Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN

HARIAN
PEDAGOGI KELAS BERCANTUM BAHASA MELAYU
1. Tarikh / masa 24 Mac 2011 / 8.45 pagi – 9.45 pagi
2. Mata pelajaran Bahasa Melayu
3. Tajuk Sang Kancil Menipu Harimau
4. Tahun 4 Bestari 5 Bestari
5. Bilangan murid 10 orang 12 orang
HPU/HPK 5.0 Membaca kuat dengan 5.0 Membaca kuat dengan
kelancaran sebutan, intonasi, dan kelancaran sebutan, intonasi dan
gaya pembacaan yang sesuai. gaya pembacaan yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan 5.1 Membaca kuat perkataan dan


dan ayat dengan sebutan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca. memahami perkara yang dibaca.

ARAS Aras 1 Aras 1


i. Membaca perkataan, frasa i. Membaca perkataan, frasa
dan ayat yang dan ayat yang
mengandungi ayat tunggal mengandungi ayat tunggal
6. dan ayat majmuk dengan dan ayat majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang sebutan dan intonasi yang
betul. betul.

HPS 8.1 Membina dan menulis 8.2 Membina dan menulis ayat
perkataan, ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk
majmuk. dalam sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu tajuk.

ARAS Aras 1 Aras 1


i. Membina perkataan dan i. Membina ayat tunggal dan
pelbagai jenis ayat ayat majmuk berdasarkan
tajuk.
berdasarkan topik yang
diberikan.

7. OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid Pada akhir pembelajaran murid


dapat : dapat :
i. Membaca kuat perkataan i. Membaca kuat perkataan
dan ayat berdasarkan teks dan ayat berdasarkan teks
“Sang Kancil Menipu “Sang Kancil Menipu
Harimau” dengan sebutan Harimau” dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul
dan memahami perkara dan memahami perkara
yang dibaca. yang dibaca.

ii. Membina dan menulis ayat ii. Membina ayat tunggal dan
tunggal dengan ayat majmuk berdasarkan
menggunakan kata kerja teks “Sang Kancil Menipu
berdasarkan teks “Sang Harimau”.
Kancil Menipu Harimau”.

8. KEMAHIRAN 1. Kemahiran mendengar 1. Kemahiran mendengar


BAHASA 2. Kemahiran membaca 2. Kemahiran membaca
3. Kemahiran menulis 3. Kemahiran menulis
9. SISTEM
BAHASA 1. Tatabahasa 1. Tatabahasa
2. Ejaan 2. Ejaan
3. Sebutan dan intonasi 3. Kosa kata
4. Sebutan dan intonasi

10 PENGISIAN
. KURIKULUM  Ilmu  Ilmu
- Pendidikan Moral, - Pendidikan Moral,
Teknologi maklumat Teknologi maklumat
 Nilai  Nilai
- Amanah, Tidak Menipu - Amanah, Tidak Menipu

11 KEMAHIRAN
. BERNILAI 
Kemahiran berfikir  Kemahiran berfikir
TAMBAH 
Kecerdasan pelbagai  Kecerdasan pelbagai

Kemahiran belajar cara  Kemahiran belajar cara
belajar belajar
 Kemahiran TMK  Kemahiran TMK
 Kemahiran kontekstual  Kemahiran kontekstual
12 BAHAN BANTU Petikan teks “Sang Kancil Menipu Petikn teks “Sang Kancil Menipu
. MENGAJAR Harimau”, kad gambar, komputer Harimau”, komputer riba, kad
riba dan lembaran kerja. manila, lembaran kerja.

13 PENGETAHUAN Murid pernah membaca cerita- Murid pernah membaca cerita


. SEDIA ADA cerita dongeng. dongeng dan tahu serba sedikit
mengenai ayat tunggal dan ayat
majmuk.

Langkah Tahun Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Catatan


dan masa dan Pembelajaran

Set 4&5 Bahan : i. Guru bertanyakan - Pembelajaran


induksi Kad Gambar Haiwan tentang binatang Kontekstual :
( 5 minit ) (kancil dan harimau) peliharaan pelajar.  menghubung
kaitkan isi
8.45 pagi ii. Guru pelajaran
– menunjukkan kad dengan
8.50 pagi Teknik penyoalan : gambar haiwan pengalaman
Contoh soalan: kepada murid. sedia ada
murid.
i. Apakah haiwan iii. Guru bersoal
ini? jawab dengan
murid-murid
ii. Dimanakah tentang gambar
haiwan ini haiwan tersebut.
berada?

Langkah 1 4&5 Bahan : i. Guru mengedar Kemahiran belajar


(10 minit ) Petikan teks cerita petikan cerita cara belajar :
“Sang Kancil Menipu kepada murid.
8.50 pagi Harimau”. - Mendengar
– ii. Guru membaca dengan cekap.
9.00 pagi petikan tersebut
dan murid
menyemak
bacaan.

iii. Secara
berkumpulan,
murid
dikehendaki
membaca petikan
dengan nada dan
intonasi yang
sesuai sambil
murid lain
menyemak
bacaan.

iv. Guru
membetulkan jika
terdapat
kesalahan.

Langkah 2 4&5 Bahan : i. Guru Kemahiran Belajar


( 20 minit) 1. LCD memaparkan Cara Belajar :
2. Komputer riba tayangan slaid - Memahami
9.00 pagi soalan kefahaman teks yang
– berkaitan petikan dibaca.
9.20 pagi yang dibaca. - Belajar secara
berkumpulan.
ii. Secara
berkumpulan, Kemahiran TMK :
murid dikehendaki - Tayangan slaid
menyelesaikan soalan
soalan tersebut. kefahaman.

iii. Jawapan yang


betul diberikan
markah.

Langkah 3 4 Bahan : i. Guru meminta Kemahiran Berfikir:


(10 minit ) Petikan teks cerita murid - Menjana idea
‘Sang Kancil Menipu membulatkan kata dan fikiran.
9.20 pagi Harimau’ kerja dalam
– petikan yang
9.30 pagi diberi.

ii. Guru menyemak


jawapan bersama
murid.

5 Bahan : i. Guru menyuruh Kemahiran Berfikir:


Petikan teks cerita murid - Menjana idea
‘Sang Kancil Menipu menyenaraikan dan fikiran.
Harimau’ seberapa banyak
kata kerja dalam
Kata Kerja : petikan teks
- Duduk tersebut.
- Mencari
- Makan ii. Guru menyuruh
- Mendengar murid membina
- Menunggu dua ayat tunggal
- Menunjukkan daripada lima
- Memberikan kata kerja yang
- Memandang tersenarai dalam
- mengejar petikan tersebut.

iii. Guru mengadakan


sesi perbincangan
bersama murid-
murid mengenai
jawapan mereka.

Langkah 4 4 Bahan : i. Di dalam Kemahiran Berfikir


(10 minit ) Petikan teks cerita kumpulan, murid - Menjana idea
‘Sang Kancil Menipu dikehendaki dan fikiran
9.30 pagi Harimau’. membina ayat
– tunggal dengan Kemahiran Belajar
9.40 pagi menggunakan Cara Belajar :
kata kerja yang - Belajar secara
telah dibulatkan. berkumpulan.

ii. Guru menyemak


jawapan
bersama murid.

5 Bahan : i. Guru Kemahiran Berfikir


Petikan teks cerita menerangkan - Menjana idea
‘Sang Kancil Menipu serba sedikit dan fikiran
Harimau’. mengenai “Ayat
Majmuk” kepada Kemahiran Belajar
murid-murid. Cara Belajar :
- Belajar secara
ii. Guru menulis berkumpulan.
dua ayat di
papan tulis.
Seterusya guru
menyuruh tiga
orang murid
menggabungkn
dua ayat
tersebut menjadi
satu petikan.

iii. Guru
mengadakan
sesi
perbincangan
bersama murid-
murid.

.
Penutup 4&5 Bunyi- bunyian i. Guru Kecergasan Pelbagai:
( 5 minit ) haiwan. memperdengark - Kinestetik
an bunyi- - Pergerakan
9.40 pagi bunyian haiwan - Muzik
– yang
9.45 pagi ditunjukkan
gambar.

ii. Murid
melakukan
pergerakan
harimau dalam
bulatan sambil
mengikut bunyi
harimau.

Disediakan oleh :

1. Mohd Afifin b. Abu Samah


2. Ahmad Faiz b. Ahmad Suhaime
3. Yusof b. Jaafar
4. Ferdauz b. Abdullah
5. Hasmie b. Sohaini
6. Abdul Muin b. Hamid

PISMP 5A

Anda mungkin juga menyukai