Anda di halaman 1dari 6

UJIAN MAC 2016

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 (1 JAM)

Nama : ________________________________________ Kelas : __________________ Tarikh : _________________

BAHAGIAN A ( 30 MARKAH )

1 Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan 6 Apakah amalan dan kebiasaan rakyat Malaysia
beragama ? pelbagai kaum apabila tiba musim perayaan tertentu ?
A Bebas mengkritik agama dan kepercayaan A Meraikan bersama sama ibubapa sahaja
kaum lain B Saling menziarahi dan turut memeriahkannya
C Turut menghias rumah pada setiap jenis perayaan
B Bebas menganut dan mengamalkan
D Turut sama dalam upacara semua keagamaan
kepercayaan masing masing
C Bebas mengamalkan agama dan 7 Diantara berikut golongan manakah yang tidak patut
kepercayaan kaum lain menerima bantuan kemanusiaan ?
D Bebas mempelajari dan mengamalkan A Golongan fakir miskin
agama dan kepercayaan kaum lain . B Anak yatim dan ibu tunggal
C Mangsa kebakaran dan bencana alam
2 D Golongan profesional dalam sesebuah organisasi
Setiap agama menuntut penganutnya
mengamalkan nilai nilai yang baik. 8 Bagaimanakah cara untuk mendapatkan dana supaya
dapat membantu anak yatim?
A Menjual pakaian terpakai musim panas
Apakah yang boleh dirumuskan daripada pernyataan di B Menganjurkan kempen membunuh nyamuk
atas ? C Mengutip derma sebanyak yang boleh
A Semua agama di Malaysia mengajar pengikutnya D Membuat tabung daripada bekas terbuang
tentang nilai-nilai yang baik
B Nilai –nilai baik hanya diamalkan dalam kalangan 9 Yang manakah bukan kepentingan membantu
tertentu mereka yang memerlukan ?
C Nilai baik dapat mengukuhkan perpaduan kaum A Mendapatkan perhatian dan pujian daripada rakan
D Nilai yang baik dapat mengukuhkan ekonomi Negara B Meringankan beban mereka yang memerlukan
C Memenuhi keperluan asas orang miskin
3 Bagaimana agama dan kepercayaan pelbagai kaum D Anak yatim dan warga tua mendapat manfaat
dapat menyumbang kepada kesejahteraan Negara ?
A Melalui aktiviti dalam rumah ibadat masing masing 10 Persatuan Majlis Kanser Nasional merupakan salah satu
B Mengelakkan perjumpaan kaum berlainan organisasi di Malaysia. Apakah peranan persatuan ini ?
C Mengamalkan agama dan kepercayaan masing A Mengumpulkan pesakit kanser dalam satu kawasan
masing dengan aman B Mengadakan pelbagai kempen untuk membantu
D Memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada ketua pesakit kanser
Masyarakat C Mewajipkan penjawat awam sebagai penderma
kekal kepada organisasi tersebut
4 Diantara berikut, yang manakah bukan faedah D Mengumpulkan tandatangan sebanyak yang boleh
mengamalkan agama dan kepercayaan ?
A Berusaha bersama sama menjaga keharmonian negara 11 Yang manakah berikut ini merupakan misi
B Dapat memupuk perpaduan kaum dalam Negara kemanusiaan yang pernah diadakan dalam negara kita ?
C Dapat menarik perhatian pemimpin Negara A Misi membantu mangsa kebuluran
D Dapat mengeratkan hubungan pelbagai kaum B Mengamalkan perpaduan antara pelbagai kaum
C Usaha kerajaan membina pusat perubatan
5 Apakah kemungkinan perasaan seseorang itu selepas D Membantu dan menyelamatkan mangsa banjir
menunaikan kewajipan ajaran agama masing masing ?
A Gembira dan tenang
B Puas dan gementar
C Ragu ragu dan tidak pasti
D Yakin tetapi kurang percaya
1

12 Apakah akan berlaku jika bantuan kemanusiaan tidak 16 Siapakah sepatutnya yang bertanggungjawab
sampai kepada mangsa gempa bumi yang terkandas di menjalankan kempen kemanusiaan ?
puncak Gunung Kinabalu pada masa kejadian ? A Golongan remaja dan belia sahaja
A Saudara mara mangsa akan menunggu di hospital B Orang dewasa dan ketua ketua masyarakat
B Lebih ramai pendaki naik ke puncak untuk melihat C Semua lapisan masyarakat tanpa mengira pangkat
kejadian dan kedudukan
C Mangsa yang terkandas akan mati kesejukan dan D Kaki tangan kerajaan dan swasta yang
kelaparan berpendapatan tinggi sahaja
D Mangsa mungkin akan membina khemah di puncak
gunung tersebut 17 Apakah manfaat pada Negara jika kempen kemanusiaan
berjaya dilaksanakan ?
13 Perhatikan gambar di bawah. A Ekonomi Negara dapat ditingkatkan
B Beban penduduk miskin dapat dikurangkan
C Mengurangkan kadar jenayah dan pengganguran
D Harga barang keperluan asas dapat dikawal

18 Perhatikan biodata tokoh Negara di bawah ini.

 Beliau digelar Bapa Pemodenan


 Membuka klinik Melayu yang pertama
 Memegang jawatan Perdana Menteri
selama 23 tahun

Siapakah tokoh yang dimaksudkan di atas ?


A Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
Apakah pernyataan nilai moral yang paling sesuai B Tun Abdul Razak Bin Hussein
situasi dalam gambar tersebut ? C Tun Dr. Mahathir Mohamad
A Membantu orang tua menyeberang jalan D Tun Abdullah Badawi
B Mengawal lalu lintas supaya tidak sesak.
C Kanak kanak itu dibantu menyeberang jalan 19 Bagaimana kamu menunjukkan sokongan terhadap
D Kanak kanak itu meminta bantuan teksi kempen kemanusiaan yang dijalankan di daerah kamu ?
A Melibatkan diri dalam kempen kemanusiaan
14 Anda dan rakan rakan diberi tanggungjawab untuk B Respon pada makluman kempen tetapi terlalu sibuk
membantu melengkapkan buku-buku bacaan di sebuah untuk melibatkan diri
perpustakaan desa. Apakah tindakan anda sebagai ketua C Mencari alasan untuk tidak menyertai kempen
kumpulan ? tersebut
A Meminta orang kampung untuk membeli D Hadir tetapi tidak bersedia untuk melibatkan diri
buku baharu dan meletakkannya di perpustakaan dalam kerja kerja kempen itu
B Meminta ahli kumpulan menderma kesemua buku
yang mereka ada 20 Apakah perasaan kamu jika kempen kemanusiaan yang
C Menulis surat kepada pemilik kedai buku untuk kamu sertai berjaya ?
memohon sumbangan buku baharu dan terpakai A Sedih C Marah
D Merayu pelajar di kampung tersebut agar B Kecewa D Bangga
menerbitkan buku sendiri untuk kegunaan
perpustakaan desa 21 Yang manakah berikut ini tidak membantu dalam
usaha mencapai keharmonian Negara ?
15 Apakah tujuan kempen kemanusiaan dijalankan dalam A Perpegang pada agama dan kepercayaan
Negara ini ? masing masing serta saling berbaik baik antara satu
A Untuk menyelesaikan masalah pemimpin dan rakyat sama lain
B Memupuk sikap tanggungjawab masyarakat terhadap B Semua agama dan kepercayaan sentiasa menuntut
mereka yang memerlukan. penganutnya hidup bersatu padu bagi mengelak
C Untuk menyelesaikan krisis ekonomi dunia yang pergaduhan
semakin meruncing C Membantah pembinaan rumah ibadat rakan
D Untuk mendapatkan sijil penyertaan sebagai bukti berlainan agama
sudah membantu golongan yang memerlukan D Sentiasa menghormati amalan agama dan
kepercayaan rakan lain

22 Yang manakah di bawah ini merupakan cara yang betul 28 Sekiranya anda dilantik mejadi ketua dalam misi
untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa dan membantu mangsa banjir, apakah jenis bantuan yang
waris mangsa kapal terbang terhempas ? anda dan pasukan anda berikan ?
A Tidak keluar rumah kerana menghormati mangsa A Peralatan untuk mencuci pakaian yang terkena lumpur
B Membiarkan keluarga mangsa bersedih kerana tidak B Menyewa lori untuk mengangkut perabot di rumah
mahu menggangu emosi mereka setiap penduduk
C Mengambil gambar dan terus menyebarkan berita C Membawa makanan, air mineral dan selimut
tidak sahih melalui laman sosial D Menderma bot kepada semua keluarga yang terlibat
D Membantu menyumbang derma dan memberi dalam banjir
sokongan moral kepada ahli keluarga mangsa nahas
29 Ibu tunggal juga adalah satu golongan yang perlu dberi
23 Apakah yang perlu dibincangkan semasa merancang perhatian dan bantuan untuk meneruskan kelangsungan
aktiviti program jualan amal ? hidup keluarga mereka. Diantara berikut, yang manakah
A Jenis barang jualan, jawatankuasa dan tempat tindakan yang sangat wajar ?
B Meletakkan harga yang tinggi bagi setiap barang A Membeli beras untuk mereka setiap bulan
yang dijual B Memberi sejumlah wang untuk mereka memulakan
C Menggangarkan keuntungan untuk dibahagikan perniagaan secara kecil - kecilan
kepada ahli jawatankuasa yang telribat C Mengumpulkan mereka di rumah- rumah kebajikan
D Membincangkan peratus hasil jualan yang akan D Mengarahkan mereka untuk mengutip derma.
diagihkan kepada warga tua
30 Diantara pemimpin berikut, yang manakah digelar
24 Apakah kepentingan membuat program jualan amal ? sebagai Bapa Kemerdekaan ?
A Untuk mengaut keuntungan individu A Tun Dr Mahathir Mohamad
B Untuk menambah jumlah simpanan sesebuah B Tunku Abdul Rahman
agensi C Tunku Abdul Razak
C Untuk meringankan beban serta menggembirakan D Tun Hussein On
mereka yang memerlukan
D Untuk menunjuk nunjuk amalan baik kepada orang
ramai

25 Apakah akan berlaku jika anak - anak yatim dan orang


miskin tidak dibantu oleh masyarakat ?
A Mereka akan hilang kewarganegaraan
B Hidup mereka akan menjadi lebih susah
C Mereka juga boleh hidup senang dan aman
D Mereka akan dihantar ke negeri lain untuk
diselamatkan

26 Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh ketua


masyarakat bagi membantu anak –anak yatim dan orang
miskin ?
A Melaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat
B Mengarahkan anak yatim membantunya di rumah
C Membuat iklan agar anak yatim dan orang
dijaga oleh orang lain
D Mengumpulkan semua anak yatim dan orang miskin
ke kawasan yang jauh daripada masyarakat lain.

27 Diantara berikut, yang manakah merupakan tokoh


yang sangat berjasa kepada negara Malaysia ?
I Kanang Anak Langkau
II Tan Sri P. Ramli
III Elizabeth Tan
IV Pandalela Rinong
A I dan II C I, II dan III
B I dan III D I, II dan IV

BAHAGIAN B ( 20 MARKAH )
1 Lengkapkan Peta Buih di bawah ini ( 5 markah )

Islam

Agama di
Malaysia

2 Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang sesuai dan betul ( 5 markah )

menghormati sejahtera tingkah laku ajaran

aman damai bantu membantu

a. Apabila kita berpegang pada ajaran dan kepercayaan, kita akan menjaga ___________________________
supaya tidak menyinggung perasaan orang lain.

b Negara akan ___________________________ apabila kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan kita
untuk hidup bersatu padu.

c Kita hendaklah mengamalkan ajaran dan kepercayaan masing - masing dengan saling _________________

___________________________ untuk mengelakkan Negara menjadi kacau - bilau.

d Apabila kita mengikut ajaran agama dan kepercayaan, kita hendaklah __________________ amalan dan
kepercayaan kaum lain

e Kita akan berasa ________________________ apabila rakyat hidup berbaik-baik mengikut ajaran agama dan
kepercayaan masing-masing.
3 Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah rumah yang telah hangus terbakar. Apakah jenis jenis
bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa kebakaran ini ?( 5 markah )

Tuliskan jenis jenis bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa kebakaran tersebut ke dalam Peta Pokok yang
berikut :

Jenis jenis bantuan untuk


meringankan beban mangsa
kebakaran

……………………………………………… …………………………………………
……………………………………………… …………………………………………
……………………………………………… …………………………………………
……………………………………………… …………………………………………
……………………………………………… …………………………………………

…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………


…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

4
4 Lengkapkan jadual di bawah ini dengan menuliskan tiga orang tokoh negara dan dua orang tokoh sukan
terkenal di Malaysia ( 5 markah )

1.

Tokoh Negara 2.

3.

1.
Tokoh Sukan
2.

SOALAN TAMAT