Anda di halaman 1dari 65

PANDUAN PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN
KELAS BERCANTUM

PENDIDIKAN KESIHATAN
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada
kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan
buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun,
sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Pendidikan
Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

i
PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK
KEGUNAAN GURU-GURU YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM.

PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS
BERCANTUM.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

ii
Isi Kandungan Muka surat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan i


Notis Hak Kerajaan ii
Panduan Guru iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran 1
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran 6
3.0 Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum 30
3.1 Pengenalan 30
3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred 30
3.2.1 Pengajaran Secara Kelas 31
3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan 31
3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan 31
3.2.4 Pengajaran Individu 32
3.2.5 Pengajaran Sosial 33
3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 33
3.3.1 Ciri-ciri Pembelajaran Abad 21 34
3.3.2 Elemen-elemen Yang Terkandung Dalam 36
Pembelajaran Abad 21
3.3.3. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 37
3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy) 45
3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas 46
3.4.2 Pengajaran Arah Kendiri 46
3.4.3 Peer Tutoring 47
3.4.4 Pengajaran Kumpulan 48
3.4.5 Kolaboratif dengan Pelbagai Pihak 49
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian 50
4.1 Contoh Pengajaran Secara Kelas Bercantum Tahun 2 & 3 50
4.2 Contoh Pengajaran Secara Kelas Bercantum Tahun 4 & 5 54

Rujukan

Senarai Panel Penggubal

iii
PANDUAN GURU

PENGENALAN

Panduan pengajaran dan pembelajaran (PdP) kelas bercantum ini disediakan untuk
membantu guru merancang, mengurus dan melaksanakan kelas bercantum. Panduan
ini memberi peluang kepada guru untuk mendapatkan maklumat tentang strategi dan
kaedah pengajaran pelbagai gred yang digunakan dalam kelas bercantum.

SASARAN

Guru yang melaksanakan kelas bercantum.

SUSUNAN KANDUNGAN

Panduan ini ditulis dalam susunan kandungan seperti berikut:

1. Pengenalan Mata Pelajaran


2. Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran
3. Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum
4. Contoh Ringkasan Pengajaran Harian (RPH)

iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat


pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan,
meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid
dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental,
emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan
yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan
optimum.

MATLAMAT

Pendidikan Kesihatan membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga,


masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran, amalan gaya
hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta
jangka hayat panjang yang berkualiti.

OBJEKTIF

Kurikulum Standard Pendidikan Kesihatanl Sekolah Rendah membolehkan


murid untuk mencapai objektif berikut:

(i) mempertingkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri,


keluarga, masyarakat serta persekitaran;
(ii) mempamerkan kemahiran mencegah masalah kesihatan dan
penyakit;
dan
(iii) menguasai keupayaan bagi menghadapi dan menangani masalah
serta isu berkaitan dengan kesihatan.

1
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG
Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal
insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang merupakan domain-
domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk
insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi
setiap tunjang adalah:

i. Komunikasi
ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai
iii. Kemanusiaan
iv. Sains dan Teknologi
v. Perkembangan Fizikal dan Estetika
vi. Keterampilan Diri

2
FOKUS

Kurikulum Pendidikan Kesihatan terdiri daripada Pendidikan Kesihatan


Reproduktif dan Sosial iaitu PEERS (75%), pemakanan (15%) dan pertolongan
cemas (10%). Sejumlah 35 waktu dalam penjadualan persekolahan setahun
diagihkan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Kesihatan bagi Tahap Satu dan Tahap Dua sekolah rendah.

Kandungan Pendidikan Kesihatan memberi penekanan terhadap gaya hidup


sihat bersesuaian dengan ciri dan keperluan murid serta disusun mengikut tiga
modul utama iaitu :

Modul 1 : Kesihatan Fizikal


Modul ini menekankan aspek perkembangan fizikal serta penjagaan
kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Fokus diberi kepada kesihatan
diri dan reproduktif, pemakanan dan penyalahgunaan bahan.
Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Modul ini menekankan aspek perkembangan mental, emosi dan sosial
serta mengurus risiko, konflik dan perubahan dalam kehidupan. Fokus
diberi kepada pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan serta
perhubungan.
Modul 3 : Kesihatan Persekitaran
Modul ini menekankan aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran.
Fokus diberi kepada pencegahan penyakit, keselamatan dan pertolongan
cemas.

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS) DALAM


KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) diajar melalui kurikulum


Pendidikan Kesihatan. PEERS adalah satu proses sepanjang hayat untuk
memperoleh pengetahuan dan membentuk sikap, nilai serta kepercayaan
terhadap identiti, perhubungan dan keintiman sesama insan.
PEERS bukan hanya terbatas kepada isu seksual atau hubungan seks semata-
mata. PEERS mencakupi pengetahuan dari aspek biologikal, sosiobudaya,
psikologikal dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku yang sihat dalam
kehidupan.

3
Objektif PEERS adalah untuk membantu murid :

(i) membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan reproduktif


dan sosial untuk diri, keluarga dan masyarakat;
(ii) menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya murid
mengambil berat tentang kesihatan seksual dan keluarga sebagai
institusi asas manusia serta menyumbang kepada pemeliharaan
integriti institusi kekeluargaan secara berterusan dan berkekalan;
dan
(iii) memperoleh kemahiran membuat keputusan secara bijak dan
bertanggungjawab tentang kesihatan dan tingkah laku seksual
pada masa kini serta masa depan.

PEERS merangkumi :
(i) Kesihatan diri dan reproduktif
Aspek perkembangan dan perubahan fizikal, fisiologikal serta
psikologikal semasa akil baligh, dan penjagaan kesihatan
reproduktif.
(ii) Penyalahgunaan bahan
Kesan buruk pengambilan bahan berbahaya iaitu rokok, dadah,
inhalan dan alkohol, serta kemahiran berkata TIDAK.
(iii) Kemahiran pengurusan mental dan emosi
Kemahiran pengurusan konflik dan stres dalam diri, keluarga,
rakan sebaya dan masyarakat.
(iv) Kekeluargaan
Kepentingan institusi perkahwinan, kekeluargaan, peranan dan
tanggungjawab ahli dalam keluarga.
(v) Perhubungan
Kepentingan etiket perhubungan dan kemahiran interpersonal
yang positif dalam persaudaraan serta persahabatan.
(vi) Pencegahan penyakit
Pengetahuan dan kemahiran mengurus kesihatan daripada
penyakit berjangkit, tidak berjangkit, genetik, keturunan dan
mental.
(vii) Keselamatan
Langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman
permainan dan tempat awam, serta akta perlindungan bagi kanak-
kanak, gadis dan wanita, termasuk kemahiran mengelak diri
daripada ancaman orang yang tidak dikenali dan orang yang perlu
dihubungi jika berlaku gangguan, ancaman serta kecemasan.

ORGANISASI STANDARD KURIKULUM

Standard Kurikulum Pendidikan Kesihatan digubal dengan menetapkan


Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh
murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuiti
bermaksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama, manakala kualiti
bermaksud semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Justeru,
kurikulum berasaskan standard memberi pendidikan berkualiti yang sama
kepada semua murid.

4
Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang
murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan.
Standard Kandungan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator


kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard
kandungan. Standard yang ditetapkan mesti dilaksanakan, mesti dicapai oleh
murid dan mesti ditaksir secara berterusan oleh guru. Pendekatan
menggunakan standard menuntut guru untuk lebih bertanggungjawab ke atas
pencapaian murid.

PENTAKSIRAN

Pentaksiran dalam Pendidikan Kesihatan dirancang dan dikendalikan oleh guru


pada peringkat sekolah. Perkara yang ditaksir merangkumi penguasaan
pengetahuan, penerapan sikap dan nilai, penguasaan kemahiran, status
kesihatan serta amalan harian. Hasil pentaksiran digunakan untuk tindakan
susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran
guru. Pelaporan dibuat pada peringkat sekolah untuk memberi maklum balas
kepada murid, ibu bapa dan guru lain.
Standard Prestasi
Standard Prestasi merupakan skala rujukan guru untuk menentukan pencapaian
murid dalam menguasai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang
ditetapkan.
Standard Prestasi mengandungi enam tahap penguasaan yang disusun secara
hirarki dari pencapaian terendah hingga pencapaian tertinggi. Setiap pernyataan
tahap penguasaan ditafsir secara generik sebagai aras tertentu untuk memberi
gambaran holistik tentang pencapaian murid.

5
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran

PEMETAAN KANDUNGAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 DAN TAHUN 3 SEKOLAH KURANG MURID (SKM)
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
Kesihatan Diri dan Murid boleh: Murid boleh: Kesihatan Diri dan Reproduktif
Reproduktif
1.1.1 Menyenaraikan aktiviti 1.1.1 Menyatakan anggota 1.1 Mengetahui dan
1.1 Mengetahui dan fizikal yang seksual seperti bibir, memahami pertumbuhan
memahami menyumbang kepada payu dara, punggung dan perkembangan fizikal
pertumbuhan pertumbuhan dan dan genital. yang sihat.
dan perkembangan yang
perkembangan sihat.
fizikal yang AKTIVITI
sihat. 1.1.2 Mengamalkan aktiviti 1.1.2 Menyatakan Menjelaskan kepentingan
fizikal untuk mencapai kepentingan menjaga aktiviti fizikal, makanan
pertumbuhan dan kebersihan anggota yang seimbang, postur
perkembangan fizikal seksual. yang betul serta rehat dan
yang sihat. tidur yang mencukupi untuk
mencapai pertumbuhan
1.1.3 Mengamalkan 1.1.3 Menyatakan cara dan perkembangan fizikal
pemakanan yang menjaga kebersihan yang sihat.
seimbang untuk anggota seksual.
Menjelaskan cara dan
pertumbuhan
kepentingan menjaga
dan perkembangan 1.1.4 Mengamalkan
kebersihan anggota
fizikal yang sihat. penjagaan kebersihan
seksual seperti bibir, payu
anggota seksual dalam
dara, punggung dan
1.1.4 Mengamalkan postur kehidupan harian.
genital.
yang betul untuk

6
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal.

1.1.5 Menyatakan
kepentingan rehat dan
tidur yang mencukupi
untuk pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.

Murid boleh: Murid boleh:


1.2 Mendemonstrasi 1.2 Mendemonstrasi
keupayaan dan 1.2.1 Menyatakan maksud 1.2.1 Menyatakan batas keupayaan dan
kemahiran untuk dan situasi sentuhan sentuhan pada anggota kemahiran untuk
menangani tidak selamat. seksual. menangani pengaruh
pengaruh dalaman dan luaran
dalaman dan 1.2.2 Berkata TIDAK kepada 1.2.2 Berkata TIDAK kepada yang mempengaruhi
luaran yang sentuhan tidak selamat. sentuhan tidak selamat. kesihatan diri dan
mempengaruhi reproduktif.
kesihatan diri 1.2.3 Mengenal pasti individu
dan reproduktif. yang mungkin AKTIVITI
melakukan sentuhan
tidak selamat. Berkata TIDAK kepada
sentuhan tidak selamat
1.2.4 Menyatakan tindakan
yang perlu diambil jika Menyatakan maksud dan
berlaku sentuhan tidak situasi sentuhan tidak
selamat. selamat.

7
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
Menyatakan batas
sentuhan pada anggota
seksual.

Mengenal pasti individu


yang mungkin melakukan
sentuhan tidak selamat.

Menyatakan tindakan
yang perlu diambil jika
berlaku sentuhan tidak
selamat.
Pemakanan Murid boleh: Murid boleh: Pemakanan

1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Memilih makanan dan 1.3.1 Mengenal pasti 1.3 Mengetahui dan
mengamalkan minuman yang kumpulan zat makanan mengamalkan
pemakanan berkhasiat pada setiap seperti karbohidrat, pemakanan yang sihat
yang sihat dan kali waktu makan. protein, lemak dan dan selamat.
selamat. vitamin.
AKTIVITI
1.3.2 Menyatakan 1.3.2 Memilih jenis makanan
kepentingan mengikut waktu makan
pengambilan makanan harian. Menjelaskan kepentingan
dan minuman yang memilih makanan dan
berkhasiat. minuman yang berkhasiat
pada setiap kali waktu
1.3.3 Mengenal pasti jenis 1.3.3 Memilih makanan yang makan dan antara waktu
makanan dan minuman sesuai antara waktu makan.
yang boleh makan harian seperti

8
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
menyebabkan berat minum pagi, minum Mengenal pasti kumpulan
badan yang berlebihan petang dan makan lewat zat makanan seperti
dan obesiti. malam. karbohidrat, protein, lemak
dan vitamin.
1.3.4 Mengamalkan 1.3.4 Mengamalkan
pengambilan makanan pemakanan yang sihat
dan minuman mengikut dengan mengurangkan
keperluan. pengambilan gula, Menjelaskan tabiat
garam dan lemak. pengambilan makanan dan
minuman yang sihat untuk
1.3.5 Mengamalkan tabiat 1.3.5 Menyatakan kesan mengelak berat badan
makan dan minum yang pengambilan makanan yang berlebihan serta
sihat. dalam kuantiti obesiti dengan
berlebihan atau mengurangkan
berkurangan . pengambilan gula, garam
1.3.6 Menceritakan tabiat dan lemak.
pengambilan makanan
dan minuman dalam 1.3.6 Menyatakan kesan Menyatakan pengaruh
kalangan ahli keluarga. obesiti terhadap rakan dan media dalam
kesihatan diri. pengambilan makanan
1.3.7 Menyatakan pengaruh serta minuman
rakan dalam
pengambilan makanan
dan minuman.

1.3.8 Menyatakan pengaruh


media dalam
pengambilan makanan
dan minuman.

9
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
Penyalahgunaan Murid boleh: Murid boleh: Penyalahgunaan Bahan
Bahan
1.4.1 Mengenali jenis bahan 1.4.1 Mengenal pasti bahan 1.4 Mengetahui jenis dan
1.4 Mengetahui ketagihan iaitu rokok, tembakau selain kesan penyalahgunaan
jenis dan kesan dadah dan alkohol. daripada rokok seperti bahan serta
penyalahgunaan rokok daun, cerut dan berkemahiran
bahan serta paip. menangani situasi
berkemahiran berisiko terhadap diri,
menangani 1.4.2 Menceritakan kesan 1.4.2 Menyatakan kandungan keluarga dan
situasi berisiko negatif merokok, bahan berbahaya yang masyarakat.
terhadap diri, mengambil dadah dan terdapat dalam rokok.
keluarga dan alkohol terhadap AKTIVITI
masyarakat. kesihatan diri serta
orang lain. Mengenali jenis bahan
ketagihan iaitu rokok,
1.4.3 Melaporkan kepada 1.4.3 Menyatakan kesan dadah dan alkohol.
orang dewasa berkaitan merokok terhadap
penyalahgunaan bahan kesihatan dan Menyatakan kesan negatif
dalam kalangan rakan. persekitaran. merokok, pengambilan
dadah dan alkohol
1.4.4 Berkata TIDAK kepada 1.4.4 Berkata TIDAK kepada terhadap kesihatan diri
pelawaan pembelian dan serta orang lain.
penyalahgunaan bahan. pengambilan rokok.

1.4.5 Mengamalkan gaya Berkata TIDAK kepada


hidup sihat dengan tidak pelawaan, pembelian dan
menyalahguna bahan. pengambilan rokok, dadah
dan alcohol.

10
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Pengurusan Mental Murid boleh: Murid boleh: Pengurusan Mental dan Emosi
dan Emosi
2.1.1 Mempamerkan perasaan 2.1.1 Menyatakan maksud 2.1 Mengetahui pelbagai jenis
2.1 Mengetahui seperti bimbang, cemas penghargaan kendiri. emosi, kepentingan dan
pelbagai jenis dan tidak selamat. cara mengurus emosi
emosi, untuk meningkatkan
kepentingan dan 2.1.2 Menunjuk cara yang 2.1.2 Menyatakan kesihatan mental dalam
cara mengurus sihat ketika meluahkan keistimewaan diri sendiri. kehidupan seharian.
emosi untuk perasaan kepada orang
meningkatkan yang boleh dipercayai. AKTIVITI
kesihatan
mental dalam 2.1.3 Mengamalkan sikap 2.1.3 Menyatakan cara Mengenal pasti perasaan
kehidupan positif untuk mengurus meningkatkan seperti bimbang, cemas
seharian. perasaan diri seperti penghargaan kendiri dan tidak selamat.
rasa bersalah, bimbang, melalui amalan positif. yang berlaku dalam
takut, marah, cemburu keluarga dan persekitaran
dan tidak selamat. Mengamalkan sikap positif
untuk mengurus perasaan
2.1.4 Mengenal pasti diri seperti rasa bersalah,
perasaan yang wujud bimbang, takut, marah,
akibat perubahan yang cemburu dan tidak selamat
berlaku dalam keluarga serta meluahkan perasaan
dan persekitaran seperti kepada orang yang boleh
pertambahan dan dipercayai
kehilangan ahli dalam Menyatakan keistimewaan
keluarga. diri sendiri dan cara
meningkatkan
penghargaan kendiri

11
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
melalui amalan positif
Kekeluargaan Murid boleh: Murid boleh: Kekeluargaan

2.2 Mengetahui 1.3 Mengetahui peranan diri


peranan diri 2.2.1 Menyatakan perbezaan 2.2.1 Menyatakan sendiri dan ahli keluarga
sendiri dan ahli fizikal perempuan dan kepentingan serta kepentingan
keluarga serta lelaki. mengeratkan hubungan institusi kekeluargaan
kepentingan kekeluargaan. dalam aspek kesihatan
institusi keluarga.
kekeluargaan 2.2.2 Menceritakan perbezaan 2.2.2 Menyatakan cara
dalam aspek antara perawakan mengeratkan hubungan
kesihatan perempuan dan lelaki. kekeluargaan. AKTIVITI
keluarga. Menceritakan perbezaan
2.2.3 Menghargai diri dan 2.2.3 Menyatakan peranan fizikal perempuan dan
gembira dilahirkan keluarga dalam memberi lelaki.serta
sebagai lelaki atau sokongan kepada ahli antara perawakan
perempuan. keluarga yang perempuan dan lelaki.
mengalami masalah
2.2.4 Mengamalkan sikap kesihatan. Menghargai diri dan
menghormati antara satu gembira dilahirkan sebagai
sama lain tanpa mengira lelaki atau perempuan
jantina. serta menghormati antara
satu sama lain tanpa
mengira jantina

Menyatakan kepentingan
dan cara mengeratkan
hubungan kekeluargaan

12
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
Menyatakan peranan
keluarga dalam memberi
sokongan kepada ahli
keluarga yang mengalami
masalah kesihatan.

Perhubungan Murid boleh: Murid boleh: Perhubungan

2.3 Mengetahui dan 1.4 Mengetahui dan


mengaplikasi 2.3.1 Mematuhi ajaran agama. 2.3.1 Menyatakan konflik yang mengaplikasi kemahiran
kemahiran berlaku antara adik interpersonal dan
interpersonal 2.3.2 Menzahirkan kasih beradik dan rakan komunikasi berkesan
dan komunikasi sayang yang berbeza sebaya. dalam kehidupan
berkesan dalam kepada Tuhan, diri,ibu
kehidupan bapa / penjaga, ahli 2.3.2 Menyatakan cara Aktiviti
seharian. keluarga, guru dan menangani konflik. Mengaplikasikan
rakan. kemahiran berkomunikasi
secara berkesan dalam
2.3.3 Menunjukkan rasa kasih 2.3.3 Menyatakan menzahirkan kasih sayang,
sayang tanpa kepentingan hubungan menangani konflik dan
membezakan individu persahabatan yang menghargai persahabatan.
atau kumpulan seperti sihat.
tidak membuli dan
menyakiti orang lain. Mengamalkan aktiviti sihat
bersama rakan dan rasa
2.3.4 Mengamalkan rasa 2.3.4 Menyatakan cara bersyukur kepada Tuhan
syukur kepada Tuhan menghargai dan terima kasih sesama
dan terima kasih sesama persahabatan. manusia.
manusia.

13
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
2.3.5 Mengamalkan aktiviti
sihat bersama rakan.

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN

Penyakit Murid boleh: Murid boleh: Penyakit

3.1 Mengetahui 3.1.1 Mengenal pasti tanda- 3.1.1 Menyatakan penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit
jenis penyakit tanda konjunktivitis. bawaan nyamuk iaitu dan cara mencegah serta
dan cara demam denggi dan mengelak risiko penyakit
mencegah serta 3.1.2 Menyatakan cara demam malaria. dalam kehidupan
mengelak risiko mengelak daripada seharian.
penyakit dalam jangkitan konjunktivitis. 3.1.2 Mengenal pasti gejala AKTIVITI
kehidupan dan Menjelaskan jenis
seharian. 3.1.3 Menyatakan langkah- tanda demam denggi penyakit, tanda-tanda
langkah yang perlu serta demam malaria. penyakit dan cara
diambil atau diawasi jika mencegah serta mengelak
mengalami konjunktivitis. 3.1.3 Mengenal pasti cara risiko penyakit.
demam denggi dan
3.1.4 Mengenali penyakit tidak demam malaria
berjangkit seperti merebak.
ketumbit mata, sakit
telinga, hidung berdarah, 3.1.4 Menyatakan cara
ekzema dan alahan. mencegah demam
denggi dan demam
3.1.5 Mengenal pasti tanda- malaria.

14
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
tanda penyakit tidak
berjangkit.

3.1.6 Menyatakan langkah-


langkah yang perlu
diambil atau diawasi jika
mengalami penyakit
tidak berjangkit.

Keselamatan Murid boleh: Murid boleh: Keselamatan

3.2 Mengetahui 3.2.1 Mengenal pasti 3.2.1 Mengenal pasti situasi 3.2 Mengetahui kepentingan
kepentingan peralatan dan bahan yang boleh mengancam menjaga keselamatan diri
menjaga yang berbahaya di keselamatan diri. dan mendemonstrasi
keselamatan diri rumah, sekolah, taman kemahiran kecekapan
dan permainan dan tempat psikososial dalam
mendemonstrasi awam. kehidupan seharian.
kemahiran AKTIVITI
kecekapan 3.2.2 Menyenaraikan cara 3.2.2 Menyatakan cara-cara Mengaplikasikan
psikososial penyimpanan peralatan menjaga keselamatan kemahiran kecekapan
dalam dan bahan seperti racun diri. psikososial dalam
kehidupan dengan selamat. kehidupan seharian
seharian.
3.2.3 Mengenal pasti situasi 3.2.3 Menyatakan tindakan Mengaplikasikan cara
tidak selamat di rumah, segera yang perlu menjaga keselamatan diri
sekolah, taman diambil jika berlaku dan tindakan yang perlu
permainan dan tempat ancaman terhadap diambil.
awam. keselamatan diri.

15
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
3.2.4 Menyatakan kesan 3.2.4 Mengamalkan langkah-
kemalangan dan langkah keselamatan diri
kecederaan seperti di rumah, sekolah,
kecacatan kekal tubuh taman permainan dan
badan. tempat awam.

3.2.5 Mengamalkan langkah-


langkah keselamatan
untuk mengelak
kemalangan,
kecederaan dan situasi
tidak selamat di rumah,
sekolah, taman
permainan dan tempat
awam pada setiap masa.

Pertolongan Cemas Murid boleh: Murid boleh: Pertolongan Cemas

3.3 Mengetahui 3.3 Mengetahui asas


asas 3.3.1 Mengetahui situasi 3.3.1 Mengenal pasti situasi pertolongan cemas dan
pertolongan kecemasan. kecemasan. kepentingan bertindak
cemas dan dengan bijak mengikut
kepentingan 3.3.2 Meminta bantuan 3.3.2 Mengenal pasti jenis- situasi.
bertindak apabila berlaku jenis kecederaan yang AKTIVITI
dengan bijak kecemasan. sering berlaku. Mengenal pasti situasi
mengikut situasi. kecemasan, jenis-jenis
3.3.3 Menyatakan tindakan kecederaan yan sering
segera yang perlu berlaku.
diambil jika berlaku

16
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
KANDUNGAN TAHUN 2 dan 3
kecemasan dan Mengaplikasikan cara
kecederaan. meminta bantuan
sekiranya berlaku
kecemasan dan

kecederaan.

17
PEMETAAN KANDUNGAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 DAN TAHUN 5 SEKOLAH KURANG MURID (SKM)

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
Kesihatan Diri dan Murid boleh: Murid boleh: Kesihatan Diri dan Reproduktif
Reproduktif
1.1.1 Menyatakan maksud akil 1.1.1 Mengetahui sistem 1.2 Mengetahui dan
1.1 Mengetahui dan baligh. reproduktif lelaki dan memahami pertumbuhan
memahami perempuan. dan perkembangan fizikal
pertumbuhan yang sihat.
dan 1.1.2 Menyatakan tanda-tanda 1.1.2 Memahami fungsi organ
perkembangan akil baligh dalam sistem reproduktif
fizikal yang bagi lelaki dan lelaki dan perempuan. AKTIVITI
sihat. perempuan. Menceritakan tanda-
tanda dan perubahan
1.1.3 Menyatakan perubahan 1.1.3 Mengetahui fizikal apabila akil
fizikal lelaki persenyawaan dalam baligh.
dan perempuan apabila asas kejadian manusia. Menghitung tempoh
akil baligh. kitaran haid dan
menjelaskan dengan
1.1.4 Menyatakan tempoh 1.1.4 Memahami kaitan contoh cara mengurus
kitaran haid. kitaran haid dengan diri semasa mengalami
persenyawaan. haid serta ihtilam.
1.1.5 Menjelaskan tiada
gangguan aktiviti
harian semasa haid.

18
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
1.1.6 Menjelaskan cara
pengurusan diri apabila
mengalami haid dan
ihtilam.

1.1.7 Mengenal pasti


perubahan yang
mungkin dialami
semasa haid.

1.2 Mendemonstrasi Murid boleh: Murid boleh: Kesihatan Diri dan Reproduktif
keupayaan dan
kemahiran untuk 1.2.1 Menyatakan cara 1.2.1 Memahami kepentingan 1.5 Mendemonstrasi
menangani menghargai perubahan menghargai aspek keupayaan dan
pengaruh fizikalpada diri sendiri. seksualiti dilahirkan kemahiran untuk
dalaman dan sebagai lelaki atau menangani pengaruh
luaran yang perempuan. dalaman dan luaran
mempengaruhi yang mempengaruhi
kesihatan diri kesihatan diri dan
dan reproduktif. reproduktif.
1.2.2 Menyatakan cara 1.2.2 Mengetahui cara
menghormati perubahan menghargai dan AKTIVITI
fizikal individu lain. menghormatianggota
seksual diri sendiri Berkata TIDAK kepada
dengan menjaga sentuhan tidak selamat.
kebersihan,keselamatan Menjelaskan cara
dan menghargai

19
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
kesihatan. perubahanfizikal pada diri
sendiri dancara
menghormatiperubahan
1.2.3 Menyatakan cara 1.2.3 Mengaplikasi cara fizikal individu lain.
menangani pelbagai menghormati anggota Melakar dan menjelaskan
situasi negatif terhadap seksual orang lain. perubahan fizikal pada diri
perubahan fizikal pada sendiri serta individu lain,
diri sendiri, rakan dan dan memberi contoh batas
keluarga. sentuhan.
Menjelaskan melalui
1.2.4 Menyatakan batas 1.2.4 Mengaplikasi batas contoh cara menangani
sentuhan untuk menjaga sentuhan pada anggota pelbagai situasi negatif
keselamatan dan seksual dalam aspek terhadap perubahan fizikal
kehormatan diri. menjaga kebersihan, pada diri sendiri, rakan
keselamatan dan dan keluarga
. kesihatan.

Pemakanan Murid boleh: Murid boleh:


Pemakanan
1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Melakar dan melabel 1.3.1 Memahami kepentingan
mengamalkan Piramid Makanan mengambil pelbagai 1.3 Mengetahui dan
pemakanan Malaysia. jenis makanan. mengamalkan pemakanan
yang sihat dan yang sihat dan selamat.
selamat.
1.3.2 Mengenal pasti 1.3.2 Mensintesis menu AKTIVITI
kumpulan makanan makanan seimbang. Melukis dan menamakan
mengikut aras Piramid aras Piramid Makanan
Makanan Malaysia. Malaysia.
Memberi contoh makanan

20
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
1.3.3 Menyatakan kepentingan 1.3.3 Menilai makanan yang mengikut aras
pengambilan pelbagai berkhasiat. Piramid Makanan
jenis makanan Malaysia dan faedah
berdasarkan Piramid pengambilan sarapan.
Makanan Malaysia. Menjelaskan dengan
contoh kepentingan
pengambilan pelbagai jenis
makanan berdasarkan
1.3.4 Menjelaskan Piramid Makanan Malaysia.
kepentingan Memilih makanan
pengambilan sarapan berdasarkan kualiti
yang sihat. pembungkusan dan
maklumat yang terdapat
1.3.5 Menjelaskan pada label makanan.
kepentingan Menyampaikan maklumat
kualiti pembungkusan kepada orang lain tentang
dan maklumat yang kepentingan memilih
terdapat pada label pelbagai jenis makanan
makanan iaitu tarikh yang sihat berdasarkan
luput dan kandungan Piramid Makanan
bahan Malaysia dalam kehidupan
harian.
Penyalahgunaan Murid boleh: Murid boleh: Penyalahgunaan Bahan
Bahan
1.4.1 Menyatakan contoh 1.4.1 Mengetahui pelbagai 1.4 Mengetahui jenis dan kesan
1.4 Mengetahui makanan dan minuman jenis bahan inhalan. penyalahgunaan bahan
jenis dan kesan yang mengandungi serta berkemahiran
penyalahgunaan alkohol berdasarkan menangani situasi berisiko
bahan serta label terhadap diri, keluarga dan

21
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
berkemahiran 1.4.2 Menyatakan kesan 1.4.2 Memahami kesan jangka masyarakat.
menangani jangka masa pendek terhadap fizikal
situasi berisiko pendek terhadap fizikal dan mental akibat AKTIVITI
terhadap diri, dan mental penyalahgunaan bahan Mengenal pasti contoh
keluarga dan akibat pengambilan inhalan. makanan dan minuman
masyarakat. alkohol. yang mengandungi alkohol
berdasarkan label.
1.4.3 Menyatakan kesan 1.4.3 Memahami kesan jangka Memberi contoh kesan
jangka masa panjang panjang terhadap fizikal jangka masa pendek dan
terhadap fizikal dan dan mental akibat jangka masa panjang
mental penyalahgunaan bahan terhadap fizikal serta
akibat pengambilan inhalan. mental akibat pengambilan
alkohol. alkohol.
Menunjuk cara kemahiran
1.4.4 Berkata TIDAK kepada 1.4.4 Mengaplikasi cara berkata TIDAK kepada
pengambilan dan berkata TIDAK kepada pengambilan dan
pembelian makanan penyalahgunaan bahan pembelian makanan serta
serta minuman inhalan. minuman beralkohol
beralkohol.

1.4.5 Mendemonstrasi 1.4.5 Menilai maklumat


cara menyebarkan berkaitan kesan
maklumat berkaitan penyalahgunaan bahan
kesan pengambilan inhalan untuk disebarkan
alkohol kepada ahli kepada ahli keluarga dan
keluarga dan rakan rakan sebaya.
sebaya.

22
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Pengurusan Mental Murid boleh: Murid boleh: Pengurusan Mental dan Emosi
dan Emosi
2.1.1 Menyatakan maksud 2.1.1 Memahami situasi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis
2.1 Mengetahui konflik dan stres. konflik dan stres dalam emosi, kepentingan dan
pelbagai jenis keluarga. cara mengurus emosi
emosi, untuk meningkatkan
kepentingan dan 2.1.2 Mengenal pasti tanda- 2.1.2 Memahami situasi konflik kesihatan mental dalam
cara mengurus tanda konflik dan stres dan stres dalam kehidupan seharian.
emosi untuk dalam diri sendiri. kalangan rakan sebaya.
meningkatkan AKTIVITI
kesihatan 2.1.3 Menyatakan punca 2.1.3 Memahami kesan konflik Menulis maksud konflik dan
mental dalam konflik dan stres dalam dan stres dalam stres.
kehidupan diri sendiri. keluarga. Menerangkan tentang
seharian. tanda-tanda dan punca
2.1.4 Menyatakan kesan 2.1.4 Memahami kesan konflik dalam diri sendiri.
konflik dan stres konflik dan stres Menjelaskan dengan
terhadap diri sendiri. dengan rakan sebaya. contoh kaitan antara kesan
konflik dengan stres dalam
2.1.5 Memilih cara mengurus 2.1.5 Mengaplikasi cara diri sendiri.
konflik dan stres. mengurus konflik dan Mengenal pasti langkah-
stres dalam kalangan langkah untuk melakukan
ahli keluarga dan rakan intervensi terhadap konflik
sebaya. dan stres dalam diri sendiri.

23
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
Murid boleh: Murid boleh: Kekeluargaan
Kekeluargaan
2.2.1 Menjelaskan 2.2.1 Mengetahui 1.6 Mengetahui peranan diri
2.2 Mengetahui kepentingan hubungan tanggungjawab ahli sendiri dan ahli keluarga
peranan diri kekeluargaan. dalam keluarga dalam serta kepentingan
sendiri dan ahli aspek mental, emosi dan institusi kekeluargaan
keluarga serta sosial. dalam aspek kesihatan
kepentingan keluarga.
institusi
kekeluargaan 2.2.2 Menerangkan peranan 2.2.2 Memahami harapan ahli AKTIVITI
dalam aspek dan tanggungjawab ahli keluarga. Menjelaskan dengan
kesihatan keluarga dalam encegah contoh kepentingan
keluarga. serta menangani gejala hubungan kekeluargaan
sosial. dalam mencegah dan
menangani gejala sosial.
2.2.3 Menjelaskan 2.2.3 Memahami keperluan Menghuraikan kepentingan
kepentingan sokongan dan kehendak ahli sokongan ahli keluarga
ahli keluarga dalam keluarga dalam aspek dalam mencegah serta
menangani gejala mental, emosi dan menangani gejala sosial.
sosial. sosial. Membahaskan dalam
kalangan rakan berkenaan
kepentingan sokongan ahli
keluarga dalam menangani
gejala sosial.

Murid boleh: Murid boleh: Perhubungan


Perhubungan
1.7 Mengetahui dan
2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Menjelaskan 2.3.1 Mengetahui maksud mengaplikasi kemahiran

24
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
mengaplikasi kepentingan remaja. interpersonal dan
kemahiran menyayangi diri sendiri komunikasi berkesan
interpersonal dan ahli dalam keluarga. dalam kehidupan
dan komunikasi
berkesan dalam 2.3.2 Menyatakan cara 2.3.2 Memahami peranan Aktiviti
kehidupan meluahkan perasaan remaja dalam Mengaplikasikan
seharian. kasih sayang dalam masyarakat. kemahiran berkomunikasi
keluarga. secara berkesan dalam
menzahirkan kasih sayang,
menangani konflik dan
2.3.3 Mempamerkan cara 2.3.3 Memahami cabaran menghargai persahabatan.
meluahkan perasaan yang dialami oleh remaja
Mengamalkan aktiviti sihat
yang sesuai dalam dalam perhubungan
bersama rakan dan rasa
pelbagai situasi. maya dan bukan maya.
bersyukur kepada Tuhan
dan terima kasih sesama
2.3.4 Memahami perhubungan
manusia.
maya dan bukan maya
secara sihat sesama Menghasilkan karya untuk
remaja. meluahkan perasaan kasih
sayang terhadap diri
sendiri dan ahli dalam
keluarga.

25
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN

Penyakit Murid boleh: Murid boleh: Penyakit

3.1 Mengetahui 3.1.1 Menyatakan Penyaki t 3.1.1 Mengetahui beberapa 3.1 Mengetahui jenis penyakit
jenis penyakit tidak berjangkit seperti jenis penyakit berjangkit dan cara mencegah serta
dan cara penyakit jantung, yang boleh dicegah mengelak risiko penyakit
mencegah serta asma, penyakit buah melalui vaksin iaitu dalam kehidupan
mengelak risiko pinggang dan diabetes. campak, rubella, cacar seharian.
penyakit dalam dan beguk. AKTIVITI
kehidupan Menjelaskan jenis
seharian. penyakit, tanda-tanda
3.1.2 Mengenal pasti simptom 3.1.2 Memahami gejala dan penyakit dan cara
dan tanda penyakit tidak tanda penyakit iaitu mencegah serta mengelak
berjangkit seperti campak, rubella, cacar risiko penyakit.
penyakit jantung, asma, serta beguk.
penyakit buah pinggang Mencari maklumat tentang
dan diabetes. penyakit tidak berjangkit
melalui media massa.

3.1.3 Menyatakan kesan 3.1.3 Memahami cara


penyakit tidak berjangkit penyakit iaitu campak,
seperti penyakit jantung, rubella, cacar dan
asma, penyakit buah beguk merebak.
pinggang dan diabetes
sekiranya tidak
dikawal.

26
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
3.1.4 Menjelaskan cara
mencegah penyakit tidak
berjangkit seperti
penyakit jantung, asma,
penyakit buah pinggang
dan diabetes.

Keselamatan Murid boleh: Murid boleh: Keselamatan

3.2 Mengetahui 3.2.1 Menyatakan maksud 3.2.1 Menganalisis pengaruh 3.2 Mengetahui kepentingan
kepentingan rakan sebaya. positif dan negatif menjaga keselamatan diri
menjaga dalam perhubungan dan mendemonstrasi
keselamatan diri maya serta bukan maya kemahiran kecekapan
dan dengan rakan lain. psikososial dalam
mendemonstrasi kehidupan seharian.
kemahiran 3.2.2 Menerangkan peranan 3.2.2 Mengaplikasi cara AKTIVITI
kecekapan rakan sebaya. menangani pengaruh Mengaplikasikan
psikososial negatif dalam kemahiran kecekapan
dalam perhubungan maya dan psikososial dalam
kehidupan bukan maya dengan kehidupan seharian
seharian. rakan lain.
Mengaplikasikan cara
menjaga keselamatan diri
dan tindakan yang perlu
3.2.3 Membezakan pengaruh diambil.
positif dan negatif rakan
sebaya.

27
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
3.2.4 Menjelaskan cara-cara
mengatasi pengaruh
negatif rakan sebaya.

3.2.5 Memilih ciri rakan


sebaya yang boleh
dijadikan suri teladan.
Pertolongan Cemas Murid boleh: Murid boleh: Pertolongan Cemas

3.3 Mengetahui 3.3.1 Menyatakan maksud 3.3.1 Memahami situasi yang 3.3 Mengetahui asas
asas bantu mula. menyebabkan pertolongan cemas dan
pertolongan kecederaan kepentingan bertindak
cemas dan ringan iaitu melecet, dan dengan bijak mengikut
kepentingan melecur. situasi.
bertindak AKTIVITI
dengan bijak 3.3.2 Mengenal pasti jenis 3.3.2 Mengaplikasi langkah- Mengenal pasti situasi
mengikut situasi. kecederaan ringan langkah semasa kecemasan, jenis-jenis
seperti luka, calar, lebam memberi bantu mula kecederaan yan sering
dan terseliuh. untuk kecederaan ringan berlaku.
iaitu melecet, dan
melecur. Mengaplikasikan cara
meminta bantuan
3.3.3 Menyatakan langkah- 3.3.3 Mengetahui agensi yang sekiranya berlaku
langkah yang diambil boleh memberi kecemasan dan
semasa memberi bantu perkhidmatan kesihatan kecederaan.
mula untuk kecederaan dan keselamatan
ringan mengikut situasi.

28
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PdP KELAS BERCANTUM
TAHUN 4 TAHUN 5
KANDUNGAN TAHUN 4 dan 5
3.3.4 Menjelaskan
kepentingan bantu mula
mengikut situasi. .

29
3.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM
3.1 Pengenalan
Kelas bercantum mempunyai bilangan murid yang kecil dan terdiri daripada
murid daripada tahun persekolahan yang berbeza. Proses pengajaran dan
pembelajaran dalam kelas bercantum perlu mengambil kira keperluan murid
yang berbeza daripada aspek kebolehan, minat dan tahap pemikiran.
Sehubungan dengan itu kaedah pengajaran pelbagai gred digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum. Umumnya, pengajaran dan
pembelajaran yang biasa dilaksanakan dalam pengajaran pelbagai gred
adalah Pengajaran Kelas, Pengajaran Kumpulan dan Pengajaran Individu.
Strategi pengajaran dan pembelajaran seperti penggabungjalinan,
penyerapan, pemulihan dan pengayaan perlu diubahsuai berdasarkan
keperluan murid yang pelbagai.

Murid dalam kelas bercantum mempunyai unsur-unsur kepelbagaian yang


perlu diambilkira oleh guru ketika merancang proses pengajaran. Unsur-unsur
kepelbagaian mereka adalah seperti berikut:

i. Umur
ii. Kebolehan
iii. Tahap perkembangan
iv. Latar belakang
v. Pengalaman
vi. Motivasi
vii. Minat

3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred


Pengajaran pelbagai gred digunakan dalam kelas bercantum untuk
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berikut adalah
lima jenis pengajaran pelbagai gred yang digunakan dalam kelas bercantum:

30
3.2.1 Pengajaran Secara Kelas
Guru menyampaikan pelajaran kepada semua murid yang berada dalam bilik
darjah kelas bercantum pada masa yang sama. Walau bagaimanapun,
pengajaran secara kelas ini hanya sesuai dilaksanakan untuk mata pelajaran
seperti Pendidikan Jasmani, Muzik, Pendidikan Seni dan Moral kerana guru
boleh menyampaikan maklumat am kepada murid.

3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan


Kaedah ini dijalankan dalam situasi guru mengajar murid dalam kumpulan
berasingan mengikut umur tertentu dalam sesuatu waktu. Guru akan
mengajar satu kumpulan murid secara kelas dan dalam waktu yang sama
murid daripada tahun persekolahan yang lain akan membuat kerja secara
individu. Kaedah ini disebut Kaedah Mengikut Tahun Persekolahan dengan
tujuan membezakannya dengan kaedah kumpulan kebolehan yang terdapat
dalam kelas biasa.

Kaedah ini boleh digunakan apabila terdapat peringkat kebolehan murid


mengikut tahun persekolahan sangat berbeza daripada aspek kemahiran dan
pengetahuan di dalam sesuatu bidang tertentu. Contohnya, bagi mata
pelajaran Bahasa Melayu, kemahiran membaca bagi sebuah kelas bercantum
Tahun 2 dan Tahun 3, guru akan melaksanakan aktiviti bacaan dengan murid
Tahun 2 dan kemudian, manakala murid Tahun 3 diberi buku atau teks untuk
pembacaan di ruang pembacaan senyap. Kemudian guru akan beralih
kepada Tahun 3 untuk melaksanakan aktiviti bacaan.Semasa melaksanakan
kaedah ini, guru digalakkan mengadakan aktiviti-aktiviti kumpulan.

3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan


Kaedah ini bermaksud guru membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan dan menyampaikan pengajaran kepada kumpulan murid tertentu
dalam satu-satu masa. Setelah guru selesai membimbing satu kumpulan,
guru akan berpindah dan membimbing kumpulan yang lain; dan seterusnya
bergilir-gilir sehingga merangkumi semua kumpulan murid.

31
Terdapat beberapa cara yang sesuai untuk membentuk kumpulan :

(a) Kumpulan Mengikut Kebolehan Yang Sama

Murid yang lebih kurang sama tahap kebolehan diletakkan dalam satu
kumpulan . Kumpulan seperti ini sesuai untuk beberapa aktiviti dalam
kemahiran asas, aktiviti pengayaan dan pemulihan.

Kumpulan yang sama kebolehan ini dikenali sebagai kumpulan akademik.


Kaedah ini amat sesuai digunakan untuk mata pelajaran seperti Matematik,
Sains dan bahasa. Guru akan memerhati dan mencatat pencapaian murid
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kemudian secara sistematik
akanmembahagikan murid pada kumpulan-kumpulan tertentu berdasarkan
kebolehan mereka. Guru perlu lebih menitikberatkan keperluan murid
daripada kumpulan yang lemah.

(b) Kumpulan Pelbagai Kebolehan

Murid daripada pelbagai kebolehan dan kecenderungan akan diletakkan


dalam satu kumpulan. Contohnya, ahli kumpulan yang terdiri daripada murid
yang pandai membaca, melukis dan merekacipta. Biasanya kumpulan seperti
ini dibentuk untuk menjalankan satu-satu projek. Oleh itu kumpulan yang
mempunyai pelbagai kebolehan dapat menghasilkan projek yang berjaya.
Lembaran kerja pula disediakan mengikut kebolehan murid.

3.2.4 Pengajaran Individu


Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah melibatkan
diri dalam aktiviti pembelajaran. Guru mengambil kesempatan untuk
membimbing secara individu. Kaedah individu ini bermaksud pengajaran guru
adalah dikhususkan kepada seseorang murid yang tertentu dengan bahan
bantu mengajar atau lembaran kerja khas untuk murid berkenaan sahaja.
Kaedah ini bertujuan untuk mengembangkan secara optima potensi dan
kebolehan murid itu, dan dalam situasi kelas bercantum dimana bilangan
muridnya yang bersaiz kecil, kaedah ini merupakan kaedah paling efektif.

32
3.2.5 Pengajaran Sosial
Kumpulan ini berbeza dengan kumpulan yang dibentuk berdasarkan aktiviti
dan kumpulan pelbagai kebolehan kerana kumpulan ini dibentuk berdasarkan
kepada penyesuaian kanak-kanak itu sendiri dimana kanak-kanak diberi
peluang memilih kumpulan-kumpulannya sendiri berdasarkan minat dan
kecenderungan murid berkenaan serta dikelilingi oleh rakan-rakan yang
disenangi murid itu. Jenis-jenis aktiviti yang dibuat biasanya termasuklah
permainan, pelajaran muzik, drama atau pelajaran bercorak rekreasi; juga ata
pelajaran yang menekankan kemahiran psikomotor.

3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21


Pengajaran bermaksud bagaimana seseorang guru menyampaikan pelajaran
atau ilmu pengetahuan kepada murid. Ia merupakan satu proses yang
bermula daripada persediaan untuk mengajar, melakukan pengajaran, menilai
kembali apa yang telah diajar serta melakukan tindakan susulan bagi
menyempurnakan proses pengajaran itu. Pengajaran juga adalah rancangan
guru yang sistematik untuk membimbing pelajar menjalankan aktiviti
pembelajaran. Pembelajaran ialah proses perubahan struktur mental yang
membina keupayaan tingkah laku yang berbeza. Dari sudut kognitif,
pembelajaran boleh berlaku tanpa perubahan tingkah laku yang segera.
Proses pembelajaran yang berlaku secara berterusan akan membawa
perubahan tingkah laku.

Pelbagai kaedah pengajaran yang telah digunakan oleh guru sejak berkurun
lamanya. Ini dilakukan untuk memastikan supaya murid mendapat
pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. Kaedah pengajaran yang sering
diperkatakan masa kini adalah pembelajaran abad 21 seiring dengan arus
pembangunan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan inisiatif
pembelajaran abad 21 secara rintis pada tahun 2014 dan meluaskan
pelaksanaan ke seluruh negara mulai tahun 2015 selaras dengan
transformasi pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan Pendidikan

33
Malaysia (2013-2025). Terdapat perbezaan antara pembelajaran
konvensional dan pembelajaran abad 21 iaitu:

Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Abad Ke-21

Dipimpin oleh guru Berasaskan murid

Pembelajaran langsung Pembelajaran koperatif

Menekankan pengetahuan, Menekankan kemahiran,


kandungan dan kemahiran asas. proses dan pemikiran aras
tinggi

Berfokuskan praktikal
Berfokuskan teori
Menekankan kemahiran hidup
Menekankan Kurikulum
Aktiviti berkumpulan
Aktiviti Individu
Melibatkan komuniti
Merangkumi dalam bilik darjah
Pentaksiran formatif

Pentaksiran sumatif Belajar untuk kehidupan

Belajar untuk sekolah

3.3.1Ciri-Ciri Pembelajaran Abad 21


Pengajaran dan pembelajaran abad 21 turut menekankan 4 ciri iaitu:
(a) Komunikasi (Communication)
(b) Pemikiran kritis (Critical Thinking)
(c) Kolaborasi (Collaboration)
(d) Kreativiti (Creativity)

34
(a) Komunikasi

Murid digalakkan untuk memahami, mengelola dan menghasilkan satu


komunikasi yang efektif dalam pelbagai bentuk sama ada secara lisan atau
tulisan. Murid akan diberi peluang untuk menggunakan kemahiran
komunikasi ketika mengutarakan pendapat mereka sama ada dalam aktiviti
berkumpulan atau pun ketika bersama guru.

(b) Kolaborasi
Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan kemampuannya dalam aktiviti
berkumpulan, bakat kepimpinan, memainkan pelbagai peranan, memikul
tanggungjawab, menghormati pendapat orang lain, bertoleransi dan
berempati dengan orang lain.

(c ) Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah


Murid dididik untuk berusaha menganalisa, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.

(d) Kreativiti dan inovasi


Murid digalakkan untuk mencuba menghasilkan sesuatu yang baharu atau
membuat inovasi.

35
Secara rumusannya, murid kini perlu didedahkan dengan pelbagai situasi yang
menuntut mereka untuk menyelesaikan pelbagai pemasalahan supaya mereka
boleh menjadi modal insan yang kritis, berdaya saing dan mampu berhadapan
dengan cabaran globalisasi. Mereka juga perlu bijak berkomunikasi dan
bekerja dengan orang lain terutama ketika mereka berada di dalam alam
pekerjaan. Oleh itu, sistem pendidikan negara perlu menyediakan murid
dengan ilmu dan kemahiran ini bersesuaian dengan kehendak semasa.

3.3.2 Elemen-Elemen Yang Terkandung Dalam Pembelajaran Abad 21


Berikut adalah gambarajah yang menyenaraikan elemen-elemen yang
terkandung dalam pembelajaran abad 21.

Ciri-ciri murid yang diharapkan hasil daripada pembelajaran abad 21 ialah:


bijak menyoal
berupaya membuat hubung kait
yakin berkomunikasi
mengambil risiko

36
ingin tahu
menjana idea
fleksibel
mendengar dan membuat refleksi
mampu bekerja dengan orang lain
mampu berfikir sendiri
menguasai kemahiran literasi
berani mencuba

3.3.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad 21.

Strategi kolaboratif dan kooperatif


Strategi koperatif dan kolaboratif memerlukan murid bekerjasama dalam kumpulan
bagi mengatasi sesuatu masalah, memberi maklum balas dan berkomunikasi serta
berinteraksi antara satu sama lain secara beerstuktur.

Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses yang membantu murid
berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau
mendapatkan satu hasil akhir (end product) yang ada kaitan dengan isi kandungan
mata pelajaran. Pendekatan berstruktur dalam pembelajaran koperatif melibatkan
proses mencipta, menganalisis dan mengaplikasikan struktur dan tidak terikat
kepada isi kandungan pelajaran.

Ciri-ciri pembelajaran koperatif


Ganjaran kumpulan: ganjaran kumpulan menjadikan murid lebih bermotivasi
untuk melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan
Tanggungjawab individu: mendorong murid membimbing rakan-rakan
sekumpulan dan semua ahli bertanggungjawab menguasai pelajaran
Peranan ahli
Interaksi
Kemahiran berkumpulan-menguruskan sebarang konflik yang timbul di dalam
kumpulan

37
Pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang melibatkan satu
kumpulan murid yang bekerja bersama untuk mencapai hasil pembelajaran secara
bersama. Dalam pembelajaran kolaboratif terdapat tiga cara iaitu kolaboratif guru-
murid, kolaboratif murid, dan kolaboratif melalui ICT. Dalam Pembelajaran Abad 21,
pembelajaran kolaboratif penting kerana ia merupakan satu proses yang mencabar
murid berfikir, menyelesaikan masalah, mepunyai tujuan yang sama untuk mencapai
keputusan.

Ciri ciri pembelajaran kolaboratif


Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid-
contoh maklumat hasil carian internet
Perkongsian kuasa antara guru dan murid penurunan kuasa kepada
murid menentukan objektif sesuatu tugasan, menggunakan kreativiti
mereka menyiapkan tugasan, contohnya pengurusan grafik
Guru sebagai mediator- membantu murid mengaitkan maklumat baru yang
diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan
kepada situasi baru

38
Tambahan pula, pembelajaran ini berpotensi memenuhi gaya pembelajaran murid,
dan murid dapat mempelajari kemahiran interpersonal. Selain itu pembelajaran ini
menuju kepada perubahan dan murid bertoleransi sesama sendiri (Watson &
Battistich 2006). Dalam kelas bercantum, kaedah pembelajaran ini boleh digunakan
dalam menjalankan aktiviti kumpulan secara bersama-sama oleh murid. Murid
dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut kebolehan mereka. Elemen yang
perlu di beri perhatian ialah minat, kebolehandan umur mereka. Bagi murid yang
mempunyai aras yang lebih tinggi, isu yang lebih kompleks boleh dikemukakan di
mana ahli-ahli kumpulan akan berusaha untuk mencari penyelesaian yang sesuai.

Contoh pembelajaran kolaboratif dan kooperatif yang boleh digunakan dalam kelas
bercantum adalah jigsaw, gallery walk, perbincangan kumpulan, projek. Contoh:
Jigsaw Model.

Murid di bahagikan kepada kumpulan. Setiap murid akan belajar satu topik atau
kemahiran. Selepas itu kumpulan itu dibahagikan kepada kumpulan baru supaya
setiap kumpulan mempunyai wakil yang boleh mengajar satu topik atau kemahiran.
Kaedah ini sangat efektif untuk pembentangan isi kandungan . Murid dapat
mengajar murid yang lain dan pada masa yang sama dapat memupuk sifat
kepimpinan. Semasa pembelajaran ini berlaku, guru berpeluang mengajar kumpulan
yang lain.

Pembelajaran kontekstual
Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu
yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia
pekerjaan. Pembelajaran kontekstual melibatkan murid sepenuhnya dalam proses
pembelajaran. Pembelajaran ini menekankan proses penglibatan murid untuk
mencari bahan-bahan yang mereka belajar dan kaitkan dengan kehidupan
sebenarnya. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman
guru untuk memberi kefahaman kepada murid kerana proses pengajaran dan
pembelajaran itu sendiri melibatkan murid, pengajar dan bahan pengajaran.
Pembelajaran kontekstual ini bukan sekadar mendengar dan mengambil nota tetapi

39
murid mengalami proses pembelajaran secara langsung, iaitu menghubungkan isi
pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara murid dengan murid yang
lain serta menjadikan situasi pengajaran di dalam kelas sebagai simulasi kepada
kehidupan harian mereka.

Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada


murid. Guru dikehendaki melibatkan murid secara aktif dan menemui idea dan
fakta. Ini akan menjadikan murid dapat melibatkan diri secara menyeluruh dalam
aktiviti dan membentangkan hasil kerja mereka.

Contohnya: Pembelajaran eksperiential, pengalaman hidup sebenar, dan


pembelajaran aktiviti. Kaedah yang boleh digunakan ialah simulasi, main peranan,
kajian kes dan problem based learning

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)


Pembelajaran Berasaskan Masalahialah satu strategi yang berpusatkan murid.
Murid dikehendaki belajar tentang sesuatu mata pelajaran dengan menggunakan
pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Murid akan menguasai
kemahiran berfikir dan juga pengetahuan tentang matapelajaran tersebut. Kaedah ini
bermatlamat untuk menolong murid mengembangkan pengetahuan mereka,
menyelesaikan masalah dengan efektif, pembelajaran kendiri, kemahiran kolaboratif
dan meningkatkan motivasi intrinsik.

Dalam kumpulan, murid mengenalpasti apa yang mereka tahu, apa yang perlu
mereka tahu, bagaimana dan cara mengakses informasi baru untuk menyelesaikan
masalah. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi sokongan, bimbingan
dan memantau proses pembelajaran.

40
Kitaran Pembelajaran Berasaskan Masalah
Contoh:
1) Murid di beri satu masalah untuk berbincang dalam kumpulan. Di sini
murid akan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka.
2) Dalam kumpulan, murid akan mengembangkan teori atau hipotesis untuk
menerangkan masalah. Pada masa ini murid akan mengenalpasti isu
pembelajaran. Fasilitator memberi bimbingan supaya murid dapat
membina pengetahuan semasa menyelesaikan masalah.
3) Pembelajaran kendiri akan berlaku dalam proses ini di mana murid terus
mencari isu dalam masalah yang diberi.
4) Murid akan membentuk kumpulan dan membincang dapatan mereka
berdasarkan apa yang mereka pelajari.

Dalam proses pembelajaran, maklumbalas dan refleksi akan berlaku. Murid aktif
dalam membina pengetahuan baru. Kekuatan PBL adalah proses pembelajaran ini
membina satu keyakinan dalam murid berdasarkan pengalaman dan interaksi
dengan persekitaran mereka, seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi
masalah dan cabaran yang sebenar berlaku dalam dunia.

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)


Pembelajaran Berasaskan Projek adalah kaedah pengajaran abad 21 yang sangat
komprehensif kerana ia menyokong kesemua kemahiran dalam ciri abad 21. Ia
merupakan satu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek

41
sebagai cara murid memeperoleh ilmu. Kaedah ini adalah berpusatkan murid,
memerlukan masa untuk disiapkan, merentasi kurikulum dan melibatkan kemahiran
serta kecerdasan pelbagai. Kaedah ini memerlukan murid untuk berinteraksi
dengan isu dan amalan dunia sebenar selain menekankan pembelajaran kendiri dan
amalan penerokaan oleh murid.

Proses pembelajaran menggunakan kaedah ini bermula dengan soalan-soalan


berpandu, pemahaman konsep dan prinsip terus pelajaran. Ini akan memberi
peluang kepada murid untuk memahami sesuatu perkara dengan mendalam. Murid
biasanya diberi kebebasan untuk memilih tema bagi projeknya berdasarkan kepada
senarai tema yang disediakan. Kemudian murid akan mengumpul segala maklumat
dan bahan yang berkaitan dengan projek tersebut. Oleh itu murid perlu menjangkau
bidang yang pelbagai dan luas. Dengan cara ini projek dapat meluaskan skop
pemikiran murid dan memberi mereka peluang untuk memperoleh pengalaman yang
lebih luas. Pembelajaran menggunakan kaedah ini selalunya dicirikan dengan
penghasilan satu produk pada akhir pembelajaran. Murid juga boleh menunjukkan
apa yang telah dipelajari dalam bentuk demonstrasi dan persembahan.

Terrdapat persamaaan di antara kaedah Pengajaran Berasaskan Masalah (PBM)


dan Pengajaran Berasaskan Projek (PBP) di mana kedua-duanya menggunakan
kaedah inkuiri yang membentuk soalan dan masalah untuk diselesaikan. Namun
begitu terdapat perbezaan di antara keduanya. PBP menilai murid melalui
penghasilan produk atau pembentangan murid terhadap pemasalahan yang dipilih.
Manakala PBM melihat kepada jawapan atau penyelesaian masalah. Dalam PBM
guru akan terus memberikan masalah kepada murid untuk diselesaikan manakala
PBP memberi ruang kepada murid untuk memilih tema atau isu yang ingin mereka
selesaikan.

Flipped classroom
Flipped classroom adalah satu strategi pengajaran yang berbeza dengan kaedah
tradisional yang sering guru laksanakan. Flipped classroom menyampaikan isi
kandungan pengajaran di luar bilik darjah contoh melalui talian, penggunaan video,

42
audio, perisian multimedia dan apa jua jenis bahan yang memanfaatkan murid.
Kaedah ini adalah fleksibel dan boleh diguna dalam pelbagai disiplin dan peringkat
pendidikan. Pada peringkat sekolah , kaedah ini tidak terhad kepada murid biasa.
Siegle (2013) telah membuktikan kaedah flipped classroom sesuai dilaksanakan
terhadap murid yang istimewa dan murid yang berbakat. Bagi murid yang pada
tahap rendah kaedah flipped classroom membantu meningkatkan motivasi dan
minat murid seperti pemulihan. Sebaliknya, bagi murid yang mempunyai kecerdasan
tinggi, kaedah flipped classroom bertindak sebagai proses pengayaan.

Dalam pembelajaran menggunakan flipped classroom, guru menyediakan bahan-


bahan bacaan seperti buku, nota, video tape pengajaran dan juga laman web yang
berkenaan dengan topik yang hendak diajar. Sebelum pengajaran topik itu, murid
akan membaca atau mengakses bahan tersebut di rumah. Ia adalah satu
persediaan yang rapi dan baik kerana murid dapat mengakses bahan-bahan
pelajaran di rumah mengikut tahap mereka. Sebagai contoh, murid pada tahap yang
rendah boleh melihat bahan-bahan pelajaran beberapa kali dan murid pada tahap
yang tinggi akan lebih bermotivasi untuk mencari lebih maklumat tentang topik yang
berkenaan. Apabila murid menghadiri kelas, guru telah menyediakan pelbagai aktiviti
kumpulan di dalam kelas. Aktiviti kumpulan adalah berkenaan dengan bahan yang
mereka telah baca.

Cadangan ialah guru boleh menyediakan stesen pembelajaran, demonstrasi, aktiviti


makmal, kerja berkumpulan dengan bimbingan.

43
Ciri-ciri flipped classroom
Pembelajaran aktif: Murid melalui satu proses pembelajaran yang aktif di
mana murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.
Pembelajaran arah-kendiri: Murid merujuk kepada bahan pengajaran yang
lalu dan kaitkan dengan pengetahuan yang baru.
Pelbagai gaya pembelajaran: Flipped classroom dapat memenuhi gaya
pembelajaran murid, iaitu pengajaran dan pembelajaran adalah dalam
berbagai bentuk dan murid melibatkan diri dalam aktiviti.
Pelbagai instruction: Murid belajar mengikut tahap kebolehan.
Interaksi sosial: Interaksi sosial dipertingkatkan melalui aktiviti kolaboratif di
dalam kalangan muriddengan murid dan murid dengan guru. Interaksi dengan
guru adalah lebih bermakna.
Penyediaan abad 21: Menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan, iaitu
mengembangkan kemahiran teknologi supaya murid dapat menggunakan
teknologi dan sumber untuk menambah pengetahuan mereka.

44
3.4 Strategi Pelbagai Gred(Multigrade Strategy)
Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum, guru mesti
mengenal murid dari segi aras kebolehan murid, kematangan, umur, dan minat.
Guru yang mengajar kepelbagaian aras dalam kelas bercantum harus mengetahui
beberapa aspek supaya guru dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran
yang efektif. Aspek-aspek tersebut akan dibincangkan di bawah.

Kumpulan strategik
Bahagikan murid kepada kumpulan pelbagai aras. Dengan pembentukkan kumpulan
pelbagai aras, murid digalakkan bergaul dan berinteraksi dalam tugasan mereka.
Contohnya, guru boleh memberi murid yang beraras rendah aktiviti membaca,
beraras tinggi pula aktiviti menulis dan aktiviti yang lain bersesuaian dengan tahap
murid.

Penyediaan sumber/bahan pengajaran dan pembelajaran


Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah pelbagai jenis dan harus
memberi cabaran kepada pembelajaran murid yang pelbagai aras. Contohnya,
lembaran kerja yang pelbagai jenis untuk digunakan dalam kumpulan pelbagai aras.
Lembaran kerja adalah berbentuk tugasan berkumpulan, tugasan dengan bimbingan
guru, tugasan individu dan tugasan bimbingan rakan sebaya.
Pembelajaran kendiri
Dalam menjalankan aktiviti kumpulan, pada masa yang sama murid juga diberi
peluang untuk membuat pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri ini akan
menolong murid dalam mencapai objektif pembelajaran.

Meluangkan masa untuk murid berkeperluan khas.


Guru harus memastikan murid yang berkeperluan khas, bermasalah pembelajaran,
boleh mencapai kejayaan seperti murid lain. Memberi tugasan yang khas dan
memberi lebih perhatian individu kepada murid yang berkenaan. Perhatian individu
ini bergantung kepada tahap keperluan murid berkenaan.

45
Terdapat beberapa strategi pelbagai gred yang boleh digunakan untuk kelas
bercantum. Antaranya adalah seperti apa yang akan dibincangkan di bawah.

3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas


Dalam pengajaran seluruh kelas, guru mengajar semua kumpulan secara
kelas. Untuk strategi ini, guru merancang pengajaran dengan memilih topik
yang sesuai untuk semua murid dalam kelas. Dalam strategi ini, guru
menyediakan isi kandungan, hasil pembelajaran dan kaedah penyampaian
pengajaran yang sama. Sokongan rakan sebaya boleh diterapkan dalam
pengajaran dan pembelajaran iaitu murid yang yang lebih tua boleh
bekerjasama dengan murid yang lebih muda. Contoh aktiviti pengajaran
kelas, guru merancang untuk mengajar nombor 1-10 kepada murid yang
beraras rendah. Guru tersebut menerangkan nombor dengan teknik bercerita
kepada semua kumpulan dalan bilik darjah. Semasa becerita guru melibatkan
murid yang beraras lebih tinggi menggunakan chart nombor dan
menunjukkan nombor semasa guru menyebut nombor itu semasa becerita.

3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri


Pembelajaran arah kendiri merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran
untuk memenuhi keperluan pembelajaran individu. Murid diberi
tanggungjawab bagi pembelajaran mereka sendiri. Murid juga diberi peluang
untuk belajar mengikut keperluan mereka dan berinisiatif untuk belajar.
Dalam kelas bercantum, lebih daripada dua kumpulan murid akan terlibat aktif
dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam masa serentak. Oleh
sebab itu, guru perlu merancang pembelajaran arah kendiri kepada salah
satu kumpulan murid supaya proses pengajaran dan pembelajaran boleh
berjalan lancar. Contohnya, guru memberi tugasan kepada sekumpulan
murid untuk pembelajaran arah kendiri semasa mengajar murid di kumpulan
lain. Selepas tamat mengajar di kumpulan itu, guru akan membimbing murid
yang melaksanakan pembelajaran arah kendiri.

46
Pembelajaran arah kendiri boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti berikut:
Memberikan murid tugasan. Contoh; kerja sekolah
Memberikan murid projek di mana penglibatan semua murid adalah
maksimum. Contoh; projek sejarah.

Kelebihan pembelajaran arah kendiri:


Murid akan mempunyai autonomi di atas pembelajaran mereka
Kaedah ini boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar
Ia boleh meningkatkan komitmen dan rasa tanggungjawab dalam diri
murid
Murid belajar untuk menetapkan matlamat pembelajaran dan menilai
tahap pencapaian mereka sendiri
Murid dididik untuk membuat keputusan mereka sendiri.

Kelemahan

Murid akan merasa terpinggir dan keliru kerana mereka berasa kurang
mendapat bimbingan daripada guru

3.4.3 Peer Tutoring


Peer tutoring atau bantuan rakan sebaya adalah penting dalan pelaksanaan kelas
bercantum. Bantuan rakan sebaya dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bantuan rakan sebaya diperlukan apabila guru
mengajar satu kumpulan dan pada masa yang sama bantuan rakan sebaya
diperlukan untuk kumpulan yang lain. Murid boleh mendapatkan bantuan dan
sokongan daripada rakan-rakan yang sudah memahami konsep yang diajar oleh
guru. Kaedah ini boleh dilaksanakan menggunakan 3 cara:
Murid yang lebih tua mengajar murid yang lebih muda (gred yang
berlainan)
Murid yang lebih pandai mengajar murid yang kurang pandai (gred yang
sama)

47
Dua orang rakan belajar bersama-sama dan saling berbincang untuk
memahami sesuatu tajuk atau topik yang dipelajari.
Murid yang lemah akademik akan mengajar murid yang pandai tapi dalam
subjek lain yang mereka mahir. Contohnya, Pendidikan Seni

Beberapa panduan yang perlu dipatuhi oleh guru ketika melaksanakan peer
tutoring ialah:

Guru perlu teliti dan berhati-hati ketika melantik murid yang akan menjadi
pembimbing.
Guru perlu peka dengan hubungan antara murid yang menjadi pembimbing
dengan murid yang akan dibimbing untuk mengelakkan konflik.
Guru perlu memberi persediaan kepada murid yang akan menjadi
pembimbing.
Kaedah peer tutoring tidak boleh dilaksanakan terlalu lama
Menasihati murid yang menjadi pembimbing supaya tidak angkuh.
Memberitahu ibubapa tentang pelaksanaan peer tutoring supaya mereka
sedar apa yang berlaku di dalam bilik darjah.

Kelebihan peer tutoring:


Memberi ruang dan masa kepada guru untuk menekankan aspek-aspek
lain dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan lain terutama
ketika menyelesaikan masalah.
Memberi peluang kepada murid yang pandai untuk mengasah bakat
sebagai pemimpin dan pembimbing
Murid akan lebih memahami konsep dengan mendalam apabila menjadi
pembimbing
Mampu meningkatkan kematangan dan hubungan interpersonal murid

3.4.4 Pengajaran Kumpulan


Di dalam kelas bercantum yang terdiri daripada pelbagai aras dan kebolehan,
murid boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan ketika pengajaran dan

48
pembelajaran. Pembahagian murid dalam kumpulan ini bergantung kepada
subjek yang diajar. Terdapat beberapa jenis kumpulan yang boleh
dilaksanakan dalam kelas bercantum iaitu:
Between class ability
Amalan membahagikan murid kepada kelas-kelas yang berbeza
berdasarkan tahap keupayaan.
Within class ability
Amalan membahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan pengajaran
kecil
Pembelajaran kooperatif

3.4.5 Kolaborasi Dari Pelbagai Pihak

Pemantapan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan guru perlu


dilakukan sebagai usaha meningkatkan profesionalisme guru. Konsep komuniti
pembelajaran profesional boleh didefinisikan sebagai aktiviti-aktiviti kolaboratif
antara pihak sekolah dengan pihak di luar komuniti sekolah. Sekolah boleh
membawa masuk pihak berkepentingan dari luar sekolah ke dalam bilik darjah untuk
menterjemahkan kurikulum dan penyampaian kurikulum, dan aktiviti kolaboratif
antara pihak berkepentingan dengan pihak sekolah untuk memantapkan
penyampaian guru. Antaranya ialah pengajaran bersama rakan guru (team
teaching), tunjuk cara dalam pengajaran (lesson demonstration), sistem sokongan
rakan sekerja (buddy support system), perkongsian pintar antara komuniti sekolah
dengan komuniti di luar sekolah, dan pengajaran secara kolaboratif (collaborative
teaching).

Pihak sekolah juga boleh menjalinkan kerjasama dengan ibubapa murid dalam
melaksanakan kelas bercantum ini. Antara langkah-langkah yang boleh adalah:

Mengadakan hari terbuka supaya murid boleh berbincang dengan ibubapa


dan guru tentang prestasi akademik mereka
Mengadakan Khidmat Masyarakat
Ibubapa turut membantu dalam penyediaan bahan bantu mengajar
Menganjurkan aktiviti untuk mengutip dana
Ibubapa turut terlibat dalam penilaian murid dan pemantauan kerja sekolah
Ibubapa turut menumbang kepakaran untuk mengajar berpasangan
dengan guru

49
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian

4.1 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian Secara Kelas Bercantum


Tahun 2 & 3
PENDIDIKAN KESIHATAN

MODUL KESIHATAN FIZIKAL


Kesihatan Diri dan Reproduktif
TAJUK

KELAS / MASA 2 Maju / 3 Cergas (30 minit)

TARIKH
BILANGAN
MURID
Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
STANDARD
menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
KANDUNGAN
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.
Tahun 2
1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat.
1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.
STANDARD
PEMBELAJARAN Tahun 3
1.2.1 Menyatakan batas sentuhan pada anggota seksual.
1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat

Pada akhir pengajaran murid dapat:


HASIL
PEMBELAJARAN Tahun 2
1. Menyatakan maksud sentuhan tidak selamat
2. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 situasi di mana
sentuhan tidak selamat mungkin berlaku.

Tahun 3
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh batas
sentuhan pada anggota seksual
2. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 situasi di mana
sentuhan tidak selamat mungkin berlaku.

BAHAN BANTU
Kertas Sebak, LCD ,
BELAJAR
EMK KEUSAHAWANAN, KREATIVITI DAN INOVASI

50
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BAHAGIAN AKTIVITI BUTIR MENGAJAR CATATAN

Set Induksi Tahun 2 dan 3 Tahun 2 Aktiviti kelas


(6 min) 1. Murid melakar 1. Murid-murid melakar EMK : - Kreativiti
anggota tubuh dan megenal pasti Nilai : Kerjasama
bahagian-bahagian
badan pada
tubuh yang tidak
kertas sebak dan Contoh Lakaran
boleh disentuh
menandakan bahagian-bahagian
bahagian yang Tahun 3 tubuh yang tidak
tidak boleh 1. Murid-murid melakar boleh disentuh
disentuh. dan mengenal pasti
anggota seksual

Langkah 1 Tahun 2 dan 3 Tahun 2 Aktiviti kumpulan /


(12 mins) kelas
1. Murid menonton 1. Murid berbincang EMK : -
mengenai apa yang
video Sentuhan Keusahawanan
mereka lihat dan
Ok atau Tak OK Berani
tentukan
(WCC)/ gambar a) Sentuhan Nilai : Kerjasama
pelbagai situasi selamat dan
sentuhan yang tidak selamat Video video
selamat dan b) Situasi sentuhan Sentuhan
tidak selamat / Ok atau Tak OK
selamat. sentuhan tidak
selamat https://www.youtube.c
om/watch?v=cGR5X7
Tahun 3 UWD_g Womens
Centre for Change,
1. Murid
Pulau Pinang
berbincang
dalam
kumpulan dan atau
menyatakan
apa yang
mereka anggap https://www.youtube.c

51
sebagai setuhan om/watch?v=IFn3mk
tidak selamat D0tJs
dan beri contoh Mothers Against
batas sentuhan Pornography -IKRAM
pada anggota
seksual

Tahun 2 dan 3 Contoh situasi


sentuhan selamat /
1. Murid-murid tidak selamat:
membentangkan - ibu memeluk anak
hasil perbincangan - dua kanak-kanak
mereka dihadapan bermain
mengikut kreativiti di padang
mereka - Jurulatih lelaki
menyentuh
atlit perempuan
- kanak-kanak lelaki
menyentuh badan
murid
perempuan
- guru lelaki
menyentuh
murid perempuan

Langkah 2 Tahun 2 dan 3 Tahun 2 dan 3 Aktiviti kumpulan /


(8 mins) 1. Kerja kumpulan / 1. Dalam kumpulan, kelas
kerja kelas di murid berbincang EMK : - Kreativiti
mana murid-murid mengenai pelbagai Nilai : Kerjasama
berbincang dalam situasi di mana
kumpulan mungkin
mengenai situasi- berlakunya
situasi di mana sentuhan tidak
mungkin selamat dan cara
wujudnya berkata tidak
sentuhan tidak kepada situasi-
selamat. situasi tersebut.

2. Murid-murid di
minta menjelmakan
hasil perbincangan
mereka dalam
bentuk tulisan /
lukisan mengikut
kreativiti mereka
pada kertas sebar
atau melakukan

52
demonstrasi
tentang cara-cara
untuk menangani
sentuhan tidak
selamat

Langkah 3 1. Refleksi murid 1. Guru memilih Aktiviti kelas


(4 min) beberapa orang
murid untuk
membuat refleksi
tentang apa yang
mereka pelajari.

53
4.2 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian Secara Kelas Bercantum
Tahun 4 & 5

PENDIDIKAN KESIHATAN

MODUL KESIHATAN FIZIKAL


Kesihatan Diri dan Reproduktif
TAJUK

KELAS / MASA 4 Maju / 5 Cergas (30 minit)

TARIKH
BILANGAN
MURID
STANDARD 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat
KANDUNGAN dan selamat.
TAHUN 4
1.3.1 Melakar dan melabel Piramid Makanan Malaysia.
1.3.2 Mengenal pasti kumpulan makanan mengikut aras Piramid
STANDARD Makanan Malaysia.
PEMBELAJARAN
TAHUN 5
1.3.1 Memahami kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.
1.3.2 Mensintesis menu makanan seimbang.
Pada akhir pengajaran murid dapat:
HASIL
PEMBELAJARAN Tahun 4
1. Melakar piramid makanan mengikut 4 kumpulan
makanan utama
2. Mengenal pasti keempat-empat kumpulan makanan
mengikut aras Piramid Makanan Malaysia yang betul .

Tahun 5
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 kepentingan
pengambilan makanan
2. Mencadangkan satu menu makanan seimbang
mengikut Piramid Makanan Malaysia
BAHAN BANTU
Kertas Sebak,
BELAJAR
EMK KEUSAHAWANAN, KREATIVITI DAN INOVASI

54
BAHAGIAN AKTIVITI BUTIR MENGAJAR CATATAN

Set Induksi Tahun 4 dan 5 Tahun 4 dan 5 Aktiviti kelas


(4 min) 2. Murid-murid 1. Murid-murid
menamakan mengenal pasti
jenis-jenis jenis-jenis
makanan yang makanan yang
ditunjukkan dalam
dipapar.
gambar

Contoh Gambar
Hidangan Makanan

Langkah 1 Tahun 4 Tahun 4 Aktiviti kumpulan / kelas


(10 mins) 1. Murid-murid 1. Murid-murid diberi EMK : - Kreativiti
melakar / iklan pelbagai jenis Nilai : Kerjasama
makanan
membina
2. Murid diminta
piramid makanan untuk meletakkan
gambar makanan Murid-murid diminta
dalam kumpulan membawa iklan bahan
makanan dalam makanan dari pasaraya
bentuk piramid yang pernah mereka
makanan lawati.

Tahun 5 Tahun 5
1. Murid-murid 1. Murid-murid
menyatakan diminta
menyenaraikan
kepentingan
makanan
pengambilan mengikut
makanan kumpulan
makanan dalam
piramid
makanan Malaysia
2. Dalam bentuk
peta minda,
murid-murid
diminta untuk
menyatakan
kepentingan
pengambilan
setiap kumpulan
makanan

55
Langkah 2 Tahun 4 Tahun 4 Aktiviti kumpulan / kelas
(10 mins) 1. Murid-murid 1. Dalam kumpulan, EMK : - Kreativiti
mengenal pasti murid mengenal Nilai : Kerjasama
kumpulan pasti kumpulan
makanan makanan mengikut
mengikut piramid piramid makanan
makanan Malaysia
berdasarkan satu
Malaysia sajian makanan
satu sajian
makanan
yang diberi Tahun 5
1. Dalam kumpulan,
murid-murid di
Tahun 5 minta
1. Mencadangkan mencadangkan
satu menu satu menu
makanan makanan
seimbang seimbang
mengikut Piramid
mengikut Makanan
Piramid Makanan
Malaysia

Gambar Jenis Sumber


Makanan

Langkah 3 2. Refleksi murid 1. Guru memilih Aktiviti kelas


(4 min) beberapa orang
murid untuk
membuat refleksi
tentang apa yang
mereka pelajari.

56
RUJUKAN

American College of Emergency Physicians (2014). First aid manual (5th edition).
New York,USA: Dorling Kindersley Publishing.

Anspaugh, D.J., Ezell,G. (2007). Teaching todays health (8th ed.). San Francisco,
CA:Pearson.

A.W. Little (2006). Education for All and Multigrade Teaching: Challenges and
Opportunities, Netherlands: Springer

Barraclough, N. (2012). Paediatric first aid made easy. USA: Qualsafe Limited.

Faridah Abdul Rashid. (2012). Pemakanan Seimbang Untuk Remaja. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
.
Fennelly, L.J., & Perry, M.A. (2014). The handbook for school safety and security:
Best pactices and procedures. US: Walham.

Freda, B., & Nichael, M. (2000). Teaching children to protect themselves. Crows
Nest NSW:Allen & Unwin

Fetter,M.P .(1990 ),Healthy Sexuality:A Self Assessment Manual ,Times Mirror &
Mosby College Publishing,St.Louis.

Hearron, P.F., & Hildebrand,V. (2011). Development of Child Development


Centers (7th ed.). New Jersey: Pearson

Kementerian Pendidikan Malaysia (2014). Dokumen Standard Kurikulum Dan


Pentaksiran Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Kesihatan
Tahun 5. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2013). Dokumen Standard Kurikulum Dan


Pentaksiran Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Kesihatan
Tahun 4. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2012). Dokumen Standard Kurikulum Dan


Pentaksiran Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Kesihatan
Tahun 3. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2011). Dokumen Standard Kurikulum Dan


Pentaksiran Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Kesihatan
Tahun 2. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Pendidikan Kesihatan Keluargaan/


Seksualiti Aspek Fizikal. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.

57
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Pendidikan Kesihatan Keluargaan/
Seksualiti Aspek Sosial. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Pendidikan Kesihatan Keluargaan/


Seksualiti Gender. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Pendidikan Kesihatan Keluargaan/


Seksualiti Seksualiti & Saya. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan
Kurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Pendidikan Kesihatan Keluargaan/


Seksualiti Penyakit Jangkitan Seks. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan
Kurikulum.

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah, (2006). Modul Kelas Bercantum,
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malayisa.

Nor Hairul Palal., Rahimawati., & Norhaslina. (2010). Panduan Pemakanan Sihat.
Kuala Lumpur: PTS Media Group.

Reeves, M.A., Kanan, L.M., & Plog, A.E. (2010). Comprehensive planning for safe
learning environments. Madison Avenue, NY : Routledge Pub.

Rief,S.F., Heimburge, J.A. (2006). How to reach and teach all children in the
inclusive classroom:Practical strategies, lessons and activities. (2nd ed.).
Canada:John Wiley &Sons.

Santrock, J.W.(2010). Adolescence (3rd ed.). NY: McGraw Hill.

Siegle, D. (2013). Technology: Differentiating Instruction by Flipping the Classroom.


Gifted Child Today, 37(1), 5155.

Slavin, R.E. (1987). Ability grouping and student achievement in elementary schools:
A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 57(3), 293336.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for life in our times. San
Francisco: Jossey-Bass.

Wetzel, R. (1998). Sexual wisdom : A guide for parents, Young adults, educators
and physician, Michigan: Proctor.

58
PANEL PENGGUBAL PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS
BERCANTUM

BIL NAMA ORGANISASI


1. Dr. Mohd Nordin Abu Bakar Institut Pendidikan Guru Malaysia
(Penyelaras)
2 Pn Rafidah Ruhani IPGK Ilmu Khas

3. Dr Lee Phaik Gaik IPGK Ilmu Khas

4. Dr. Boon Pong Ying IPGK Bahasa Antarabangsa

5. Pn Haliza Hamzah IPGK Pendidikan Teknik

6. Pn Joy Nesamalar Samuel IPGK Pendidikan Teknik

7. Pn Zaidah Abu Bakar IPGK Perempuan Melayu Melaka

8. Pn Che Mah Yusof IPGK Bahasa Antarabangsa

9. Dr Mohd Anuar B. Abdullah IPGK Ipoh

10. Pn Wan Nor Fadzilah Bt Wan Husin Bahagian Pembangunan Kurikulum

11 En Gananathan M. Nadarajah IPGK Ilmu Khas

12 Cik Tan Huey Ning Bahagian Pembangunan Kurikulum

13 Cik Nur Muriza Bt Musa Bahagian Pembangunan Kurikulum

14 En Muhammad Nasir B. Darman Bahagian Pembangunan Kurikulum

59
60