Anda di halaman 1dari 6

SMK TUNKU SYED IDRUS 73000 TAMPIN, NEGERI SEMBILAN

KERTAS KERJA JAMUAN AKHIR TAHUN & SAMBUTAN HARI LAHIR PELAJAR PENDIDIKAN KHAS SMKTSI 2013
RESTORAN MCDONALDS & THE WINDMILL STATION (BUKIT BERUANG) SDN BHD 15 NOVEMBER 2013 JUMAAT

Disediakan oleh : PN. NUR RAWAIDAH RAHMAT GURU MATAPELAJARAN PENGURUSAN KEHIDUPAN

KERTAS KERJA JAMUAN AKHIR TAHUN DAN SAMBUTAN HARI LAHIR (PENDIDIKAN KHAS) 2013

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MASALAH PEM!ELAJARAN" SMK TUNKU S#ED IDRUS

Page 2

KERTAS KERJA JAMUAN AKHIR TAHUN DAN SAMBUTAN HARI LAHIR (PENDIDIKAN KHAS) 2013

KERTAS KERJA JAMUAN AKHIR TAHUN $ SAM!UTAN HARI LAHIR PELAJAR PENDIDIKAN KHAS SMKTSI %&'(

'.&

PENGENALAN Program jamuan akh r !ahun "an #am$u!an har %ah r &'%ajar &'n" " kan kha# " a"akan $ag m'ra kan &ara &'%ajar &'n" " kan kha# &a"a !ahun n " %oka# (ang !'r& % h a !u R'#!oran M)Dona%"*# Ma%a(# a "an Th' + n"m %% S!a! on ,Buk ! B'ruang- S"n Bh". Loka# !'r#'$u! !'%ah " & % h k'rana &'r#'!ujuan m'r'ka un!uk m'm$'r #um$angan "a%am $'n!uk makanan k'&a"a &ara &'%ajar &'n" " kan kha#. Maj% # n " a"akan #'$aga # m$o% k #'# &'r#'ko%ahan !'%ah !ama!.

%.&

O!JEKTI) DAN MATLAMAT /.0 M'ngharga "an m'm$'r k'(ak nan k'&a"a " r &ara &'%ajar &'n" " kan kha# "'ngan m'ng nga! har %ah r m'r'ka #'r!a m'ngharga u#aha "an k'ja(aan (ang " %akukan o%'h m'r'ka #'&anjang !ahun. /./ M'ngga%akkan "an m'ng'ra!kan %ag hu$ungan &ara &'%ajar &'n" " kan kha# "'ngan komun ! ma#(araka! #'r!a $'$a# m'%akukan ak! 1 ! " "a%am komun ! (ang aman.

(.&

TEMPOH * MASA PROGRAM 3.0 3./ Program n " ja%ankan &a"a har !'rakh r &'r#'ko%ahan !ahun /003. Ma#a &'r%ak#anaan &rogram n m'% $a!kan 2ak!u # ang #ahaja " mana a $'rmu%a #'a2a% 7.30 &ag "an $'rakh r &a"a &uku% 0/.00 !'ngahar .

+.&

TARIKH PERLAKSANAAN PROGRAM 03 No1'm$'r /003 ,4umaa!-.

,.&

SASARAN PESERTA 3.0 3./ Para &'%ajar P'n" " kan Kha# SMK Tunku S('" I"ru#, Tam& n ,/5 orangS'mua guru "an &'m$an!u &'nguru#an mur " PPKI ,6 orang-

Page 3

KERTAS KERJA JAMUAN AKHIR TAHUN DAN SAMBUTAN HARI LAHIR (PENDIDIKAN KHAS) 2013

-.&

LOKASI TERLI!AT a- R'#!oran M)Dona%"# Ma%a(# a, A('r K'roh, M'%aka $- Th' + n"m %% S!a! on ,Buk ! B'ruang- S"n. Bh", A('r K'roh, M'%aka

..&

TENTATI) * PENGISIAN PROGRAM TARIKH MASA 7.30 am 6.30 am 9.30 am 00.00 am AKTI/ITI B'r!o%ak "ar SMK Tunku S('" I"ru# Loka# 0 : The Wind1ill S2a2ion a- Sara&an Pag B'r!o%ak k' Loka# / Loka# / : Res2o3an Ma4Donalds a- Ak! 1 ! 4amuan $-P'n(am&a an ;a" ah 00.30 am 0/.30 &m B'r!o%ak &u%ang k' SMK Tunku S('" I"ru# T $a " &'rkarangan #'ko%ah S'mua & hak S'mua & hak 0ATATAN S'mua & hak

03 N78 /003 4UMAAT

5.&

SENARAI JAWATANKUASA JAWATANKUASA PENGURUSAN P'naung P'na# ha! P'n('%ara# PPKI JAWATANKUASA PERLAKSANA P'n('%ara# Program A4K Guru > PPM : Pn. Nur Ra2a "ah B n! Rahma! : Pn. ?a <o% A<n B n! A<a< : Pn. Nur I%(an B n! Mama! : Pn. S ! =u$a "ah B n! Moh" Muhag r n : Pn. A<ura B n! Ro#% Pn. Nura@ "ah B n! Ra<a% Pn. Na1aman A>P Raman : Pn. ;jh. Nuru% A<m B n! =a n : En. =u% B n S'n n : Pn. S(a<rah B n! Sahran

Page 4

KERTAS KERJA JAMUAN AKHIR TAHUN DAN SAMBUTAN HARI LAHIR (PENDIDIKAN KHAS) 2013

6.&

ANGGARAN PER!ELANJAAN !IL 0. /. PERKARA P'ngangku!an ;a" ah ;ar Lah r ,RM 3.00 A /5 &'%ajarJUMLAH KOS RM 300.00 RM 030.00 RM +(&.&&

'&.&

SUM!ER KEWANGAN 00.0 00./ P'run!ukan PBG P'n". Kha# Du ! $a(aran "ar &a"a &'%ajar "an guru &'n" " kan kha#.

''.&

PENUTUP S'moga ak! 1 ! n "a&a! m'ng'ra!kan %ag hu$ungan #'#ama 2arga &'n" " kan kha# "an m'nja" %an"a#an (ang $a k "a%am m'nja%ankan hu$ungan $a k "'ngan ag'n# #'!'m&a!. S'%a n !u, moga ak! 1 ! n m'nja" &'nga%aman "an k'nangan man # k'&a"a &ara &'%ajar &'n" " kan kha# "a%am k'h "u&an m'r'ka.

D #'" akan o%'h, PN. NUR RAWAIDAH RAHMAT" P'n('%ara# Program 4amuan PPKI SMK Tunku S('" I"ru# 73000 Tam& n, N'g'r S'm$ %an

D #'mak o%'h, PN. S#A7RAH SAHRANI" P'n('%ara# P'n" " kan Kha# PPKI SMK Tunku S('" I"ru# 73000 Tam& n ,N'g'r S'm$ %an

D #okong o%'h, HJH. NURUL A7MI !INTI 7AINI" P'ng'!ua

Ba!a!an > U%a#an : ........................................................ ........................................................ ........................................................ Page 5

KERTAS KERJA JAMUAN AKHIR TAHUN DAN SAMBUTAN HARI LAHIR (PENDIDIKAN KHAS) 2013

SMK Tunku S('" I"ru# 73000 Tam& n, N'g'r S'm$ %an

Page 6