Anda di halaman 1dari 10

Isu Kepanitiaan

1. Bilangan guru yang melebihi.


- Bilangan guru yang ramai terpaksa dipindahkan ke sekolah lain.
- Terpaksa mengajar bukan opsyen sendiri.
- Guru panitia gagal untuk mengurus tugas guru.
- Pengetua dan guru kanan perlu memastikan keperluan guru sebelum menerima guru
baharu.
- Guru tidak berpengetahuan untuk mengurus opsyen lain.

2. Pengurusan dalam kepanitiaan tidak sistematik (mesyuarat, fail dan organisasi).


- Mewujudkan sistem pemfailan dan carta organisasi.
- Tidak mengemas kini sebarang perbincangan.
- Sistem penjadualan PdP tidak teratur, fail tidak disusun dengan baik.
- Ketua panitia seharusnya memantau semua pemfailan agar tersusun dengan rapi dan
sistematik.
- Berlaku banyak kesilapan dalam pengurusan fail.
-Tidak merancang program akademik untuk pelajar.
- KPM perlu membuat pemantauan.
- Perlu menjalankan mesyuarat untuk membincangkan masalah tersebut.
- Gred sekolah tidak memuaskan.
- Membuat laporan setiap mesyuarat.
- Ketua panitia perlu mahir dalam urusan kepanitiaan.
- Perlantikan guru yang tidak berkelayakan.
- Pengurusan sekolah tidak mengurus fail organisasi dan mesyuarat dengan kerap.

3. Guru bukan opsyen


- Murid tidak akan didedahkan dengan konsep ASR dalam seni dan menyebabkan
para pelajar ketinggalan dalam asas seni.
- Guru yang diarahkan untuk mengajar tidak mempunyai pengalaman dan asas dalam
mengajar PSV.
-Guru perlu menghasilkan kit pembelajaran PSV agar guru mudah mengajar dan
pelajar mudah memahami.
- Pdp PSV akan digunakan untuk mengajar subjek lain kerana guru tidak mahir dalam
opsyen tersebut mengakibatkan pelajar tidak dapat belajar seni di sekolah.
- Membuatkan pelajar berfikir bahawa seni tidak penting dalam kehidupan dan
memandang rendah kepada PSV.
- Pengajaran PSV harus dipertingkatkan agar kemahiran dan keberkesanan dalam
mengajar bertambah baik dengan cara panitia mengadakan kursus atau bengkel
kepada guru-guru yang mengajar PSV.
- Ketua panitia perlulah memainkan peranan penting dengan memberikan pendedahan
kepada guru seni mengenai kurikulum yang terkandung dalam PSV.
- Menyebabkan murid-murid kurang pendedahan tentang aktiviti seni yang kian
bercambah kini serta mengakibatkan murid kurang mahir dalam bidang-bidang seni.
- Guru langsung tidak berpengalaman dalam mengajar seni dan mengakibatkan
kesalahan maklumat, teknik atau pengajaran berlaku.
-Guru kurang yakin dan tidak bersemangat untuk mengajar dan menjadi tidak
bersungguh-sungguh dalam usaha memahamkan murid-murid mengenai
pengajarannya.
- Menjadikan murid tidak berminat untuk mempelajari seni dan menurunkan prestasi
murid.
- Guru perlu berusaha untuk mendalami seni kerana ia merupakan tanggungjawab
guru dalam mengajar apa jua subjek yang diberikan dan perlu bersikap
bertanggungjawab kepada para pelajar dan diri sendiri.
- Guru perlu bersikap positif dalam mengajar.
- Guru perlu mengamalkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dengan mendalami
dan mengetahui banyak bidang ilmu dan mendedahkan murid-murid mengenai
pelbagai perkembangan seni yang terbaru.
Kebanyakan guru tidak menggalakkan pelajar untuk
mengambil matapelajaran PSV

Pengurusan yang tidak sistematik menyebabkan guru


sukar mengajar dan menjalankan pdp yang tidak
menarik.

pelajar tidak mementingkan peperiksaan dalam


subjek subjek PSV

Mewajibkan pelajar untuk mengambil matapelajaran


PSV

kekurangan guru matapelajaran PSV

Memperbaiki prestasi pelajar dalam peperiksaan

guru tidak mempunyai kemahiran dalam pengurusan


fail

waktu PdP PSV digantikan dengan subjek


peperiksaan yang utama

Laman web panitia tidak diuruskan

panitia tidak menyediakan kertas soalan-soalan dari


daerah/negeri lain.

laman web panitia tidak diurus dengan baik

tidak ada pelaksanaan program berkait dengan


matapelajaran PSV
5. Pelajar tidak berminat dengan subjek yang diajar

- Tidak mengajar mata pelajaran PSV dengan betul

- Pembelajaran PSV diajar tidak menarik dan bosan

- Kurangnya faktor galakkan dan dorongan daripada ibu bapa dan guru

- Tidak memperbaiki unsur kecindan dan tingkatkan mutu keberkesanan pengajaran

- Pengajaran yang tidak bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak

- Pelajar dipupuk dari awal bahawa seni tidak penting

- Suasana tempat pembelajaran PSV tidak kondusif.

- Peralatan dan bahan PSV tidak mencukupi

- Guru-guru seni dikerah untuk menyertai pelbagai program pembangunan dan peningkatan
dalam PSV untuk kemajuan murid

- Bahan bantu mengajar yang tidak menarik

- Guru perlu kreatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran

- Guru perlu dedah kan kepada murid mengenai kepentingan dan bidang kerjaya dalam seni.

- Guru perlu mengadakan lawatan atau program yang menarik

- Guru-guru seni kurang berkemahiran dalam bidang yang diajar


- Wang untuk membeli alat dan bahan memerlukan jumlah yang banyak

6. Buku teks tidak mencukupi jumlah dan menepati isi kandungan PSV yang sebenar.

- PSV tidak dianggap sebagai matapelajaran penting.

- Isi matapelajaran tidak mencapai standard pelajar.

- Sistem pengubalan buku teks dari pihak atasan tidak teratur.

- Penggubal buku teks tiada pengalaman dan kemahiran dalam menggubal.

- Tiada permintaan buku teks PSV di sekolah.

- Peruntukan untuk buku teks tidak diturunkan.

- Perlu dicetak dengan lebih banyak.

- Menyukarkan pelajar untuk mempelajari PSV.

- Matlamat PSV tak tercapai dan pelajar susah memahami.

- PdP PSV terbatas dan tidak mengikut silibus yang betul.

- Pelajar perlu berkongsi buku dengan rakan dan akan menyebabkan tidak dapat memberi
tumpuan ketika PdP.

- Pelajar tidak mendapat pengetahuan yang sepatutnya berkaitan PSV kerana tidak
mempunyai buku untuk mengulang kaji.

- Kerajaan perlu bekerjasama dengan ketua panitia PSV setiap sekolah untuk mengemas kini
bilangan buku teks dengan mencukupi.
TIDAK
MENGEMASKINI
SUKATAN PELAJARAN
DUNIA SENI VISUAL
YANG BAHARU

Guru bukan opsyen


Guna sukatan
yang mengendalikan
pelajaran yang lama
kelas PSV

Guru memandang
Ketua panitia tidak
mudah dengan
mengambil berat
matapelajaran PSV

Tidak ikut
Tiada semakan yang
perkembangan
terperinci daripada
sistem kurikulum
pihak atasan
semasa
Tidak mengetahui
sistem kurikulum
atau sukatan
pelajaran yang
baharu
7.
8. Bahan dan alat untuk kegunaan PSV tidak mencukupi di sekolah.

- Tidak mengetahui bahan dan alat yang sesuai untuk pembelajaran.

- Guru tidak mengetahui prosedur untuk menguruskan stok.

- Mata pelajaran seni bukan mata pelajaran dominan

- Tiada peruntukan kewangan

- Guru tiada pengalaman untuk menguruskan stok alatan dan bahan

- Guru perlu kreatif untuk menggunakan bahan terpakai

- Perlu membuat tabung PSV

- Peruntukan oleh kerajaan perlu diberikan

- Pergerakan kerja kerja seni ini kurang dilaksanakan dan melahirkan pelajar kurang
pengalaman.

- Sistem pengurusan akademik dan peperiksaan tidak cekap / lambat.

- Menyuarakan suara semasa mesyuarat panitia.

- Guru panitia perlu mengemas fail dan menghadiri kursus.

9. Wang Peruntukan PSV digunakan untuk Hal Lain.

- Barang keperluan PSV dibeli menggunakan wang peribadi.

- Guru yang tidak amanah bertanggungjawab.

- Wujudkan satu organisasi kecil untuk menguruskan wang PSV.

- Memilih guru yang amanah, jujur dan berintegriti untuk memegang tanggungjawab
menguruskan wang peruntukan.
- Memberi amanah hanya kepada guru PSV sahaja supaya wang peruntukan digunakan untuk
perkara yang berkaitan.

- Wujudkan sistem simpan kira kewangan terhadap pembelian alat dan bahan keluar masuk.

- Terlalu melebihkan wang peruntukan untuk mata pelajaran teras.

-Penyelewengan akan menyebabkan alat dan bahan tidak dapat disediakan dan menggagalkan
murid untuk belajar dengan baik.

- Mengadakan mesyuarat untuk berbincang dengan guru lain.

10. Kurang pemantauan terhadap fail panitia

- Pengurusan fail panitia mata pelajaran di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan
panitia mata pelajaran:

1) merancang

2) mengurus

3) melaksanakan matlamat, objektif strategi dan program panitia secara berterusan dan
berkesan.

- Guru kanan mata pelajaran bertanggungjawab memantau fail-fail panitia sekurang-


kurangnya 4 kali setahun .

- Pemantauan oleh pengetua dibuat dari semasa kesemasa atau penolong kanan.

- Merasakan bahawa fail panitia Pendidikan Seni Visual tidak penting untuk dikemas kini.

- Sistem fail menjadi tidak sistematik dan tidak terurus

- Guru perlu menyiapkan dan menghantar fail panitia tepat pada masa supaya dapat disemak
oleh pihak yang terlibat

- Sikap guru yang malas dan sambil lewa

- Ketua panitia dan guru mata pelajaran perlu menjalani kursus memantapkan pengurusan
panitia.

- Memegang tugas ketua panitia lebih daripada satu dan mempunyai jawatan lain pada mana-
mana organisasi.
- Pihak PPD perlu memantau pengurusan fail panitia setahun sekali.

- Ketua panitia tidak peka

- Pengurusan fail panitia tidak teratur dan tidak sistematik.

11. Pengurusan kandungan fail bank soalan panitia.

- Tiada peruntukan peralatan dan bahan seni dalam menjalankan aktiviti seni.

- Murid tidak dapat memperoleh ilmu melalui pengalaman disebabkan oleh kekurangan
infrastruktur dan kemudahan alatan seni yang tidak mencukupi untuk melakukan aktiviti.

- Guru bertugas perlu membuat satu simpan kira peralatan dan bahan yang keluar masuk.

- Pengurusan rekod stok penyimpanan tahunan tidak dapat diarkibkan di dalam fail arkib.

- Peruntukan kewangan untuk matapelajaran seni visual tidak diturunkan.

- Pihak sekolah perlu memohon peruntukan daripada pihak atasan.

- Pengajaran dan pembelajaran Seni Visual tidak menarik.

- Guru kurang kemahiran dalam menguruskan kemasukan alatan dan bahan.

- Panitia pengurusan fail bank soalan tidak dititikberatkan atau tidak dijalankan.

- Pelajar jarang mendapatkan soalan peperiksaan dari daerah atau negeri-negeri lain.

- Guru menggunakan soalan-soalan peperiksaan Seni Visual yang lama dan tidak sesuai untuk
tahap PSV yang semasa.

- Guru mengadakan pertandingan untuk mengumpul dana atau memohon bantuan PIBG
dalam mendapatkan kemudahan melakukan aktiviti seni.

- Penyelewangan wang peruntukan yang diperturunkan untuk kegunaan yang lain.

- Guru tidak menekankan penilaian program dan aktiviti seni untuk dijalankan.
- Tiada langkah dan kata putus yang diambil dalam perbincangan mesyuarat keputusan
peperiksaan tentang peningkatan dan penurunan prestasi pelajar.

12. Bilik seni tidak disediakan di sekolah.

- Sekolah tidak mempunyai peruntukan yang cukup untuk menyediakan bilik seni di sekolah.

- Bilangan murid yang sedikit menyebabkan keperluan bilik seni tidak penting.

- Guru lain menganggap mata pelajaran PSV tidak penting serta tidak perlu menyediakan
studio seni.

- Sekolah tidak mempunyai bilik khas yang sesuai untuk studio seni.

- Pelajar tidak berminat untuk belajar mata pelajaran PSV dan guru menganggap tidak perlu
menyediakan studio seni.

- Proses Pdp dilakukan di dalam bilik darjah sahaja.

- Wujudkan sudut seni jika tidak mampu wujudkan studio seni.

- Pelajar tidak selesa berada di dalam studio seni, guru perlu mencari alternative lain.

- Guru perlu menyuarakan tentang isu ini dalam mesyuarat panitia.

- Guru perlu memaklumkan kepada pihak atasan tentang keperluan bilik seni.

- Penyediaan studio seni mengunakan kos yang tinggi, sekolah yang kurang berkemampuan
tidak dapat melaksanakannya.