Anda di halaman 1dari 5

Fridly Bin Bandal SK Pusat Lawas

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


KEMAHIRAN HIDUP PERKEBUNAN TAHUN 4 2021

SK PUSAT LAWAS

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (KSSRPK)


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)
1. 1. Menunjukkan dengan
KESELAMATAN menggunakan bahasa badan
DI RUANG peraturan keselamatan di
KERJA ruang kerja.

2. Mengetahui peraturan
1.1.1
keselamatan diri, alatan dan
Mengenal peraturan
bahan di ruang kerja.
keselamatan di ruang
kerja
3. Menyenaraikan peraturan
MINGGU 1
keselamatan diri, alatan dan
1.1.2
1.1 bahan di ruang kerja.
MINGGU 2 Menyatakan peraturan
Mengetahui
keselamatan diri, alatan
peraturan 4. Membanding beza peraturan
MINGGU 3 dan bahan di ruang kerja
Keselamatan keselamatan diri, alatan dan
bahan di ruang kerja.
MINGGU 4 1.1.3
Mengaplikasikan
5. Mempraktikkan peraturan
peraturan keselamatan
keselamatan diri, alatan dan
diri, alatan dan bahan di
bahan di ruang kerja.
ruang kerja.
6. Mengamalkan peraturan
keselamatan diri, alatan dan
bahan di ruang kerja dan
dapat membimbing rakan.

MINGGU 5 1.2 1.2.1


Mengetahui jadual Mengenal jadual bertugas 1. Menunjukkan dengan
bertugas di ruang di ruang kerja menggunakan bahasa badan
MINGGU 6 kerja jadual bertugas di ruang
1.2.2 kerja.
Mengetahui kepentingan
MINGGU 7 jadual bertugas di ruang 2. Mengetahui kepentingan
kerja jadual bertugas di ruang
kerja.
MINGGU 8 1.2.3
Mempraktikkan tugasan 3. Menyenaraikan tugasan di
mengikut jadual bertugas ruang kerja.
di ruang kerja
4. Mempraktikkan jadual
tugasan di ruang kerja.

5. Mematuhi jadual tugasan di


ruang kerja.

6. Mengamalkan tugasan di
Fridly Bin Bandal SK Pusat Lawas
ruang kerja dan menjadi
contoh kepada rakan yang
lain.

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)
1.
KESELAMATAN
DI RUANG 1. Menunjuk dengan
1.3.1
KERJA menggunakan bahasa badan
Menamakan alatan dan
alatan dan bahan yang
bahan yang terdapat
terdapat dalam peti
dalam peti pertolongan
pertolongan cemas.
cemas
2. Menamakan alatan dan
MINGGU 9 bahan yang terdapat dalam
1.3.2
peti pertolongan cemas.
Mengenalpasti alatan dan
3. Menyatakan fungsi alatan
bahan yang terdapat
MINGGU 10 dan bahan yang terdapat
1.3 dalam peti pertolongan
dalam peti pertolongan
Memahami alatan cemas
cemas.
dan bahan di
MINGGU 11 4. Menerangkan cara
dalam peti 1.3.3
penggunaan alatan dan
pertolongan Menerangkan kegunaan
bahan yang terdapat dalam
cemas alatan dan bahan yang
peti pertolongan cemas.
terdapat dalam peti
MINGGU 12 5. Menunjuk cara penggunaan
pertolongan cemas
alatan dan bahan yang
MINGGU 13 terdapat dalam peti
1.3.4
pertolongan cemas.
Mengaplikasikan
6. Mengaplikasi penggunaan
penggunaan alatan dan
alatan dan bahan yang
bahan yang terdapat di
terdapat didalam peti
dalam peti pertolongan
pertolongan cemas mengikut
cemas.
situasi.

MINGGU 14 1.4 1.4.1


Mengetahui alat Mengenal dan
MINGGU 15 dan bahan untuk menamakan 1. Menunjukkan dengan
memadam api alatan dan bahan yang menggunakan bahasa badan
MINGGU 16 digunakan untuk alatan dan bahan yang
memadam digunakan untuk memadan
api api.
(i) air 2. Menamakan alatan dan
MINGGU 17 (ii) pasir bahan yang boleh digunakan
(iii) kain basah untuk memadam api.
3. Menerangkan cara
1.4.2 memadam api menggunakan
Menerangkan kegunaan alatan dan bahan yang
alat dan bahan untuk disediakan.
memadam api 4. Memilih alatan dan bahan
(i) air yang sesuai untuk
(ii) pasir memadamkan api mengikut
(ii) kain basah punca kebakaran.
5. Menyenaraikan kesan dan
1.4.3 akibat sekiranya
Mengaplikasikan menggunakan alatan dan
penggunaan alatan dan bahan yang tidak sesuai
bahan untuk memadam untuk memadam api.
api 6. Mengaplikasi penggunaan
(i) air alatan dan bahan untuk
Fridly Bin Bandal SK Pusat Lawas
memadam api mengikut
(ii) pasir situasi.
(iii) kain basah

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

1. Menunjuk dengan
2.1.1 menggunakan bahasa badan
Mengenal dan alatan dan bahan yang
menamakan alatan dan digunakan untuk menjaga
bahan yang digunakan kebersihan diri, alatan dan
untuk menjaga bahan di ruang kerja.
kebersihan: 2. Menamakan alatan dan
(i) diri bahan yang digunakan untuk
(ii) alatan dan bahan menjaga kebersihan diri,
(iii) ruang kerja alatan dan bahan serta
MINGGU 18
ruang kerja.
2.1
2.1.2 3. Menyatakan kepentingan
MINGGU 19 2. Mengetahui
Menyatakan kepentingan penjagaan diri, alatan dan
KEBERSIHAN DI penjagaan
kebersihan: bahan serta ruang kerja.
MINGGU 20 RUANG KERJA kebersihan
(i) diri 4. Menunjukcara penggunaan
(ii) alatan dan bahan alatan dan bahan untuk
MINGGU 21
(iii) ruang kerja menjaga kebersihan diri,
alatan dan bahan serta
2.1.3 ruang kerja.
Mempraktikkan 5. Menyenaraikan kesan dan
penjagaan kebersihan: akibat jika tidak menjaga
(i) diri kebersihan diri, alatan dan
(ii) alatan dan bahan bahan serta ruang kerja.
(iii) ruang kerja 6. Mempratikkan penjagaan
kebersihan diri, alatan dan
bahan dan ruang kerja.

MINGGU 19 PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 22 1. 1.1 1.1.1 1. Menyebut atau menunjuk


ALATAN Mengetahui Mengenal dan dengan menggunakan
BERKEBUN alatan berkebun menamakan alatan bahasa badan alatan untuk
MINGGU 23 berkebun seperti cangkul, berkebun.
1.2 Mengaplikasi pongkes, penyiram dan
penggunaan parang 2. Menamakan alatan
MINGGU 24 alatan berkebun berkebun.
dan cara menjaga 1.1.2
alatan berkebun Menyatakan fungsi alatan 3. Menyatakan fungsi alatan
berkebun. berkebun.

1.2.1 4. Menerangkan cara


Menggunakan alatan penggunaan alatan berkebun
berkebun dengan betul dengan betul.
dan selamat

1.2.2 5. Mengaplikasi cara mengguna


Menyatakan cara dan menyimpan alatan
menyimpan dan meyusun berkebun.
atur alatan berkebun
dengan betul dan selamat 6. Mengamalkan cara
mengguna dan menyimpan
alatan berkebun dengan
Fridly Bin Bandal SK Pusat Lawas
betul dan selamat.

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

1. Menyebut atau menunjuk


2.1.1
dengan bahasa badan
Menamakan dan
medium tanaman.
menyediakan medium
tanaman:
2. Menyatakan medium
(i) tanah lom (nisbah 3)
tanaman dan nisbah yang
(ii) baja organik (nisbah
digunakan.
MINGGU 25 2)
(iii) pasir (nisbah 1)
2.1 3. Menyediakan medium
MINGGU 26
Mengetahui tanaman yang membiak
2.1.2
medium melalui keratan batang dan
MINGGU 27 2. Mengenal dan
tanaman umbi.
PENYEDIAAN menamakan
BAHAN tanaman yang membiak
2.2 4. Menyenaraikan tanaman
MINGGU 29 TANAMAN melalui:
Mengetahui cara yang membiak melalui
(i) keratan batang
membiak keratan batang dan umbi.
(ii) umbi
tanaman
MINGGU 30
5. Memilih keratan batang dan
2.2.1
umbi yang betul untuk
Mengenal dan
ditanam
menamakan
tanaman yang membiak
6. Menyediakan medium
melalui :
tanaman, keratan batang
(i) keratan batang
dan umbi dengan betul dan
(ii) umbi
boleh dicontohi.

MINGGU 31 3. PENANAMAN 3.1 3.1.1


Mengaplikasikan Mengenal dan menanam
cara menanam tanaman daripada 1. Menyebut atau menunjuk
MINGGU 32 keratan batang atau umbi dengan bahasa badan jenis
keratan batang atau umbi
3.1.2 yang akan ditanam.
MINGGU 33 Menyediakan kawasan
tanaman 2. Menamakan jenis keratan
seperti batas, petak batang atau umbi yang akan
MINGGU 34 tanaman ditanam.
dan beg politena
3. Menyediakan kawasan
3.1.3 tanaman.
Menyediakan keratan
batang 4. Memilih benih yang sesuai
atau umbi seperti ubi ditanam pada kawasan
kayu, tanaman.
keladi dan keledek
5. Menerangkan langkah-
3.1.4 langkah menanam keratan
Menanam keratan batang batang atau umbi dengan
atau betul.
umbi
6. Menghasilkan projek
tanaman keratan batang
atau umbi dengan langkah
dan teknik yang betul.
Fridly Bin Bandal SK Pusat Lawas

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

1. Menyebut atau menunjuk


dengan menggunakan
4.1.1
bahasa badan cara
Menyatakan cara-cara
MINGGU 35 penjagaan tanaman.
penjagaan tanaman
daripada keratan batang
2. Menamakan cara penjagaan
atau umbi:
MINGGU 36 tanaman.
(i) menyiram
(ii) merumput
MINGGU 37 4.1 3. Menerangkan cara
4. (iii) menggembur
Mengamalkan penjagaaan tanaman.
PENJAGAAN (iv) membaja
penjagaan
TANAMAN
MINGGU 38 tanaman 4. Menunjuk cara penjagaan
4.1.2
tanaman dengan betul.
Mengaplikasikan cara-
MINGGU 39
cara penjagaan tanaman:
5. Mengaplikasi cara penjagaan
(i) menyiram
tanaman
(ii) merumput
(iii) menggembur
6. Mengamalkan penjagaan
(iv) membaja
tanaman dengan tertib dan
dapat membimbing rakan

1. Menyebut atau menunjuk


dengan menggunakan
bahasa badan cara
memungut dan membersih
hasil tanaman.
2. Menyatakan cara memungut
dan membersih hasil
5.1.1 tanaman.
Menunjuk cara 3. Menerangkan cara
MINGGU 40 5. 5.1 memungut memungut hasil tanaman.
PEMUNGUTAN Memungut hasil 4. Menerangkan cara
HASIL hasil tanaman membersih hasil tanaman.
MINGGU 41 5.1.2 5. Mempraktikkan cara
Membersih hasil tanaman memungut hasil dan
membersihkan hasil
tanaman.
6. Mengamalkan cara
memungut hasil dan
membersih hasil tanaman
dengan betul.

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN


MINGGU 42