Anda di halaman 1dari 6

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama No. IC Umur Pekerjaan : Alamat

: : :

dalam hal ini bertindak atas nama diri peribadi yang selanjutnya disebut:

-------------------------------- PIHAK PERTAMA (PENJUAL) ----------------------------------

2. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama No. IC Umur Pekerjaan : Alamat

: : :

dalam hal ini bertindak atas nama diri peribadi yang selanjutnya disebut:

----------------------------------- PIHAK KEDUA (PEMBELI) -----------------------------------

PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji untuk menyatakan dan mengikatkan diri untuk menjual kepada

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga berjanji dengan menyatakan serta mengikatkan diri untuk membeli dari PIHAK PERTAMA berupa :

Sebidang tanah Hak Milik Geran yang berdaftar No. ____________ yang terletak di ____________________________________, dan seluas ___________ , dan untuk selanjutnya disebut TANAH.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli TANAH dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 11 (sebelas) pasal, seperti berikut di bawah ini:

Pasal 1

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

Jual beli TANAH tersebut dilakukan dan diterima dengan harga keseluruhan tanah tersebut adalah _____________________________________________ dan akan dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tunai pada______________setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

JAMINAN

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan penuh bahwa TANAH yang dijualnya adalah:

a. Milik sah peribadinya sendiri,

b. Tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya,

c. Hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga,

d. Tidak sedang dalam masalah atau sengketa, baik dengan keluarga PIHAK PERTAMA mahupun dengan pihak-pihak lainnya.

Pasal 3

SAKSI

Jaminan PIHAK PERTAMA sebagaimana tertulis dalam pasal 2 tersebut di atas dikuatkan oleh dua orang yang turut menandatangani surat perjanjian ini selaku saksi.

Kedua orang saksi tersebut adalah:

1. Nama

: ( ------------------------------------- )

Pekerjaan

: ( ------------------------------------- )

Alamat lengkap

: ( ------------------------------------- )

Hubungan

: ( ------------------------------------- ) PIHAK PERTAMA

2. Nama

: ( ------------------------------------- )

Pekerjaan

: ( ------------------------------------- )

Alamat lengkap

: ( ------------------------------------- )

Hubungan

: ( ------------------------------------- ) PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENYERAHAN TANAH

PIHAK PERTAMA berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan TANAH tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA pada ________________ setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pembayarannya.

Pasal 5

STATUS KEPEMILIKAN

Sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maka TANAH tersebut di atas beserta segala keuntungan mahupun kerugiannya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan demikian hak kepemilikan TANAH tersebut sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK KEDUA.

Pasal 6

BANTUAN ATAS PENGALIHNAMAAN KEPEMILIKAN

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kekuasaan penuh dan wajib membantu PIHAK KEDUA dalam proses pembaliknamaan atas kepemilikan hak TANAH tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

BIAYA ATAS PENGALIHNAMAAN KEPEMILIKAN

Segala macam perbelanjaan atau biaya yang berhubungan dengan balik nama atas TANAH dari

PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibebankan atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PAJAK, YURAN, DAN PUNGUTAN

Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, yuran, dan pungutan wang yang berhubungan dengan TANAH di atas:

1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak akan berakhir kerana salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak.

Pasal 10

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ______________________________.

Demikianlah perjanjan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di ________________________________pada hari ________________ dimana masing-masing pihak berada dalam keadaan sedar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ]

[ ------------------------ ]

SAKSI-SAKSI:

[ --------------------------- ] [ --------------------------- ]