Anda di halaman 1dari 1

SULIT

96
Usul Al-Din
KBD
2 jam

2017

USUL AL-DIN /
KBD

DUA JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini terbahagi kepada " " dan " " serta mengandungi
lima soalan
2. Jawab semua soalan
3. Jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak termasuk muka hadapan.

[Lihat sebelah
SULIT