Anda di halaman 1dari 9

PENGENALAN

Pelajar yang memperoleh pencapaian tinggi dalam peperiksaan dikatakan


sebagai cergas atau pandai. Dalam situasi begini,kecergasan bermaksud kebolehan
untuk mendapat markah yang tinggi atau prestasi yang baik di sekolah. Piaget (1950)
berpendapat kecerdasan adalah kebolehan individu berfikir atau menaakul dalam
usahanya menyesuaikan diri dengan persekitaran. Weschler (1975) pula berpendapat
kecerdasan ialah kebolehan seseorang individu memahami alam sekitarnya, dirinya
dan kepakaran yang dimilikinya untuk membantunya menghadapi cabaran hidup.
Teori Kecergasan Pelbagai telah diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Dr.
Howard Gardner. Beliau dilahirkan di Seranton pada 1943. Beliau berketurunan
Jerman. Merupakan pengarang 18 buah buku dan ratusan artikel seperti The Discipline
Mind; what all student should understand (1999). Gardner juga mengatakan bahawa
kecerdasan bukanlah semata-mata diwarisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan
sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh,
begitulah juga sebaliknya. Kajian terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di
antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang
kedua-duanya professional. Dr. Roger Sperry turut menyatakan kecergasan pelbagai
kemahiran menyelesaikan masalah sebenar dalam kehidupan. Ia juga satu kebolehan
mencipta barang atau perkhidmatan yang bernilai dan berpotensi mencari dan mencipta
masalah untuk memperolehi pengetahuan baharu.
Tanggapan mengenai teori kecerdasan terbahagi kepada dua iaitu tanggapan
salah dan fakta sebenar. Tanggapan yang salah menyatakan kecergasan adalah tetap
dan setiap individu hanya mempunyai satu jenis kecerdasan sahaja. Melalui fakta
sebenar kecerdasan boleh dipelajari dan sentiasa berubah serta menyatakan setiap
individu mempunyai sekurang-kurangnya 9 jenis kecerdasan.
Prinsip-prinsip teori kecerdasan pelbagai

ialah terdapat pelbagai kecerdasan

dalam diri setiap individu. Ia mempunyai campuran kecerdasan yang unik dan berubah.
Kecerdasan setiap individu adalah berbeza dan bersifat dinamik. Latar belakang

peribadi adalah penting dalam membentuk pengetahuan, kepercayaan, dan kemahiran


dalam semua kecerdasan.
Ciri-ciri kecerdasan.
Kecerdasan
1. Kecerdasan

Contoh perlakuan

linguistik

berpengaruh sama ada secara

keupayaan
menggunakan
bahasa dengan

yang jelas.
menyelesaikan masalah

matematik dengan pantas.


Membuktikan penyelesaian

matematik.
Memformulakan dan menguji

Matematikkeupayaan
menyatakan alas an
secara logic,

Dapat mempersembahkan

sesuatu visual melalui objek.


Keupayaan menerima dan
menggambarkan visual alam

memperincikan
sesuatu yang dilihat
dan mengubahnya
dalam bentuk objek
visual.
4. kecerdasan muzikkeupayaan
mencipta,

Saintis
Ahli matematik

Pengukir
Pelukis
Arkitek
juruterbang

Pengubah lagu
penyanyi

yang diperhatikan.

visual (spatial)keupayaan untuk

Penulis,
Pemidato
Ahli politik
Wartawan
pemberita

hipotesis sesuatu fenomena

terutama dalam
sains dan matematik
3. Kecerdasan ruang-

lisan atau penulisan.


Berkarya dan berpuisi
Berkeupayaan untuk

memberikan makna perkataan

berkesan
2. kecerdasan Logik-

Membina penyataan yang

Pilihan kerjaya

sekitar dengan tepat.


Bijak menggunakan warna dan

ruang.
Penuh imaginasi dan kreatif.

Dapat bermain alat-alat muzik


Mencipta lagu
Melantunkan nada dan bunyi
dengan baik

menghayati dan

Menghayati lirik dan

menghargai muzik,

menyampaikannya dengan

peka terhadap

nada yang penuh penghayatan.

melodi dan tone.


5. kecerdasan

Dapat menggunakan sepenuh

kinestatik-

atau sebahagian anggota tubuh

keupayaan

untuk menyampaikan maksud.


Cekap membaca dan

menggunakan

dan

Mudah bergaul dan berinteraksi

dengan orang lain.


Mampu bekerjasama dengan

orang lain.
Menggunakan pelbagai cara

interpersonalkeupayaan
memahami diri
orang lain

Guru
Jururawat
Jurujual
Doctor
Pemimpin
Pengacara

Penulis
Kaunselor
Ahli falsafah

tubuh.
Berupaya menyeimbang antara
objek dengan mental.

menyeimbangkan
objek.
6. Kecerdasan

Penari
Ahli gimrama
Peninju
Pemain badminton

mengenal pasti pergerakan

anggota tubuh dan


mampu mengawal

untuk berhubung dengan orang


lain yang mempunyai pelbagai

7. Kecerdasan

ragam.
Mudah menyesuaikan diri
Disenangi dan disukai
Mampu mempengaruhi orang

lain.
Memahami kehendak orang

lain.
Mampu menilai dan mengenal

intrapersonal-

pasti kekuatan dan kelemahan

keupayaan

diri.
Ada prinsip tersendiri
Bersendirian
Menggunakan pengetahuan

mengenal diri sendiri

sendiri untuk berhubung

8. Kecerdasan

dengan pihak lain


Mampu mengenal persamaan

naturalist-

dan perbezaan pelbagai

keupayaan

sumber semula jadi


Sensitive terhadap alam sekitar

seperti unsure flora dan fauna


Gemar akan aktiviti luar seperti

mengenal pasti
bentuk, pola dan
corak semulajadi

9. Spiritual /

Ahli kaji hayat


Zoologist
Perancang Bandar
Ahli geologi
Pendaki gunung

guru agama.

berkebun, memelihara haiwan

treking
mampu menelaah nilai-nilai

Eksistensialisme-

yang berkembang di tengah-

cenderung untuk

tengah kehidupan masyarakat,

bertanya mengenai

sama ada nilai-nilai tradisional

segala kejadian

ataupun nilai-nilai baru yang

kewujudan manusia,

sedang berkembang.
membaca banyak buku

erti kehidupan,

mengapa manusia

falsafah dan menyoal diri

mengalami kematian

sendiri tentang pertanyaan

dan juga realiti yang

yang membolehkannya

dihadapi oleh

menelaah jawapan secara

manusia dalam

mendalam

hidup.

Implikasi kecergasan pelbagai kepada pengajaran dan pembelajaran


Teori kecerdasan pelbagai adalah salah satu konsep yang baru diperkenalkan.
Teori ini dilihat adalah sangat baik untuk diaplikasikan dalam psikologi pendidikan. Teori
kecerdasan pelbagai ini adalah sangat fleksibel dimana ia boleh diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran untuk kesemua mata pelajaran yang terdapat di sekolah

kerana ia tidak terhad atau menjerumus kepada satu-satu mata pelajaran sahaja
contohnya terhad kepada mata pelajaran matematik.
Teori kecerdasan ini mengiktiraf kesemua kecerdasan yang terdapat pada
manusia,dan ia mempunyai kelebihan apabila diaplikasikan dalam pendidikan. Antara
kelebihan dan kepentingan penggunaan kecerdasan pelbagai ini adalah seseorang
guru itu dapat melihat potensi yang ada pada pelajar itu sendiri. Ini kerana kecerdasan
pelbagai ini bertindak sebagai petunjuk kepada potensi pelajar. Apabila guru dapat
mengenalpasti potensi yang ada pada murid itu, maka ia dapat membantu guru untuk
memperkembangkan lagi potensi yang ada pada pelajar.
Teori kecerdasan pelbagai ini membolehkan guru memberi tunjuk ajar
sepenuhnya tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada pelajar. Dengan itu
pelajar dapat mengukuhkan lagi kekuatan mereka dan dapat memperbaiki kelemahan
yang ada pada diri mereka. Maka modal insan yang lengkap dengan segala
kecerdasan yang ada dapat dilahirkan.
Pengaplikasian teori kecerdasan pelbagai ini dapat membantu guru untuk
merancang pengajarannya. Guru dapat merancang apa yang patut diberikan kepada
pelajar tentang cara pengajaran, penekanan dan pemfokusan sewaktu dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana guru dapat mengenalpasti potensi yang ada
dalam diri pelajar dan membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut
kecerdasan pelbagai ini.
Dengan adanya kecerdasan pelbagai ini, maka guru dapat membangunkan
bukan sahaja kesemua bidang akademik malah membangunkan ko-kurikulum
pelajar. Ini kerana,sebagaimana yang kita tahu, kecerdasan pelbagai bukan sahaja
tertumpu kepada bidang akademik tetapi juga mencangkumi bidang ko-kurikulum
seperti kecerdasan kinestetik,kecerdasan muzik dan beberapa kecerdasan lain.
Teori

kecerdasan

pelbagai

Gardner

juga

membolehkan

guru

untuk

mempelbagaikan teknik pengajaran. Ia membolehkan guru itu untuk menjadi lebih


kreatif dalam mengembangkan kecerdasan dan potensi murid. Kecerdasan pelbagai ini
tidak menghadkan guru ke atas cara pengajaran tertentu tetapi ia membolehkan guru
mengaplikasikan pendekatan yang pelbagai. Ini akan menjadikan pengajaran dan

pembelajaran itu satu proses yang seronok untuk dilalui oleh guru dan diikuti oleh
pelajar.
Melalui kecerdasan pelbagai, pelajar juga akan mendapat kebaikan dari aplikasi
kecerdasan pelbagai ini dimana pelajar dapat memahami potensi yang ada pada diri
mereka sendiri dan mereka akan merasa diri mereka dihargai kerana kecerdasan yang
ada pada diri diiktiraf. Selain itu, pelajar juga akan dapat memahami kecerdasan yang
ada

pada

individu

disekeliling

mereka

yang

dapat

membantu

lagi

untuk

mengembangkan potensi dalam diri mereka.


Pelajar tidak akan rasa terasing dan rendah diri dengan kecerdasan pelbagai. Ini
kerana, sesetengah kecerdasan hanya mengiktiraf kecerdasan dalam logikal-matematik
dan apabila seseorang pelajar itu tidak dapat menguasai kecerdasan logikal-matematik
maka pelajar dikategorikan sebagai lemah. Sedangkan banyak lagi kecerdasan dan
kekuatan lain yang ada pada diri pelajar tidak diberi perhatian. Sebaliknya, kecerdasan
pelbagai memberI perhatian terhadap kecerdasan selain logikal-matematik disamping
kecerdasan logikal-matematik itu sendiri. Maka pelajar akan rasa lebih bersemangat
untuk belajar. Kecerdasan pelbagai ini dapat memberi keyakinan yang jitu kepada
pelajar. Ini kerana kekuatan mereka dalam kecerdasan tertentu diberikan perhatian dan
begitu juga kelemahan mereka akan diperbaiki. Ini dapat menaikkan lagi semangat dan
keyakinan mereka untuk memperkembangkan lagi kecerdasan mereka dan untuk
memperbaiki kelemahan yang ada pada diri mereka.
Kecerdasan pelbagai ini juga mempunyai kelebihan dimana ia dapat mengenal
pasti kecerdasan secara kontekstual. Kegagalan untuk mengenalpasti kecerdasan ini
boleh memberi impak ke atas pengurusan modal insan dalam pendidikan negara.
Dalam erti kata lain, kegagalan ini oleh mengakibatkan pembaziran sumber manusia.
Pengurusan modal insan yang sempurna adalah amat penting untuk masa depan
negara. Kegagalan pengurusan modal insan ini akan memberi kesan ke atas Pelan
Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 yang memfokuskan untuk membangunkan
modal insan.
Kecerdasan pelbagai ini, memandangkan ia memfokuskan hampir kesemua
kecedasan pada manusia, maka ia membolehkan pelajar-pelajar yang dikategorikan
sebagai pelajar corot untuk merealisasikan kebolehan mereka. Dengan menambahkan

lagi penilaian disamping penekanan terhadap verbal-linguistik dan logikal-matematik


yang diorientasi oleh sistem pendidikan pada hari ini, maka pelajar ini akan mendapat
peluang untuk menonjolkan kecerdasan mereka masing-masing. Mereka mungkin
mempunyai kecerdasan lain yang lebih tinggi berbanding rakan lain yang berada dalam
kelas yang lebih baik.
Kecerdasan pelbagai, oleh kerana ia memfokus lebih banyak kecerdasan dan
memberi peluang kepada semua individu untuk menonjolkan kecerdasan yang ada
pada diri mereka dilihat sebagai satu bentuk penilaian kecerdasan yang adil. Ini
membolehkan semua pelajar mendapat layanan yang sama rata dan dapat merasakan
diri mereka mempunyai nilai dan berkepentingan. Maka, semua pelajar akan
berpeluang untuk bersama-sama berjuang untuk mambagunkan diri dan negara.
Perlaksanaan teori kecerdasan pelbagai Gardner ini juga mempunyai kelebihan
kerana ia juga dapat mengatasi masalah seperti gejala ponteng kelas dan ponteng
sekolah. Bagaimana teori kecerdasan pelbagai ini dapat membantu mengatasi masalah
ini? Teori kecerdasan pelbagai dapat mengatasi masalah ini kerana ia memberi ruang
untuk pelajar mengembangkan potensi dalam diri mereka. Dengan itu minat untuk
belajar dapat ditingkatkan kerana apa yang mereka pelajari dapat mereka kembangkan
berdasarkan apa yang ada dan sesuai dengan diri mereka.Dengan adanya minat,
pelajar akan sanggup untuk melaui apa jua kesukaran demi mengembangkan potensi
yang ada dalam diri mereka kerana telah timbul minat untuk menguasainya.
Kecerdasan pelbagai ini dikatakan dapat mengatasi masalah bosan dengan
sistem pembelajaran sedia ada di sekolah. Minat untuk belajar memainkan peranan
yang amat penting dalam pembelajaran. Ini kerana jika pelajar merasa pembelajaran
yang mereka sedang lalui tidak membawa apa-apa manfaat, maka mereka akan
merasa bosan untuk mengikuti kelas terbabit. Dengan adanya kecerdasan yang sesuai
dengan diri pelajar, maka perasaan bosan untuk belajar dapat diatasi. Pelajar tentunya
tidak akan bosan lagi untuk belajar sebaliknya akan lebih berminat untuk dating ke
sekolah kerana beranggapan bahawa pelajaran itu menyeronokkan, berfaedah untuk
masa hadapan mereka dan bukannya sebagai satu bebanan.
Teori kecerdasan pelbagai ini mempunyai pelbagai cara untuk diaplikasikan.
Dengan kepelbagaian ini, kita dapat memupuk dan mencungkil mana-mana kecerdasan

yang diingini malah jika kena dengan cara pengajarannya, seseorang pelajar itu tidak
mustahil untuk dapat menguasai kesemua kecerdasan yang diutarakan oleh Howard
Gardner ini.
Antara lainnya, dengan teori kecerdasan pelbagai ini, kita tentunya tidak perlu
menghadapi kemelut yang melanda sistem pendidikan negara baru-baru ini iaitu
masalah pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris
(PPSMI). Jika dari dulu kita memahami dan melaksanakan teori kecerdasan pelbagai,
kita tentunya tidak akan menukar sistem pengajaran dan pembelajaran Sains dan
Matematik ke dalam Bahasa Inggeris. Ini kerana, dalam sistem itu, adalah sangat jelas
dimana ia hanya menekankan kecerdasan verbal-linguistik dan kecerdasan logikalmatematik. Sedangkan terdapat ramai pelajar yang tidak dapat menguasai kecerdasan
itu dan penekanan terhadap hanya dua jenis asas kecerdasan itu sebenarnya boleh
memudaratkan anak bangsa dan tentunya Negara pada masa hadapan. Maka langkah
yang diambil untuk tidak meneruskan PPSMI adalah satu langkah yang bijak kerana ia
adalah adil untuk semua yang sejajar dengan kecerdasan pelbagai Gardner.
Di sini, kita dapat lihat dengan jelas betapa kecerdasan pelbagai ini adalah
sangat adil kerana ia tidak menekankan pada kecerdasan tertentu yang mungkin tidak
dapat dikuasai oleh pelajar atau individu yang lain. Ia juga tidak bermaksud bahawa
pelajar yang mempunyai kecerdasan tertentu contohnya di sini kecerdasan verballinguistik dan logikal-matematikdibiarkan maju sendiri tanpa perhatian malah mereka ini
masih mempunyai peluang yangsama untuk mereka memgembangkan potensi dalam
asas-asas kecerdasan ini disampingpeluang untuk mengenalpasti kecerdasan lain yang
ada dalam diri yang tidak mungkin ditemuitanpa perhatian yang diberi melalui
kecerdasan pelbagai.
Kesimpulan
Bidang pendidikan adalah sangat penting untuk sesebuah negara. Ia akan menentukan
jatuh bangun sesebuah negara itu pada masa hadapan. Oleh itu, wajarlah kita memberi
penekanan yang sesuai untuk setiap individu bagi memastikan setiap individu itu dapat
menguasai kecerdasan yang ada pada diri mereka dengan baik bagi membolehkan
mereka meneraju masa depan negara dengan baik.

Pendidikan yang adil dilihat dapat memberi jaminan untuk keutuhan sesebuah tamadun
manusia dan dapat menjamin kejayaan dalam sesuatu sistem pendidikan. Teori
kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner adalah merupakan satu
bentuk teori yang memperjuangkan keadilan dalam pendidikan. Ini kerana kita dapat
melihat dengan jelas betapa teori ini memperjuangkan agar setiap individu diberi ruang
dan peluang untuk berjaya dalam bidang-bidang tertentu.
Mengaplikasikan teori kecerdasan pelbagai adalah lebih berkesan berbanding
pendidikan yang menekankan kecerdasan asas iaitu kecerdasan verbal-linguistik dan
kecerdasan logkal-matematik.
Jika selama ini kita hanya mementingkan kefahaman tentang teori tersebut di
dalam dewan-dewan kuliah untuk tujuan peperiksaan semata-mata, maka kini telah
sampai masanya kita beralih kepada aspek pelaksanaannya pula. Walaupun belanja
yang diperlukan adalah besar, namun kejayaan projek ini berpotensi menghasilkan
insan yang berkualiti tinggi yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara.

Anda mungkin juga menyukai