LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA

Sektor  Pembangunan  Kontraktor  dan  Personel  Binaan Bahagian  Pembangunan  Kontraktor Tingkat  10A,  Grand  Seasons  Avenue, 72  Jalan  Pahang,  53000  Kuala  Lumpur. Tel  :  03-­2617  0200                Faks:  03-­2617  0340

PROGRAM SCORE

BORANG PENILAIAN
KEUPAYAAN DAN KEMAMPUAN KONTRAKTOR
(CONTRACTOR’S CAPACITY&CAPABILITY EVALUATION FORM)

SMECORP
MALAYSIA

SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION

Aras  20,  West  Wing,  Menara  MATRADE, Jalan  Khidmat  Usaha,  Off  Jalan  Duta 50480  Kuala  Lumpur. Tel  :  603-­6207  6000    Faks:  603-­6201  6564

  Prestasi  Perniagaan  (Business  Performance) Keupayaan  Kewangan  (Financial  Capability) Keupayaan  Teknikal  (Technical  Capability) Pengurusan  Projek  (Project  Management) Pengurusan  Perolehan  (Procurement  Management) Amalan  Terbaik  (Best  Pratices) Keupayaan  Pengurusan  (Management  Capability) 2.     b.A.     C I D B   a k a n   m e m b u a t   p e n i l a i a n   k e u p a y a a n   d a n   k e m a m p u a n   k o n t r a k t o r   b e r d a s a r k a n   k e p a d a   B o r a n g   C I D B -­ B P K   1 / 2 0 0 9   s e r t a   m a k l u m a t   y a n g   d i b e r i .0      PELAKSANAAN  PROGRAM  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN                  KONTRAKTOR  (SCORE) a. CIDB-­BPK  1/2011 H    1   .   b.  keupayaan  dan  kemampuan  kontraktor  akan   diukur  berdasarkan   kepada   parameter-­parameter  berikut  : a.  Melalui  Program  ini. C I D B   b e r h a k   m e m b u a t   p e m e r i k s a a n   d i   p e j a b a t / t a p a k   b a g i   m e m b u k t i k a n   k e s a h i h a n   m a k l u m a t   y a n g   d i b e r i .   c.PROGRAM PENILAIAN KEUPAYAAN DAN KEMAMPUAN KONTRAKTOR (SCORE)                        1.  Program  tersebut  dinamakan  Program  Penilaian  Keupayaan  dan  Kemampuan   Kontraktor  (SCORE).   d.   e.  Selaras  dengan  hasrat  tersebut  CIDB  dengan  kerjasama   SME  CORP  telah  membangun  satu  program  bagi  mengukur  keupayaan  dan  kemampuan   kontraktor.   g.B  Timbalan  Perdana  Menteri   telah  menggariskan  langkah-­langkah  yang  perlu  dilakukan  oleh  CIDB  bagi  mempertingkatkan   tahap  profesionalisme  kontraktor.0      PENGENALAN Pelan  Induk  Industri  Pembinaan  (CIMP)  yang  dilancarkan  oleh  Y.   f.

 Pendaftaran  PKK: PKK  Registration  No.   Peratus  ekuiti  Bumiputera  dalam  syarikat? Percentage  of  Bumiputera  equity  in  the  company  ?     Tidak   Bumiputera           Bukan  Bumiputera     Ya        % Status  Pemilikan  :    Syarikat  Pemilikan  Wanita?       Women  owned  company? Menerima  Bantuan? Assistance  Received?     Geran  SMIDEC  (nyatakan)  :       SMIDEC  Grant  (Please  state)  :    __________________________________________________________               Lain-­lain  (nyatakan)  : Others  (Please  State)  :  _________________________________________________________________ Alamat  Syarikat     Address  Of  Company         :   Pegawai  Yang  Boleh  Dihubungi    : Contact  Person Nombor  Telefon     Telephone  Number Nombor  Faksimili   Fax  Number E-­mel     E-­mail Laman  Web   Website   Tarikh     Date     :     :   :     :       :         CIDB-­BPK  1/2011 H    2   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) BORANG  SCORE (SCORE  FORM) Nama  Syarikat  : Name  Of  Company  : No.  Pendaftaran  CIDB  :   CIDB  Registration  No  :                   No.  Pendaftaran  SSM/lain-­lain  :   SSM  Registration  No  &  Others  : G1 G5 Berdaftar  dengan  PKK  ?   Registered  with  PKK?   Taraf  :               Ya  (Yes)             Tidak  (No)   G2 G6 G3 G7 G4 Antarabangsa Gred  Pendaftaran  CIDB  (tanda  (        )  pada  berkenaan)  : Grade  Of  CIDB  Registration  (please  tick  (        )  where  relevant  ): No.

0  M) Lebih  dari    RM  50.0%  p.1  -­  10.0%  setahun  (Between  RM  20.0  J  (More  Than  RM  50.0%  p.0J  (Between  RM  500K  -­RM  2.0J  (Between  RM  10.1  -­  15.0  M) Di  antara  RM  10.0%  setahun  (5.0  %  setahun  (Between  5.1  -­  15.0  M) Di  antara  RM  2.a  or  less) Di  antara  5.0%  setahun  (More  Than  25.a) Di  antara  10.0  -­  RM  5.1  -­  20.a) Lebih  daripada  25.0  -­  RM  50.0%  p.0J  (Between  RM  5.a) Di  antara  15.1  -­    25.      Bagaimana  syarikat  memperolehi  maklum  balas  dari  pelanggan?                                    How  does  the  company  gain  feedback  from  the  customer               Tiada  (None) Dengan  E-­mail  (By  E-­mail) Kaji  selidik  (Regular  survey) Lain-­lain  (Others)                          Boleh  pilih  lebih  dari  satu             Nyatakan  (Please  specify)  :      __________________________ CIDB-­BPK  1/2011 H    3   .      Jumlah  Pendapatan  /  Hasil  Tahunan                Total    Annual  Income  /  Revenue                                                             Sila  Sertakan  Laporan  Akaun                      Beraudit  Terkini Kurang  dari  RM  500K  (Less  Than  RM  500K) Di  antara  RM  500K  -­  RM  2.0%  setahun  (Between  RM  15.              What  is  your  Order  Book  status?                       Tiada  (None) Kurang  1  Tahun  (Less  than  1  years)   1  Tahun  (1  years)       2  Tahun  (2  years) 3  Tahun  (3  years) 4  Tahun  (4  years  )                       Jumlah  Nilai  Projek  (RM)  :      Total  Project  Value  (RM)  :      ____________________________       5.1  -­  10.0  M) Di  antara  RM  30.0J  (Between  RM  2.      Apakah  status  ‘Order  Book’  anda  (baki  tempoh  projek  sediada).1  -­RM  25.      Kepuasan  Pelanggan            Client  Satisfaction 5a.0  -­RM  30.0J  (Between  RM  30.0  -­RM  5.1  -­  20.a  )                               Sila  Sertakan  Laporan  Akaun      Beraudit    3  Tahun  Terkini 3.0  M) Di  antara  RM  5.0  -­RM  10.0%  p.0  M)                   2.0  -­RM  50.0  -­  RM  10.0%  p.      Apakah  strategi  Syarikat  untuk  memperolehi  perniagaan/  kerja                  What  are  the  strategies  your  company  uses  in  getting  business                           (Boleh  pilih  lebih  dari  satu) Hubungan  Rangkaian  (Networking) Penyertaan  dalam  misi  perdagangan  (Participation  in  Trade  Missions) Pengiklanan  dan  promosi  (Advertising  and  Promotions) Risikan  Pasaran  (Market  Intelligence) Pasaran  Unggul  (Niche  Market) Paparan  di  Laman  (Web  Presence) Strategi  Penentuan  Harga  (Pricing  strategy) Kerjasama  (Collaboration) Lain-­lain  (Others)           Nyatakan  (Pleasa  state)        :  ______________________________________                                                                    Sila  Sertakan  Senarai  dan  nilai              projek  semasa 4.0%  p.      Purata  3  tahun  Kadar  Pertumbuhan  (berdasarkan  pendapatan  /hasil)              Average  of  3  years  growth  rate  (based  on  Income  /  Revenue)                   Kurang  /  Sama  RM  5.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) SKOP  1  :            PRESTASI  PERNIAGAAN SCOPE  1  :      BUSINESS    PERFORMANCE DOKUMEN  DIPERLUKAN  /  (ARAHAN) 1.0%  setahun  (Between  10.0  -­  RM  30.a) Di  antara  20.

items A.              Nilai  Aset  Semasa                        Value  of  Current  Assets     8.          Pendapatan                        Income     12.      Adakah  organisasi  memiliki  pengurus/kakitangan  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengurusan  perhubungan  pelanggan?                                Does  the  organisation  has  managers/staffs  dedicated  to  client  relationship  management?       Ya  (Yes)     Tiada  (No)   (Bulatkan-­please  circle)    :  GM  /  PR  Manager  /  PRO           SKOP  2  :          KEUPAYAAN  KEWANGAN   SCOPE  2  :      FINANCIAL  CAPABILITY       UNTUK  SYARIKAT  SENDIRIAN  BERHAD  /  BERHAD (SILA  KEMUKAKAN  LAPORAN  AKAUN  BERAUDIT  TERKINI) 6.E&F) – tempoh 12 bulan dari 1 Januari hingga 31 December terkini.              Nilai  Aset  Tetap                        Value  of  Fixed  Assets     7. items D.B&C) – baki pada akhir 31 December terkini dan (ii) Hasil.              Nilai  Tanggungan  Semasa                      Value  of    Current  Liabilities   10.          Nilai  Modal  Saham                                        Value  of  Share  Capital               11.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 5b. Current Assets & Liabilities (i. B & C) – balance at the end of last 31 December. dan Perbelanjaan (iaitu perkara D.) Sila laporkan dalam matawang Ringgit Malaysia (“RM”) kotak kotak yang berkenaan (Please state the value in Ringgit Malaysia (RM”) currency in the relevant boxes) CIDB-­BPK  1/2011 H    4   . and (ii) Revenue.          Untung  Bersih                      Nett  Profit     14. E & F) – for the period of 12 months from 1 January to 31 December last.e.e.    Apakah  tempoh  masa  yang  diambil  untuk  bertindak  terhadap  maklum  balas  pelanggan  yang  diterima?            What  is  your  response  time  in  relation  to  customer’s  feedback?                       Dalam  Sehari  (Within  1  day) Dalam  Seminggu  (Within  1  week) Dalam  2  minggu  (Within  2  week) Dalam  1  bulan  (Within  1  month) Lebih  dari  1  bulan  (More  than  1  month)                                                 5c.          Untung  Kasar                        Gross  Profit     13.            Baki  Pendapatan                        Retained  Earnings                   UNTUK  SYARIKAT  PEMILIK  TUNGGAL  /  PERKONGSIAN            *  Tanpa  Akaun  Beraudit (SILA  KEMUKAKAN  DOKUMEN  SOKONGAN  DAN  PENYATA  KEWANGAN  SYARIKAT  TERKINI) **  Sila  rujuk  garis  panduan  di  muka  surat  akhir   Sila lengkapkan data kewangan anda mengikut kategori dan tempoh berikut: (i) Aset Tetap. Cost of Sales and Expenses (i. Perbelanjaan Kontrak / Kos Jualan. (Please state your nancial data according to the relevant category and period: (i) Fixed Assets.              Nilai  Jumlah  Aset                      Value  of  Total  Assets       :                        ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________   :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :              ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ :      ____________________________________________________________________________ 9. Aset Semasa dan Liabiliti (iaitu perkara A.

   Ubahsuai.6.5.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 6A          ASET  TETAP                    FIXED  ASSETS 6A.    Kenderaan                    Motor  Vehicles 6A.5.2.  Mesin  dan  Peralatan                    Plant.  Perabot  dan  Kelengkapan                    Renovations.    Tanah  dan  Bangunan                      Land  and  Buildings 6A.    Simpanan  Tetap                    Fixed  Deposit 7A.2.4.    Penghutang                    Receivables 7A.  Jentera.3.    Tunai  dan  Baki  Bank                    Cash  and  Bank  Balance 7A.4.    Belian  Bahan  Mentah                        Purchase  of  Raw  Materials 10A.    Peralatan  Pejabat                    Office  Equipment 6A.1.1.    Lain-­lain  Pinjaman  selain  daripada                    Pinjaman  Sewa  Beli                    Loan  other  than  Hire  Purchase 8A.    Stok                      Stock 7A.2.2.5.    Deposit  /  Pendahuluan  Di  Terima                    dan  Perbelanjaan  Belum  Bayar                    Deposit  /  Advance  Received  and  Accruals 8A.    Deposit  dan  Bayaran  Pendahuluan                    Deposit  and  Prepayment 7A.  Machinery  and  Equipment 6A.    Upah  Pekerja  Buruh                        Labour  Wages Nota Note C1 C2 Jumlah Amount  RM C3 C4 C5 Nota Note D D Jumlah Amount  RM Nota Note E E Jumlah Amount  RM CIDB-­BPK  1/2011 H    5   .    Pendapatan  Kontrak                      Contract  Income 9A.6.    Loji.3.    Lain-­Lain  Aset  Semasa                    Other  Current  Assets Nota Note B1 B2 B3 B4 B5 Jumlah Amount  RM 8A          TANGGUNGAN  SEMASA                      CURRENT  LIABILITIES 8A.    Lain-­Lain  Aset  Tetap                    Other  Fixed  Assets Nota Note A1 A2 A3 A4 A5 Jumlah Amount  RM 7A          ASET  SEMASA                      CURRENT  ASSETS 7A.4.1.    Pemiutang                      Payables 8A.    Overdraf  Bank                    Bank  Overdraft 8A.1.1.    Lain-­Lain  Tanggungan                    Other  Liabilities 9A          PENDAPATAN                  INCOME 9A.2.    Lain-­lain  Pendapatan                    Other  Income 10A          KOS  JUALAN  /  PERBELANJAAN  KONTRAK                          COST  OF  SALES  /  CONTRACT  COST 10A.6.    Pinjaman  Sewa  Beli                    Hire  Purchase  Loan 8A.3.  Furniture  &  Fittings 6A.

 trust                              receipt. 11A.  Pemasaran  dan                              Hiburan                            Advertisement.                            Travelling  Cost.    Percukaian                            Taxation CIDB-­BPK  1/2011 E E E E Nota Note F Jumlah Amount  RM F F F F F F F F F F F F F F F F F F H    6   .  hire  purchase  loan.        Yuran  Pendaftaran  dan  Langganan                            Registration  and  Subscription  Fee 11A.    Kos  Perjalanan  –  termasuk  Petrol.        Sewa  Pejabat  /  Premis  Perniagaan                            Rental  of  Office  /  Business  Premises 11A.  i.  interest  on                              term  loan.6.6.8.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 10A.13.  Wages.  Alat  Tulis.        Pembaikan  dan  Penyelenggaraan                            Repair  and  Maintenance 11A.4.14.    Bayaran  Sub-­Kontraktor                        Payment  to  Sub-­Contractors 10A.  Tol  dll.  Stationeries.        Pemberian  dan  Derma                            Contribution  and  Donation 11A.  KWSP  &  PERKESO                                  Salaries.1.  i.5.        Kos  Pengiklanan.                              Finance/Bank  interest.  Parking.3.    Seminar  dan  Latihan                            Seminar  and  Training 11A.e.        Cukai  Pintu  dan  Taksiran                            Quit  Rent  and  Assesment 11A.2.15.    Kos  Pentadbiran  Pekerja                            Staff  Administration  Cost Gaji.                            Bayaran  Tempat  Letak  Kereta.11.          Penginapan                              Accommodation 11A.  surat  kredit.    Kos  Pengangkutan                        Transportation  Cost 11A          PERBELANJAAN                          EXPENSES 11A.        Faedah  Kewangan  /Bank  –  termasuk                              faedah  dibayar  untuk  pinjaman                              berjangka.e.5.  pinjaman  sewa  beli.4.  Postage  &                              Stamp  Duty 11A.10. 11A.  Marketing  and                              Entertainment  Expenses.  EPF  &  SOCSO Bonus                                  Bonus Perubatan                                  Medical Kebajikan  Pekerja                                  Staff  Refreshment  /  Welfare  Lain-­lain  Kos  Pentadbiran  Pekerja                                  Other  Staff  Administration  Cost 11A.        Percetakan.    Yuran  Konsultan  Projek                        Project  Consultant  Fee 10A.    Kos  Perkhidmatan                            Service  Charges 11A.  Pos  dan                                Duti  Setem                            Printing.3.7.    Cukai  Jalan  dan  Insuran                            Road  Tax  and  Insurance 11A.                              Toll  etc. 11A.  Upah.12.  letter  of  credit.  resit                              amanah.  Fuel.9.    Sewa  Mesin  /  Peralatan                        Hire  of  Machinery  /  Equipment 10A.

18.  Electricity  and  Water 11A.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 11A.19.e.17.16.                          Degree              Diploma  /  Certificate              No  Tertiary  /  Qualification                    Penyelia              Supervisor                                Degree                  Diploma                  Certificate                  No  Tertiary  /  Qualification                                      (Sila  nyatakan  bilangan  pekerja  pada   kotak  berkenaan)                    Pekerja  Mahir            No.    Utiliti  –  termasuk  Elektrik  dan  Air                            Utilities.  i.    Yuran  Dokumen  Tender  dan                              Pemprosesan                            Tender  Documents  and  Processing                              Fee 11A.      Berapa  tahunkah  syarikat  mempunyai  pengalaman  dalam  sektor  ini?                How  many  years  of  experience  does  the  company  have  in  this  sector?             0  -­  2  tahun  (  0  -­  2  years) 3  -­  5  tahun  (3  -­  5  years) 6  -­  10  tahun  (6  -­  10  years)   Lebih  dari  10  tahun  (More  than  10  years)                       CIDB-­BPK  1/2011 H    7   .20.    Zakat                            Zakat 11A.                        Management                              PhD  /  Master                        No.                Skilled  Workers                        Diploma                  Certificate                  No  Qualification                              Peratus  pekerja  mahir  tempatan  berbanding  dengan  asing    :              Percentage  of  local  skill  workers  compared  with  foreign    :                    <  10%                      10  -­  20  %                    21  -­  50  %                    51  -­  80  %                    >  80  %               16.      Sila  nyatakan  bilangan  staf  berdasarkan  kelayakan                  Please  state    number  of  staff  by  qualification                      Pengurusan            No.    Lain-­lain  Perbelanjaan                            Other  Expenses F F F F F SKOP  3  :          KEUPAYAAN  TEKNIKAL SCOPE  3  :    TECHNICAL  CAPABITILY 15.    Telefon  dan  Faks                            Telephone  and  Fax 11A.

 tapi  hanya  asas  (Basic) Tiada  (None)                           CIDB-­BPK  1/2011 H    8   .  ianya  menyeluruh  (Comprehensive) Ya.  ianya  meliputi  bidang  teras  (Cover  core  areas) Ya.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 17.  Tempoh  siap  kerja  bagi  projek  terdahulu  (untuk  3  tahun  terkini)              Delivery  time  for  past  projects  (for  the  last  3  years)               Bil Mendahului  masa  (Ahead  of  time) Menepati  masa  (On  time) Melewati  masa  (LAD-­  Liquidated  Ascertained  Damages) Kontrak  ditamatkan  (Terminated)                 Sila  sertakan  surat  tawaran                                &  CPC  /  dokumen  sokongan                                   21.  Bidang  pengkhususan?  (Seperti  di  dalam  perakuan  pendaftaran  CIDB)              Areas  of  specialisation?  (as  per  CIDB  registration)                                    (Rujuk  Sijil  Pendaftaran  CIBD) 1                Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ 2  -­  3      Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ 4  -­  5      Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________ >  5          Nyatakan  (Please  state)    :  _____________________________________________________________           SKOP  4  :          PENGURUSAN  PROJEK SCOPE  4  :    PROJECT  MANAGEMENT       22.g  wastage.      Apakah  yang  telah  dilaksanakan  oleh  syarikat  untuk  meningkatkan                  produktiviti  /  kecekapan  /  kualiti  projek  ?                            What  has  the  company  done  to  improve  the  productivity  /  efficiency  /  quality  of  the  project?                   Pembelian  Jentera  (Purchase  of  machinery)   Menerapkan  Teknik  Pembinaan  Baru  (Adoption  of  new  construction  techniques)   Menerapkan  Bahan  Pembinaan  Baru  (Adoption  of  new  construction  materials)   Proses  Kecekapan  (Process  efficiency  (e.    Adakah  syarikat  anda  mempunyai  Manual  Piawaian  Prosedur  Operasi?              Does  your  company  have  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  Manual?           Ya.    Nilai  Qlassic*  bagi  projek  terdahulu  (  Nilai  Purata)              Qlassic  score  for  past  project  (Average  Score)                                Sila  sertakan  sijil  Qlassic  CIDB                *  Qlassic  ialah  penilaian  kualiti  yang  dilaksanakan  oleh  CIDB  terhadap  projek  bangunan                                   1  -­  50  %   51  -­  60  %     61  -­  75  %           Nyatakan  Bilangan  :   76  -­  85  %           Please  specify  no  of  projects  :      ______________________   85  and  above                                Tiada                         20.  energy  saving)   Menaiktaraf  Jentera  (Upgrading  of  machinery)   Menambah  Pengetahuan  (Enhancement  of  knowledge)                           19.      Berapa  ramai  pekerja  profesional  dalam  syarikat  anda?                  (*  Pemegang  Ijazah  dan  berdaftar  dengan  Badan  Profesional)                                                            Sila  sertakan                  How  many  Professionals*  do  you  have  in  your  company?                                                                                                                                                  Perakuan  Pendaftaran  Keahlian              (*  Degree  holder  and  registered  with  Professional  Bodies)               0  Profesional  (  0  Professional  ) 1  -­  2  Profesional  (  1  -­  2  Professional  ) 3  -­  5  Profesional  (  3  -­  5  Professionals  ) 6  -­  10  Profesional  (  6  -­  10  Professionals  ) Lebih  dari  10  Profesional  (  More  than  10  Professionals  )                                        Pilih  lebih  dari  satu  jika  berkenaan 18.

   Bagaimana  organisasi  mempraktikkan  pengurusan  risiko?              How  do  you  practice  risk  management  in  your  company?                 Insurance  policy Dedicated  profesional Dedicated  unit Risk  assessment  tool Methodology  /  software                     27.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 23.  terus  ke  soalan  26) 24.      Adakah  organisasi  anda  menggunapakai  ICT  dalam  operasi?                  Does  your  company  utilize  ICT  in  its  operation?           Ya  (Yes) Tidak  (No)                                                                      (Boleh  tanda  lebih  dari  satu) 25.  Primavera.    Apakah  jenis  Pengurusan  Kualiti  yang  digunakan  oleh  organisasi?                  What  type  of  Quality  Management  do  you  practice  in  your  company?           TQM ISO  9001 Quantity  Plan Others                  (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                 Please  state      :  _____________________________________   SKOP  5  :          PENGURUSAN  PEROLEHAN SCOPE  5  :      PROCUREMENT  MANAGEMENT 28.  Microsoft  Project) Design  packages  (CAD  /CAM) Accounting  system Inventory  system Document  control Human  Resource  Software QS  software  (e.g.      Apakah  jenis  perisian  yang  digunakan  oleh  organisasi?                    What  kind  of  ICT  sotfware  does  the  company  utilize?                         Project  Management  Tool  (e.      Penggunaan  Piawaian  Prosedur  Pengendalian?                  Utilisation  of  Standard  Operating  Procedures  (SOP)?                                 Dilaksana  sepenuhnya  pemantauan  dengan  kerap  (Fully  enforced  -­  monitored  regularly) Dilaksana  sebahagian  sahaja  (Partially  enforced)         Sebagai  panduan  sahaja  (As  a  guideline  only)           Tidak  dilaksanakan  (Not  utilized)                                                (  Jika  “  YA”  Jawab  soalan  25.                Jika  “TIDAK”.      Bagaimanakah  anda  memastikan  bahan  yang  dibeli  menepati  spesifikasi?                How  do  you  ensure  the  materials  delivered  meet  the  specification?                        QA  /  QC                  External  testing                  Based  on  product  certification   CIDB-­BPK  1/2011 H    9   .g  Master  Build) Remote  Project  Monitoring Virtual  Reality  software Office  tool Others   :        _________________________                                                                  (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                           26.

     Adakah  syarikat  mengamalkan  polisi  ‘Tepat  Pada  Masa’  untuk  perolehan  bahan?                  Does  the  company  have  just  in  time  (JIT)  policy  for  material  procurement?       Ya  (Yes) Tidak  (No)                     CIDB-­BPK  1/2011 H    10   .    (Yes.      Polisi  penyimpanan  syarikat  anda  meliputi  apa?                  Coverage  of  storage  policy?           Dasar  pelupusan  usang  (Disposal  policy  of  obsolete) Kadar  stok  minima  (Minimum  stock  level) Masuk  dulu  keluar  dulu  (First  in  first  out  (FIFO))   Memperuntukkan  ruang  yang  sesuai  (Proper  allocation  of  space) Keselamatan  (Security) 35.  but  only  certain  sections  are  aware)                  Ya.  belum  ada      (No.  what  %  of  your  projects  meet  targeted  cost?                          81  -­  100  %  of  the  projects                  61  -­  80  %  of  the  projects                  41  -­  60  %  of  the  projects                  <  41  %  of  the  projects     31.  it  has  just  been  formulated)                  Tidak.g  bin  card) Sistem  inventori  asas    (Basic  inventory  system) Sistem  inventori  sendiri    (Stand  alone  inventory  system) Sistem  pengurusan  rangkaian  inventori  bersepadu  (Integrated  networked  inventory  management  system)                                          (Boleh  tanda  lebih  dari  satu) 34.  it  is  not  in  place)     32.      Polisi  perolehan  meliputi?                  Coverage  of  procurement  policy?                                                                                (Boleh  tanda  lebih  dari  satu)                  Pembelian  bahan  (Purchase  of  material)                  Peralatan  /  Jentera  (Machinery)                  Sub-­  Kontraktor  (Subcontractors)     33.  it  is  fully  understood  throughout  the  organisation)                          Ya.      Berapa  peratuskah  projek  anda  di  mana  kos  sebenar  bahan  menepati  kos  bajet?                What  percentage  of  your  project  does  the  actual  material  cost  meet  the  budgeted  cost?                                        81  -­  100  %  of  the  projects                  61  -­  80  %  of  the  projects                  41  -­  60  %  of  the  projects                  <  41  %  of  the  projects     29.      Bagaimana  anda  menguruskan  stok  simpanan?                How  do  you  manage  your  stock?           Mengamalkan  penyenaraian  stok    (maintain  stock  listing  e.  berapa  peratuskah  dari  projek-­projek  anda  menepati  kos  sasaran?                In  managing  cost  of  projects.  ia  baru  dirumuskan      (Yes.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 30.  hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya.      Adakah  syarikat  anda  mempunyai  polisi  perolehan?                Does  company  have  a  procurement  policy?                                  Ya.  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi      (Yes.      Dalam  menguruskan  kos  projek.

 hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya  (Yes.  ia  belum  ada  (No.  it  is  not  in  place)                   CIDB-­BPK  1/2011 H    11   .BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) SKOP  6  :          AMALAN  TERBAIK SCOPE  6  :      BEST  PRACTICES 36.      Pematuhan  terhadap  piawaian  /  standard?                  Compliance  to  standards?                 ISO  9001      Environmental  14000   Corporate  Social  Responsibility  (CSR)   OHSAS  18001   MS  1722   Others  (Please  specify)                           38.    Anugerah  yang  pernah  diterima  (dalam  3  tahun  terkini)                                                  Sila  sertakan  sijil                Awards  received  (over  the  last  3  years)                                   International         (please  state)      :      ________________________________________________   Government  Approved  Awards     (please  state)      :      ________________________________________________   Client  Appreciation  Awards       (please  state)      :      ________________________________________________   None                           SKOP  7  :          KEUPAYAAN  PENGURUSAN SCOPE  7  :      MANAGEMENT  CAPABILITY 39.  ia  dinyatakan  dengan  jelas  dan  didokumentasikan  (Yes.  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi  (Yes.      Adakah  syarikat  mempunyai  visi  dan  inspirasi  yang  jelas?                  Does  the  company  have  a  clear  and  inspiring  vision?           Ya.  it  is  explicitly  stated  and  documented) Ya.  ia  difahami  tetapi  tidak  didokumentasikan  (Understood  but  not  documented) Tiada  fungsi  kerja  yang  khusus  (No  specific  job  fuction  -­  no  documentation)                             41.      Adakah  fungsi  tugas  setiap  kakitangan  dinyatakan  dengan  jelas?                    Does  the  job  functions  of  each  personnel  clearly  stated?         Ya.      Apakah  status  carta  organisasi  syarikat?              What  is  the  status  of  your  company  organization  chart         Terkini  (Current) Tidak  dikemaskini  (Not  updated) Tiada  (None)         40.  it  has  just  been  formulated)   Tidak.  but  only  certain  sections  are  aware) Ya.      Adakah  syarikat  mengamalkan  peningkatan  secara  berterusan?                    Does  your  company  practice  continuous  improvement?       Ya  (Yes)     Tidak  (No)             Nyatakan  (Please  state)  :  _____________________________________________________                        Sila  sertakan  sijil 37.  it  is    fully  understood  throughout  the  organisation) Ya.  ia  baru  dirumuskan  (yes.

     Adakah  syarikat  melaksanakan  sistem  penghargaan  kepada  pekerja  yang  berprestasi  baik?                Does  the  company  implement  reward  system  for  employee’s  good  performance?                 Ya  (Yes)   Nyatakan  (please  state)  :  _________________________________________________________       Tidak  (  No)                       44.  Managing  Director.  kami  mempunyai  program  latihan  yang  teratur.0  % 1.  kami  mengamalkan  inovasi  sebagai  sebahagian  dari  budaya  kami     (Yes.  we  practice  innovation  as  part  of  our  culture)   Ya.      Peratusan  perbelanjaan  bagi  penyelidikan  dan  pembangunan  berbanding  pendapatan/hasil?                Percentage  of  R&D  expenditure  over  income?             0  %   0.  tetapi  tanpa  struktur   (Yes.1  -­  1.5  %                     CIDB-­BPK  1/2011 H    12   .      Adakah  pengurusan  percaya  bahawa  latihan  kepada  semua  pekerja  adalah  kunci  utama  sebagai  strategi  meningkatkan  keupayaan?                Does  the  management  believe  that  training  of  all  employees  is  a  key  element  for  performance  improvement  strategy?                 Ya.  tetapi  terhad    (Yes.      Adakah  syarikat  mengiktiraf  inovasi  sebagai  satu  aspek  penting  dalam                  perniagaan  dan  semua  proses  inovasi  adalah  sebahagian  dari  budaya  kerja?                Does  the  company  recognize  innovation  as  an  important  aspect  of                  business  and  for  all  its  processes-­  innovation  is  part  of  the  culture?                 Ya.  kami  sedar  akan  pentingnya  inovasi  (Yes.  Managers  and  below   Managers  and  below   Managers  only                           43.  but  is  it  not  structured)   Ya.6  -­  1.  kami  telah  melaksanakan  program  latihan  yang  komprehensif     (Yes.  pada  tahap  memuaskan    (Yes.1  -­  0.  we  advocate  the  usage)   Ya.      Apakah  struktur  kumpulan  pengurusan?                What  is  the  structure  of  the  management  team?                 Board  of  Directors.  we  already  have  a  comprehensive  training  programme  implemented)   Ya.      Adakah  syarikat  menggalakkan  penggunaan  teknologi  maklumat?                Does  the  company  encourage  the  usage  of  information  technology?                 Ya.  but  in  a  limited  way)   Tidak  (  No.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 42.  we  do  have  training  programme  in  place.  we  are  aware  of  the  importance  of  innovation)   Tidak    (No)                           46.  tetapi  kami  tidak  laksanakannya  (Yes.      Purata  latihan  setiap  pekerja  dalam  setahun?                Average  number  of  training  days  per  employee  per  year?           Lebih  10  hari  (More  than  10  days) 6  -­  10  hari  (6  -­  10  days) 1  -­  5  hari  (1  -­  5  days) Tiada  (None)           48.5  % >  1.  Managers  and  below   Managing  Director.  it  is  not  in  place)                           45.  at  a  satisfactory  level)     Ya.5  % 0.  kami  menggalakkan  penggunaanya    (Yes.  but  we  do  not  implement  it)   Tidak    (No)                         47.

 ia  baru  dirumuskan  (yes.  it  is  not  in  place)                 PENGAKUAN S aya  de ng an   se su ng guhny a   m engak ui   bahawa   m ak l u m a t  y a n g  d i b e r i k a n  d i  d a l a m  b o r a n g  i n i  a d a l a h  b e n a r  d a n   d i b u a t s e l a r a s   d e n g a n   k e h e n d a k   P e r a t u r a n   1 6   ( 1 )   P e r a t u r a n -­ P e r a t u r a n   P e n d a f t a r a n   K o n t r a k t o r   ( I n d u s t r i   P e m b i n a a n )   1 9 9 5 . I  do  solemly  declare  that  the  particulars  furnished  herewith  are  true  and  correct.  but  only  certain  sections  are  aware) Ya.  it  is    fully  understood  throughout  the  organisation) Ya.  it  has  just  been  formulated)   Tidak.  hanya  sebahagian  seksyen  sahaja  yang  maklum  mengenainya  (Yes.  ia  belum  ada  (No.      Adakah  syarikat  memiliki  kod  tatasusila  /  kod  etika?                    Does  the  company  have  a  code  of  conduct  /  code  of  ethics?             Ya.  and  made  pursuant  to  Regulation  16  (1)   R egistra tion   of   Co ntr ac t or s   (   Con.BORANG  PENILAIAN  KEUPAYAAN  DAN  KEMAMPUAN  KONTRAKTOR (CONTRACTOR’S  CAPACITY  &  CAPABILITY  EVALUATION  FORM) 49.   I ndus t r y )   Regula t i o n s  1 9 9 5 .  ia  difahami  sepenuhnya  diseluruh  organisasi  (Yes. Tandatangan     Signature  :      ______________________________________________ Nama   Name       :      ______________________________________________ Jawatan  /  Gelaran Designation   :      ______________________________________________ Tarikh Date     :      ______________________________________________ Cop  Syarikat Company  Stamp   :      ______________________________________________ Untuk  kegunaan  pejabat Pegawai  CIDB   Tarikh     :      ______________________________________________ :    ______________________________________________ CIDB-­BPK  1/2011 H    13 .

A2. Jentolak. FIXED ASSETS GUIDELINES GARIS PANDUAN B5. KOS JUALAN / PERBELANJAAN KONTRAK Merupakan belanja dikeluarkan menjalankan sesuatu kontrak. faksimili. for rental to others. B3. Plant and Equipment’) that have physical substance and are held for use in the production or supply of goods or services. telefon dan lain-lain peralatan yang A.other cost directly attributed to revenue. C. This arises when enterprise receives a product or service before it pays for it. SME Corp (previously known as SMIDEC) and etc) and banks/ nancier. Overdraf Bank Kemudahan overdraf yang diberikan oleh Bank.g. Deposit and Prepayment (i) Deposit paid. ASET SEMASA Sumber dana yang dimiliki syarikat dan / atau sumber dana untuk kegunaan operasi harian. or for administrative purposes. Perabot dan Kelengkapan Ubahsuai meliputi kerja-kerja dilakukan pada bangunan untuk tujuan pembaikan atau keadaan dan penampilan yang lebih baik.3. A1. peniup angin. yang diandaikan terus digunakan dalam perniagaan bagi sesebuah syarikat. Contoh: pinjaman berjangka (seperti Bank. dan komitmen-komitmen yang lain. Ini berlaku kerana syarikat terlebih dahulu menerima produk/bahan mentah atau perkhidmatan sebelum bayaran dibuat. projectors and other relevant equipment. trucks and motorcycles. (dahulunya dikenali sebagai SMIDEC). CURRENT ASSET Resources that enterprise possesses and/or source of funds for their day-to-day operation. and (iii) Other creditors. Kos aset adalah jumlah tunai. B1. co-operative. blower. calculators. xed or moveable. dan Perbelanjaan Belum Bayar. C. atau nilai saksama pada saat pemilikan atau pembinaannya. lift jack. A5. ASET TETAP Aset Tetap (juga dikenali sebagai 'Hartanah. panels. for rental to others. . and etc. and (iii) other debtors B3.Transportation. Perabot dan Kelengkapan pula meliputi pelbagai jenis perabot seperti meja. papan tulis dan lain-lain perabot dan kelengkapan yang berkaitan. rak. kaunter. Kren. PERBELANJAAN Sebarang kos terlibat dalam menjana pendapatan.e. Ini terdiri daripada jumlah hasil pendapatan seperti inbois. pengimbas. alat gerudi. untuk disewakan kepada orang lain. Machinery and Maintenance Equipment Whatever apparatus used by a businessman for carrying on his business – not his stock in trade which he buys or makes for resale: but all goods and chattels. and ttings such as air-conditioners. bil/bayaran kemajuan dan/atau pesanan kerajaan. Stocks/Inventories Consist of: (i) Raw material stock balance. Furniture and Fittings Renovation works done to the building for improvement or better condition and appearance.Purchasing raw materials. daripada komputer – mesin fotokopi. This normally consists of total amount billed as per invoice. C. Merupakan baki hutang yang perlu dibayar oleh syarikat kepada: (i) Para pembekal. government agency (e. (iii) Peruntukan – Merupakan peruntukan yang dibuat oleh syarikat untuk sesuatu perbelanjaan yang dijangkakan akan berlaku.5. dan dijangka boleh digunakan selama lebih daripada satu tempoh perakaunan. Fixed Assets consist of asset (i. and could be converted to cash in less than one year. (ii) Construction material stock held at site. B2. jaminan bank. (iii) Contract Bond. Kenderaan Terdiri daripada segala jenis kenderaan atau pengangkutan. SME Corp. progress billing or local order. termasuklah hutang kepada pemiutang. dimana perbelanjaan dikeluarkan untuk kegunaan perniagaan . and expected to be used for more than one accounting period. sub-kontraktor.Pengangkutan. A3. Status pemilikan akan diberi kepada penyewa selepas pinjaman selesai dibayar. and Accruals Consist of the following: (i) Deposits and/or advances received from third party. Ini termasuk kereta. Terdiri daripada berikut: (i) Deposit dan/atau Pendahuluan diterima dari pihak ketiga. Deposit dan Bayaran Pendahuluan (i) Deposit yang telah dibayar. live or dead. drilling machine. Payables Represent money owed by enterprise to their: (i) Suppliers/vendors. Simpanan Tetap Termasuk simpanan tetap di bank.Sewa Mesin dan Peralatan. shelves. lift jack. C. dan . F. . Loji dan Peralatan') merupakan aset yang mempunyai bentuk zikal yang nyata dan boleh disentuh serta disimpan untuk digunakan dalam operasi biasa syarikat seperti pembinaan atau penyediaan produk-produk atau perkhidmatan. . F.Hire of Machinery and Equipment.Pembelian bahan mentah. MARA. grass cutter. which he keeps for permanent employment in the business. desk. Eg: term loan (such as MARA. bank guarantee. Renovations. persatuan dll. C. chairs. A3. housekeeping equipment etc. Peralatan Pejabat Kebiasaannya terdiri ‘hardware’ & ‘software’. E. Full ownership passes to the hirer at the end of the period. (ii) Sub-Contractor. surat kredit dan lain-lain. agensi kerajaan (cth MARA. Plant. atau untuk tujuan pentadbiran atau penyelenggaraan. C.2. representing cost of doing business – other than those expenses taken-up under item E above. projector dan berkaitan. (ii) Perbelanjaan Terakru – merupakan perbelanjaan yang belum dibayar. C. kerusi. (ii) Sebarang bayaran pendahuluan yang telah dibuat. Example: . Contoh: Mesin-mesin.Labours. resit amanah. (ii) Prepayment. This includes cars.3. untuk disewakan kepada orang lain. Deposit/Pendahuluan diterima. E. trust receipt. tetap atau boleh dipindahkan. Example: Machineries.tidak termasuk perbelanjaan telah diambil kira dalam perkara E di atas. Bank Overdraft Overdraft facility granted by nancial institution. Motor Vehicles All mechanical means for conveyance. A1. For example: car loan. C. telephone and facsimile. mesin kalkulator. dan (iii) penghutang-penghutang lain. REVENUE Total revenue received from construction works and other businesses. EXPENSES Money expended or cost incurred in a company’s e orts to generate revenue. merupakan hutang yang ditanggung oleh syarikat. dan (iii) Pemiutang lain. C. Bulldozer. Loji. Contoh: . Crane tools. acarriage or transports. mesin pemotong rumput. B4. counter. HASIL A4. and etc). C. Hire Purchase Loan The user (hirer) of goods pays regular instalments of interest and principal to the hire-purchase company over a period of months. society etc. printers. Cost of asset is the amount of cash or cashequivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction. photocopier. dll) dan bank. Backhoe. B2. A5. C.5. B. A2. . amanah saham (cth. B. B1. partitions.Pekerja buruh. D. (iii) Provision – This consist of any provision made by the enterprise for expenses expected to be incurred. Jengkaut. Penghutang Merupakan baki hutang oleh: (i) para pelanggan. alat-alat pembersihan etc. sub-labours/contractors.GARIS PANDUAN A. atau setara tunai yang dibayar. and expected to be used during more than one accounting period. (iii) Bon kontrak. Receivables Represent money owed to enterprise by: (i) Customers. Ubahsuai. Deposit/Advance Received. Contoh: Pinjaman kereta. Amanah Saham Bumiputera) dll. (ii) Stok bahan binaan di tapak kerja. C. O ce Equipment This normally consists of computers – hardware & software.tidak termasuk stok/inventori di mana beliau membeli atau membuat untuk dijual kembali: tetapi semua barang dan barang bergerak. D. LIABILITI Secara amnya. dan kebiasaannya boleh ditukar menjadi wang tunai dalam masa kurang daripada satu tahun. Amanah Saham Bumiputera) etc. Tunai dan Baki di Bank Meliputi baki tunai ditangan dan bank. dan dijangka dapat digunakan untuk lebih daripada satu tempoh perakaunan. dan alat kelengkapan seperti penghawa dingin. partitions/cubicles etc. Tanah & Bangunan Ini terdiri daripada tanah dan bangunan milik syarikat untuk digunakan dalam operasi harian. letter of credit etc.4. Jumlah perolehan yang didapati daripada kerja-kerja kontrak dan lain-lain perniagaan. almari.Kos-kos lain terlibat secara langsung dalam menjana pendapatan. . whiteboard and others relevant furniture and ttings. pemampat angin.g. .4. A4. compressor. trak dan motorsikal.1. B4. cabinets. koperasi. (ii) Sub-kontraktor. alat-alat pembaikan. Whilst. Loan other than Hire Purchase Loan Loan and other facilities granted by nancial institution/bank. (ii) kontraktor utama. Ini termasuk peralatan yang digunakan untuk menyelenggara aset-aset. panel. MARA. This includes equipments use for maintaining assets. LIABILITIES Total money owed by enterprise to its creditors (i. furniture and ttings consists of indoor or outdoor furniture such as table. dan lain-lain. . Jentera/Mesin dan Peralatan Penyelenggaraan Segala peralatan yang digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan perniagaan . Pemiutang GUIDELINES B5. Jentera Berat. or for administrative purposes or maintenance purposes. (ii) main-contractors.2. atau untuk tujuan pentadbiran. unit trust (e.e. pencetak. also known as ‘Property. SME Corp. suppliers / vendors / others). bilik dll. Cash and Bank Balances Consist of petty cash and cash at bank. dll). (ii) Accrued expenses – consist of expenses that already incurred but not yet paid. Land & Buildings These consist of land and buildings held by enterprise for use daily operations. and . Heavy Equipment. hidup atau mati. Fixed Deposit This include xed deposit at bank. COST OF SALES / CONTRACT COST untuk Consist of expenses directly incurred for respective construction works carried-out. and other outstanding commitments. Pinjaman Sewa Beli Pengguna (Penyewa) membayar pinjaman pokok dan faedah secara ansuran kepada syarikat sewa-beli (cth: bank) berdasarkan tempoh yang dipersetujui. SME Corp. scanner. Stok/Inventori Terdiri daripada: (i) Stok bahan mentah. Lain-lain Pinjaman selain daripada Pinjaman Sewa Beli Pinjaman dan kemudahan lain yang diberikan oleh institusi kewangan / bank.1.

72. Tel : 09-­517 8734 Fax : 09-­517 8751 CIDB Negeri Kelantan No. No. Sabah. Tingkat 5.01.B O R A N G P E N I L A I A N K E U PAYA A N D A N K E M A M P U A N K O N T R A K T O R (CONTRACTOR’S CAPACITY&CAPABILITY EVALUATION FORM) Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi Ibu Pejabat CIDB / CIDB Negeri / CIDB cawangan seperti alamat berikut: www. Tingkat 2. Terengganu.3009.my CIDB Wilayah Persekutuan. Bandar Seberang Jaya. Johor. Off Lebuh Tenggiri 2. 2nd. Kompleks Perniagaan Asas Jaya. Ground 1st. Jalan Greentown. Tel : 088-­235 060 Fax : 088-­242 481 CIDB Negeri Johor Lot 2067. 05000 Alor Setar. Perak.gov.gov.02. Jalan Dunlop. Lebuh Ayer Keroh. No. Pulau Pinang. 15000 Kota Bharu. 20300 Kuala Terengganu. Bangunan Kota Cemerlang. Tingkat 1. Menara Yayasan Islam Terengganu. Jalan Tampoi. Seri Kuantan Square 25050 Kuantan. Jalan Seri Kuantan 2. Batu 3. Tel : 05-­242 3488 Fax : 05-­255 5488 CIDB Negeri Pahang A1. Miri Sarawak Tel : 085-­417 431 Faks :085-­417 432 .my Alamat e-­mail : score@cidb. Jalan Sultan Omar. Beg Berkunci No 7. 75450 Ayer Keroh. Tel : 09-­744 4311 Fax : 09-­743 4311 CIDB Negeri Terengganu Tingkat 7. 53000 Kuala Lumpur. 93050 Kuching Sarawak Tel : 082-­445 833 Faks :082-­447 833 CIDB Negeri Sarawak (Cawangan Miri) Lot 1140. Tel : 04-­390 2448 Fax : 04-­390 7448 CIDB Negeri Perak Lot 5. 13700 Seberang Jaya. Kelantan.2. Tel : 07-­234 4808 Fax : 07-­234 4807 CIDB Negeri Sabah (Cawangan Tawau) Wisma Gek Poh. Kuala Lumpur Tingkat 7. Jalan Pahang. Melaka. Bangunan KWSP. 81200 Johor Bharu. Miri Water Front 98000. Bangunan KWSP. 3rd Floor. Jalan Sultan Tengah. Blok A. Tingkat 9. Tel : 04-­733 1243 Faks : 04-­733 1175 CIDB Negeri Melaka No 24-­2 & 26-­2. 88100 Kota Kinabalu. Tel : 03-­4045 3800 Faks : 03-­4045 3858 CIDB Negeri Kedah/Perlis Lot 7-­8. U7. Sabah Tel : 089-­777 841 / 842 Faks :089-­777 842 CIDB Negeri Pulau Pinang Lot 9. Tingkat 7.cidb. Kompleks CIDB. 91009 Tawau. 30450 Ipoh. Jalan Tengku Petra Semerak. Kedah. Tel : 06-­232 8895 Fax : 06-­232 8950 CIDB Negeri Sabah Tingkat 6. Grand Season Avenue. Menara Perbadanan. Blok A. Tel : 09-­624 5311/623 8977 Fax : 09-­623 8973 CIDB Negeri Sarawak Tingkat 1. Bangunan KWSP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful