Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 6 CEMERLANG


TARIKH/ HARI 5 JULAI 2017 (RABU) MASA 8.4- 9.40 PAGI
TEMA 6 (SEMANGAT CINTA AKAN
TEMA TAJUK PEJUANG BAHASA (M/S 92)
NEGARA)
STANDARD
3.4 Menulis imlak dengan tepat
KANDUNGAN
STANDARD
3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF
1. Murid dapat membaca petikan secara baik dan betul
PEMBELAJARAN
2. Murid dapat menggunakan ejaan yang tepat semasa imlak

1. ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
AKTIVITI ____________________________________________________________________________________________________
PENGAJARAN & 3. ____________________________________________________________________________________________________
PEMBELAJARAN ____________________________________________________________________________________________________
(PdP) 4. ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Buku teks Internet Radio / TV Spesimen


BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB) Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : ______________________

KECERDASAN Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis


PELBAGAI Intrapersonal Verbal Linguistik Logik Matematik Visual Ruang

ELEMEN Kreativiti & Inovasi


Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
MERENTASI Pendidikan Alam Sekit
Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) ar

Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
BERFIKIR
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai

PENILAIAN
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENGAJARAN &
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Mesyuarat / Kursus
REFLEKSI Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid Cuti Bencana / Cuti Khas
ditangguhkan kerana . Cuti Peristiwa / Cuti
Keluar
Aktiviti Luar Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________