Anda di halaman 1dari 11

1

JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2


NO. KAD PENGENALAN/
NO. SIJIL LAHIR

ANGKA GILIRAN
OTI 4 2014 ( BK 11 )
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
MATHEMATICS
Kertas 2
September
40 minit Empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


SULIT


Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak
1. Kamu dikehendaki menulis nombor
kad pengenalan / nombor sijil
kelahiran dan angka giliran kamu
pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini adalah dalam
dwibahasa.
3. Soalan dalam bahasa Inggeris
mendahului soalan yang sepadan
dalam bahasa Melayu.
4. Kamu dibenarkan menjawab
keseluruhan atau sebahagian soalan
sama ada dalam bahasa Inggeris atau
bahasa Melayu.
5. Kamu dikehendaki membaca maklumat
di halaman belakang kertas soalan ini.
015/2
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Kod Pemeriksa :
Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 3
16 3
17 3
18 3
19 3
20 2
Jumlah 40
015/2
[ Lihat halaman sebelah
SULIT
0
1
5
2
2
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2
3 Rajah 3 menunjukkan waktu pada suatu petang.Tulis masa yang ditunjukkan pada jam itu mengikut sistem 24 jam.

2 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

Apakah nilai K ?

Untuk
Kegunaan
pemeriksa
SULIT 015/2
[40 markah]
Jawab semua soalan.
1
1
1 Nyatakan nilai tempat bagi digit 8 dalam nombor 97 683.


[ 1 markah ]
SULIT
1
2
[ 1 markah ]
[ 1 markah ]
1
3
015/2
Rajah 2
Rajah 3
1
5
3
10
5
10
K
3
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2
5 Rajah 5 menunjukkan satu bentuk dua matra.


Berapakah bilangan garis simetri bagi bentuk itu ?


Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 4 Tukarkan 7.03 kepada nombor bercampur.015/2
SULIT
SULIT
[ 1 markah ]
[ 1 markah ]
1
4
2
6
[ Lihat halaman sebelah
015/2
Rajah 5

6 =
1
5
[ 2 markah ]

7 Cari hasil darab bagi 777 dan 28
2
7
[ 2 markah ]
3
2
5
1
7
5
4
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2
015/2
[ 2 markah ]

9 Hitung 645 g 8
Beri jawapan dalam kg.8 36.42 + 93 25.62 =

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
SULIT 015/2
2
8
SULIT
2
11
[ 2 markah ]

10 RM 22 + RM 7.80 + 95 sen =[ 2 markah ]

11 4 minggu 5 hari + 2 minggu 6 hari = minggu hari
[ 2 markah ]
2
10
2
9
5
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2
SULIT

13 728 7 6 =


Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
12 8.35 km 7
Beri jawapan, dalam m015/2 SULIT
2
12
2
14
[ 2 markah ]
015/2
[ Lihat halaman sebelah
2
13

14 ( 124 + 342 ) 6 =[ 2 markah ]
[ 2 markah ]
6
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2
[ 3 markah ]


Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
SULIT 015/2
3
15
15 Rajah 15 menunjukkan segi empat tepat RSTU dan sebuah segi empat sama SEFT.
Berapakah luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek ?
SULIT
015/2
Rajah 15
7
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
16 Rajah 16 menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas, R dan S.

daripada air dalam bekas R, dan daripada air dalam bekas S


dituang ke dalam bekas T.

Berapa isi padu, dalam l , air di dalam bekas T ?

015/2 SULIT
SULIT
3
16
[ Lihat halaman sebelah
015/2
[ 3 markah ]
1
3
1
4
Rajah 16
8
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2
3
17
Jadual 18
[ 3 markah ]


Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
SULIT 015/2
3
18
17 Rajah 17 menunjukkan koleksi tiga jenis bentuk.
Berapakah peratusan dalam seluruh koleksi itu ?
SULIT
015/2
Rajah 17
18 Jadual 18 menunjukkan masa yang diambil oleh Fikri untuk mengulangkaji pelajarannya.


Fikri selesai mengulangkaji pada pukul 5.15 p.m
Pada pukul berapakah Fikri mula mengulang kaji pelajarannya ?
Subjek Masa yang diambil
Matematik 1 jam 45 minit

Sains

jam
3
4
9
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2
85 sen
RM 6.80
[ 3 markah ]


Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
SULIT 015/2
3
19
19 Rajah 19 menunjukkan harga sebuah buku dan sebatang pen.
Ayuni mempunyai wang sebanyak RM 25.
Dia membeli 3 buah buku dan 5 batang pen.
Berapakah baki wangnya ?
SULIT
015/2
Rajah 19
10
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2
Jadual 20

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
20 Jadual 20 menunjukkan jisim tiga jenis buah.Hitung purata jisim setiap buah tersebut.

015/2 SULIT
SULIT
2
20
[ Lihat halaman sebelah
015/2
[ 2 markah ]
Buah Jisim ( kg )
Betik 2.8
Tembikai 3.5
Jambu batu 0.75
11
JPN Terengganu UPSR 2014_BK11/MT/K2

INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consists of 20 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.

2. Answer all questions.
Jawab semua soalan.

3. Write your answer clearly in the spaces provided in the question paper.
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk
mendapatkan markah.

5. If you wish to change your answer, erase the answer that you have done.
Then write down the new answer.
Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tulis jawapan yang baru.

6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. The marks allocated for each question are shown in brackets.
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

8. Hand in this question paper to the invigilator at the ends of the examination.
Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.
SULIT 015/2
015/2
SULIT