Anda di halaman 1dari 9

c

c
c
c
c c
 c
Y  
 
 1. Tarikh / masa 24 Mac 2011 / 8.45 pagi ± 9.45 pagi
2. Mata pelajaran Bahasa Melayu
3. Tajuk Sang Kancil Menipu Harimau
4. Tahun 4 Bestari 5 Bestari
5. Bilangan murid 10 orang 12 orang
HPU/HPK 5.0 Membaca kuat dengan 5.0 Membaca kuat dengan
kelancaran sebutan, intonasi, dan kelancaran sebutan, intonasi dan
gaya pembacaan yang sesuai. gaya pembacaan yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan 5.1 Membaca kuat perkataan dan


dan ayat dengan sebutan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca. memahami perkara yang dibaca.

ARAS Aras 1 Aras 1


i. Membaca perkataan, frasa i. Membaca perkataan, frasa
dan ayat yang dan ayat yang
mengandungi ayat tunggal mengandungi ayat tunggal
6. dan ayat majmuk dengan dan ayat majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang sebutan dan intonasi yang
betul. betul.

HPS 8.1 Membina dan menulis 8.2 Membina dan menulis ayat
perkataan, ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk
majmuk. dalam sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu tajuk.

ARAS Aras 1 Aras 1


i. Membina perkataan dan i. Membina ayat tunggal dan
pelbagai jenis ayat ayat majmuk berdasarkan
berdasarkan topik yang tajuk.
diberikan.
Ö. OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid Pada akhir pembelajaran murid
dapat : dapat :

i. Membaca kuat perkataan i. Membaca kuat perkataan


dan ayat berdasarkan teks dan ayat berdasarkan teks
³Sang Kancil Menipu ³Sang Kancil Menipu
Harimau´ dengan sebutan Harimau´ dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul
dan memahami perkara dan memahami perkara
yang dibaca. yang dibaca.

ii. Membina dan menulis ayat ii. Membina ayat tunggal dan
tunggal dengan ayat majmuk berdasarkan
menggunakan kata kerja teks ³Sang Kancil Menipu
berdasarkan teks ³Sang Harimau´.
Kancil Menipu Harimau´.

8. KEMAHIRAN 1. Kemahiran mendengar 1. Kemahiran mendengar


BAHASA 2. Kemahiran membaca 2. Kemahiran membaca
3. Kemahiran menulis 3. Kemahiran menulis
9. SISTEM
BAHASA 1. Tatabahasa 1. Tatabahasa
2. Ejaan 2. Ejaan
3. Sebutan dan intonasi 3. Kosa kata
4. Sebutan dan intonasi

10. PENGISIAN
KURIKULUM _ Ilmu _ Ilmu
- Pendidikan Moral, - Pendidikan Moral,
Teknologi maklumat Teknologi maklumat
_ Nilai _ Nilai
- Amanah, Tidak Menipu - Amanah, Tidak Menipu

11. KEMAHIRAN
BERNILAI _ Kemahiran berfikir _ Kemahiran berfikir
TAMBAH _ Kecerdasan pelbagai _ Kecerdasan pelbagai
_ Kemahiran belajar cara _ Kemahiran belajar cara
belajar belajar
_ Kemahiran TMK _ Kemahiran TMK
_ Kemahiran kontekstual _ Kemahiran kontekstual
12. BAHAN BANTU Petikan teks ³Sang Kancil Menipu Petikn teks ³Sang Kancil Menipu
MENGAJAR Harimau´, kad gambar, komputer Harimau´, komputer riba, kad
riba dan lembaran kerja. manila, lembaran kerja.

13. PENGETAHUAN Murid pernah membaca cerita- Murid pernah membaca cerita
SEDIA ADA cerita dongeng. dongeng dan tahu serba sedikit
mengenai ayat tunggal dan ayat
majmuk.

c
Langkah
c Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Catatan
dan masa dan Pembelajaran
c

Set Bahan : i. Guru bertanyakan - Pembelajaran
induksi Kad Gambar Haiwan tentang binatang Kontekstual :
( ° minit ) (kancil dan harimau) peliharaan pelajar. _ menghubung
 kaitkan isi
8.45 pagi ii. Guru pelajaran
± menunjukkan kad dengan
8.50 pagi eknik penyoalan : gambar haiwan pengalaman
 Contoh soalan: kepada murid. sedia ada
 murid.
 i. Apakah haiwan iii. Guru bersoal
 ini? jawab dengan
 murid-murid
 ii. Dimanakah tentang gambar
 haiwan ini haiwan tersebut.
 berada?Langkah 1 Bahan : i. Guru mengedar Kemahiran belajar
(10 minit ) Petikan teks cerita petikan cerita cara belajar :
 ³Sang Kancil Menipu kepada murid.
8.50 pagi Harimau´. - Mendengar
± ii. Guru membaca dengan cekap.
9.00 pagi petikan tersebut
 dan murid
 menyemak
 bacaan.

 iii. Secara
 berkumpulan,
 murid
 dikehendaki
 membaca petikan
 dengan nada dan
 intonasi yang
 sesuai sambil
 murid lain
 menyemak
 bacaan.

 iv. Guru
 membetulkan jika
 terdapat
 kesalahan.

Langkah 2 Bahan : i. Guru Kemahiran Belajar
( ë0 minit) 1. LCD memaparkan Cara Belajar :
 2. Komputer riba tayangan slaid - Memahami
9.00 pagi soalan kefahaman teks yang
± berkaitan petikan dibaca.
9.20 pagi yang dibaca. - Belajar secara
 berkumpulan.
 ii. Secara
 berkumpulan, Kemahiran TMK :
 murid dikehendaki - Tayangan slaid
 menyelesaikan soalan
 soalan tersebut. kefahaman.

 iii. Jawapan yang
 betul diberikan
 markah.
Langkah 3 Bahan : i. Guru meminta Kemahiran Berfikir:
(10 minit ) Petikan teks cerita murid - Menjana idea
 µSang Kancil Menipu membulatkan kata dan fikiran.
9.20 pagi Harimau¶ kerja dalam
± petikan yang
9.30 pagi diberi.

 ii. Guru menyemak
 jawapan bersama
 murid.
 Bahan : i. Guru menyuruh Kemahiran Berfikir:
 Petikan teks cerita murid - Menjana idea
 µSang Kancil Menipu menyenaraikan dan fikiran.
 Harimau¶ seberapa banyak
 kata kerja dalam
 Kata Kerja : petikan teks
 - Duduk tersebut.
 - Mencari
 - Makan ii. Guru menyuruh
 - Mendengar murid membina
 - Menunggu dua ayat tunggal
 - Menunjukkan daripada lima
 - Memberikan kata kerja yang
 - Memandang tersenarai dalam
 - mengejar petikan tersebut.
 c
 c iii. Guru mengadakan
 c sesi perbincangan
c bersama murid-

c murid mengenai

c jawapan mereka.

c

c
 c
 c
 c
 c
c
c
c
c
c

Langkah 4 Bahan : i. Di dalam Kemahiran Berfikir
(10 minit ) Petikan teks cerita kumpulan, murid - Menjana idea
 µSang Kancil Menipu dikehendaki dan fikiran
9.30 pagi Harimau¶. membina ayat
± tunggal dengan Kemahiran Belajar
9.40 pagi menggunakan Cara Belajar :
 kata kerja yang - Belajar secara
 telah dibulatkan. berkumpulan.

 ii. Guru menyemak
 jawapan
 bersama murid.
 Bahan : i. Guru Kemahiran Berfikir
 Petikan teks cerita menerangkan - Menjana idea
 µSang Kancil Menipu serba sedikit dan fikiran
 Harimau¶. mengenai ³Ayat
 Majmuk´ kepada Kemahiran Belajar
 murid-murid. Cara Belajar :
 - Belajar secara
 ii. Guru menulis berkumpulan.
 dua ayat di
papan tulis.
Seterusya guru
menyuruh tiga
orang murid
menggabungkn
dua ayat
tersebut menjadi
satu petikan.

iii. Guru
mengadakan
sesi
perbincangan
bersama murid-
murid.
. 
Penutup Bunyi- bunyian i. Guru Kecergasan Pelbagai:
( ° minit ) haiwan. memperdengark - Kinestetik
an bunyi- - Pergerakan
9.40 pagi bunyian haiwan - Muzik
± yang
9.45 pagi ditunjukkan
gambar.

ii. Murid
melakukan
pergerakan
harimau dalam
bulatan sambil
mengikut bunyi
harimau.

Disediakan oleh :

1. Mohd Afifin b. Abu Samah


2. Ahmad Faiz b. Ahmad Suhaime
3. Yusof b. Jaafar
4. Ferdauz b. Abdullah
5. Hasmie b. Sohaini
6. Abdul Muin b. Hamid

PISMP 5A