Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Matematik


Tarikh : 26 September 2018
Hari : Isnin
Masa : 10.35 pagi – 11.05 pagi
Kelas : 5 Kuning
Bilangan Murid : 37 orang
Bidang : Sukatan dan Geometri
Tajuk : Ruang
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:
15.2 (i) Sudut.
Standard Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
15.2.1 (i) Mengukur sudut pada poligon hingga lapan
sisi dengan betul melalui bimbingan guru.
(ii) Mengimbas kembali pengetahuan tentang
sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah.
Kriteria Kejayaan : Murid dapat menjawab soalan mengukur sudut pada
poligon hingga lapan sisi.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui:
i) Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus
dan sudut cakah pada bentuk segiempat tepat,
segiempat sama dan segitiga. (Tahun 4)
Bahan Bantu Mengajar :
(i) Komputer riba
(ii) LCD projektor
(iii) Skrin tayangan
(iv) Lembaran kerja
Istilah Matematik :
(i) Sudut tegak
(ii) Sudut tirus
(iii) Sudut cakah

Kemahiran Berfikir :
(i) Menghubung kait
(ii) Menganalisis
(iii) Merumus
(iv) Mengimbas kembali

Elemen Merentasi Kurikulum :


(i) Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)
(ii) Kreativiti

Nilai Murni :
(i) Teliti
(ii) Bersungguh
(iii) Peka
(iv) Jujur
FASA / ISI KANDUNGAN DAN
CADANGAN KOMUNIKASI CATATAN
MASA CADANGAN AKTIVITI

Aktiviti mengimbas kembali Strategi Mengajar


sudut 1. Murid-murid tolong  Berpusatkan
ingat kembali nama Murid
sudut-sudut ini. Kaedah Mengajar
 Penyoalan
Resos / BBB
1. Murid diminta untuk
 Laptop
memerhatikan gambar
 LCD
Persediaan yang ditunjukkan.
 Slaid
(±5 minit) 2. Murid dibimbing untuk
Kemahiran Berfikir
menyatakan nama
 Analisis
sudut-sudut tersebut.
Sikap / Nilai Murni
3. Guru mengaitkan
 Teliti
jawapan murid dengan
Emk
pembelajaran.
 Kreativiti
Istilah Matematik
 Sudut
Aktiviti mengenali Strategi Mengajar
proktraktor 1. Tolong keluarkan  Berpusatkan
1. Guru membuka slaid proktraktor masing- Murid
penerangan. masing. Kaedah Mengajar
 Penyoalan
Resos / BBB
 Slaid
Perkemban
 LCD
gan (±11
 Laptop
minit)
Kemahiran Berfikir
 Analisis
Sikap / Nilai Murni
2. Murid diminta untuk  Teliti
mengeluarkan Emk
proktraktor masing-  Kreativiti
masing. Istilah Matematik
3. Murid dibimbing untuk  sudut
mengenali proktraktor.
Aktiviti mengenalpasti Strategi Mengajar
sudut. 1. Murid-murid, tolong  Berpusatkan
1. Guru mengedarkan perhatikan cara Murid
lembaran kerja kepada mengukur sudut  Berpusatkan
murid-murid.(Rujuk dengan betul. Bahan
Lampiran) Kaedah Mengajar
2. Murid diajar untuk  Pemerhatia
mengukur sudut yang Resos / BBB
senang diukur.  Slaid
Tindakan 3. Murid dibimbing untuk  Laptop
(±12 minit) mengukur sudut  LCD
dengan cara yang Kemahiran Berfikir
betul.  Analisis
Sikap / Nilai Murni
 Teliti
Emk
 Kreativiti
 TMK
Istilah Matematik
 sudut
Penutup kognitif Strategi Mengajar
1. Rumusan Pelajaran 1. Bagi sesiapa yang tidak  Berpusatkan
2. Guru mengemukakan faham boleh tanya dan Murid
soalan kita boleh bincang Kaedah Mengajar
3. Murid dirangsang untuk sama-sama.  Penyoalan
menjawab dengan Kemahiran Berfikir
Penutup
betul.  Merumus
(±2 minit)
Sikap / Nilai Murni
Penutup sosial  Teliti
1. Guru memberi pujian Emk
kepada semua murid.  Kreativiti
Istilah Matematik
 sudut
Refleksi:
26 September 2018 (5K)
Terdapat beberapa kekuatan yang dikenalpasti sepanjang sesi PdP ini.
Antaranya saya telah mengimbas kembali pengetahuan murid-murid tentang nama
sudut. Saya juga mengajar murid-murid untuk mengukur sudut yang
mudah.Kelemahan yang dapat saya kenalpasti ialah hari ini hanya beberapa murid
yang membawa protraktor walaupun saya sudah memberi pesanan sebelum ini.
Terdapat beberapa murid pula yang meminjam protraktornya kepada calon UPSR. Ini
telah menggangu proses P&P saya. Cadangan penambahbaikan saya ialah saya
perlu memastikan setiap murid mempunyai protraktornya pada kelas yang seterusnya.