Anda di halaman 1dari 5

SULIT KATEGORI 3

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN


KETUA JABATAN / PENGETUA/ KETUA UNIT/ GURU BESAR/ PENOLONG KANAN
INSTITUSI PENDIDIKAN
TAHUN : 2019

Sekolah : MAKTAB MAHMUD KUALA MUDA


ama Pegawai Yang Dinilai : MOHAMAD HILMI BIN MOHD ZAIN

No. Kad Pengenalan : 780522-02-5847

Jawatan/ Gred Jawatan : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM/ DG 48

Gred Penyandang : 32 / 34 / 41 / 44 / 48 / 52 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Gred Yang Dipohon : 34 / 38 / 44 / 48 / 52 / 54 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan :
1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan
pencapaian ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN BIDANG TUGAS

Huraian Ringkas (10 hingga 20 perkataan bagi


Bil Domain Elemen
setiap elemen)
a. Sumber manusia Dapat merancang, mengurus dan mengelola
b. Kewangan, aset & sumber manusia/ kewangan, aset dan prasarana
PENGURUSAN prasarana dengan menggunakan data dan sumber
1.
ORGANISASI c. Data & maklumat maklumat yang tepat dan akurat berdasarkan
d. Sumber sumber pendidikan dan takwim yang dirancang.
pendidikan/takwim
a. Perancangan Bertanggungjawab merangka dan menggubal
perancangan strategik kokurikulum, buku
perancangan kokurikulum yang mengandungi
jawatankuasa, program dan takwim tahunan.

b. Pelaksanaan Melaksanakan program/aktiviti sukan dan


kokurikulum sepertimana yang telah dirancang
PENGURUSAN dan termaktub dalam buku pengurusan
KURIKULUM/ kokurikulum dan berjaya mencipta kejayaan yang
2. KOKURIKULUM/ HAL memberangsang dan membanggakan.
EHWAL MURID/
TUGAS KHUSUS c. Pemantauan Melakukan pemantauan secara berkala dan
mengawal selia program/aktiviti sukan dan
kokurikulum yang dilaksanakan.

d. Penilaian Menjalankan penilaian selepas aktiviti/program


dilaksanakan dan segala pelaksanaan
aktiviti/program berjaya mencapai objektif dan
sasaran yang ditetapkan.

1 SULIT
SULIT KATEGORI 3
Penguasaan pengetahuan Menggunakan sumber terkini dengan berkesan
dan kemahiran dalam P&P (ICT, Carta, buku teks, CD dibekalkan KPM,
model, buku rujukan pelbagai ) serta telefon pintar
PENGETAHUAN DAN (ketika cuti di rumah)
KEMAHIRAN DALAM
3. PENGAJARAN DAN Peningkatan pencapaian Usuluddin (KBD) bagi
PEMBELAJARAN Kelas 4 Ekonomi 1 2018.
(P&P) GPMP Syahadah ad-Diniah (SD): 2.98%
Berbanding GPMP percubaan SD: 3.66

Penyeliaan dan khidmat  Membentuk team “hardcore” koko di kalangan


nasihat kepada: murid
 Murid/Pelajar dan/atau  Menyelia pelaksanaan dan berkongsi nasihat
 Guru/Pensyarah; kepada guru-guru yang melaksanakan tugas
dan/atau berkaitan kokurikulum.
4 KEPIMPINAN
 Komuniti  Melibatkan komuniti setempat dalam
pelaksanaan aktiviti/program kokurikulum
(Karnival Dakwah & Jalinan Mahabbah
Komuniti)

B. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL

Peringkat Pencapaian (  ) Catatan


Bil Aktiviti (Sila nyatakan
Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa
tahun)
AJK Sambutan
Kejohanan Sukan 2018
1 /
Maktab Mahmud
Negeri Kedah
Penasihat Urusetia
Ping Pong
2 / 2018
KESUMAM
(Peringkat Zon)
Ketua Tempat
3 Mengundi (KTM) / 2018
PRU-14
Pegawai Aset
4 Kerajaan (Aset / 2018
KPM)
Ketua Pentaksir
Kawasan (KPKw)
5 Pentaksiran / 2017
Tingkatan 3 (PT3)
Kertas Usul Al-Din
Panel Pemerkasaan
Kurikulum
6 Bersepadu Dini / 2017
(KBD) M/P Usul Al-
Din Ting. 3
Penolong Ketua
Pengawas
Peperiksaan Sijil
7 / 2017
Men. Agama
Maktab Mahmud
(SMAMM)

2 SULIT
SULIT KATEGORI 3
Panel Pemurnian
Item Peperiksaan
Percubaan Sijil
8 / 2017
Menengah Agama
Maktb Mahmud
(SMAMM)
Pegawai Pelulus
9 Pengurusan Stor / 2016
Kerajaan
Penasihat Urusetia
Sepak Takraw
10 / 2016
KESUMAM
Peringkat Zon
AJK Sambutan
11 Majlis Penutup / 2016
KESUMAM 2018
Penceramah LINUS
(Program Sarana
12 Ibu Bapa) di SK / 2016
Bagan Jermal,
Butterworth

* Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan /
penyertaan, laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam
tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred semasa.

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa
sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh : ……………………………… …………………………………………….


(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh : ……………………………………. …………………………………………….


(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi

3 SULIT
SULIT KATEGORI 3

RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah – Diisi oleh Panel Penilai)

Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperi di Lampiran A
(Skala Penilaian Kriteria Kecemerlangan)

Nama Pegawai Yang Dinilai : MOHAMAD HILMI BIN MOHD ZAIN

No. Kad Pengenalan : 780522-02-5847

BAHAGIAN A – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%)


KRITERIA
Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan
(PP) (PK) (KP)
dokumen sokongan sebagai bukti

1. Pengetahuan Isi Kandungan (Content of


Knowledge) /10 /10 /10

2. Penyampaian /10 /10 /10

3. PenilaianPembelajaran /10 /10 /10

Jumlah markah mengikut wajaran ____ x 80 = ____ x 80 = ____ x 80 =


30 30 30

BAHAGIAN B – LAPORAN KOKURIKULUM (10%)


KRITERIA
PenilaiPertama PenilaiKedua KetuaPenilai
(Dinilaiberdasarkanlaporandandisertakandoku
(PP) (PK) (KP)
mensokongansebagaibukti

1. PenglibatandalamKelab / Persatuan /
BadanBeruniform / SukandanPermainan /10 /10 /10

Jumlahmarkahmengikutwajaran ____ x 10 = ____ x 10 = ____ x 10 =


10 10 10

BAHAGIAN C – TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%)


KRITERIA
PenilaiPertama PenilaiKedua KetuaPenilai
(Dinilaiberdasarkanlaporandandisertakandoku
(PP) (PK) (KP)
mensokongansebagaibukti

1. Penglibatandalamtugaskhas /
sumbanganprofesional /10 /10 /10

Jumlahmarkahmengikutwajaran ____ x 10 = ____ x 10 = ____ x 10 =


10 10 10

4 SULIT
SULIT KATEGORI 3
BAHAGIAN D – JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)

APR (%) PPR (%) MARKAH PURATA (%)


MARKAH KESELURUHAN
/100 /100 /100

Penilai Pertama Penilai Kedua

………………………………. ……………………………….
Tandatangan Tandatangan

Nama Pegawai : …………….……………………….. Nama Pegawai : …..………………………………..

Jawatan : …………………….……………….. Jawatan : ………..…………………………..

Tarikh : ……………………….…………….. Tarikh : ………….…………………………..

BAHAGIAN E – TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai)

Sila tandakan (  ) di ruang berkenaan


Cemerlang SangatBaik Baik Sederhana Lemah
Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL PENILAI

Diperaku TidakDiperaku
Ulasan :

Ketua Penilai (Pengerusi)

……………………………….
Tandatangan

Nama Pegawai : …………….………………………..


Jawatan : …………………….………………..
Tarikh : ……………………….……………..

Nota : (i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku
(ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan
ahli-ahli panel.

5 SULIT