Anda di halaman 1dari 1

MC PERPISAHAN DALAM BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr. Wb
Sampurasun nu kasuhun ka pupuhu SD 1 sumedang, pupuhu Dinas Pendidikan,
komite sakola, guru guru SD 1 Sumedang , bagea ka siswa siswi SD 1 Sumedang,
ibu miwih bapak, saderek sadayana , kum kadulur dulur nu pangkuh mitra baraya
nu satia kana basa jeung budaya sunda.
Sateuacana sumangga urang sasarengan nyanggakeun puji sinareng Sukur Kagusti
Nu Maha agung anu parantos maparin kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya.
Al hamdulillah ku jalaran nikmat ti manten-Na dina danget ieu urang tiasakempel
ngariung di ieu dina raraga paturay tineung kelas 6 SD 1 sumedang.
Sholawat sinareng salam, urang sanggaken ka junjungan alam nabi Muhammad
SAW, kaparaha kulawargana, para sohabatna, kalih urang selaku umatna. Aamiin.
Langkung tipayun simkuring seja nyanggakeun pangwilujeng, rehna siswa siswi
kelas 6 parantos lulus ujian Nasional 2017.
Sateuacana, didieuna aya sababaraha rupi acara. Simkuring bade medarkeun heula
runtuyan acarana diantawisna:
1. Bubuka
2. Mapang pupuhu
3. Aosan ayat suci al quran
4. Pidangan lagu ti paduan suara SD 1 sumedang
5. Laporan ti pupuhu panata calagara
6. Pidangan tarian kelas 5 SD 1 sumedang
7. Kedal lisan ti wawakil kelas 6
8. Pidangan seni suling
9. Kedal lisan ti pupuhu sakola
10.