International         (please  state)      :      ________________________________________________   Government  Approved  Awards     (please  state)      :      ________________________________________________   Client  Appreciation  Awards       (please  state)      :      ________________________________________________   None                           SKOP  7  :          KEUPAYAAN  PENGURUSAN SCOPE  7  :      MANAGEMENT  CAPABILITY 39.      Adakah  syarikat  mempunyai  visi  dan  inspirasi  yang  jelas?                  Does  the  company  have  a  clear  and  inspiring  vision?           Ya.      Pematuhan  terhadap  piawaian  /  standard?                  Compliance  to  standards?                 ISO  9001      Environmental  14000   Corporate  Social  Responsibility  (CSR)   OHSAS  18001   MS  1722   Others  (Please  specify)                           38.  ia  baru  dirumuskan  (yes.  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi  (Yes.  it  is  not  in  place)                   CIDB-­BPK  1/2011 H    11   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) SKOP  6  :          AMALAN  TERBAIK SCOPE  6  :      BEST  PRACTICES 36.  ia  dinyatakan  dengan  jelas  dan  didokumentasikan  (Yes.  hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya  (Yes.  ia  difahami  tetapi  tidak  didokumentasikan  (Understood  but  not  documented) Tiada  fungsi  kerja  yang  khusus  (No  specific  job  fuction  -­  no  documentation)                             41.      Adakah  fungsi  tugas  setiap  kakitangan  dinyatakan  dengan  jelas?                    Does  the  job  functions  of  each  personnel  clearly  stated?         Ya.      Apakah  status  carta  organisasi  syarikat?              What  is  the  status  of  your  company  organization  chart         Terkini  (Current) Tidak  dikemaskini  (Not  updated) Tiada  (None)         40.  it  has  just  been  formulated)   Tidak.  it  is  explicitly  stated  and  documented) Ya.  ia  belum  ada  (No.      Adakah  syarikat  mengamalkan  peningkatan  secara  berterusan?                    Does  your  company  practice  continuous  improvement?       Ya  (Yes)     Tidak  (No)             Nyatakan  (Please  state)  :  _____________________________________________________                        Sila  sertakan  sijil 37.

 but  in  a  limited  way)   Tidak  (  No.      Apakah  struktur  kumpulan  pengurusan?                What  is  the  structure  of  the  management  team?                 Board  of  Directors.0  % 1.  kami  menggalakkan  penggunaanya    (Yes.  pada  tahap  memuaskan    (Yes.  but  we  do  not  implement  it)   Tidak    (No)                         47.  tetapi  terhad    (Yes.      Peratusan  perbelanjaan  bagi  penyelidikan  dan  pembangunan  berbanding  pendapatan/hasil?                Percentage  of  R&D  expenditure  over  income?             0  %   0.  it  is  not  in  place)                           45.  we  already  have  a  comprehensive  training  programme  implemented)   Ya.  we  are  aware  of  the  importance  of  innovation)   Tidak    (No)                           46.      Adakah  syarikat  mengiktiraf  inovasi  sebagai  satu  aspek  penting  dalam                  perniagaan  dan  semua  proses  inovasi  adalah  sebahagian  dari  budaya  kerja?                Does  the  company  recognize  innovation  as  an  important  aspect  of                  business  and  for  all  its  processes-­  innovation  is  part  of  the  culture?                 Ya.      Adakah  syarikat  melaksanakan  sistem  penghargaan  kepada  pekerja  yang  berprestasi  baik?                Does  the  company  implement  reward  system  for  employee’s  good  performance?                 Ya  (Yes)   Nyatakan  (please  state)  :  _________________________________________________________       Tidak  (  No)                       44.  kami  sedar  akan  pentingnya  inovasi  (Yes.5  % >  1.  but  is  it  not  structured)   Ya.      Adakah  syarikat  menggalakkan  penggunaan  teknologi  maklumat?                Does  the  company  encourage  the  usage  of  information  technology?                 Ya.      Purata  latihan  setiap  pekerja  dalam  setahun?                Average  number  of  training  days  per  employee  per  year?           Lebih  10  hari  (More  than  10  days) 6  -­  10  hari  (6  -­  10  days) 1  -­  5  hari  (1  -­  5  days) Tiada  (None)           48.5  %                     CIDB-­BPK  1/2011 H    12   .  we  practice  innovation  as  part  of  our  culture)   Ya.  tetapi  kami  tidak  laksanakannya  (Yes.  Managers  and  below   Managers  and  below   Managers  only                           43.  we  advocate  the  usage)   Ya.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 42.5  % 0.1  -­  0.  kami  telah  melaksanakan  program  latihan  yang  komprehensif     (Yes.  tetapi  tanpa  struktur   (Yes.  kami  mengamalkan  inovasi  sebagai  sebahagian  dari  budaya  kami     (Yes.1  -­  1.  Managers  and  below   Managing  Director.  Managing  Director.  at  a  satisfactory  level)     Ya.  we  do  have  training  programme  in  place.  kami  mempunyai  program  latihan  yang  teratur.      Adakah  pengurusan  percaya  bahawa  latihan  kepada  semua  pekerja  adalah  kunci  utama  sebagai  strategi  meningkatkan  keupayaan?                Does  the  management  believe  that  training  of  all  employees  is  a  key  element  for  performance  improvement  strategy?                 Ya.6  -­  1.

 it  is  not  in  place)                 PENGAKUAN S aya  de ng an   se su ng guhny a   m engak ui   bahawa   m ak l u m a t  y a n g  d i b e r i k a n  d i  d a l a m  b o r a n g  i n i  a d a l a h  b e n a r  d a n   d i b u a t s e l a r a s   d e n g a n   k e h e n d a k   P e r a t u r a n   1 6   ( 1 )   P e r a t u r a n -­ P e r a t u r a n   P e n d a f t a r a n   K o n t r a k t o r   ( I n d u s t r i   P e m b i n a a n )   1 9 9 5 .      Adakah  syarikat  memiliki  kod  tatasusila  /  kod  etika?                    Does  the  company  have  a  code  of  conduct  /  code  of  ethics?             Ya.  it  has  just  been  formulated)   Tidak.  ia  baru  dirumuskan  (yes.   I ndus t r y )   Regula t i o n s  1 9 9 5 .  hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya  (Yes.  and  made  pursuant  to  Regulation  16  (1)   R egistra tion   of   Co ntr ac t or s   (   Con.  ia  belum  ada  (No. Tandatangan     Signature  :      ______________________________________________ Nama   Name       :      ______________________________________________ Jawatan  /  Gelaran Designation   :      ______________________________________________ Tarikh Date     :      ______________________________________________ Cop  Syarikat Company  Stamp   :      ______________________________________________ Untuk  kegunaan  pejabat Pegawai  CIDB   Tarikh     :      ______________________________________________ :    ______________________________________________ CIDB-­BPK  1/2011 H    13 . I  do  solemly  declare  that  the  particulars  furnished  herewith  are  true  and  correct.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 49.  it  is    fully  understood  throughout  the  organisation) Ya.  but  only  certain  sections  are  aware) Ya.  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi  (Yes.

B2. co-operative. mesin kalkulator. Kos aset adalah jumlah tunai. kerusi. termasuklah hutang kepada pemiutang. Bank Overdraft Overdraft facility granted by nancial institution. lift jack. B4.GARIS PANDUAN A. blower. furniture and ttings consists of indoor or outdoor furniture such as table. SME Corp. calculators. (ii) Prepayment. A1. EXPENSES Money expended or cost incurred in a company’s e orts to generate revenue. persatuan dll. KOS JUALAN / PERBELANJAAN KONTRAK Merupakan belanja dikeluarkan menjalankan sesuatu kontrak. sub-labours/contractors. and etc).tidak termasuk perbelanjaan telah diambil kira dalam perkara E di atas. unit trust (e. and (iii) Other creditors. lift jack.e. dan (iii) penghutang-penghutang lain. sub-kontraktor. Contoh: Mesin-mesin. Status pemilikan akan diberi kepada penyewa selepas pinjaman selesai dibayar. and other outstanding commitments. LIABILITIES Total money owed by enterprise to its creditors (i.Pengangkutan. ASET TETAP Aset Tetap (juga dikenali sebagai 'Hartanah. Overdraf Bank Kemudahan overdraf yang diberikan oleh Bank. C. society etc.Transportation. B. for rental to others. (iii) Peruntukan – Merupakan peruntukan yang dibuat oleh syarikat untuk sesuatu perbelanjaan yang dijangkakan akan berlaku. tetap atau boleh dipindahkan. projectors and other relevant equipment. SME Corp.e. chairs. (ii) kontraktor utama. grass cutter. papan tulis dan lain-lain perabot dan kelengkapan yang berkaitan. Tunai dan Baki di Bank Meliputi baki tunai ditangan dan bank. (ii) Stok bahan binaan di tapak kerja. . trak dan motorsikal. telephone and facsimile. xed or moveable. O ce Equipment This normally consists of computers – hardware & software. Motor Vehicles All mechanical means for conveyance. panels. (ii) Perbelanjaan Terakru – merupakan perbelanjaan yang belum dibayar.1. atau nilai saksama pada saat pemilikan atau pembinaannya. projector dan berkaitan. B1. Whilst. Ubahsuai. COST OF SALES / CONTRACT COST untuk Consist of expenses directly incurred for respective construction works carried-out. Perabot dan Kelengkapan pula meliputi pelbagai jenis perabot seperti meja. Amanah Saham Bumiputera) dll.Purchasing raw materials. dan kebiasaannya boleh ditukar menjadi wang tunai dalam masa kurang daripada satu tahun. acarriage or transports. and could be converted to cash in less than one year. for rental to others. Receivables Represent money owed to enterprise by: (i) Customers. CURRENT ASSET Resources that enterprise possesses and/or source of funds for their day-to-day operation. A1. HASIL A4. dan komitmen-komitmen yang lain. . Penghutang Merupakan baki hutang oleh: (i) para pelanggan.tidak termasuk stok/inventori di mana beliau membeli atau membuat untuk dijual kembali: tetapi semua barang dan barang bergerak. dimana perbelanjaan dikeluarkan untuk kegunaan perniagaan . Amanah Saham Bumiputera) etc. bil/bayaran kemajuan dan/atau pesanan kerajaan. untuk disewakan kepada orang lain. atau setara tunai yang dibayar. Pemiutang GUIDELINES B5. alat-alat pembaikan. printers. D. jaminan bank. Peralatan Pejabat Kebiasaannya terdiri ‘hardware’ & ‘software’. A2. A2.Kos-kos lain terlibat secara langsung dalam menjana pendapatan. SME Corp. Cash and Bank Balances Consist of petty cash and cash at bank. Fixed Deposit This include xed deposit at bank. SME Corp (previously known as SMIDEC) and etc) and banks/ nancier.4. (dahulunya dikenali sebagai SMIDEC). E. atau untuk tujuan pentadbiran atau penyelenggaraan. .Pekerja buruh. and expected to be used for more than one accounting period. E. dll) dan bank. and etc. mesin pemotong rumput. MARA. For example: car loan. letter of credit etc.Labours. Eg: term loan (such as MARA. REVENUE Total revenue received from construction works and other businesses. . Plant. Jentera/Mesin dan Peralatan Penyelenggaraan Segala peralatan yang digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan perniagaan .Hire of Machinery and Equipment. pencetak. representing cost of doing business – other than those expenses taken-up under item E above. Backhoe. C. scanner. which he keeps for permanent employment in the business. trust receipt. C. and ttings such as air-conditioners. C. cabinets. (ii) main-contractors. Land & Buildings These consist of land and buildings held by enterprise for use daily operations. kaunter. Deposit dan Bayaran Pendahuluan (i) Deposit yang telah dibayar. alat-alat pembersihan etc. C. Jengkaut.2. Ini terdiri daripada jumlah hasil pendapatan seperti inbois.2.3. atau untuk tujuan pentadbiran. dll). A3. Jentolak. suppliers / vendors / others). Perabot dan Kelengkapan Ubahsuai meliputi kerja-kerja dilakukan pada bangunan untuk tujuan pembaikan atau keadaan dan penampilan yang lebih baik. hidup atau mati. FIXED ASSETS GUIDELINES GARIS PANDUAN B5. Kenderaan Terdiri daripada segala jenis kenderaan atau pengangkutan. A5. . (ii) Sub-kontraktor. B3. This arises when enterprise receives a product or service before it pays for it. This includes cars. pemampat angin. Machinery and Maintenance Equipment Whatever apparatus used by a businessman for carrying on his business – not his stock in trade which he buys or makes for resale: but all goods and chattels. amanah saham (cth. and (iii) other debtors B3. Lain-lain Pinjaman selain daripada Pinjaman Sewa Beli Pinjaman dan kemudahan lain yang diberikan oleh institusi kewangan / bank. C. A4. rak. shelves.4. F. Jumlah perolehan yang didapati daripada kerja-kerja kontrak dan lain-lain perniagaan. A3.other cost directly attributed to revenue.5. Bulldozer. This includes equipments use for maintaining assets. counter. resit amanah. and expected to be used during more than one accounting period. (iii) Contract Bond. agensi kerajaan (cth MARA. surat kredit dan lain-lain. Fixed Assets consist of asset (i. . Heavy Equipment. and . dan lain-lain. panel. also known as ‘Property. F.3. Jentera Berat. Loan other than Hire Purchase Loan Loan and other facilities granted by nancial institution/bank. C. merupakan hutang yang ditanggung oleh syarikat. Renovations.g. C. Furniture and Fittings Renovation works done to the building for improvement or better condition and appearance. bank guarantee. dan (iii) Pemiutang lain. dan Perbelanjaan Belum Bayar. C. This normally consists of total amount billed as per invoice.1. almari. yang diandaikan terus digunakan dalam perniagaan bagi sesebuah syarikat. or for administrative purposes or maintenance purposes. Plant and Equipment’) that have physical substance and are held for use in the production or supply of goods or services. Loji. B1. C. Deposit/Pendahuluan diterima. Full ownership passes to the hirer at the end of the period. Contoh: . compressor. photocopier. (iii) Bon kontrak. dan dijangka boleh digunakan selama lebih daripada satu tempoh perakaunan. C. telefon dan lain-lain peralatan yang A. dan . Simpanan Tetap Termasuk simpanan tetap di bank. koperasi.Pembelian bahan mentah. Deposit and Prepayment (i) Deposit paid. . Payables Represent money owed by enterprise to their: (i) Suppliers/vendors. Deposit/Advance Received. bilik dll. dan dijangka dapat digunakan untuk lebih daripada satu tempoh perakaunan. and Accruals Consist of the following: (i) Deposits and/or advances received from third party. trucks and motorcycles. Ini termasuk kereta. Stok/Inventori Terdiri daripada: (i) Stok bahan mentah. drilling machine. A5. faksimili.Sewa Mesin dan Peralatan. partitions/cubicles etc. PERBELANJAAN Sebarang kos terlibat dalam menjana pendapatan. government agency (e. Crane tools. D. B4. Cost of asset is the amount of cash or cashequivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction. (iii) Provision – This consist of any provision made by the enterprise for expenses expected to be incurred. Stocks/Inventories Consist of: (i) Raw material stock balance. housekeeping equipment etc. live or dead. (ii) Sub-Contractor. Terdiri daripada berikut: (i) Deposit dan/atau Pendahuluan diterima dari pihak ketiga. Ini berlaku kerana syarikat terlebih dahulu menerima produk/bahan mentah atau perkhidmatan sebelum bayaran dibuat. alat gerudi. B2. MARA. Pinjaman Sewa Beli Pengguna (Penyewa) membayar pinjaman pokok dan faedah secara ansuran kepada syarikat sewa-beli (cth: bank) berdasarkan tempoh yang dipersetujui. untuk disewakan kepada orang lain. desk.5. Example: . Merupakan baki hutang yang perlu dibayar oleh syarikat kepada: (i) Para pembekal. peniup angin. (ii) Sebarang bayaran pendahuluan yang telah dibuat. Kren. B. Example: Machineries. or for administrative purposes. Contoh: Pinjaman kereta. daripada komputer – mesin fotokopi. (ii) Accrued expenses – consist of expenses that already incurred but not yet paid. LIABILITI Secara amnya.g. ASET SEMASA Sumber dana yang dimiliki syarikat dan / atau sumber dana untuk kegunaan operasi harian. Ini termasuk peralatan yang digunakan untuk menyelenggara aset-aset. pengimbas. partitions. C. (ii) Construction material stock held at site. progress billing or local order. Tanah & Bangunan Ini terdiri daripada tanah dan bangunan milik syarikat untuk digunakan dalam operasi harian. Loji dan Peralatan') merupakan aset yang mempunyai bentuk zikal yang nyata dan boleh disentuh serta disimpan untuk digunakan dalam operasi biasa syarikat seperti pembinaan atau penyediaan produk-produk atau perkhidmatan. Contoh: pinjaman berjangka (seperti Bank. Hire Purchase Loan The user (hirer) of goods pays regular instalments of interest and principal to the hire-purchase company over a period of months. dan alat kelengkapan seperti penghawa dingin. whiteboard and others relevant furniture and ttings.

53000 Kuala Lumpur. Terengganu. Johor. U7. 88100 Kota Kinabalu. Kedah. Tel : 04-­390 2448 Fax : 04-­390 7448 CIDB Negeri Perak Lot 5. Tingkat 5. Tel : 06-­232 8895 Fax : 06-­232 8950 CIDB Negeri Sabah Tingkat 6. 75450 Ayer Keroh. Bangunan KWSP. 20300 Kuala Terengganu. Tel : 03-­4045 3800 Faks : 03-­4045 3858 CIDB Negeri Kedah/Perlis Lot 7-­8.cidb. Sabah. Tel : 09-­744 4311 Fax : 09-­743 4311 CIDB Negeri Terengganu Tingkat 7. Jalan Seri Kuantan 2. Jalan Pahang. 81200 Johor Bharu. Tingkat 7. 30450 Ipoh. Tel : 05-­242 3488 Fax : 05-­255 5488 CIDB Negeri Pahang A1. 2nd.my Alamat e-­mail : score@cidb. Tingkat 9. Tel : 04-­733 1243 Faks : 04-­733 1175 CIDB Negeri Melaka No 24-­2 & 26-­2. Menara Yayasan Islam Terengganu. Beg Berkunci No 7. Melaka. Kompleks Perniagaan Asas Jaya. Tingkat 1. Blok A. No.my CIDB Wilayah Persekutuan. 05000 Alor Setar. Miri Water Front 98000. Bandar Seberang Jaya.gov. 93050 Kuching Sarawak Tel : 082-­445 833 Faks :082-­447 833 CIDB Negeri Sarawak (Cawangan Miri) Lot 1140. Jalan Tampoi. Jalan Sultan Tengah.72. Kompleks CIDB. Grand Season Avenue. Jalan Sultan Omar. Tel : 09-­624 5311/623 8977 Fax : 09-­623 8973 CIDB Negeri Sarawak Tingkat 1. Sabah Tel : 089-­777 841 / 842 Faks :089-­777 842 CIDB Negeri Pulau Pinang Lot 9. Jalan Greentown. Batu 3. Blok A. 15000 Kota Bharu. Jalan Tengku Petra Semerak.2. Lebuh Ayer Keroh.3009. Kelantan. Bangunan KWSP. Tel : 088-­235 060 Fax : 088-­242 481 CIDB Negeri Johor Lot 2067. Ground 1st. 13700 Seberang Jaya. Bangunan Kota Cemerlang. Perak. Bangunan KWSP. Tel : 07-­234 4808 Fax : 07-­234 4807 CIDB Negeri Sabah (Cawangan Tawau) Wisma Gek Poh. Off Lebuh Tenggiri 2. Menara Perbadanan. Kuala Lumpur Tingkat 7. 3rd Floor. 91009 Tawau.gov. Miri Sarawak Tel : 085-­417 431 Faks :085-­417 432 .B O R A N G P E N I L A I A N K E U PAYA A N D A N K E M A M P U A N K O N T R A K T O R (CONTRACTOR’S CAPACITY&CAPABILITY EVALUATION FORM) Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi Ibu Pejabat CIDB / CIDB Negeri / CIDB cawangan seperti alamat berikut: www. Seri Kuantan Square 25050 Kuantan. Jalan Dunlop. Pulau Pinang. No.02.01. Tingkat 2. Tel : 09-­517 8734 Fax : 09-­517 8751 CIDB Negeri Kelantan No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful